Sagstype.:

Boligsocialt Udvalg A

Sagsid.:

2538938

Dok.nr.:

2548760

Åben sag

1. Godkendelse af individuel modernisering af køkken og bad i Poppelhaven I, II og III


 

Sagsfremstilling:

Taastrup almennyttige Boligselskab (TAB) sender ansøgning om godkendelse af individuel udskiftning af køkken og bad i Poppelhaven I, II og III. Der søges om et maksimalt lånebeløb på 100.000 kr. til henholdsvis køkken og bad med en tilbagebetalingsperiode på 20 år.

 

De 3 boligafdelinger i Poppelhaven består af 143 boliger i etage- og rækkehuse. Afdelingerne er opført i 1947-51, 1953 og 1960.

 

Boligsocialt Udvalg godkendte i 2007, at afdelingerne kunne optage 10 årige lån med et maksimalt lånebeløb på 60.000 kr. for enten et køkken eller et bad for hvert lejemål, i alt et 10 årigt realkreditlån på 2.340.000 kr.

 

For Poppelhaven I blev der afsat en pulje på 1,2 mio., hvoraf der er brugt 809.000 kr. på 14 køkkener. Der står ikke pt. nogen på venteliste, men der sker løbende flytninger. Ved flytninger moderniseres køkkenet automatisk for 60.000 kr.

 

For Poppelhaven II blev der afsat en pulje på 240.000 kr. hvoraf der ikke er brugt noget indtil nu. Der står ikke p.t. nogen på venteliste, men der kan komme flyttekøkkener.

 

For Poppelhaven III blev der godkendt en pulje på 900.000 kr. hvoraf der er brugt 273.000 kr. Der står ikke p.t. nogen på venteliste, men der kan komme flyttekøkkener.

 

Baggrunden for den nye ansøgning er, at imødekomme beboernes ønske om mulighederne for at låne et højere beløb til modernisering, idet særligt modernisering af badeværelser har vist sig ganske bekostelig.  Derudover ønskes en længere tilbagebetalingsperiode, da nogle beboere ikke har benyttet sig af ordningen om individuel modernisering med det 10 årige lejetillæg, da huslejen blev for høj.

 

TAB ønsker fortsat, at den nuværende køkken/bad pulje fortsætter som hidtil, således at de beboere, der måtte ønske at tilbagebetale et maksimalt lånebeløb på 60.000 kr. over ti år med et lejetillæg på 671,- kr. (incl. omkostninger til lån og administration) fortsat har mulighed for det. Når der sker flytninger vil køkkenet også fremover automatisk blive renoveret for 60.000 kr.

 

Afdelingerne ønsker, at anvende den kollektive råderet, hvor moderniseringerne finansieres ved, at afdelingerne optager realkreditlån på den samlede udgift til moderniseringerne. De individuelle lejetillæg dækker afdelingernes udgifter til lånet. Lånet hjemtages, når arbejdet er færdiggjort, og der foreligger et regnskab for moderniseringen.

 

Der forventes hjemtaget følgende lån i de tre boligafdelinger:

 

Poppelhaven   I – 73 boliger

5 x køkken: 545.000 kr.

5 x bad: 545.000 kr.

I alt 1.090.000 kr.

Poppelhaven  II – 16 boliger

2 x køkken: 215.000 kr.

2 x bad: 215.000 kr.

I alt    430.000 kr.

Poppelhaven III – 54 boliger

5 x køkken: 545.000 kr.

5 x bad: 215.000 kr.

I alt 1.090.000 kr.

 

Lejetillægget ved lån af de maksimale 100.000 kr. for køkken eller bad bliver på 774,- kr. (incl. omkostninger til lån og administration) i 20 år. Såfremt en beboer vælger, at modernisere både køkken og bad for det maksimale beløb bliver det samlede lejetillæg på 1.548 kr. (incl. omkostninger til lån og administration) i 20 år. Det maksimale samlede lejetillæg svarer til ca. 35 % i huslejestigning ved en gennemsnitlig husleje på 4.000 kr.

 

Der er ikke stor forskel på huslejen i de tre afdelinger. Den laveste husleje i indeværende regnskabsår er på 3.988 kr. (bolig på 80 m2 i Poppelhaven I) og den højeste husleje er på 4.351 kr. (bolig på 87 m2 i Poppelhaven III). Det maksimale samlede lejetillæg på 1.548 kr. vil svare til, at huslejerne stiger til mellem 5.536 kr. og 5.899 kr.

 

Projekterne om bad- og køkkenmodernisering med individuelle lejetillæg er blevet godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 05.05.2009, og projektet blev ligeledes godkendt på selskabets bestyrelsesmøde den 22.09.2009.

 

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

 

Retsgrundlag:

Lov om almene boliger.

 

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

 

Information:

Ingen bemærkninger.

 

Vurdering:

Administrationen vurderer, at ansøgningen kan godkendes.

