1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-86763               Dok.nr.: 330-2018-222517                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 

1.    at Dagsorden godkendes.

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Der var afbud fra Ebbe Jens Ahlgreen (V) og Helle Jacobsen (V) pga sygdom. Marc Møller (V) og Jørn Ole Didriksen (V) deltog som suppleanter.

 

Godkendt

2.     Henvendelse fra skolebestyrelsen på Omø Skole vedr. kommende fællesbestyrelse med Eggeslevmagle Skole (B)

Sagsnr.: 330-2018-22161               Dok.nr.: 330-2018-189164                                          Åbent

Kompetence: Byråd

 

Beslutningstema

På baggrund af brev fra skolebestyrelsen ved Omø Skole og Omø Beboerforening, skal Børne- og Ungeudvalget indstille en anbefaling til Byrådet om, hvorvidt en tidligere beslutning om fælles skolebestyrelse med Eggeslevmagle Skole skal ændres.

 

Baggrund

Byrådet har kompetencen til at ændre i styrelsesvedtægt for skoleområdet.

Den 30. november 2015 besluttede Byrådet, at Omø Skole skulle bevares som selvstændig skole, men have fælles skoleledelse med Eggeslevmagle Skole pr. 1. august 2016. Samtidig besluttede Byrådet, at skolerne skulle bevare hver deres skolebestyrelse indtil næste ordinære skolebestyrelsesvalg, hvor en fælles skolebestyrelse vælges med tiltrædelse 1. august 2018.

For fællesbestyrelsen gælder, at hver skole er repræsenteret med mindst én forældrerepræsentant. Beslutningen blev truffet efter høring i de respektive skolers bestyrelser og i Ø-udvalget. Her gav de nævnte høringsparter udtryk for, at de ikke ønskede en fælles skolebestyrelse.

 

Byrådet endte med at beslutte, at der skulle oprettes en fælles skolebestyrelse pr. 1. august 2018 efter administrationens anbefaling.

Administrationens anbefaling var - og er fortsat - begrundet i, at det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte de overordnede principper for skolernes aktiviteter. En fælles bestyrelse kan sikre et fælles fundament for eleverne og lette deres overgang til Eggeslevmagle Skole. Hvis skolerne fortsætter med hver deres skolebestyrelse, kan det blive vanskeligere at sikre samarbejde og fælles retning. Desuden er skolelederens opgave større, når denne skal understøtte to skolebestyrelser i stedet for én.

Hertil kommer, at elevtallet på Omø Skole er faldet fra 12 elever i skoleåret 2009/10 til 4 elever i skoleåret 2017/18. Det er svært at forudsige den fremtidige elevtalsudvikling på skolen, da børnefamiliers til- og fraflytning hurtigt kan ændre billedet.

 

Jf. Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt for skoleområdet skal en skolebestyrelse bestå af 5 eller 7 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.

 

Skolerne er i øjeblikket ved at afholde det ordinære valg til skolebestyrelserne der skal tiltræde 1. august 2018.

 

Den 26. februar 2018 sendte skolebestyrelse ved Omø Skole og Omø Beboerforening et brev til Byrådets medlemmer, hvori man opfordrer Byrådet til at genoverveje beslutningen om at etablere en fælles skolebestyrelse mellem Omø skole og Eggeslevmagle Skole. Brevet er vedlagt som bilag til sagen.

 

Retligt grundlag

Folkeskoleloven § 24, stk. 3: Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en eller flere små skoler og en større skole eller to eller flere små skoler har fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men hver sit skoledistrikt.

 

Handlemuligheder

Børne- og Ungeudvalget kan anbefale Byrådet:

a.    At fastholde tidligere beslutning vedr. fælles skolebestyrelse mellem Omø Skole og Eggeslevmagle Skole pr. 1. august 2018.

b.    At omgøre tidligere beslutning, så Omø Skole kan fortsætte med egen skolebestyrelse efter 1. august 2018.

 

Vurdering

Administrationen anbefaler, at den tidligere beslutning om fælles skolebestyrelse fastholdes med samme begrundelse som tidligere (angivet ovenfor).

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Skolechefen indstiller,

 

1.    at Børne- og Ungeudvalget indstiller til Byrådet, at den tidligere beslutning om fælles skolebestyrelse mellem Omø Skole og Eggeslevmagle Skole fastholdes.

 

 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 9. april 2018:

Fraværende:  Stén Knuth (V)

Børne- og Ungeudvalget anbefaler Byrådet, at tidligere beslutning om fælles skolebestyrelse mellem Omø Skole og Eggeslevmagle Skole ophæves.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales til byrådets godkendelse.

 

Sten Knuth (V) og Knud Vincent (V) stemte imod.

 

Bilag

330-2018-189163

Bilag 1 - Brev til byråd

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Godkendt med 21 stemmer; (A), (F), (I), (Ø), (B) og (O).

Imod stemte 10; (V).

3.     Regnskab 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2018-24029               Dok.nr.: 330-2018-202356                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende regnskabet for 2017 således, at det kan overdrages til revision og offentliggøres.

 

Baggrund

I henhold til Lov om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, skal der aflægges et årsregnskab (kaldet årsrapport) indeholdende obligatoriske oversigter og redegørelser. Efter godkendelse skal årsregnskabet offentliggøres og oversendes til ekstern revisionspåtegning.

 

I tabellen nedenfor vises hovedkonklusionen på regnskabet i forhold til driftsresultatet, resultat af anlægsvirksomhed, samlet resultat af det skattefinansierede område samt forsyningsvirksomhed:

Resultatopgørelse i mio. kr.

Budget 2017

Korrigeret budget 2017

Regnskab 2017

Indtægter skatter, tilskud og udligning

-4.935,8

-4.931,1

-4.931,6

Driftsudgifter

4.821,5

4.878,4

4.813,9

Renter m.v.

2,2

2,2

0,3

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-112,1

-50,5

-117,4

Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)

134,0

190,8

124,1

Jordforsyning (drift og anlæg)

-8,7

8,8

2,7

Resultat af det skattefinansierede område

13,2

149,1

9,4

Forsyningsvirksomhed (drift og anlæg)

5,4

5,4

4,9

Resultat i alt

18,6

154,5

14,3

-       er lig med indtægter/ + er lig med udgifter

 

Konklusion regnskabsresultat

Resultatopgørelsen viser et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 117,4 mio. kr., mens det samlede resultat på det skattefinansierede område er et underskud på 9,4 mio. kr., hvilket er 3,8 mio. kr. lavere end det oprindelige budget.

 

Det korrigerede budget indeholder overførsel af over/underskud vedrørende regnskab 2016 for kommunens institutioner og centre der udgør 47,8 mio. kr. samt overførte uafsluttede anlæg med 97,6 mio. kr., i alt 155,4 mio. kr.

 

For regnskab 2017 til 2018 har institutioner og centre overført 59,5 mio. kr., hvilket er 11,7 mio. kr. mere end året før. Der er på anlæg overført 63,3 mio. kr., hvilket er det er 34,3 mio. kr. mindre end året før. Samlet set en overførsel til 2018 på 122,8 mio. kr.  

 

Regnskabet sammenlignet med korrigeret budget

Tabellen nedenfor viser driftsudgifter opgjort pr. udvalg for 2017, set i forhold til det korrigerede budget:

Driftsudgifter i mio. kr.

Korrigeret budget 2017

Regnskab 2017

Afvigelser

01 Økonomiudvalget

425,4

409,4

-16,0

02 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

1.255,7

1.250,0

-5,7

03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget

35,1

27,3

-7,8

04 Handicap- og psykiatriudvalget

401,7

402,2

0,5

05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

99,9

94,5

-5,4

06 Landdistrikt- Teknik og Ejendomsudvalget

356,2

344,3

-11,9

07 Sundheds- og Seniorudvalget

1.022,5

1.024,1

1,6

08 Uddannelsesudvalget

1.281,9

1.262,1

-19,8

Driftsudgifter i alt

4.878,4

4.813,9

-64,5

-       er lig med mindreforbrug/ + er lig med merforbrug

 

Samlet for alle udvalgene er der et mindreforbrug på 64,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen udgør samlet 1,3 % af det bevilgede driftsbudget – i 2016 var afvigelsen på 0,4 %.

 

Økonomiudvalget har den største procentvise afvigelse med 16 mio. kr. ud af et samlet budget på 425,4 mio. kr. Årsagen til dette mindreforbrug er primært, at der været færre udgifter til Byråd, en betalingsforskydning administrationsbidraget til Udbetaling Danmark, færre udgifter til IT, tjenestemandspensioner og tværgående indsatser. På administrationen har der været et merforbrug på Center for Arbejdsmarked og Integration på 8,7 mio. kr., et beløb der er genereret over flere regnskabsår.

 

Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen udgør 163,1 mio. kr. ultimo 2017, og har været faldende hen over året fra 226,2 mio. kr. ultimo 2016.

Årsagen til den faldende gennemsnitlige likviditet skyldes primært finansiering af regnskabsresultatet for 2016 med 14,3 mio. kr., afdrag på lån med 58,4 mio. kr. og for meget hjemtaget lån med -18,2 mio. kr.

 

Ultimo 2017 udgør den faktiske likvide beholdning -123,2 mio. kr., hvilket er et fald på 31,0 mio. kr. i forhold til året før. Forskellen på opgørelse af den likvide beholdning og kassebeholdningen efter kassekreditreglen er, at den likvide beholdning er udtryk for et øjebliksbillede af beholdningen pr. 31. december. Hvor den gennemsnitlige kassebeholdning er udtryk for kassebeholdningens udvikling hen over året.

