409.  Orientering om konstituering i dagplejen

 

J.nr.:

¤

Init.:

AS

ÅBEN SAG

Orientering: Konstituering i Dagplejen.

 

AS/ IP

 

I forbindelse med dagplejelederens fratræden 7. oktober 2007, og med henblik på at skaffe den fornødne tid til en grundig overvejelse af en eventuel ny organisering af pasningen på førskoleområdet, har driftsdirektøren  sammen med lederne på førskoleområdet besluttet, at afdelingsleder for Skovbørnehaven Lone Jensen i en periode på ca. 5 måneder også  overtager ledelsen af Dagplejen, og at der ansættes en vikar (en pædagog ) for LJ i denne overgangsperiode.

 

Dagplejeleder Inger Sjørslev Kristensen fratræder med sidste dag 7. oktober 2007.

ISK afvikler ferie fra 1. september 2007 og resten af ansættelsesforholdet (5 uger).

 

I perioden 20.08.07 til 310807, i alt 2 uger overlapper ISK og LJ i 15 timer pr uge, som vikardækkes for LJ. ( Heri indgår personalemøde med dagplejerne).

 

I perioden 1. september 2007  til og med 31. januar 2008 sker der følgende ansættelse og konstituering:

 

Lone Jensen konstitueres som leder af Dagplejen med ansættelse i 10 timer i Dagplejen

Annelise Rasmussen ansættes som dagplejepædagog (m. tilsyn)  under LJ´s ledelse med ansættelse 27 timer i Dagplejen samt 10 timer  som pædagog i Skovbørnehaven. Timefordelingen kan ændre sig, hvis det viser sig hensigtsmæssigt.

 

Lone Jensen frikøbes således fra Skovbørnehaven i fornødent omfang til-  udover fortsat at varetage afdelingsledelsen af Skovbørnehaven under Rumlepotten-  at varetage konstitueringen som leder af Dagplejen  som  er en selvstændig funktion, der ikke er underlagt Rumlepotten. Rumlepottens leder er positiv over for denne model.

                     

Udgiften dækkes af Dagplejens budget.

Beslutning Social og kulturudvalget den 26.06.2007

Til orientering

 

 

 

410.  Fordeling af flygtningekvote 2008

 

J.nr.:

¤

Init.:

Hf

ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

KKR, Midtjylland meddeler i brev af 13.06.07, at Udlændingeservice har udmeldt, at Samsø kommunes kvote for flygtninge i 2008 er fastsat til 2 personer.

Fordelingen tages op  på KKR – mødet den 15.08.2007, men inden da bedes kommunerne melde tilbage til KKR-sekretariatet, om kommunen kan tilslutte sig fordelingen, eller har forslag til anden fordelingsmodel.

 

./. brevet vedlægges i kopi

Beslutning i Social- og kulturudvalget den 26-06-2007:

Ingen bemærkninger

 

 

 

 

411.  Forenkling af folkeoplysningsområdets tilskudsordning til aktiviteter og rejser

 

J.nr.:

18.15.05

Init.:

Intern Service, IL / JM

ÅBEN SAG

Problemfremstilling:

Evt. ændring med henblik på forenkling, af folkeoplysningsområdets tilskudsordning til aktiviteter og rejser.Sagsfremstilling:

Der foreslås indarbejdet følgende ændringer i tilskudsordningerne

Ansøgning og fastsættelse af tilskud:

§     Tilskuddene ansøges én gang årligt, hvert år den 1. marts og fastsættes på baggrund af de gennemførte deltagertimer og rejser i det foregående kalenderår.

§     Som dokumentation for aktiviteten, skal der føres fremmødeliste for hver mødegang.

§     Fremmødedokumentationen opbevares af foreningerne

§     Formand og næstformand underskriver ansøgningen og skriver samtidig under på, at dokumentation for de gennemførte deltagertimer det foregående år forefindes og kan indsendes på forlangende.