 

Flere af boligerne har stadig det oprindelige køkken og bad. Disse køkkener og badeværelser er slidte, uden at der er tale om misligholdelse. Det har desuden, i forbindelse med modernisering af badeværelser, vist sig at der er i lejlighederne er dårlige vægge. Dette kræver en del merarbejde før opsætning af fliser, og gør moderniseringen dyrere. 

 

Ansøgningen medfører, at der kan søges lån på i alt 200.000 kr. pr. bolig.

 

TAB oplyser, at man ikke er bekymret for udlejningsproblemer i forbindelse med et lejetillæg på 1.548 kr. pr. måned, idet boligerne i Poppelhaven er meget attraktive, og i øvrigt har den laveste husleje pr. m2 i TAB pt. (600 kr./m2). Med det samlede maksimale lejetillæg vil kvadratmeterprisen blive på mellem 830 og 813 kr.

 

Det er i alle tre afdelinger en lav fraflytningsprocent, hvorfor det forventes at de beboere, der iværksætter en modernisering også er dem, som har nytte af og betaler for moderniseringen.

 

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

 

1.      ansøgning om projekt for individuel udskiftning af køkken og/eller bad i Poppelhaven I, II og III – 4. runde godkendes.

 

2.      der optages lån på 1.090.000 kr. til finansiering af udskiftningen.

 

3.      huslejen kan forhøjes med op til 1.548 kr. pr. måned i 20 år, hvilket svarer til op til 35 % af den nuværende leje.   

 

4.        den nuværende køkken/bad pulje (3. runde) med et 10 årigt realkreditlån på 2.340.000 kr. forsætter som hidtil

 

 

Boligsocialt Udvalg 02-12-2009 (sag 1)

Godkendt.

 

 

Sagstype.:

Boligsocialt Udvalg A

Sagsid.:

2554606

Dok.nr.:

2582886

Åben sag

2. Forelæggelse af regnskab 2008 for AABs boligafdeling Pælestykkerne


 

Sagsfremstilling:

Regnskabet omfatter perioden 01.01.-31.12.2008. Regnskabet er modtaget i oktober 2009.

Alle anførte beløb er gjort op pr. 31.12.2008.

 

Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet har hjemsted i Københavns Kommune. Selskabets øverste myndighed er et forretningsudvalg, der er valgt blandt beboere i selskabets boligafdelinger.

 

Regnskabet for afdeling Pælestykkerne 1-37 og 54 -62, der har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune forelægges.

 

Selskabet AAB har sendt deres regnskab til orientering. I 2008 havde selskabet et underskud på 333.963 kr. Underskuddet er overført til arbejdskapitalen.

 

Byggefonden balancerede med 1.937.760.959 kr. Den største del af pengene er ”indestående i afdelinger”, der omfatter friværdien i boligafdelingernes ejendomme. En mindre del af pengene vedrører indskud i Landsbyggefonden.

 

Pælestykkerne (Pælestykkerne 1-37 og 54-62 – 147 boliger) havde i 2008 et overskud på 165.677 kr., der er anvendt til henlæggelse til planlagt vedligeholdelse.

 

Boligafdelingens henlæggelser beløb sig til 1.507.000 kr. i 2008. De samlede henlæggelser beløber sig herefter til 5.259.618 kr.

 

I 2008 havde boligafdelingen et tab på fraflytning på 10.885 kr. Tabet er dækket af boligafdelingens henlæggelser. Der var pr. 31.12.2008 en henlæggelse på 114.415 kr. til imødegåelse af tab.

 

Boligafdelingen har et tilgodehavende på 176.327 kr. vedrørende fraflytning. Heraf var 34.748 kr. sendt til inkasso pr. 31.12.2008.

 

Regnskabet for Pælestykkerne er godkendt af afdelingsmødet samt AABs forretningsudvalg og  repræsentantskab.

 

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

 

Retsgrundlag:

Lov om almene boliger.

 

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

 

Information:

Ingen bemærkninger.

 

Vurdering:

Administrationen finder, at regnskabet kan tages til efterretning. Boligafdelingen har haft overskud i den forløbne periode.

 

Revisionens påtegning af regnskabet for afdelingen Pælestykkerne indeholder ikke kritiske bemærkninger eller forbehold.

 

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling:

Administrationen indstiller, at regnskabet for AABs boligafdeling Pælestykkerne 1-37 og 54-62 for perioden 01.01. – 31.12.2008 tages til efterretning.

 

Boligsocialt Udvalg 02-12-2009 (sag 2)

Godkendt.

 

 

Sagstype.:

Boligsocialt Udvalg I

Sagsid.:

2578443

Dok.nr.:

2587008

Åben sag

3. Godkendelse af individuel modernisering af køkkener samt kommunal garanti i Engvadgård


 

Sagsfremstilling:

KAB søger om 100% kommunal garanti ved optagelse af lån på 2 mio. kr. i forbindelse med individuel modernisering af køkkener i Engvadgård.