 

Finansiering

Slagelse Kommune har i 2017 afdraget med 58,4 mio. kr. på den langfristede gæld og optaget nye lån for i alt 73,3 mio. kr. Den samlede langfristede gæld udgør 1.186,9 mio. kr.

 

Årsrapport 2017 er vedhæftet sagen.

 

Retligt grundlag

Lov om Kommunernes styrelse samt Bekendtgørelse om Kommunernes budget og regnskabsvæsen.

 

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

 

Vurdering

Der har samlet set været et mindreforbrug på drift og anlæg i 2017 både i forhold til oprindeligt og korrigeret budget.

 

Der har i 2017 været særlig fokus på den økonomiske og likviditetsmæssige styring med oftere budgetopfølgning, ansættelsesstop og udmelding om økonomisk tilbageholdenhed. Da man var bekendt med, at nogle af de store velfærdsområder var særligt udfordret på økonomien. Og i efteråret blev det nødvendigt, at tilføre områderne yderligere midler i form af en samlet tillægsbevilling på 84,3 mio. kr. De udfordrede områder er det specialiserede børn- og ungeområde, handicap og psykiatriområdet og pleje og omsorg under sundheds- og seniorudvalget. Det giver sig udslag i driftsresultatet på det korrigerede budget, der burde være højere på grund af institutionernes overførsler fra tidligere år.

 

Den økonomiske tilbageholdenhed fra centre og institutioner afspejles i overførslerne fra 2017 til 2018, der er 11,7 mio. kr. større end året før.

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning stabiliserede sig ultimo året, men regnskaberne udviser stadig et underskud, hvorfor det fortsat er vigtigt med en meget stram økonomistyring.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

 

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller

 

1.    at årsregnskabet for 2017 godkendes og offentliggøres

2.    at årsregnskabet 2017 oversendes til ekstern revision

 

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende: 

1. og 2. at anbefales.

 

Thomas Clausen (Ø) efterspurgte en samlet oversigt over udviklingen i Arbejdsmarkedsområdet økonomi i forhold til konto 06 fra 2016 til 2018 som eftersendes til Økonomiudvalgets orientering.

 

Bilag

330-2018-209976

Årsrapport 2017 for Slagelse Kommune til Økonomiudvalget 2

330-2018-245845

RETTET Årsrapport 2017 for Slagelse Kommune til Byrådet

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Som følge af, at der er konstateret fejlregistreringer på balancen, hvor både aktiver og passiver er registreret med for høje beløb, er Årsrapporten 2017 blevet tilrettet, således at aktiver og passiver fremstår korrekt. Ændringen har ingen betydning for årets driftsresultat, men alene forskydninger på balancen.

 

Borgmesteren fremsatte følgende ændringsforslag:

 

1. at Byrådet godkender og offentliggør ny version af årsregnskabet 2017

2. at årsregnskabet 2017 oversendes til ekstern revision.

 

Godkendt.

4.     Genoptaget sag - Økonomisk politik for Slagelse kommune (B)

Sagsnr.: 330-2018-15722               Dok.nr.: 330-2018-204046                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Ifølge den økonomisk politik skal denne evalueres i 2018, hvor et nyt Byråd er trådt sammen

 

Baggrund

Byrådet har med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring.

 

Målene skal fungere som et pejlemærke for politikerne, når de lægger budgettet og løbende følger op på den økonomiske situation.

 

Samtidig er den økonomiske politik også et vigtigt pejlemærke for alle Slagelse Kommunes ledere og medarbejdere. Det er et signal om, at vi politisk vil have styr på økonomien og derfor forventer et stort fokus herpå i dagligdagen.

Byrådet vedtog den 25. august 2014 Økonomisk politik for Slagelse Kommune og senest revideret og senest revideret den 30. maj 2016 i forhold til likviditeten og anlægsinvesteringer. Politikken indeholder mål indenfor følgende fokusområder:

·         Økonomisk råderum

·         Ordinært driftsresultat

·         Anlægsinvesteringer

·         Den gennemsnitlige likviditet målt over 365 dage

·         Langfristet gæld

 

Målene blev formuleret som trafiklys:

·         ”rød” signalerer et pres på økonomien som bør ændres,

·         ”gul” signalerer, at økonomien er tilfredsstillende men uden rum for nye tiltag, mens

·         ”grøn” betyder, at der rum for udvikling

 

Den økonomiske politik er en overordnet ramme. Herudfra skal der løbende udarbejdes relevante strategier, justeres i de økonomiske styringsregler i Kasse- og regnskabsregulativet og så videre. Ligeledes skal den økonomiske politik aktiveres politisk i forhold til budgetprocessen, budget-opfølgninger m.m.

 

Den økonomiske politik skal senest evalueres i 2018, hvor et nyt Byråd er trådt sammen.

 

Retligt grundlag

Styrelsesloven og Budgetloven

 

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at forsætte med den nuværende økonomiske politik eller ændre den helt eller delvis.

 

Vurdering

Det er Center for økonomis vurdering af den nuværende økonomiske politik opfylder behovet.

 

Det kan overvejes om der skal tilføjes i den økonomiske politik:

 

”Ved indstillinger om finansiering skal der oplistes alternativer til kassefinansierede tillægsbevillinger. Som udgangspunkt gives der ikke kassefinansierede tillægsbevillinger”.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende: 

Den økonomiske politik gennemskrives med udgangspunkt i nuværende mål samt forslag om, at der som udgangspunkt ikke skal gives kassefinansieret tillægsbevilling.

 

Forelægges til april til endelig godkendelse.

 

Thomas Clausen (Ø) ønsker ikke, at der i den økonomiske politik skal indgå et mål for økonomisk råderum.

 

GENOPTAGET

Bilag 1 er revideret i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning den 19. marts.

 

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

 

1.    at Den Økonomiske Politik godkendes

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales til byrådets godkendelse.

 

Thomas Claus (Ø) ønsker ikke, at der i den økonomiske politik skal indgå et mål for økonomisk råderum.

 

Bilag

330-2018-216522

Bilag 1- Økonomisk politik 2018

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Godkendt.

 

Thomas Clausen (Ø) ønsker ikke, at der i den økonomiske politik skal indgå et mål for økonomisk råderum.

5.     Budgettildelingsmodel for specialskolerne (B)

Sagsnr.: 330-2018-13621               Dok.nr.: 330-2018-207373                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Børne- og Ungeudvalget skal tage stilling til en ændring i budgettildelingsmodellen for kommunens egne specialskoler. Sagen blev udsat fra sidste udvalgsmøde den 9. april.

 

Baggrund

Ændringen af budgettildelingsmodellen for specialskolerne har rod i handleplanen for specialundervisningsområdet, der skal medvirke til at sikre budgetoverholdelse på området i 2018. Børne- og Ungeudvalget besluttede på deres møde 5. februar 2018 at sende to elementer fra handleplanen for specialundervisningsområdet i høring. Den ene af disse er Budgettildelingsmodel for specialskolerne, der behandles i denne sag.

 

Som bilag 1 til sagen er der vedlagt et notat, hvor ændringen beskrives mere detaljeret.

 

I dag foregår budgettildelingen til egne specialskoler på følgende måde:

Budgettet for 2018 er baseret på elevtallet på hver enkelt specialskole den 5. september 2017. Dette budget ligger fast for hele 2018 - dog med det forbehold, at hvis elevtallet ændrer sig med mere end 10 % til den ene eller anden side, reguleres budgettet for specialskolen.

 

Ændringen til budgettildelingsmodellen består grundlæggende i, at vores egne specialskoler vil blive reguleret på baggrund af elevtallet pr. 5. september 2018. Hvis der er ændringer i elevtallet i forhold til samme dato sidste år, vil budgettet blive reguleret.

 

Dermed ligger budgettet ikke fast for hele 2018, men kun for 7/12 af året. For de sidste 5/12 af året vil budgettet blive reguleret på baggrund af 5. september-tallene. På denne vis vil budgettildelingsmodellen for specialskolerne komme til at ligne den tilsvarende for almenskolerne, hvor 5/12 af budgettet ligeledes reguleres på baggrund af 5. september-tallene.

 

Ændringen skal afspejle, at der forventes færre elever i egne specialskoler efter sommerferien 2018. For at få gavn af de forventede færre udgifter allerede i 2018 er en regulering nødvendig. Ellers ville de færre udgifter først blive effektueret med 2019-budgettet.

Uagtet ændringen vil der stadig blive arbejdet med de øvrige elementer i handleplanen, så udgifterne på området kan nedbringes. Her er den altoverskyggende opgave fortsat at få nedbragt antallet af elever i specialtilbuddene gennem færre visitationer og flere udslusninger til almenområdet. Ændringen i budgettildelingsmodellen handler udelukkende om, hvor hurtigt effekten af de færre elever kan hentes.

 

Ændringen af budgettildelingsmodellen forventes at kunne give et provenu på 3,5 mio. kr. i 2018. Men som nævnt ovenfor skal ændringen ses som en del af den samlede bevægelse mod færre elever i specialtilbuddene, så provenuet skal ligeledes ses som en del af de samlede 9,2 mio. kr., der forventes på de første tre elementer i handleplanen.

 

Handleplanen for området, der blev godkendt på udvalgsmødet den 5. februar 2018, er vedlagt som bilag 2.

 

Ændringerne gælder kun for egne specialskoler, dvs.:

·         Storebæltskolen (inkl. Solsikken)

·         Heldagsskolen på Broskolen

·         Slagelse Heldagsskole

·         Klostermarken Skole

·         Autismetilbuddet på Stillinge Skole (inkl. SFO og klub)

 

Private og andre kommunale specialtilbud, hvor der afregnes via dagstakst, vil ikke være omfattet af ændringen.