§     at der årligt, den 15. juni udbetales foreningerne tilskud uden ansøgning således, at tilskuddet fastsættes og udbetales som 90 % af udbetalt tilskud vedr. 1. halvår foregående år og således,

§     at det udbetalte beløb modregnes ved endelig opgørelse og fastsættelse af timetal ifm. indsendelse af ansøgning den 1. marts 2008.

§     Intern Service gennemfører årligt min. 3 stikprøvekontroller ved indkaldelse af fremmødedokumentation.

Deltagerantal
Der skal være mindst 4 deltagere for at udløse tilskud og der gives ikke tilskud til et højere deltagerantal end 20 pr. gruppe (tidligere 30 deltagere, dog i alt og ikke pr. gruppe).

Deltagertimetal
Der kan ydes støtte til én type selvstændig aktivitet pr. dag pr. deltager og aktivitetens varighed skal være mindst 45 minutter.
Der ydes tilskud til maks. 5 aktivitetstimer pr. dag (tidligere 8 aktivitetstimer, men kun for spejdere) og hver deltager kan maksimalt opnå aktivitetstilskud til 150 timer årligt.

 

Lovgrundlag:

Tilskudsordningen relaterer sig til lov nr. 535 af 14/06 2004, Folkeoplysningsloven, Kap. 1, §§ 1 og 2, stk. 1 og 2, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed, ved bl.a.jf. stk. 2, at yde tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne.

Historik:

Jf. lovgrundlaget blev tilskudsordningen i 1998 ændret fra, at yde tilskud til foreningernes medlemmer til, at yde tilskud til foreningernes aktiviteter. En tilpasning af ordningens retningslinier er herefter foregået løbende til præcisering af de enkelte foreningers mulig-heder for at modtage tilskud.

Løsningsmuligheder:

1.      Tilskudsordningen ændres ved indarbejdelse af de foreslåede forenklinger.

2.      Tilskudsordningen fortsætter uændret.

Faglige overvejelser:

Rent fagligt er det betænkeligt, at tilskudsordningen bestemmelser giver foreningerne ulige mulighed for at modtage tilskud. Dette giver årligt en faglig administrativ sagsbehandling med rådgivning af foreninger, der kunne undgås ved at gennemføre ens retningslinier for alle foreninger.

Relation til den lokale målsætning:

Tilskudsordningen relaterer sig til Samsø Kommunes gældende Kultur og Fritidspolitik

Det er kommunalbestyrelsens formål for folkeoplysningsområdet at:

§     Give alle uanset social- og kulturel baggrund, køn og alder, mulighed for at anvende fritiden på en meningsfyldt og aktiv måde.

§     Fritidsaktiviteterne indgår som et aktivt middel til at styrke fællesskabet i lokalmiljøet at der gives undervisningstilbud, så kommunes borgere har mulighed for at dygtiggøre sig i fritiden.

§     Fritidsaktiviteterne tilrettelægges således, at de også udvikler samhørighed og fællesak-tiviteter mellem befolkningsgrupper.

Økonomi:

Forslaget har ikke økonomiske konsekvenser, idet puljens forbrug alene påvirkes ved til- eller afgang af foreninger. Der ydes tilskud til 20 foreninger med årligt ca. 42.000 aktivitetstimer. Puljens budget er i 2007 148.000 kr.

a.       Finansieres af konto nr. 373 060 59-50

b.      Rest på konto nr. 373 060 59-50, 132.000 kr.

Andre konsekvenser:

§     For foreningerne opnås en forenklet administration ved kun én årlig ansøgning og ensartede retningslinier for alle foreninger vedr. stævner og arrangementer.

§     For administration opnås en væsentlig forenklet administrativ opgave (timebesparelse) og en mindre økonomisk besparelse ved annoncering og til porto udsendelse.