 

Der søges endvidere om godkendelse af huslejeforhøjelse til finansiering af låneydelsen.

 

Engvadgård består af 71 klyngehuse med henholdsvis 4 rum på 101 m2 eller 5 rum på 113 m2. Boligerne er taget i brug 01.06.1973.

 

Boligsocialt udvalg godkendte i 2004, at afdelingen kunne optage et 20 årigt realkreditlån på 2.000.000 kr. til individuel modernisering af køkkener i Engvadgård.

 

Baggrunden for denne ansøgning er, at den tidligere godkendte låneramme på 2 mio kr. er opbrugt.

 

Sagen er behandlet på afdelingsmødet den 09.07.2009 og i organisationsbestyrelsen den 03.09.2009. Både afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen besluttede, at godkende låneoptagelsen på 2 mio. kr. til fortsættelse af ordningen med individuel modernisering af køkkener.

 

Ordningen indebærer, at lejerne kan vælge at modernisere sit køkken for maksimum 80.000 kr. + omkostninger til realkredit, administration og revision.

 

Huslejeforhøjelsen forventes at blive følgende:

 

Køkken til 30.000 kr. – 215,97 pr. md. – 3,2 % for 4 rum – 2,7 %  for 5 rum.

Køkken til 40.000 kr. – 286,90 pr. md. – 4,2 % for 4 rum – 3,6 % for 5 rum.

Køkken til 60.000 kr. – 428,76 pr. md. – 6,4 % for 4 rum – 5,3 % for 5 rum.

Køkken til 80.000 kr. – 570,62 pr. md. – 8,5 % for 4 rum – 7,1 % for 5 rum.

 

Lejen for bolig med 4 rum er p.t. 6.688 kr. og for en bolig med 5 rum 7.950 kr.

 

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

 

Retsgrundlag:

Lov om almene boliger.

 

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

 

Information:

Ingen bemærkninger.

 

Vurdering:

Administrationen vurderer, at ansøgningen kan godkendes.

 

Flere af afdelingens køkkener er slidte, uden at der er tale om misligholdelse og beboerne ønsker en fortsættelse af ordningen med individuel modernisering af køkkener.

 

Ydelsen på realkreditlånet bliver lavere med kommunal garanti end med et lån uden garanti.

 

I Engvadgård er der ikke plads inden for lånegrænsen på grund af den indestående belåning. Lånet kan derfor kun ydes, såfremt der gives kommunal garanti.

 

Høje-Taastrup Kommune har p.t. garanteret for 39.923.485 kr. i Engvadgård. Dette beløb udgør den garanterede restgæld pr. 31.12.2008.

 

I 2004 hvor kommunen garanterede for 2 mio. kr. udgjorde Engvadgårds garanterede restgæld 42.316.296 kr.

 

Høje-Taastrup Kommune har i alt garanteret for i alt 792.409.605 kr. for de almene boligafdelinger.

 

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

 

1.      ansøgning om projekt for individuel udskiftning af køkken i afdelingen Engvadgård godkendes

 

2.      der optages et 20 årigt realkreditlån på 2.000.000 kr. med 100 % kommunal garanti

 

3.      huslejen kan forhøjes med op til 570,62 kr. pr. måned i 20 år, hvilket svarer til op til

8,5 % af den nuværende leje.

 

Boligsocialt Udvalg 02-12-2009 (sag 3)

Anbefales.

 

 

Sagstype.:

Boligsocialt Udvalg A

Sagsid.:

2578854

Dok.nr.:

2587872

Åben sag

4. Godkendelse af modernisering af el-tavler i Blåkildegård


 

Sagsfremstilling:

KAB søger om godkendelse af projekt med modernisering af el-tavler i Blåkildegård.

Der søges endvidere om godkendelse af låneoptagelsen og den afledte huslejeforhøjelse.

 

Blåkildegård består af 403 familieboliger og 8 ungdomsboliger fordelt på 1 – 5 rums boliger fra 29,3 m² til 130 m². Boligerne er opført i 1971.

 

Sagen er behandlet på afdelingsmødet den 09.09.2009 og efterfølgende i organisationsbestyrelsen den 21.09.2009. Både afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen besluttede, at godkende låneoptagelsen på 3.028.500 kr.

 

Projektet omfatter følgende:

Hovedforsyningen bevares.

Eksisterende tavler fjerne.

Der opsættes nye tavler med lovpligtigt HPFI-relæ.

Der opsættes automatsikringer til komfur, hårde hvidevarer og lysinstallationer.

 

Arbejdet forventes igangsat januar 2010, og at være færdigt oktober 2010.

 

Anlægsbudgettet er følgende:

Håndværkerudgifter

 2.388.000 kr.

Teknikerhonorar

255.000 kr.