 

Indkomne høringssvar

 

I høringssvarene udtrykkes der fra flere sider forståelse for, at der er behov for en opbremsning i udgiftsniveauet, efter det er steget de seneste par år.

 

Der er dog samtidig en udbredt bekymring for, at ændringen vil føre til reelle serviceforringelser. Samtidig er bekymringen, at der vil kunne komme budgetoverskridelser på specialskolerne i 2018.

 

Mange høringssvar giver ligeledes udtryk for et ønske om, at ændringen ikke gøres permanent, men kun vil have effekt i 2018 og 2019.

 

På baggrund af høringen er det derfor administrationens anbefaling, at ændringen fastholdes, men at ændringen gøres midlertidig. Således vil den kun gælde til og med budgetåret 2019. Når specialskolernes budgetter for 2020 skal fastlægges, vil det være på baggrund af elevtallene pr. 5/9 2019, og reguleringen i 2020 og frem vil igen være den nuværende model, hvor der vippes, hvis elevtallet ændres med mere end 10 % i den ene eller anden retning i løbet af året.

 

Retligt grundlag

Folkeskolelovens § 40, stk. 2

 

Handlemuligheder

Børne- og Ungeudvalget kan vælge at anbefale ændringen af budgettildelingsmodellen og dermed videresende sagen til behandling i Byrådet.

Alternativt kan Børne- og Ungeudvalget anbefale Byrådet, at provenuet fra ændringen i stedet findes gennem kassetræk.

 

Vurdering

Administrationen fastholder anbefalingen af ændringen. Dog præciseres det, at ændringen kun har effekt til og med budgetåret 2019.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ændringen af budgettildelingsmodellen for specialskolerne er en del af handleplanen for specialundervisningsområdet, og er således en nødvendighed for at kunne indhente det forventede merforbrug på området allerede i 2018.

Men det kan betyde, at der vil skulle nedlægges stillinger på specialskolerne pr. august 2018.

I den årlige forflyttelsesproces, der finder sted i løbet af foråret, vil der naturligvis i videst mulige omfang blive benyttet forflyttelser af de berørte medarbejdere frem for deciderede afskedigelser. Men det kan stadig ikke udelukkes, at der vil skulle finde afskedigelser sted.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Skolechefen indstiller,

 

1.    at Børne- og Ungeudvalget anbefaler ændringen i budgettildelingsmodellen for kommunens egne specialskoler

 

 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 16. april 2018:

Fraværende: 

Børne- og ungeudvalget anbefaler første at, med følgende bemærkninger:

 

Udvalget udtrykker en bekymring for de elever der skal sluses ind i almentilbuddet.

 

En tæt opfølgning på udviklingen i antallet af elever i egne samt private specialtilbud.

 

At udvalget forudsætter, at revisitationen sker efter en konkret faglig vurdering af det enkelte barn.

 

Der udtrykkes en bekymring for tab af kompetencer i forbindelse med eventuelle afskedigelser af medarbejdere i processen og opfordrer til, at de bliver tilbudt eventuelle ledige stillinger.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales til byrådets godkendelse.

 

Bilag

330-2018-207922

Notat vedr. ændret ressourcemodel for specialskolerne 2018

330-2018-208386

Handleplan Vidtgående specialundervisning - godkendt BUU 05.02.2018

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Godkendt.

 

Christoffer Trung (V) anmodede om notat, der beskriver antallet af elever på specialskolerne og skolernes budgettildeling de seneste 5 år. Notatet udsendes til Byrådet efter mødet.

6.     Garantiprovision ved kommunal garantistillelse (B)

Sagsnr.: 330-2017-25262               Dok.nr.: 330-2018-193516                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Borgmesteren indstiller til Byrådet, at satsen for opkrævning af garantiprovision sættes ned til 0,75 % ved kommunal garantistillelse.

 

Baggrund

Økonomiudvalget har tidligere drøftet fastlæggelse af garantiprovision i april og juni 2017, hvor det blev godkendt, at garantiprovision ved kommunal garantistillelse udgør 1 %. Provisionen bliver opkrævet løbende af restgælden ultimo året.

 

Garantiprovisionen blev oprindeligt fastlagt, idet kommunerne ved kommunal garantistillelse har en forpligtigelse til at opkræve en garantiprovision på markedsvilkår. Det følger af EU-Domstolens faste retspraksis, at finansielle garantier, der stilles af det offentlige, som udgangspunkt indebærer en økonomisk, konkurrencefordrejende fordel og derfor er statsstøtte.

 

Sønderborg kommune vandt en retssag i forbindelse med opkrævning af garantiprovision på allerede stillede garantier, og af landsrettens afgørelse blev det fastslået, at en kommune er forpligtet til at opkræve provision på markedsvilkår for lån til forsyningsvirksomheder. Garantiprovisionen skal svare til det, som en privat investor ville kræve. Således vil en engangsprovision eller en meget lav provision som udgangspunkt ikke være tilstrækkeligt. Opkrævningen skal ske på markedsmæssige vilkår. For lidt opkrævet garantiprovision er ulovlig statsstøtte, der som udgangspunkt skal tilbagebetales til statskassen. Dermed kommer støttebeløbet hverken selskabet – eller kommunen – til gode. Det beløb, man risikerer at skulle betale til statskassen, øges, jo længere tid en støtteordning pågår. For meget opkrævet garantiprovision vil omvendt kunne sidestilles med en udlodning fra selskabet, der vil udløse en statsafgift på 40-60 % af den opkrævede garanti.

 

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke faste retningslinjer for beregning af denne ”risikopræmie”. Slagelse Kommune har indhentet oplysninger fra forskellige pengeinstitutter og niveauet ligger generelt på mellem 1 -1,5 %, men kan være mindre i konkrete situationer. Slagelse kommune opkrævede tidligere 0,3 % for lån optaget efter 2012 og det må anses for at være under markedspris. I forbindelse med budget 2018 blev det godkendt, at også lån optaget før 2012 skulle der fremadrettet opkræves garantiprovision af og med 1%. For Affaldsselskabet AffaldPlus er der af ejerkredsen fastsat en garantiprovision på 0,5 %.

 

Af en nyere EY analyse fra august 2017 fremgår det, at Slagelse Kommunes provisionssats ligger i den høje ende. Af 59 adspurgte kommuner havde 20,34 % en garantiprovision på 1%, 10,2 % havde en provision på 1,5 %, 6,8 % havde individuelle satser – der både kunne være mindre eller højere. Mere end 62 % af de adspurgte kommuner har en sats på under 1%.

 

På denne baggrund indstiller borgmesteren at garantiprovisionen gældende fra 2018 (restgælden pr. 31/12 2018) opkræves med 0,75 % for alle selskaber med kommunal garantistillelse med undtagelse af selvejende haller, børnehaver, foreninger og kulturelle formål. Satsen for AffaldPlus er uændret (godkendt af Økonomiudvalget 11/9 2017)

 

Retligt grundlag

Artikel 107 stk. 1 i Traktat om Den Europæiske Unions Funktionsmåde. Kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier.

 

Dom afsagt den 25. januar 2015 af Venstre Landsret V.L.B-1704-14.

 

Handlemuligheder

Der er følgende handlemuligheder:

 

At fastholde nuværende niveau på 1 %

At følge borgmesterens anbefaling på 0,75 %.

 

Vurdering

En nedsættelse af garantiprovisionen vil betyde, at det budgetlagte provenu falder med 0,950 mio. kr.

 

Mindreindtægten for 2018 på 0,950 mio. kr. kan finansieres indenfor den økonomiske ramme på konto 06. Mindreindtægten for efterfølgende år tages med i den kommende budgetproces.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

 

I hele 1.000 kr.

Politikområde

2018

2019

2020

2021

Bevillingsønske

 

 

 

 

 

Drift             

1.02

-950

 

 

 

Drift             

1.04

 950

850

750

650

Afledt drift

 

 

 

 

 

Finansiering

 

 

 

 

 

Afsat rådighedsbeløb

 

 

 

 

 

Kassen

 

 

-850

-750

-650

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 

1.    at satsen for opkrævning af garantiprovision ændres til 0,75 %

2.    at mindreindtægten for 2018 finansieres af overførte midler på konto 06 for 2018.

3.    at mindreindtægten for 2019 og frem indgår i budgetprocessen for budget 2019.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales.

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

At 1 til 3 godkendt.

7.     Ansøgning om garantistillelse - Den almennyttige forening Børnebissen (B)

Sagsnr.: 330-2018-19679               Dok.nr.: 330-2018-217698                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Slagelse Kommune har modtaget en henvendelse fra Den almennyttige forening Børnebissen om økonomisk bistand i forbindelse med køb af fast ejendom.

Børne- og Ungeudvalget skal beslutte, om det overfor Byrådet skal anbefales at imødekomme ansøgningen.

 

Baggrund

Den almennyttige forening Børnebissen har fremsendt en forespørgsel på økonomisk bistand til erhvervelse af den bygning, der i dag rummer dagtilbuddet Børnebissen i Bisserup.

 

Ansøgningen med en beskrivelse af formål og projektbeskrivelse, seneste regnskab og budget samt vedtægter er vedhæftet sagen som bilag.

 

Børnebissen er en privat daginstitution, som er godkendt til 18 børn i alderen 0-5 år.

 

Retligt grundlag

Kommunal garantistillelse er reguleret i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., hvoraf det fremgår af § 3 stk. 1 nr. 3, at lån optaget af selvejende institutioner og lignende med kommunal deltagelse, som kan henføres til kommunen er omfattet af kommunens låntagning.  Det betyder, at et lån optaget af børnehaven vil belaste kommunens låneramme.