Indstilling:

Intern Service anbefaler forslaget til ikrafttræden og med virkning fra 1. januar 2007 således, at forslaget forinden udvalgets endelige stillingtagen sendes til høring i S.U.I og foreningerne med evt. afholdelse af brugermøde.

. / . Retningslinier indarbejdet de foreslåede ændringer samt forslag til ansøgningsskema vil blive fremlagt ved mødet.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 29-11-2006:

Godkender til videre behandling og høring i S.U.I. og foreningerne.

Høringssvar modtaget fra :

Samsø Gymnastikforening: Ønsker at bibeholde aldergrupper 0 – 25 år samt nuværende deltagerantal 30 pr. hold.

Samsø Ungdoms- og Idrætsforening: Foreslår indsendelse af tilskudsregnskab ændret til 31. maj hvert år.

Ørbygård Rideklub: Kan tilslutte sig de ændrede retningslinier for udbetaling af aktivitetstilskud.

./. Høringssvar vedlægges som bilag.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-06-2007:

Folkeoplysningsudvalget indstiller den ændrede ordning til godkendelse dog således, at der vedr. pkt.3 fastholdes aldersgruppen 0 – 24 år. Vedr. pkt. 6 fastholdes deltagerantal 30.

Dokumentation opbevares i 2 år efter indsendelse.

Vedrørende indsendelse af tilskudsregnskab indstilles frist for aflevering til 31.05.

A`conto udbetaling første gang 01.07.2007 med 50% af foregående års tilskud.

Afdelingsleder indstiller, med baggrund i oplysninger fra høringssvar og FOU’s indstilling, den ændrede ordning til godkendelse ved indarbejdelse af de af FOU foreslåede ændringer.

Direktionen anbefaler afdelingslederens indstilling.

 

Beslutning i Social- og kulturudvalget den 26-06-2007:

Einer Madsen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Tiltræder indstillingen

 

 

 

 

412.  Retningslinier for folkeoplysningsområdets Kultur- og Aktivitetspulje

 

J.nr.:

¤

Init.:

Intern Service, IL / JM

ÅBEN SAG

Problemfremstilling:

Evt. ændring af retningslinier, hvorefter der kan ydes tilskud fra folkeoplysningsområdets Kultur- og Aktivitetspulje.Sagsfremstilling:

Ved behandling af tilskudsansøgninger til Kultur og Aktivitetspuljen besluttede Folke-oplysningsudvalget den 29.11.2006, at drøfte en evt. ændring af puljens formål.

Baggrunden var, at en ansøgning fra Samsø Foredragsforening, der er godkendt som folke-oplysende forening, ikke kunne dækkes indenfor puljens formål og derfor blev besluttet henvist til at søge samarbejde med Samsø Aftenskole via den Debatskabende pulje.

Lovgrundlag:

Tilskudsordningen er ikke lovbestemt men relaterer sig til lov nr. 535 af 14/06 2004, Folkeoplysningsloven, Kap. 1, §§ 1 og 2, stk. 1 og 2, hvorefter Kommunalbestyrelsen

skal sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed, ved bl.a.jf. stk. 2, at yde tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne.

 Iht. puljens lokalt fastsatte retningslinier kan ydes tilskud til:

1.      Foreningers indkøb af større materiel og inventar.

2.      Større vedligeholdelsesarbejder og forbedringer af egne, lejede eller kommunale lokaler med råderet, hvor et kommunalt tilskud udløser mindst tilsvarende eller større tilskud fra fonde eller andre tilskudsgivere.

3.      Foreningers udgifter ved anvendelse af gæsteinstruktører, idet udgifter til anvendelse af gæsteinstruktører ved undervisning af egne ledere og instruktører ikke dækkes.

4.      Tilskud til udvikling af tværgående kulturelle arrangementer og tiltag.

Tilskud kan ikke ydes til:

1.      Tilbud der i hovedsagen har et kommercielt sigte.

2.      Udgifter der i forvejen dækkes ind af folkeoplysningslovens § 24, som handler om driftstilskud til lokaler og lejrpladser.