Administrative udgifter og byggesagshonorar

435.500 kr.

I alt

3.028.500 kr.

 

Projektet finansieres ved et 30 årigt realkreditlån med en årlig ydelse på ca. 218.000 kr. Dette svarer til en gennemsnitlig forhøjelse på 44 kr. pr. bolig pr. måned. Huslejeforhøjelsen udgør dermed kun ca. 0,9 % af lejen.

  

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

 

Retsgrundlag:

Lov om almene boliger

 

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

 

Information:

Ingen bemærkninger.

 

Vurdering:

Administrationen vurderer, at ansøgningen kan godkendes.

 

Jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger kan en forhøjelse, der ikke inden for et regnskabsår overstiger 1 pct. af lejen, gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

Samtidig vil ændringer i reglerne for det støttede byggeri pr. 01.01.2010 medføre, at der fremover ikke skal hentes kommunal godkendelse når lejeforhøjelserne er mindre end 5 % af årslejen. Der skal således alene tages stilling til låneoptagelsen i forbindelse med projektet.

 

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger.

 

 

 

Indstilling:

Administrationen indstiller, at ansøgning om godkendelse af optagelse af 30 årigt realkreditlån på 3.028.000 kr. til brug for modernisering af el-tavler godkendes.

 

Boligsocialt Udvalg 02-12-2009 (sag 4)

Godkendt.

 

 

Sagstype.:

Boligsocialt Udvalg A

Sagsid.:

2381706

Dok.nr.:

2595990

Åben sag

5. Udmøntning af integrationspuljen 2009


 

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetforlig for 2002 blev der afsat en pulje på 300.000 kr. om året fra 2002 og fremefter til understøttelse af det frivillige integrationsarbejde. Puljen for 2009 skal udmøntes.

 

Foreningerne, klubber og skoler er informeret om puljemidlerne via pressemeddelelse, Idrættens Nyhedsbrev og kontakt til integrationskoordinatoren. Integrationskoordinatoren har bistået foreningerne og øvrige ansøgere med at omsætte ideer til konkrete projektforslag.

 

Integrationspuljen bygger på følgende kriterier:

 

-          er med til at fremme forældresamarbejdet i foreningerne

-          aktivt skal inddrage borgerne i Høje-Taastrup Kommune

-          forudsætter nytænkning med hensyn til at motivere og rekruttere børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

-          skal være åbne for alle uanset etnisk, national, kulturel eller religiøs baggrund

 

Der vil herudover være særlig vægt på støtte til integrationsinitiativer, der

 

-          styrker foreningerne organisatorisk, så de kan integrere etniske minoritetsbørn- og unge

-          fremmer samarbejde mellem foreningsliv, skoler, klubber og andre lokale aktører.

 

I tillæg til de kommunale midler i Integrationspuljen råder kommunens integrationskoordinator, i samarbejde med en konsulent fra Danmarks Idræts-Forbund (DIF), over midler fra ”Get2sport”. Get2sport er en indsats som retter sig mod, at stimulere og optimere sportens muligheder for at give vanskeligt stillede børn og unge et bedre rodfæste i den lokale idræt.

 

Midlerne kanaliseres via DIF (som har modtaget en rammebevilling fra Integrations-ministeriet, Kulturministeriet og Socialministeriet, der i samarbejde har etableret Get2sport) og bevillingerne tildeles løbende til lokale foreninger hvorfor Get2sport kan virke som mulig medfinansiering i flere integrationsprojekter, der har modtaget støtte fra Integrationspuljen.

 

Økonomi:

Ingen bemærkninger.                    

 

Retsgrundlag:

Boligsocialt Udvalgs beslutning.

 

Plangrundlag:

Høje-Taastrup Kommunes integrationspolitik.     

 

Information:

Ingen bemærkninger.

 

Vurdering:

Administrationen har modtaget ansøgninger for i alt 917.985 kr. fordelt på 27 ansøgninger. Integrationspuljen råder over 347.600 kr. i 2009 hvorfor det vurderes, at det ikke er muligt at give tilskud til alle ansøgte projekter. I administrationens anbefaling af udvalgte projekter er der lagt særligt vægt på, at projekterne understøtter forældresamarbejdet i foreningerne samt fremmer rekrutteringen af nye medlemmer og frivillige med anden etnisk baggrund end dansk til foreningslivet.

 

Derudover har administrationen i vurderingen lagt vægt på at støtte projekter som repræsentere bredde aktivitetstilbud til børn, unge, ældre og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, dels i lokaleområderne og dels som generelle tilbud til alle borgere i Høje-Taastrup Kommune.

 

Administrationen vurderer på baggrund heraf, at:

 

Ældresagen tildeles 16.000 kr. til onsdagscafé i Charlotteager. Tilskuddet dækker 2 busture årligt, hvor formålet er at give ældre etniske kvinder mulighed for at bruge det tillærte danske sprog i samspil med danske kvinder.