 

Handlemuligheder

Slagelse Kommune kan beslutte at imødekomme ansøgningen om garantistillelse på 1,6 mio. kr. i forbindelse med Den almennyttige forening Børnebissens køb af ejendommen Vinkelvej 2, Bisserup, 4243 Rude.

 

Såfremt ansøgningen imødekommes skal Slagelse Kommune jf. bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 6 deponere et beløb svarende til garantiens størrelse. Det deponerede beløb frigives med 1/25 pr. år og det uanset længden på det optagede lån (løbetiden kan max. være 25 år).

 

Finansieringen af det deponerede beløb kan enten ske via kassen eller indenfor udvalgets egen budgetramme.

 

Vurdering

Det er ikke muligt for administrationen at anvise 1,6 mio. kr. indenfor Børne- og Ungeudvalgets egen budgetramme.

 

Det er således administrationens vurdering, at finansieringen af det deponerede beløb, såfremt ansøgning imødekommes skal ske via kassen.

 

Betingelserne for en garantistillelse skal være ifølge principperne for kommunal garantistillelse og følge bestemmelserne i lånebekendtgørelsen.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

 

I hele 1.000 kr.

Politikområde

2018

2019

2020

2021

Bevillingsønske

 

 

 

 

 

Drift

 

 

 

 

 

Anlæg

 

 

 

 

 

Afledt drift

 

 

 

 

 

Finansiering

1.04

1.600

-64

-64

-64

Afsat rådighedsbeløb

 

 

 

 

 

Kassen

1.04

-1.600

64

64

64

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

 

Indstilling

Centerchef for Børn og Familie indstiller,

 

1.    at Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning om, hvorvidt de overfor byrådet vil anbefale at imødekomme ansøgning om kommunal garantistillelse i forbindelse med Den almennyttige forening Børnebissens køb af ejendommen Vinkelvej 2 i Rude.

2.    at Børne- og Ungeudvalget ved en eventuel anbefaling overfor Byrådet, anbefaler, at finansieringen af det deponerede beløb ske via kassen.

 

 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 9. april 2018:

Fraværende:  Stén Knuth (V)

Børne- og Ungeudvalget anbefaler, at sagen bliver oversendt til budgetprocessen og suppleret med oplysninger omkring kapacitetsbehov i området.

 

 

Administrative bemærkning tilføjet efter behandling i Børne- og Ungeudvalget:

 

Kapacitetsbehov i området

Der er ledig kapacitet i det skoledistrikt, som Bisserup hører under – Kirkeskoven. Ligesom der også er ledig kapacitet i de omkringliggende skoledistrikter – Dalmose, Flakkebjerg og Skælskør.

 

Børnebissen er eneste daginstitution i Bisserup.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende: 

Økonomiudvalget er positivt indstillet over for at give kommunal garantistillelse. Udvalget ønsker at se det som en del af en samlet prioritering og anbefaler, at det oversendes til budgetprocessen. Sagen anbefales derfor til byrådet med fagudvalgets bemærkninger.

 

Knud Vincent (V), Sten Knuth (V), Ann Sibbern (O), Troelsen Brandt (B) ønsker ikke, at ansøgningen oversendes til budgetprocessen, men anbefaler i stedet byrådet, at ansøgningen om kommunal garantistillelse godkendes nu.

 

Bilag

330-2018-174251

Bilag - Ansøgning

330-2018-174252

Bilag 1 - Købsaftale Vinkelvej 2 med bilag

330-2018-174253

Bilag 2 - Vurderings rapport Niels Christoffersen

330-2018-174254

Bilag 3 - Værdiansættelse EDC Martin Mortensen

330-2018-174255

Bilag 4 - Vedtægter

330-2018-174256

Bilag 5 - Årsregnskab 2017

330-2018-174250

Bilag 6 - Driftbudget 2018 Andres

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Knud Vincents (V) fremsatte på vegne af (V), (O) og (B) ændringsforslag om, at ansøgningen om kommunal garantistillelse godkendes nu.

For stemte 15; (V), (O) og (B).

 

Imod stemte 16; (A), (F), (I) og (Ø).

 

Ændringsforslaget bortfaldt.

 

Byrådet godkendte at oversende sagen til budgetprocessen med fagudvalgets bemærkninger.

 

 

 

 

8.     Justeret garantitildeling på almenskolerne - afsluttet høring (B)

Sagsnr.: 330-2018-13625               Dok.nr.: 330-2018-174440                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Børne- og Ungeudvalget skal tage stilling til en justering af garantitildelingen på almenskolerne. Ændringen har været sendt i høring siden sidste udvalgsmøde.

 

Baggrund

Justeringen af garantitildelingen på almenskolerne har rod i handleplanen for specialundervisningsområdet, der skal medvirke til at sikre budgetoverholdelse på området i 2018. Børne- og Ungeudvalget besluttede på deres møde 5. februar 2018 at sende to elementer fra handleplanen for specialundervisningsområdet i høring. Den ene af disse er Justeret garantitildeling på almenskolerne, der behandles i denne sag.

 

Rent praktisk vil justeringen udmøntes i form af en ændring af grænsen for garantitildeling i ressourcemodellen fra 22 til 23 elever.

 

I beregningen af tildelingen til undervisning i ressourcemodellen for almenskolerne fører justeringen af garantitildelingen til:

·         At rygsæktaksten for eleverne sættes ned,

·         At garantitildelingen for skoler med en gennemsnitlig klassekvotient på under 23 sættes op.

 

På 11 ud af kommunens 19 almenskoler udligner disse to effekter hinanden, og her vil justeringen således ikke have betydning. Men på skoler, hvor den gennemsnitlige klassekvotient er forholdsvis høj, eller hvor der er specialklasserækker, vil justeringen indebære en samlet budgetreduktion.

 

Den justerede garantitildeling vil have effekt fra og med skoleåret 2018/19. Justeringen har kun 5/12-effekt i 2018, beløbende til ca. 1,7 mio. kr. Specialklasserækkernes andel af disse ca. 1,7 mio. kr. vil være ca. 200.000 kr.

Provenuet kan ikke endeligt fastlægges, før elevtallene for skoleåret 2018/19 ligger fast pr. 5. september 2018.

 

Fra skoleåret 2019/20 og frem vil justeringen fortsat have effekt, men helårseffekten fra justeringen vil blive tilbageført til almenskolerne i form af en opskrivning af den eksisterende pulje til inklusion.

 

I tabellen på næste side ses effekten af justeringen for hver enkelt skole, angivet ved tildelingen til undervisning inkl. evt. specialklasser:


 

 

Skole

Nuværende

Justeret

Forskel

Antvorskov Skole

37.717.110

36.232.088

-1.485.022

Baggesenskolen

18.632.526

18.608.162

-24.364

Boeslunde Skole

2.555.870

2.555.918

48

Broskolen 

15.238.877

15.239.075

198

Dalmose Centralskole

7.237.520

7.237.619

99

Eggeslevmagle Skole

20.362.577

20.308.802

-53.775

Flakkebjerg Skole

5.536.628

5.536.700

72

Hashøjskolen

4.782.266

4.782.332

66

Hvilebjergskolen

7.113.558

7.113.642

84

Kirkeskovsskolen

4.868.811

4.868.877

66

Marievangsskolen

24.465.157

23.572.945

-892.212

Nymarkskolen

19.821.329

19.439.162

-382.167

Omø Skole

1.306.439

1.306.457

18

Skælskør Skole

13.641.280

13.641.452

172

Stillinge Skole

12.254.040

12.254.208

168

Søndermarksskolen

21.629.162

21.079.463

-549.699

Tårnborg Skole

7.321.776

7.321.875

99

Vemmelev Skole

19.159.823

18.703.112

-456.711

X-class

11.308.619

11.056.418

-252.201

254.953.368

250.858.307

-4.095.061

 

Beregningen baserer sig på eksisterende elevtal for skoleåret 2017/18. For skoleåret 2018/19 vil tallene derfor være anderledes, men princippet er det samme.

 

Indkomne høringssvar

 

I høringssvarene udtrykkes der generelt set kritik af, at der spares på almenskolerne. Desuden er der kritik af, at det er de store skoler med forholdsvis høje klassekvotienter, der skal have reduceret budgettet i forbindelse med justeringen.

 

Specifikt er der rettet kritik mod, at skoler med specialklasserækker skal være en del af justeringen. Specialklasserne rammes, idet en specialklasseelev i tildelingsmodellen tildeles 3,5 gange rygsæktakst. Derfor vil en reduktion af rygsæktaksten for almeneleverne også ramme specialklasseeleverne.

 

På baggrund af høringen anbefaler administrationen fortsat justeringen af garantitildelingen fra 22 til 23 elever. Dog anbefales det, at justeringen udelukkende vil have effekt i 2018 – og ikke i hele skoleåret 2018/19, som det oprindeligt blev fremlagt. Fra budgetåret 2019 og frem vil helårseffekten af provenuet fra justeringen tilbageføres til almenskolerne gennem en forøgelse af puljen til inklusion.

 

Retligt grundlag

Folkeskolelovens § 40, stk. 2

 

Handlemuligheder

På baggrund af høringssvarene har administrationen tilrettet handlemulighederne.

 

Børne- og Ungeudvalget kan vælge:

A.    At anbefale justeringen af garantitildelingen, der udelukkende vil have effekt i 2018, med et provenu på 1,7 mio. kr.

B.    At anbefale justeringen af garantitildelingen, der ligeledes udelukkende vil have effekt i 2018, men hvor specialklasserækkerne holdes udenfor beregningen. Dette vil sænke provenuet fra 1,7 mio. kr. til 1,5 mio. kr.