Historik:

Med ændring af folkeoplysningsloven i 2000 besluttede folketinget en nedlæggelse af Start- og Udviklingspuljen.

Kommunalbestyrelsen godkendte med vedtagelse af budget 2003, en fortsættelse af puljen i ændret form og Undervisnings- og Kulturudvalget godkendte den 1. april 2003 puljen formål, efter forslag fra Folkeoplysningsudvalget.

Løsningsmuligheder:

1.      Folkeoplysningsudvalget foreslår med indstilling til kommunalbestyrelsen puljen tilknyttet et eller flere formål.

2.      Puljen videreføres uændret med de allerede godkendte formål.

Faglige overvejelser:

En faglig vurdering kan alene indgå ud fra de overvejelser undervisnings- og kulturud-valget havde ved godkendelse af tilskudsordningens formål.

Trods en centralt besluttet nedlæggelse, blev Folkeoplysningsområdet tilført 29.000 kr. til en videreførsel af Start- og Udviklingspuljen i en ændret form, dog indenfor folkeop-lysende formål. Området beholdt samtidig de midler der var afsat til Start- og Udviklings-puljen, der især rettede sig mod nye tilbud til foreningsløse unge.

 

Kultur- og Aktivitetspuljens lokalt fastsatte retningslinier pkt. 4 ”Tilskud til udvikling af tværgående kulturelle arrangementer og tiltag” lægger op til, at udvalget kan yde tilskud til tiltag der kommer bredere ud end folkeoplysende formål.

Der bør dog fortsat henses til formål der har en folkeoplysende karakter og som ikke kan dækkes af andre tilskudsordninger eller hvor et lokalt tilskud er bestemmende for et tilsvarende tilskud udefra.

Relation til den lokale målsætning:

Tilskudsordningen relaterer sig til Samsø Kommunes gældende Kultur og Fritidspolitik

Det er kommunalbestyrelsens formål for folkeoplysningsområdet at:

§     Give alle uanset social- og kulturel baggrund, køn og alder, mulighed for at anvende fritiden på en meningsfyldt og aktiv måde.

§     Fritidsaktiviteterne indgår som et aktivt middel til at styrke fællesskabet i lokalmiljøet at der gives undervisningstilbud, så kommunes borgere har mulighed for at dygtiggøre sig i fritiden.

§     Fritidsaktiviteterne tilrettelægges således, at de også udvikler samhørighed og fællesaktiviteter mellem befolkningsgrupper.

Økonomi:

Puljens budget er i 2007 47.000 kr.

a.       Finansieres af konto nr. 371 005 59-03

b.      Rest på konto nr. 371 005 59-03 inden beslutning: 39.000 kr. idet der aktuelt er 2 ansøgninger til behandling, hvoraf én vedrører tidligere godkendelse af tilskud.

Andre konsekvenser:

En udvidelse af puljen med et eller flere formål vil kunne betyde, at udvalget ikke har mulighed for at yde tilskud med større beløb til enkeltformål.

Indstilling:

Afdelingsleder indstiller, at det fortsat indgår, at ansøgninger der vil kunne dækkes af andre kommunale budgetter eller tilskudsordninger, henvises til disse.

. / . Retningslinier for tilskud fra Kultur- og Aktivitetspuljen vedlægges som bilag.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-06-2007:

Folkeoplysningsudvalget indstiller at pkt. 3 ændres til følgende ordlyd:

Foreningers udgifter ved anvendelse af gæstelærere, - forelæsere og instruktører, idet udgifter til gæsteinstruktører / lærere ved undervisning af egne ledere og instruktører ikke dækkes.

Endvidere tilføjes bestemmelse om:

Projektregnskab med dokumentation for afholdelse af udgifter fremsendes senest 6 måneder efter bevilling. Såfremt projektet ikke kan afsluttes forinden, skal indenfor samme frist fremsendes ansøgning om udsættelse med oplysning om begrundelse og hvornår projektet forventes afsluttet.