 

Ældresagen tildeles 16.000 kr. til torsdagscafé i Tåstrupgård. Tilskuddet dækker aktiviteter, herunder udflugter, som har til formål at styrke kvinder med anden etnisk baggrund end dansk deltagelse i samfunds- og kulturlivet.

 

Hedehusenes Gymnastikforening tildeles 24.000 kr. til etablering af en spejlvæg og til kaffe og frugt. Forbedringen af faciliteter samt forplejning af foreningens nye frivillige instruktører har til formål at fastholde og motivere de nye instruktørers fortsatte arbejde i foreningen, at hverve flere medlemmer med anden etnicitet end dansk, samt at knytte de etniske børns forældre til klubben. Foreningen henvises til at søge de resterende midler fra Get2sport.

 

Fløng Hedehusenes Fodbold tildeles 29.800 kr. til indkøb af materialer til venskabsstævner og børneevents i foreningen. Aktiviteterne har til formål at fremme børns deltagelse i fodbold på tværs af bygrænser, boligområder og etnicitet. Foreningen henvises til at søge de resterende midler fra Get2sport.

 

Foreningen ”Aktiviteter for Alle” tildeles 25.000 kr. til dækning af 3 årlige fælles ture for borgergrupperne i Charlottekvarteret. Projektet har til formål at skabe bedre naboskab og øget integration mellem de mange etniske og danske borgergrupperinger i kvarteret.

 

Guf en Gaffel tildeles 15.000 kr. til afholdelse af integrationskursus ”Kulturmøder”. Kurset har til formål at uddanne voksne med anden etnisk baggrund end dansk til integrationsambassadører, som skal indgå i det frivillige arbejde i madcafeén ”Guf en Gaffel”.

 

Gadehaveklubben tildeles 25.000 kr. til dækning af aktiviteter, som har til formål at styrke samarbejdet mellem forældre af anden etnisk baggrund end dansk og klubben med henblik på rekruttering og fastholdelse af piger med anden etnisk baggrund end dansk.

 

Ungdomsklubben 5´eren tildeles 50.000 kr. til aktiviteter, herunder blandt andet til kolonier, forældredage og kurser, som har til formål at styrke klubbens samarbejde med særligt forældre med anden etnisk baggrund end dansk samt rekruttering og fastholdelse af udsatte børn med anden etnisk baggrund end dansk.

 

HTI badminton tildeles samlet 38.000 kr. bl.a. til afholdelse af aktivitetsdage for trænere samt til særlige aktivitetsdage der retter sig mod rekrutteringen af piger med anden etnisk baggrund end dansk til fællessport med drenge. Foreningen henvises til at søge de resterende midler fra Get2sport.

 

Taastrup FC tildeles 10.000 kr. til etablering af pulje til betaling af kontingent for børn og unge fra mindrebemidlede familier. Puljen har til formål at fastholde medlemmer.

 

Taastrup bibliotek tildeles 18.000 kr. til etablering af bibliotekets ungeklub. Formålet med ungeklubben er, at skabe et dialogforum mellem unge af dansk baggrund og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Ungeklubben skal give en platform for skabelse af ideer og initiativer omkring aktiviteter for kommunens unge.

 

Idrætsinstitutionerne Østerby og Ny Vesterby tildeles 23.000 kr. til udarbejdelse af informationspjece samt til afholdelse af informationsmøder for forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet med projektet er, at rekruttere børn med anden etnisk baggrund end dansk til institutionerne i Torstorp som arbejder på at sikre børnene en uproblematisk udslusning fra skole og til samfundet.

 

Frivillighedsformidlingen i Hedehusene tildeles 10.000 kr. til afholdelse af madkursus for børn i alderen 7-12 år. Målet med projektet er, at tiltrække mindst 50% børn med anden etnisk baggrund end dansk til madkurset, med henblik på at øge børnenes kendskab til landbrug og råvarer.

 

PK aktivitet tildeles 22.800 kr. til afholdelse af aktiviteter for børn og unge med henblik på at skabe netværk til foreningslivet og følge med børnene til foreningsaktiviteterne.

 

Dansk Iransk venskabsforening tildeles 6.000 kr. til afholdelse af aktiviteter som er med til at fremme forældrenes opbakning til børnenes aktiviteter samt til at skabe netværk til foreningslivet med henblik på at udsluse børnene og forældrene til foreningslivet.

 

Gadehaveskolen Kunstprojekt tildeles 15.000 kr. til udvikling af et kunstprojekt i Gadehaveskolen. Gennem skole, børn og forældresamarbejde omkring kunstprojektet, er formålet at fremme etniske forældres deltagelse i deres børns skoleaktiviteter.

 

Farmers market tildeles 4.000 kr. til opsøgende arbejde overfor etniske foreninger, som vil deltage i Farmers Market i 2010.