 

Alternativt kan der udarbejdes en anden handlemulighed, der ligeledes vil kunne bidrage til udgiftsreduktioner i 2018, så budgetrammen kan overholdes.

 

Vurdering

Administrationen anbefaler fortsat justeringen af garantitildelingen fra 22 til 23 elever. Dog anbefales på baggrund af høringssvarene en kortere varighed af justeringen end oprindeligt fremlagt, således at justeringen udelukkende vil have effekt i 2018.

 

Administrationen anbefaler, at Børne- og Ungeudvalget vælger handlemulighed B, og at det manglende provenu på ca. 200.000 kr. søges indhentet gennem de øvrige elementer i handleplanen for specialundervisningsområdet.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Justeringen af garantitildelingen på almenskolerne er en del af handleplanen for specialundervisningsområdet, og er således en nødvendighed for at kunne indhente det forventede merforbrug på området allerede i 2018.

Men justeringen vil føre til, at de berørte almenskoler vil få nedsat deres samlede budgetramme, hvorfor det kan betyde, at der vil skulle nedlægges stillinger på disse skoler.

I den årlige forflyttelsesproces, der finder sted i løbet af foråret, vil der naturligvis i videst mulige omfang blive benyttet forflyttelser af de berørte medarbejdere frem for deciderede afskedigelser. Men det kan stadig ikke udelukkes, at der vil skulle finde afskedigelser sted.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Skolechefen indstiller,

 

1.    at Børne- og Ungeudvalget vælger handlemulighed A eller B og dermed anbefaler justeringen til viderebehandling i Byrådet.

 

 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 9. april 2018:

Fraværende:  Stén Knuth (V)

Børne- og Ungeudvalget kan ikke anbefale de foreståede handlemuligheder. Udvalget fremsender sagen til viderebehandling i Byrådet med en anbefaling om, at der ikke sker yderligere reduktioner på almenområdet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende: 

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungeudvalget over for byrådet.

 

Ann Sibbern (O) ønsker en vurdering af forslaget i høringssvaret fra Antvorskov Skole. Vurderingen ønskes fremlagt som bilag til byrådsmødet.

 

Bilag

330-2018-163721

Bilag 1 - Opsamling på høringssvar vedr. Justeret garantitildeling på almenskolerne

330-2018-173809

Bilag 2 - Komplet samling af indkomne høringssvar vedr. justeret garantitildeling på almenskolerne

330-2018-237501

Notat - vurdering af forslag

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Byrådet godkendte indstillingen fra Børne- og ungeudvalget og Økonomiudvalget.

 

 

9.     Dækningsområde og placering af institution og skoler for FGU (B)

Sagsnr.: 330-2017-77212               Dok.nr.: 330-2018-165898                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal indstille dækningsområde, placering af institution og placering af skoler for FGU til beslutning i Byrådet.

 

Baggrund

I oktober 2017 indgik Folketingets partier ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’. Aftalen indebærer, at der etableres en ny forberedende grunduddannelse (FGU) til unge under 25 år. Uddannelsen skal ruste de unge fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

 

Den forberedende grunduddannelse erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud og uddannelser, herunder produktionsskoler og VUCer. Samtidig bygger den nye grunduddannelse ovenpå eksisterende erfaringer, viden og tilgange blandt andet fra produktionsskolernes værkstedspædagogik og VUC’s almenundervisning. FGUen kommer til at bestå af tre spor: en almen grunduddannelse, en produktionsgrunduddannelse og en erhvervsgrunduddannelse.

 

Overordnet proces

Den forberedende grunduddannelse etableres som statslige selvejende institutioner. På landsplan forventes der at blive oprettet ca. 30 institutioner med omkring 90 skoler. Der er taget udgangspunkt i én skole pr. kommune. Hver institution dækker et geografisk område (dækningsområdet) svarende til et antal kommuner. Under hver institution etableres en eller flere skoler. Der er ikke i det politiske aftalegrundlag, lovforslagene eller i det forelagte præsentationsmateriale givet pejlemærker for geografisk inddeling i dækningsområder eller placering af de ca. 30 institutioner. Det er op til kommunerne at komme med forslag hertil og via KKR fremsende indstillinger til Undervisningsministeriet.

 

I drøftelserne af dækningsområder og placering af institutioner samt skoler har kommunerne inddraget de nuværende forberedende skoletilbud og institutioner. Kommunernes forslag til dækningsområder samt placering af institutioner og skoler skal indsendes til KKR senest 9. maj 2018. Det betyder, at de enkelte byråd skal have færdigbehandlet deres indstilling ultimo april.

 

Senest 1. juni skal KKR fremsende indstilling til Undervisningsministeren, og primo september opretter Undervisningsministeren de nye institutioner.

 

Til orientering nedsættes en overgangsbestyrelse for FGUen.

 

Strukturelle rammer

For at skabe de bedste muligheder for at de unge gennemfører uddannelsen, skal de strukturelle rammer indrettes efter de unge. Det betyder, at:

-      Skolernes placering skal tage hensyn til de unge i målgruppens transportmuligheder og afstand til skole. Der må som udgangspunkt ikke være en ringere dækning end de nuværende produktionsskoler tilbyder.

-      En skole kan ligge på flere matrikler. For den enkelte elev skal undervisningen i udgangspunktet kunne modtages ét sted.

-      En skole skal efter en overgangsperiode på 4 år opleves som et sammenhængende skolemiljø, der tilbyder alle tre spor, så eleverne kan deltage i fællesaktiviteter sammen uanset spor

 

Herudover skal skolerne så vidt muligt placeres i eksisterende bygninger fra produktionsskoler, VUC m.fl. 

 

Disse hensyn skal afvejes i forhold til, at antallet og størrelsen af institutioner skal sikre:

-      en effektiv drift, særligt af de administrative funktioner

-      faglig bredde

-      økonomisk bæredygtighed

-      et dækningsområde med et rimeligt antal kommuner, hvorfra der henvises elever.

 

Forslag til dækningsområde samt placering af institution og skoler

Borgmestrene i de sydvestsjællandske kommuner har drøftet dækningsområde, institution og skoler i vores område. Der er opbakning til følgende:

 

-      Der etableres et dækningsområde, der omfatter Vordingborg, Næstved og Slagelse kommuner. Sorø, Ringsted og Faxe kommuner kan, hvis de ønsker det, koble sig på dækningsområdet frem til den endelige indstilling til Undervisningsministeriet.

 

-      Den nye institution i det fælles dækningsområde placeres i Korsør med tilhørende skoler i de enkelte kommuner.

 

-      De eksisterende produktionsskoler og VUCer bruges som FGU-skoler, idet der er mulighed for i en overgangsperiode, at de enkelte skoler drives på flere matrikler.

 

-       

Før og efter borgmestrenes drøftelser har der været lokale drøftelser i Slagelse mellem Produktionsskolen i Slagelse, Produktionsskolen i Korsør og VUC Vestsjælland Syd om brug af eksisterende lokaler og FGU-undervisningens placering.

 

Produktionsskolerne ønsker en samlet placering af alle tre linjer på henholdsvis Slagelse Produktionsskoles og Korsør produktionsskolers nuværende geografiske placeringer og at disse bygninger overdrages til FGU-institutionen.

 

VUC har et ønske om at ledige lokaler, der ikke kan frasælges overgår til den kommende FGU-institution. Samtidig er det VUC’s opfattelse, at en placering af almenlinjen i nærheden af ungdomsuddannelserne i Slagelse, vil være brugbart for den videre brobygning til uddannelse.

 

Retligt grundlag

Forslag til Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse af 1. februar 2018.

 

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan indstille det ovennævnte forslag til dækningsområde samt placering af institution og skoler til Byrådet som det foreligger.

 

Alternativt kan Økonomiudvalget indstille et ændringsforslag. 

 

Vurdering

Administrationen vurderer, at forslaget, der har været drøftet mellem borgmestrene, lever op til de strukturelle rammer, herunder:

-      elevernes afstand og transportmuligheder til skolerne

-      brug af eksisterende bygninger til skolerne

-      effektiv drift og økonomisk bæredygtighed

-      faglig bredde med tre spor på hver skole

-      et rimeligt antal kommuner

 

Ifølge lovforslaget, og bemærkningerne hertil, er det hensigten, at en skole efter en overgangsperiode på 4 år skal kunne opleves som et sammenhængende fagligt/pædagogisk skolemiljø. Der skal således være en passende afstand mellem matriklerne. Der er ikke i lovgrundlaget defineret et afstandskriterie.

 

Det er administrationens vurdering at det er institutionens bestyrelse der afgør, den endelige placering af skolerne og eventuelle afdelinger.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget betyder, at personale på de eksisterende skoler eventuelt vil skulle varetage deres job fra en anden lokation. Dette er en konsekvens af de nye FGUer og uafhængigt af, hvilket forslag til dækningsområde, institution og skoler, der besluttes.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Økonomiudvalget skal indstille forslaget til Byrådet, som indstiller til KKR.

Forslaget behandles sideløbende i Næstved og Vordingborg Byråd.

 

Indstilling

Børne- og Ungedirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet,

 

1.    at der etableres et dækningsområde, der omfatter Vordingborg, Næstved og Slagelse Kommuner. Sorø, Ringsted og Faxe kommuner kan, hvis de ønsker det, koble sig på dækningsområdet frem til den endelige indstilling til Undervisningsministeriet.

2.    at den nye institution, i det fælles dækningsområde, placeres i Korsør med tilhørende skoler i de enkelte kommuner.

3.    at de eksisterende produktionsskoler og VUC’er bruges som FGU-skoler, idet der er mulighed for, i en overgangsperiode, at de enkelte skoler drives på flere matrikler.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales til byrådets godkendelse.