 

Afdelingsleder indstiller, med baggrund i FOU’s indstilling, de ændrede retningslinier til godkendelse ved indarbejdelse af de af FOU foreslåede ændringer.

Direktionen anbefaler afdelingslederens indstilling.

 

 

Beslutning i Social- og kulturudvalget den 26-06-2007:

Einer Madsen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling tiltrådt

 

 

 

 

 

413.  Forslag til differentieret Ungdomsklubtilbud SKU ØU KB

 

J.nr.:

¤

Init.:

AJ

ÅBEN SAG

Problemfremstilling:

Omlægning af nuværende tilbud, således, at der etableres 2 tilbud: Ungdomsklub og Teenklub med gratis medlemskab i begge klubber.Sagsfremstilling:

For nuværende er Ungdomsklubben et tilbud til elever i 7- 10. klasse ( i realiteten til 18 år). Klubben har to ugentlige åbningsaftener. Medlemstallet er over 100 – fremmødet per aften ca. 50 unge.

Klubbens yngste medlemmer 7. klasserne giver udtryk for at de bliver kuet af de ældre elever. De ældre elever giver da også udtryk for de helst er fri for de barnlige 7. klasser.

I begyndelse af sæsonen møder de fleste af 7. klasserne til klubaftenerne, men efter et par måneder er der kun ganske få tilbage.

Timeressourcen i det nugældende tilbud er 24 ugentlige timer - 2 aftener om ugen med fire ansatte, 3 timer per aften.

Det har ikke vist sig muligt at få de to nævnte elevgrupper forenet på ordentlig vis, så alle er trygge og tilfredse. Ligeledes, eller måske symptomatisk, er det derfor heller ikke lykkedes at etablere et velfungerende klubråd endnu.

Vore 6. klasser har gennem lang tid efterspurgt et klubtilbud.

 

Ungdomsklubben

Åbent mandag og torsdag aften i tidsrummet 19.00 – 22.00

Bemanding vil være to pædagoger

Tilbuddet er henvendt til 8. -10. klasserne

Estimeret medlemstal 60, men med et gennemsnitligt fremmøde på 30 unge per aften.

 

Teenklubben

Åbent tirsdag aften 18.30 – 21.00

Bemanding vil være to pædagoger

Tilbuddet er henvendt til 6. og 7. klasserne

Der vil være fremmødekontrol og de unge må ikke forlade skoleområdet

Der etableres klubråd

Begrænset sliksalg

Estimeret medlemstal 60 elever med gennemsnitligt fremmøde på 40 unge.

 

Den samlede timeressource bliver 24 timer idet spændet fra ovenstående planlagte 17 timer til de 24 er en fleksibel timeressource, der vil blive anvendt i enten Ungdomsklub elle Teenklub, alt efter hvor det største elevmøde finder sted.

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven, Ungdomsklubben benævnes SFO 2.

Historik:

Ingen udover det i problemformuleringen nævnte

Løsningsmuligheder:

1. Man kan fastholde det nuværende tilbud Ungdomsklub for 7. – 10. klasse

 

2. Man kan per 1.august differentiere i to tilbud en Ungdomsklub og en Teenklub

Faglige overvejelser:

Ungdomsgruppen 7. – 10. klasse er ikke en homogen gruppe.

7. Klasserne har et større behov for opsyn og er mest trygge,  når de er sammen med alderssvarende. Deres forældre efterspørger mere kontrol end for nuværende.

 

Mange 8. – 10. klasseelever ”gider” ikke klubben, når der er mange 7. klasser til stede.

Teenklubbens aldersgruppe er meget villige til at indgå i klubråd – en selvstændig start på klublivet kunne give mulighederne for, at de senere, når de indgår i Ungdomsklubben naturligt ville fortsætte i klubråd m.m.