 

Administrationen vurderer, at følgende projekter ikke tildeles tilskud. Fravælgelsen af projekterne er sket ud fra kriterier om at der ikke gives tilskud til enkeltstående arrangementer samt til projekter som har kommerciel karakter. Administrationen vurderer på baggrund heraf, at:

 

Dansk-Etnisk Samvirke ikke tildeles tilskud på 13.885 kr. til dækning af socialt arrangement i Taastrupgård og Gadehavegård.

 

Taastrup Teater ikke tildeles tilskud på 45.000 kr. til skabelsen af en teaterfrise (et udendørs stort vægmaleri).

 

Projekt K ikke tildeles tilskud på 99.000 kr. til produktion af bog i samarbejde med unge med anden etnisk baggrund end dansk.

 

Dansk udtalekursus for udlændinge ikke tildeles tilskud på 36.000 kr. til afholdelse af sprogkursus for udlændinge.

 

Etnika/Frivillighedscentret ikke tildeles 188.800 kr. til afholdelse af madkursus for utilpassede unge.

 

Andre relevante dokumenter:

Bibliotekets ungeklub ansøgning BSU-puljen 2009 (2586389)

Farmers Market ansøgning BSU-puljen 2009 (2586391)

PK i aktivitet ansøgning BSU-puljen 2009 (2583172)

Dansk Iransk venskabsforening ansøgning BSU-puljen 2009 (2583175)

Blåkildegård boligselskab ansøgning BSU-puljen 2009 (2583169)

Gadehaveskolen kunstprojekt ansøgning BSU-puljen 2009 (2583345)

HTI-badminton trænerpleje, ansøgning BSU-puljen 2009 (2581815)

HTI-badminton fastholdelsesprojekt ansøgning BSU-pulje 2009 (2581816)

HTI-badminton Rekruttering af piger ansøgning BSU-puljen 2009 (2581812)

HTI-badminton natstævne, ansøgning BSU-puljen 2009 (2581811)

HTI-badminton invitationsdage, ansøgning BSU-puljen 2009 (2581810)

HTI-badminton stævnedage, ansøgning BSU-puljen 2009 (2581813)

5'eren ansøgning BSU-puljen 2009 (2581894)

Børnemadklubben ansøgning BSU-puljen 2009 (2581937)

TFC kontingentstøtte ansøgning til BSU-pulje 2009 (2579274)

Østerby og Ny Vesterby ansøgning til BSU-pulje 2009 (2578649)

Gadehaven BSU-ansøgning 2009 (2575141)

"Aktiviteter for alle" Char.ager BSU-ansøgning 2009 (2574523)

Ældresagen Charlotteager BSU-ansøgning 2009 (2572155)

HGF BSU-ansøgning 2009 (2572156)

Ældresagen TGV BSU-ansøgning 2009 (2572158)

FHI-fodbold BSU-ansøgning 2009 (2572187)

Dansk-etnisk samvirke BSU-ansøgning 2009 (2572188)

Taastrup teater ansøgning BSU-puljen 2009 (2583178)

Projekt K ansøgning BSU-puljen 2009 (2583182)

Dansk udtalekursus ansøgning BSU-puljen 2009 (2598676)

Etnika-madklub ansøgning BSU-puljen 2009 (2586855)

Dansk-etnisk samvirke BSU-ansøgning (2583175)

Taastrup Teater BSU-ansøgning (2583178)

Projekt K BSU-ansøgning (2583182)

Dansk udtalekursus BSU-ansøgning (2598676)

 

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Boligsocialt Udvalg godkender følgende fordeling af midler:

 

-          Ældresagen tildeles 16.000 kr.

-          Ældresagen tildeles 16.000 kr.

-          Hedehusenes Gymnastikforening tildeles 24.000 kr.

-          Fløng Hedehusenes Fodbold tildeles 29.800 kr.

-          Foreningen ”Aktiviteter for Alle” tildeles 25.000 kr.

-          Guf en Gaffel tildeles 15.000 kr.

-          Gadehaveklubben tildeles 25.000 kr.

-          Ungdomsklubben 5´eren tildeles 50.000 kr.

-          HTI badminton tildeles 38.000 kr.

-          Taastrup FC tildeles 10.000 kr.

-          Taastrup bibliotek tildeles 18.000 kr.

-          Idrætsinstitutionerne Østerby og Ny Vesterby tildeles 23.000 kr.

-          Frivillighedsformidlingen i Hedehusene tildeles 10.000 kr.

-          PK aktivitet tildeles 22.800 kr.

-          Dansk Iransk venskabsforening tildeles 6.000 kr.

-          Gadehaveskolen Kunstprojekt tildeles 15.000 kr.

-          Farmers market tildeles 4.000 kr.

 

At følgende projekter ikke tildeles tilskud:

 

-          Dansk-Etnisk Samvirke ikke tildeles tilskud på 13.885 kr.