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

At 1 til 3 godkendt.

10.   Frigivelse af anlægsmidler - Daginstitutionen Firkløveren i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2018-20657               Dok.nr.: 330-2018-176875                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal via fagudvalget træffe beslutning om at give anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. i 2018 til udbygning af dagtilbud i Slagelse.

 

Børne- og Ungeudvalget skal træffe beslutning om udpegning af repræsentant fra udvalget til deltagelse i byggeudvalg.

 

Baggrund

Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2017-2020 20 mio. kr. i 2018 til udbygning af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Slagelse by. De 20 mio. kr. er afsat til udbygningen af to institutioner i Slagelse.

 

Baggrunden er det stærkt voksende børnetal – særligt stiger antallet af 0-2 årige i Slagelse Kommune som helhed og i Slagelse by i særdeleshed.

 

Uddannelsesudvalget godkendte den 6. november 2017 projektforslag på udbygningen af Skovbørnehuset i Slagelse. Samtidigt har administrationen arbejdet på at finde det mest optimale sted til endnu en udbygning. Børne- og Ungeudvalget blev på mødet i marts måned orienteret om, at det optimale sted under de givne forudsætninger er daginstitutionen Firkløveren på Skanderborgvej i Slagelse.

 

Næste skridt i processen er, under forudsætning af at der gives anlægsbevilling, at der nedsættes et byggeudvalg, og at der tilknyttes en rådgiver på opgaven. Byggeudvalget kommer til at bestå af repræsentanter fra Center for Børn og Familie, repræsentanter fra daginstitutionen (ledelse, medarbejdere og forældrerepræsentanter) samt eventuelt en politisk repræsentant fra Børne- og Ungeudvalget. Ekstern rådgiver udpeges på baggrund af udbud. Center for Kommunale Ejendomme er bygherrerådgiver.

 

Retligt grundlag

Styrelsesloven.

Jf. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal Byrådet give anlægsbevilling, før arbejdet kan igangsættes.

 

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at anbefale frigivelse af anlægsbevilling.

Udvalget kan godkende, at der administrativt bliver arbejdet videre med udarbejdelse af konkret forslag til udvidelse af daginstitutionen Firkløveren på Skanderborgvej i Slagelse.

Udvalget kan vælge at udpege en repræsentant, der kan indgå i byggeudvalget.

 

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet via fagudvalget træffer beslutning om at give an-lægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb således, at kapaciteten i Slagelse hurtigst muligt udvides.

Administrationen anbefaler, at Udvalget giver mandat til, at der bliver udarbejdet et konkret forslag til udbygning af daginstitutionen Firkløveren.

 

Administrationen anbefaler at det konkrete forslag til udbygning sker i tæt samspil med center for Kommunale Ejendomme og repræsentanter fra Daginstitutionen Firkløveren.

 

 

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Anlægsbevillingen er en udmøntning af det i budget 2018-2021 afsatte rådighedsbeløb.

 

I hele 1.000 kr.

Politikområde

2017

2018

2019

2020

Bevillingsønske

 

 

 

 

 

Drift

 

 

 

 

 

Anlæg

8.02

 

10.000

 

 

Afledt drift

 

 

 

 

 

Finansiering

 

 

 

 

 

Afsat rådighedsbeløb

8.02

 

-10.000

 

 

Kassen

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

 

Indstilling

Centerchefen for Børn og Familie indstiller,

 

1.    at Børne- og Ungeudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der bliver givet anlægsbevilling kr. 10.000.000 til det på sted 514043 afsatte rådighedsbeløb

2.    at Børne- og Ungeudvalget godkender, at administrationen i samarbejde med Center for Kommunale Ejendomme og repræsentanter fra Daginstitutionen Firkløveren udarbejder konkret forslag til udbygning af Firkløveren. Forslaget bliver herefter forelagt til politisk behandling

3.    at Børne- og Ungeudvalget udpeger en repræsentant til byggeudvalget

 

 

 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 9. april 2018:

Fraværende:  Stén Knuth (V)

Børne- og Ungeudvalget fulgte "1. at"

Udvalget godkendte "2. at" med anbefaling om, at udbudsformen bliver "fagentreprise".

Udvalget udpegede Søren Lund Hansen (O) til byggeudvalget.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales til byrådets godkendelse.

 

Bilag

330-2018-217580

Bilag 1 - Anlægsbevilling Firkløveren

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Godkendt

11.   Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - Teknik og Miljø (B)

Sagsnr.: 330-2017-82577               Dok.nr.: 330-2018-202158                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgift er større end 2 mio. kr., skal der udfærdiges særskilt anlægsregnskab. Anlægsregnskabet skal ledsages af en regnskabsforklaring og forelægges Byrådet.

 

Baggrund

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet del-anlægsregnskab for:

 

211500 Istandsættelse af fortovsbelægninger (2017)

Anlægsbevilling                                                          3.000.000 kr.

Afholdte udgifter                                                       2.856.539 kr.

Mindreudgift                                                                143.461 kr.

 

Det er første del-regnskab.

Budgettet bruges til fornyelse af fortovsbelægninger og herved søge, at sikre den bundne kapital heri, bevaret bedst muligt. Der er udskiftet strækninger hvor tilstanden har krævet nu og her indsats, og herudover er der renoveret fortovsbelægninger i forbindelse med forsyningsselskabernes opgravninger.

 

Mindreudgift er overført til 2018.

 

212500 Asfalt- samt øvrige belægninger (2017)

Anlægsbevilling                                                        30.009.000 kr.

Afholdte udgifter                                                      29.296.592 kr.

Mindreudgift                                                                712.408 kr.

 

Det er første del-regnskab.

Der er udført belægningsarbejder iht. Funktionskontrakterne. Herunder også arbejdet med rabatter, striber m.v. samt foretaget enkelte forstærkningsprojekter samt deltagelse i Forsyningens større anlægsprojekter for at opnå yderligere slidlagsarbejde ved afslutningerne m.v.

 

Mindreudgiften i 2017 vedrører en tilbageholdelse af betaling på en verserende garantisag vedr. stribearbejde.

 

Mindreudgift er overført til 2018.

 

222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger (2017)

Anlægsbevilling                                                          4.495.000 kr.

Afholdte udgifter                                                       2.161.717 kr.

Mindreudgift                                                             2.333.283 kr.

 

Der er tidligere aflagt del-regnskab 2008-2015

med i alt                                                                37.072.577 kr.

Regnskab 2017                                                         2.161.717 kr.

Med dette del-regnskab er i alt aflagt for                     39.234.294 kr.

 

I 2017 er afholdt udgifter til venstresvingsbaner på Ndr. Ringgade ved Nordvej, Ny trafiksikkerhedsplan, Mindre trafiksikkeredstiltag, Tryghedsfremmende projekter, Sikker skolevej – Antvorskov skole, Valbygårdsvej Slagelse – etablering af cykelbane og støtteheller, Projektansættelse samt handplanprojekterne: Næstved Landevej/Stigsnæs Landevej, Rundkørsler, Grønningen/Skovvejen, Sdr. Ringgade/Næstvedvej, Tårnborgvej, Østerbro/Rosenkildevej/Østre Alle, Sdr. Stationsvej.

 

Mindreudgift er overført til 2018.

 

222896 Korsør Erhvervspark – etablering af vej (2017)

Anlægsbevilling                                                          5.394.000 kr.

Afholdte udgifter                                                       4.163.931 kr.

Mindreudgift                                                             1.230.069 kr.

 

Der er tidligere aflagt del-regnskab 2016

med i alt                                                                     309.575 kr.

Regnskab 2017                                                         4.163.931 kr.

Med dette del-regnskab er i alt aflagt for                       4.473.506 kr.

 

Der er etableret vejadgang og vejen er åbnet for færdsel. Arbejdet forventes afsluttet i 2018.

 

Mindreudgift er overført til 2018.

 

667190 Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus (2017)

Anlægsbevilling                                                          3.269.000 kr.

Afholdte udgifter                                                       2.445.317 kr.

Mindreudgift                                                                823.683 kr.

 

Der er tidligere aflagt del-regnskab 2014 - 2016

med i alt                                                                  6.240.238 kr.

Regnskab 2017                                                         2.445.317 kr.

Med dette del-regnskab er i alt aflagt for                       8.685.555 kr.

 

Arbejdet er næsten færdig. Der pågår for tiden drøftelser med SK Gadelys A/S i forhold til den etablerede vejbelysning. Arbejdet forventes helt afsluttet i 2018.

 

Mindreudgift er overført til 2018

 

667195 Omprofilering af kryds Grønningen (2017)

Anlægsbevilling                                                          2.500.000 kr.

Afholdte udgifter                                                       2.281.091 kr.

Mindreudgift                                                                218.909 kr.

 

Der er tidligere aflagt del-regnskab 2014 - 2016

med i alt                                                                  8.130.263 kr.

Regnskab 2017                                                         2.281.091 kr.

Med dette del-regnskab er i alt aflagt for                      10.411.354 kr.

 

Sideudvidelse af Grønningen er fortsat fra 2016. Der er stadig uafklarede forhold med Vejdirektoratet.

 

Mindreudgift er overført til 2018.

 

Retligt grundlag

Slagelse kommunes regler for Anlægsstyring.

 

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

 

Vurdering

Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at regnskaberne godkendes.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jf. Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal overskridelse af en anlægsbevilling finansieres inden for fagudvalgets egen budgetramme 1 (løn samt øvrige driftsudgifter/-indtægter). Mindreudgift tilføres kassen.