Relation til den lokale målsætning:

Der kan henvises til kommunens børne-ungepolitik:

 

Samsø kommune har følgende overordnede formål. :

·        at skabe en grundstemning af livsmod og glæde hos det opvoksende barn

·        at støtte det enkelte barn i at tro på sig selv og i at udvikle sine sociale kompetencer

·        at udnytte øens iboende potentiale med henblik på at skabe en tryg, sammenhængende, roligere, mere overskuelig og kreativitetsfremmende opvækst

·        at øens natur, omgivelser og historie bliver en integreret del af børn og unges liv og opvækst

·        at skærpe børn og unges bevidsthed omkring det nære miljø og sund livsstil

·        at skabe større forståelse for vigtigheden af globalisering og integration

·        at Samsøs børn og unge er godt rustet i forhold til informations og kommunikations teknologien (IKT)

·        at identificere børn/unge/familier med særlige behov så tidligt som muligt og sikre en sammenhæng mellem den generelle, den forebyggende og den målrettede indsats overfor alle børn/unge/familier

·        at sikre en helhedsorienteret indsats på et højt fagligt niveau overfor børn/unge/familier med særlige behov

·        at øge fokus på forældreansvar

·        at skabe større rummelighed i normalsystemet

Økonomi:

Ingen – idet forslaget er udgiftsneutralt

Andre konsekvenser:

Klubtilbud gives nu også til 6. klasseeleverne

Indstilling:

Afdelingsleder indstiller til godkendelse, idet forslaget giver et mere målrettet tilbud, der omfatter flere af  Samsøs unge.

 

Direktionen anbefaler afdelingslederens indstilling.

 

 

Beslutning i Social- og kulturudvalget den 26-06-2007:

Anbefaler indstillingen, evalueres om et år.

 

 

 

 

414.  Afslag på deltagelse i KRAM undersøgelse

 

J.nr.:

¤

Init.:

ns

ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Problemstilling

Orientering om svar fra Statens Institut for Folkesundhed vedr. ansøgning om deltagelse i KRAM-undersøgelsen.

 

Sagsfremstilling

Statens Institut for Folkesundhed har i brev af 29.5.2007 svaret, at Samsø Kommune desværre ikke er blandt de udvalgte til deltagelse i KRAM-undersøgelsen.

De udvalgte kommuner er valgt på baggrund af de i ansøgningen beskrevne planer for gennemførelse af undersøgelsen og igangsættelse af lokale aktiviteter samt under hensyntagen til geografisk spredning og repræsentativitet.

De udvalgte kommuner er: Sønderborg Kommune, Hillerød Kommune, Struer Kommune, Næstved Kommune, Guldborgsund Kommune, Brøndby og Albertslund Kommuner, Faaborg-Midtfyn Kommune, Ærø Kommune, Silkeborg Kommune, Frederiksberg Kommune, Varde Kommune.

 

Lovgrundlag

Ingen

 

Historik

SKU besluttede på møde den 6.2.2007, at Samsø Kommune skulle søge om at deltage i KRAM-undersøgelsen.

 

Løsningsmuligheder

Ingen

 

Faglige overvejelser

Ingen

 

Relation til lokale målsætninger

De aktiviteter, som Statens Institut for Folkesundhed krævede som baggrund for at kunne ansøge om at deltage i KRAM-undersøgelsen, var sammenfaldne med de opgaver, som beskrives i projekt Samsø Sundhedsfremmecenter.

 

Økonomi

Økonomi til deltagelse i KRAM-undersøgelsen skulle findes indenfor projektets økonomi.

 

Finansieres af konto nr.

Ikke aktuelt

 

Rest på konto nr inden beslutning

Ikke aktuelt

 

Andre konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning i Social- og kulturudvalget den 26-06-2007:

Til efterretning

 

 

 

 

415.  Sommerferietransport mellem Tranebjerg og Skovbørnehaven - SKU

 

J.nr.:

16.06G01.