-          Taastrup Teater ikke tildeles tilskud på 45.000 kr.

-          Projekt K ikke tildeles tilskud på 99.000 kr.

-          Dansk udtalekursus for udlændinge ikke tildeles tilskud på 36.000 kr.

-          Etnika/Frivillighedscentret ikke tildeles 188.800 kr.

 

 

Boligsocialt Udvalg 02-12-2009 (sag 5)

Godkendt.

 

 

Sagstype.:

Boligsocialt Udvalg I

Sagsid.:

2374621

Dok.nr.:

2600664

Åben sag

6. Kommuneplan 2010. Endelig vedtagelse


                                                   

Sagsfremstilling:

Forslag til Kommuneplan 2010 har været i offentlig høring fra 18.08. til 13.10.2009. Sammen med forslaget har miljørapport over forslaget været offentliggjort. Orientering om planforslaget har været udsendt til en række myndigheder, foreninger og institutioner. Forslaget har været offentliggjort i lokalavisen, samt på statens PlansystemDK. Derudover har forslaget været fremlagt på Rådhuset, samt på bibliotekerne i kommunen. Endelig har planen været offentliggjort via kommunens hjemmeside, som digital plan.

 

Som vedtaget af Byrådet i forbindelse med foreløbig vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2010 har der ikke været holdt borgermøder om forslaget. Kommunens administration har på opfordring fra Sengeløse Kommunalforening, bidraget ved Kommunalforeningens offentlige møde i Sengeløse om forslaget.

 

Derudover har der i perioden været afholdt møde med statens Miljøcenter Roskilde, hvor forslaget er blevet gennemgået, og Miljøcentrets spørgsmål besvaret.

 

I høringsperioden er der indkommet i alt 29 høringssvar med i alt 60 spørgsmål, kommentarer og bemærkninger til planforslaget. En oversigt over høringssvarene fremgår af hvidbogen.

I hvidbogen er hvert enkelt høringssvar gennemgået, vurderet og der er anført forslag til beslutning.

 

Høringssvarene er indgivet af såvel statslige som andre myndigheder, foreninger samt individuelle borgere og virksomheder. Ingen myndigheder har gjort indsigelse mod planen, som derfor kan behandles endeligt.

 

Om høringssvarene kan særligt fremhæves:

 

Planforslaget er for første gang offentliggjort som digital plan, idet enkelte eksemplarer af en trykt udgave har ligget til gennemsyn på rådhuset, samt bibliotekerne i kommunen. Generelt er den digitale plan blevet godt modtaget.

 

Danmarks Naturfredningsforening tilkendegiver, at man har gennemlæst forslaget med glæde. Mange af de nye emner, der er taget med i forslaget er i fuld overensstemmelse med foreningens holdninger. Forening tilkendegiver dog at forslaget på nogen punkter fremtræder i en noget ufærdig stand.

 

Friluftsrådet beskriver kommuneplanforslaget som et godt grundlag for den udvikling, som Høje-Taastrup Kommune ønsker for de kommende år. Særligt roses afsnittene om det åbne land, specielt beskrives afsnittet om skovrejsning som ”fremragende”, og der er pæne ord til planens fokus på udfoldelsesmulighederne for friluftslivet i Høje-Taastrup Kommune.

 

Statens Miljøcenter Roskilde har vetoret i forhold til Byrådets endelige behandling af planen. Miljøcentret har svaret, at man ”kvitterer for et meget gennemarbejdet og velstruktureret kommuneplanforslag. Specielt er redegørelsesdelen for det åbne land meget imponerende. Og så har Høje Taastrup på meget overbevisende vis fået indarbejdet det regionale perspektiv.”

 

Kommuneplan 2010 erstatter blandt andet de fleste bestemmelser i den tidligere Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet. Miljøcentret er indstillet på – efter ansøgning om det fra kommunen - at ophæve de regionplanretningslinjer, der ikke bortfalder ved ikrafttrædelsen af vandplanen eller råstofplanen. Under forudsætning af, at den endelige kommuneplan vedtages med ændringer som fremgår af 2 oversigter som findes vedlagt har Miljøcenter Roskilde ingen indsigelser mod forslaget.

 

Der er ingen statslige indsigelser mod forslaget.

 

Med baggrund i en gennemgang af de indkomne høringssvar har administrationen udarbejdet en sammenfattende redegørelse og miljøvurdering. Redegørelsen er et dokument, som skal følge planen ved den endelige behandling og offentliggørelse, som fastlagt i lov om miljøvurdering af planer og projekter.

 

Økonomi:

Ingen bemærkninger

 

Retsgrundlag:

Planloven. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

 

Plangrundlag:

Regionplan 2005. Regional Udviklingsplan for Hovedstadsområdet. Fingerplan 2006 for Hovedstadsområdet. Kommuneplan 2006 for Høje-Taastrup Kommune

 

Information:

Annonce samt orientering til myndigheder, foreninger og institutioner, samt alle som har sendt høringssvar.