 

Da der er tale om del-anlægsregnskaber søges alle uforbrugte beløb overført til 2018 til videreførelse af projekterne.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller, at det anbefales over for Byrådet

 

1.    at del-anlægsregnskaberne godkendes.

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 6. april 2018:

Fraværende:  Anders Koefoed (V)

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales til byrådets godkendelse.

 

Bilag

330-2018-155778

211500 1c-delanlaegsregnskab-skema-1c-11116

330-2018-155779

212500 1c-delanlaegsregnskab-skema-1c-11116

330-2018-155585

222739 1c-delanlaegsregnskab-skema-1c-11116

330-2018-155591

222896 1c-delanlaegsregnskab-skema-1c-11116

330-2018-155597

667190 1c-delanlaegsregnskab-skema-1c-11116

330-2018-155602

667195 1c-delanlaegsregnskab-skema-1c-11116

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Godkendt

12.   Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017, Bynær skov ved Valmuevej i Slagelse og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2018-3779                 Dok.nr.: 330-2018-161827                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

 

Baggrund

Erhvervs- og Turismeudvalget besluttede den 5. februar 2018 at imødekomme en henvendelse fra Naturstyrelsen Vestsjælland om udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der muliggør skovrejsning inden for kommuneplanens rammeområde 1.2R3. Rammeområdets specifikke anvendelse udlægger området til kolonihaver, hvilket ikke er foreneligt med skovrejsning. For at skabe mulighed for skovrejsning i området er det derfor nødvendigt at ændre rammens specifikke anvendelse til rekreative formål.

 

Rammeområde 1.2R3 er beliggende i den nordlige udkant af Slagelse ved Valmuevej og området ved Rosenkildevej og grænser op til den grønne ring.

 

Naturstyrelsen har i 2013 indgået en 30-årig samarbejdsaftale med Slagelse Kommune om etablering af et 300 ha skov- og naturområde nord for Slagelse by, kaldet Nordskoven. Rammeområde 1.2R3 indgår i dette område. Hele området er i Kommuneplan 2017 udpeget som positiv skovrejsning. Skoven etableres stykke for stykke; jorden til skovprojektet bliver løbende opkøbt, efterhånden som den bliver sat til salg.

 

Som en del af planprocessen blev der i februar 2018 afholdt en foroffentlighedsfase for kommuneplantillægget. Slagelse Kommune modtog ingen høringssvar.

 

Der er nu udarbejdet et Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017, som alene ændrer rammeområde 1.2R3’s specifikke anvendelse til rekreative formål samt rammeområdets navn til ”Bynær skov ved Valmuevej”. Rammeområdet er berørt af en observationszone på 2x200 meter omkring en naturgasledning nord for rammeområdet. Observationszonen har umiddelbart ingen betydning for ændringen af rammeområdets specifikke anvendelse til rekreative formål.

 

Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget, der samlet set konkluderer, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

 

Når kommuneplantillægget er vedtaget, vil der efterfølgende blive udarbejdet en tilplantningsplan. Planen vil fastlægge træartsvalg og placering af bevoksninger samt rekreative anlæg som stier mm. og vil blive udformet med respekt for eksisterende traceer for gasledninger. Der sigtes mod en tilplantning i foråret 2019.

 

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter planlovens § 23c.

 

Miljøvscreeningen tilvejebringes efter Miljøvurderingsloven.

 

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage forslag til kommuneplantillægget og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

 

 

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Dette vil betyde, at den eksisterende specifikke anvendelse til kolonihaver fortsat er gældende, og der vil ikke være mulighed for at rejse skov inden for rammeområdet. I dette tilfælde understøtter den fysiske planlægning ikke den indgåede aftale med Naturstyrelsen Vestsjælland om etablering af skov- og naturområdet Nordskoven.

 

Vurdering

Administrationen anbefaler, at byrådet vedtager planforslaget idet det understøtter samarbejdsaftalen med Naturstyrelsen Vestsjælland om etablering af skov- og naturområdet Nordskoven, der har de overordnede mål at:

·         Give bedre mulighed for friluftsliv og motion tæt på byen

·         Forbedre biodiversiteten og genoprette vådområder

·         Sikre klimatilpasningen ved at tilbageholde regnvand

·         Binde CO2 og sænke Slagelse Kommunes samlede CO2-bidrag

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Planchefen indstiller,

 

1.    at Forslag til kommuneplantillæg nr. 10, bynær skov ved Valmuevej i Slagelse vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,

2.    at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,

3.    at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

 

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 9. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende:  Stén Knuth (V)

Anbefales til byrådets godkendelse.

 

Bilag

330-2018-187156

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017.

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende:  Morten Hass Augustsen (V)

Godkendt.

13.   Forslag til kommuneplantillæg nr. 16, mindre område til lettere industri ved Rensevej i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2016-39607               Dok.nr.: 330-2018-155609                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

 

Baggrund

Erhvervs- og Turismeudvalget godkendte på mødet den 5. marts 2018 at igangsætte kommuneplantillæg for et mindre erhvervsområde ved Rensevej i Slagelse. Kommuneplantillægget vedrører rammerne 1.2E9 og 1.2E4. Kommuneplantillæggets formål er at ændre den specifikke anvendelse af ejendommene Rensevej 2-4 fra industri til lettere industri. Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen, så ejendommene Rensevej 2-4 kommer ind under naborammen 1.2E4, som er udlagt til lettere industri.

 

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget. På den baggrund konkluderes det, at kommuneplantillægget ikke udløser en miljøvurdering.

 

Der har været afholdt en foroffentlighedsfase for kommuneplantillægget. Der er ikke modtaget nogen høringssvar.

 

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter planlovens § 23c.

 

Miljøvscreeningen tilvejebringes efter Miljøvurderingsloven.

 

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage forslag til kommuneplantillægget og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

 

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Dette vil betyde, at området fastholdes til industri.

 

Vurdering

Rensevej 2-4 har tidligere været anvendt som gartneri. Ejendommene har siden slut 60’erne været anvendt til privat beboelse med tilhørende udeanlæg og faciliteter. Ejendommene grænser op til boliger (mod syd), VVS virksomhed (mod vest), Busholdeplads (mod øst) og grønt område og autoværksted mod nord. Alle ejendomme er beliggende i erhvervsområde.

 

Da der er placeret boliger lige syd for Rensevej 2-4, er der ikke umiddelbart mulighed for at anvende ejendommene på Rensevej 2-4 til tungere industri. Det er administrationens vurdering, at den ønskede ændring af rammeforholdene for ejendommene Rensevej 2-4 vil være hensigtsmæssig med henblik på en langsom omdannelse af erhvervsområdet omkring Rensevej i Slagelse. En ændring af rammeforholdene vil ikke medføre ændrede vilkår for nabovirksomhederne. Administrationen anbefaler derfor, at forslag til kommuneplantillægget vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Planchefen indstiller,

 

1.    at Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,

2.    at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,

3.    at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet

 

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 9. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende:  Stén Knuth (V)

Anbefales til byrådets godkendelse.

 

Bilag

330-2018-188791

Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2017

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende:  Morten Hass Augustsen (V)

Godkendt.

14.   Forslag til kommuneplantillæg nr. 17, mindre område til boligformål ved Agerhønevej i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2016-39607               Dok.nr.: 330-2018-155615                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

 

Baggrund

Erhvervs- og Turismeudvalget godkendte på mødet den 5. marts 2018 at igangsætte kommuneplantillæg for et mindre boligområde ved Agerhønevej 38 i Slagelse. Kommuneplantillæggets formål er at ændre anvendelsen af ejendommen Agerhønevej 38 fra rekreativt område til boligområde. Området er beliggende i ramme 1.5R1 og fremstår i dag som privat grønt område. Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen, så ejendommen Agerhønevej 38 kommer ind under naborammen 1.5B2, som er udlagt til boligformål.

 

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget. På den baggrund konkluderes det, at kommuneplantillægget ikke udløser en miljøvurdering.

 

Der har været afholdt en foroffentlighedsfase for kommuneplantillægget. I den forbindelse er der modtaget 1 høringssvar, der omhandler forslag til placering af bebyggelse samt afstand til Omfartsvejen. Høringssvaret fremgår af hvidbogen, som er vedhæftet som bilag 2.

 

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter planlovens § 23c.

 

Miljøvscreeningen tilvejebringes efter Miljøvurderingsloven.

 

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage forslag til kommuneplantillægget og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

 

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Dette vil betyde, at området fastholdes til rekreativt område og ikke kan anvendes til boligformål.

 

Vurdering

Agerhønevej 38 er placeret som den sidste ejendom på Agerhønevej, som er en boligvej, der ender blindt ud til Den grønne ring og Omfartsvejen. Agerhønevej 38 vurderes samlet set som en naturlig forlængelse af eksisterende parcelhuse på begge sider af Agerhønevej, hvorfor administrationen anbefaler, at forslag til kommuneplantillægget vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Planchefen indstiller,

 

1.    at Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig

       høring,

2.    at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,

3.    at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 9. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende:  Stén Knuth (V)

Anbefales til bbyrådets godkendelse.

 

Bilag

330-2018-187148

Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017.

330-2018-181523

Bilag 2 - Hvidbog - Forudgående høring Kommuneplantillæg nr. 17

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende:  Morten Hass Augustsen (V)

Godkendt.