Init.:

KH

ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Problemstilling:

På grund af ændringer i sommerkøreplanen med den offentlige bus bliver transporttiden urimelig lang for børnene, derfor ønskes dispensation til at anvende Skovbørnehavens bil til den daglige transport mellem Tranebjerg og Skovbørnehaven i sommerferien.

 

Sagsfremstilling:

Da Skovbørnehaven fik tilladelse til at anskaffe en bil så børnene havde mulighed for at komme rundt på Samsø og  deltage i forskellige arrangementer som f.eks. teaterforestillinger, samt deltage i samarbejdet mellem institutioner og skoler, blev det samtidig besluttet at den daglige transport skulle foregå med den offentlige bus.

I skolernes sommerferie ændres køreplanen væsentligt. Det betyder at transporttiden bliver længere begge veje, hvilket vi ikke ønsker at byde børnene.

Derfor har personalet valgt at bruge deres privatbiler til transporten i sommerferierne, også for at mindske personaleressourcerne. Da Skovbørnehaven imidlertid har anskaffet en bil søges dispensation til at anvende den i ferierne, frem for private biler.

 

Lovgrundlag:

Ingen.

 

Historik:

På SKU mødet d. 28.03.06 blev der givet tilladelse til at anskaffe en bil til Skovbørnehaven, men at den ikke må anvendes til den daglige transportordning. Undertegnede nævnte problematikken vedr. transport i ferierne på mødet.

 

Løsningsmuligheder:

A: Transport med den offentlige bus, transporten urimelig lang, kan ikke anbefales.

B: Transport med personalets privatbiler, ikke rimeligt da Skovbørnehavens bil står til rådighed, kan ikke anbefales.

C: Transport med Skovbørnehavens bil, uændret serviceniveau, kan anbefales.

 

Faglige overvejelser:

Børnene skal ikke tilbringe mere tid end nødvendigt til transport. Længere transport betyder også øgede personaleressourcer.

 

Relation til lokale målsætninger:

Ingen.

 

Økonomi:

Ingen merudgifter.

 

Andre konsekvenser:

Ingen.

 

Indstilling:

Det indstilles at give dispensation til at anvende Skovbørnehavens bil til den daglige transport mellem Tranebjerg og Skovbørnehaven i sommerferierne.

 

Direktionen indstiller til beslutning i udvalget

Beslutning i Social- og kulturudvalget den 26-06-2007:

Der gives dispensation fra den tidligere beslutning i sommerperioden 2007. Målet er stadig, at forældrene selv afleverer børnene i institutionen.

 

 

 

 

416.  Kursus i Ældrepolitik

 

J.nr.:

¤

Init.:

rvr

ÅBEN SAG

På udvalgets møde den 22.05.07 blev det besluttet, at følgende skulle drøftes på næste møde:

Kursus vedr. ældrepolitik for hele udvalget.

 

Der afholdes Ældrepolitisk seminar den 02.09 – 04.09.07 på Den Kommunale Højskole, Grenå.

 

Seminaret er målrettet til deltagelse af hele udvalg samt ledsagende chefer.

 

Pris:

5.610,00 pr person, hvortil kommer transport og diæter efter gældende regler.

Pris for hele udvalget: 5 * 5.610,00 = 28.050,00 + diæter og transport.

 

Tilmeldingsfrist senest den 07.08.07.

 

./. indbydelse vedlægges.

Beslutning i Social- og kulturudvalget den 26-06-2007:

Hele udvalget meldes til

 

 

 

417.  Eventuelt

 

J.nr.:

¤

Init.:

RVR

ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Beslutning i Social- og kulturudvalget den 26-06-2007:

Intet

 

 

 

 

418. Meddelelser fra formanden

Lukket punkt

419. Orientering om sagsfordeling

Lukket punkt

420. Orientering om sygedagpengesager 26 - 52 uger

Lukket punkt