 

Vurdering:

En samlet oversigt over de foreslåede rettelser i planen kan ses i vedlagte notat.

Hovedparten af rettelserne er af mindre, administrativ karakter, samt som tilføjelser til redegørelsen. Derudover skal særligt fremhæves:

 

Detailhandel:

Detailhandelsbestemmelserne justeres, så de ønsker der er fremsat af City2 om muligheder for ombygning samt indretning af store butikker imødekommes indenfor rammerne af planloven.

 

Der reserveres samtidig en ramme til den planlagte udbygning i området mellem City2 og Høje Taastrup bymidte samt mulighed for at placere store udvalgsvarebutikker her.

 

Stier:

DN samt en beboer ved Kallerupvej peger på at planens udpegning af stier, nord/nordøst samt vest for Sengeløse er i strid med udlagt Natura-2000 område. Administrationen har vurderet disse høringssvar nærmere, og indstiller på den baggrund, at udlægget af sti nord/nordøst for Sengeløse ændres i planen, så den ikke fremgår som et konkret udlæg, men ændres til en principiel linjeføring. Formålet er således stadig, at der skabes mulighed for en sluttet sti rute nord for Sengeløse. I den konkrete senere detailplanlægning på strækningen skal det nærmere overvejes, hvordan der bl.a. tages hensyn til Natura 2000 udpegningen og fredningen af området.

For så vidt angår stien vest for Sengeløse er den på den strækning, som omtales af beboeren udpeget som principiel linjeføring, der krydser Natura 2000 området et enkelt sted. Det vurderes, at det er hensigtsmæssigt at bibeholde udpegningen da en principiel udpegning af stien ikke er i strid med naturbeskyttelsen. I detailplanlægningen vil der senere blive taget højde for naturbeskyttelsen.

 

Erhvervsområder:

Bredebjerg erhvervsområde, Høje Taastrup by: Der skal særligt gøres opmærksom på at ændringerne i rammebestemmelserne for Bredebjerg erhvervsområde anbefales fastholdt:

Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 60 for den enkelte parcel. Administrationsbebyggelse kan opføres i op til 3 etager. I øvrig bebyggelse må facadehøjden ikke overstige 12m vest for Bredebjergstien og 10m øst for Bredebjergstien.

 

Miljøvurdering

Der er udført en sammenfattende redegørelse og miljøvurdering af Kommuneplan 2010. Miljøvurderingen fokuserer på den overvågning, som skal foretages frem til næstkommende kommuneplan. Det vurderes at overvågningen skal foretages i forbindelse med den sektorplanlægning, som udføres i perioden, og beskrives som led i kommuneplanens redegørelse.

 

 

Afgrænsning af byområdet ved Hedehusene:

2 høringssvar ønsker mindre justering af byområdegrænsen ved Mølleager i Hedehusene op mod Ring 5. derudover er administrationen blevet opmærksom på at statens afgrænsning af Hedehusene sydøst ikke svarer til kommunens egen afgrænsning i alle detaljer. Kommunen har ikke kompetence til at foretage ændringer i afgrænsningerne. Det anbefales derfor at der rettes henvendelse til Miljøministeriet om at få justeret afgrænsningerne af byområdet i Fingerplan 2007.

 

Andre relevante dokumenter:

Hvidbog. Fortegnelse over indkomne høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2010 (2477207)

Sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen til Kommuneplan 2010 (2592378)

Miljøcenter Roskildes høringssvar til forslag til Kommuneplan 2010 (2542980)

Bilag til høringssvar til forslag til kommuneplan 2010. Oversigt over retningslinjer fra regionplanen (2542983)

Oversigt over Miljøcentrets foreløbige bemærkninger til kommuneplanforslaget (2543004)

Oversigt over forslag til tilretning af rammebestemmelser for enkeltområder ved endelig behandling af Kommuneplan 2010 (2592152)

Vurdering af høringssvar om stiudlæg i naturbeskyttede områder (2574482)

Udvikling af detailhandelen i Høje-Taastrup Bymidte (2590141)

 

Dokumenterne ligger i sag i Teknisk Udvalg.

 

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1.      Kommuneplan 2010 vedtages endeligt, med de rettelser som fremgår af notat med samlet oversigt over foreslåede tilretninger af Kommuneplan 2010  

  1. Miljøministeriet anmodes om at revidere afgrænsningen af byområdet ved Hedehusene
  2. Planen færdigredigeres og offentliggøres sammen med den sammenfattende redegørelse og miljøvurdering.

 

Boligsocialt Udvalg 02-12-2009 (sag 6)

Anbefales.

 

Bilag:

Samlet oversigt over foreslåede endelige tilretninger af Kommuneplan 2010 (2591984)