15.   Forslag til lokalplan 1190, Udvikling af Hashøjskolen til livs- og læringshus i Slots Bjergby samt Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2017-74950               Dok.nr.: 330-2018-101484                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling, om Forslag til lokalplan 1190, Udvikling af Hashøjskolen til livs- og læringshus i Slots Bjergby samt Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 og miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

 

Baggrund

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 6. november 2017 at igangsætte ny lokalplan for udvidelse af Hashøjskolen i Slots Bjergby. En ny lokalplan har til formål at muliggør opførelse af et nyt livs- og læringshus i forlængelse af skolen, syd for eksisterende bygninger. Et livs- og læringshus kombinerer funktioner og aktiviteter, der er rettet mod både skole, daginstitution og beboerne i området. Ved realisering af ny bygning fraflytter Slotsbjergby Daginstitution Brovej 3 og 7.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der kan opføres et nyt livs- og læringshus fordelt på to byggefelter i forlængelse af eksisterende skolebygninger. Nye bygninger kan opføres i maks. 2½ etage og med en bygningshøjde på op til 10 meter. Eksisterende, større grønne arealer friholdes for bebyggelse, men der gives mulighed for etablering af fritidsanlæg i tilknytning til områdets institutioner. 

 

COWI har udarbejdet en trafikanalyse, der har til formål at belyse mulige tiltag for at sikre en sammenhængende trafiksikker infrastruktur til og fra Hashøjskolen for alle trafikantgrupper. Trafikanalysen er vedhæftet sagen som bilag 2. Trafikanalysen blev behandlet på Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgsmødet den 5. marts 2018. På baggrund af analysen fastholdes Brovej som eneste adgangsvej for bilister til og fra skolen. Eksisterende parkeringsplads øst for skolen udvides derfor mod syd for at kunne dække institutionens og de besøgendes behov. Lette trafikanter tænkes hovedsageligt at tilgå området fra syd via Jættehøjvej og videre ned gennem boligområderne, der er bundet op på et fælles stisystem.

 

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres boliger i området vest for skolen, hvor Slotsbjergby Daginstitution i dag holder til. Dette fremgår også, af det udarbejdede kommuneplantillæg.

 

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget. På den baggrund konkluderes det, at lokalplanen ikke udløser en miljøvurdering.

 

Retligt grundlag

Lov om planlægning – Planloven, §§ 5 og 11.

 

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Lokalplan 1190, Udvikling af Hashøjskolen til livs- og læringshus i Slots Bjergby med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 9 til Slagelse Kommuneplan 2017 og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

 

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver udarbejdet et nyt plangrundlag. Det vil betyde, at der ikke kan opføres et nyt livs- og læringshus i forlængelse af Hashøjskolen i Slots Bjergby.

 

Byrådet har også mulighed for at vedtage justeringer af planforslaget inden vedtagelsen om at fremlægge planforslaget i 8 ugers offentlig høring.

Vurdering

Forslag til lokalplan 1190 muliggør en udvidelse af skole og daginstitution og tager stilling til indpasning i forhold til eksisterende bygninger og forhold vedrørende trafik og parkering. Et nyt livs- og læringshus samler institution og skole og giver endvidere borgerne i Slots Bjergby og nærmeste opland en mulighed for at mødes i et nyt fælles hus. Endvidere giver lokalplanen mulighed for, at overflødige kommunale bygninger kan sælges og tages i brug som boliger.

 

Administrationen anbefaler derfor, at Forslag til lokalplan 1190 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring. 

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er afsat 23,25 mio. kr. i Slagelse Kommunes budget til udvidelse af Hashøjskolen i 2017-2019. Den valgte trafikløsning lægger op til flere tiltag udenfor lokalplanområdet, der kan højne trafiksikkerheden til og fra skolen:

·         Cykelfaciliteter på Hashøjvej

·         Bedre faciliteter for lette trafikanter på Brovej, f.eks. i form af en fællessti

·         Bedre faciliteter for lette trafikanter på Jættehøjvej, f.eks. i form af en fællessti 

·         Sikker stikrydsning på Jættehøjvej til sti med fast, jævn belægning

 

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget besluttede på mødet den 5. marts 2018, at ovenstående tiltag, samt en stitunnel mellem øst og vest for Skælskør Landevej, fremsendes som budgetønske i kommende budgetforhandling.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Som en del af lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg behandles af Erhvervs- og Turismeudvalget.

 

Indstilling

Planchefen indstiller,

 

1.    at Forslag til lokalplan 1190, Udvikling af Hashøjskolen til livs- og læringshus i Slots Bjergby med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 9 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers høring,

2.    at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,

3.    at der afholdes borgermøde på Hashøjskolen den 24. eller 29. maj 2018 i tidsrummet mellem kl. 18.30 og kl. 20.00,

4.    at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 9. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales.

 

Der afholdes borgermøde den 29. maj kl. 18.30.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende:  Stén Knuth (V)

Anbefales til byrådets godkendelse.

 

Bilag

330-2018-171769

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 1190, Udvikling af Hashøjskolen til livs- og læringshus

330-2018-103989

Bilag 2 - Trafikanalyse Slots Bjergby

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Godkendt.

16.   Forslag til Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt Kommuneplantilæg nr. 14 (B)

Sagsnr.: 330-2017-83939               Dok.nr.: 330-2018-161698                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 14 og Miljøscreening, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

 

Baggrund

Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 4. december 2017 at igangsætte lokalplanlægning for en ny boliglokalplan, som omfatter størstedelen af det areal, der tidligere hed Skovsø Erhvervspark.

 

Under lokalplanudarbejdelsen opstod en mere detaljeret planlægningsidé for hele bydelen og bygherre udviklede projektidéen ”Skovbrynet” – udvikling af ny bydel i Slagelse.

 

På møde den 5. marts godkendte Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget oplæg fra bygherre til bebyggelsesplan for området. Som konsekvens heraf besluttede udvalget, at der, sideløbende med lokalplanen, udarbejdes et kommuneplantillæg som muliggør bebyggelse i op til 5 etager i en højde på op til 17 meter.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 330 boliger, fordelt på 70 parcelhuse, 160 tæt-lave rækkehuse i 1, 2 og 3 etager og 100 etageboliger, placeret i 5 etages punkthuse. Området mod vest og nord, udenfor Elmesvinget, udføres som åben-lav parcelhusbebyggelse, der udformes, så der opstår udsigts- og sigtelinjer fra skovbebyggelserne i planens centrum. Området underdeles med beplantningsbælter og stier, der stråler ud fra grundens centrum, og knytter det omgivende landskab sammen med den centrale skovbeplantning. Rækkehusene og punkthusene grupperes i boliggrupper omkring grønne uderum, omgivet af en markant skovbeplantning. Området opdeles i etaper, der hver især gives sin egen identitet med hensyn til boligtyper og arkitektonisk udtryk. Boliggrupperne opføres i karakterfulde lysninger, der skabes i skovbeplantningen.

 

Området vejbetjenes fra Ndr. Ringgade. Hovedadgangsvejen til Skovbrynet sker fra Elmesvinget, hvorfra der udgår boligveje mod henholdsvis vest og nord, som blinde boligveje til parcelhusområdet og mod øst til betjening af tæt-lav boliggrupperne og etagebebyggelsen. Der skal etableres et fortov med fast belægning i den østlige side af Elmesvinget. Ved udmunding i Ndr. Ringgade skal udformes en trafiksikker overgang med helle for fodgængere og cyklister, til stianlægget syd for lokalplanområdet, som fører videre mod Sorøvej.

 

Retligt grundlag

Planlovens kapitel 5. Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens kapitel 6 § 23C.

 

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Lokalplan 1194 og tilhørende Kommuneplantillæg nr. 14 og dermed sende forslaget i offentlig høring i mellem 4 til 8 uger. Herved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

 

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. Konsekvensen er, at der ikke etableres et nyt plangrundlag, som giver mulighed for, at der kan bygges boliger på arealet.

 

Byrådet har også mulighed for at vedtage justeringer af planforslaget inden vedtagelsen om at fremlægge planforslaget i offentlig høring.

 

Vurdering

Administrationen vurderer, at der med lokalplanens omdannelse af det tidligere erhvervsområde til boligformål, skabes en markant ny identitet. Skovbeplantningen vil skabe en helt særlig stemning, som ikke findes andre steder i Slagelse. Med udvidelsen af den eksisterende skov og med boliggruppernes placering og opdeling i lysninger i skovplantningen, skabes der en fin harmonisk variation i såvel boligtyper som i bygningshøjder.

 

Den åbne parcelhusbebyggelse udformes med udsigtslinjer fra skovbebyggelsen i centrum, hvorfra rækkehusenes højde stiger fra 1 til 3 etager og mod nord afsluttes med 5 markante punkthuse i 5 etager. Det vurderes, at etageboligerne med den smukke udsigt og den nære tilknytning til Trelleborg Golfklub og Naturparken, kan blive en særlig attraktion for området.

 

Administrationen anbefaler, at Forslag til lokalplan 1194 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 14 vedtages til fremlæggelse i offentlig høring. Det anbefales ligeledes, at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages. Det foreslås, at den offentlige høringsperiode fastsættes til 4 uger, da der kun er meget få beboere og naboer til lokalplanområdet.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Planchefen indstiller,

 

1.    at Forslag til Lokalplan 1194, Boligbebyggelsen Skovbrynet, Slagelse og tilhørende Kommuneplantillæg nr. 14 vedtages til fremlæggelse i 4 ugers offentlig høring,

2.    at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,

3.    at borgermøde afholdes på Slagelse Bibliotek d. 16. maj eller den 23. maj i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00,

4.    at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

 

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 9. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales.

 

Der ønskes en nærmere redegørelse for beplantning, belysning, LAR og støjforhold.

 

Der afholdes borgermøde den 16. maj kl. 18.30.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende:  Stén Knuth (V)

Anbefales til byrådets godkendelse.

 

Bilag

330-2018-185121

Lokalplanforslag 1194 Skovbrynet, Slagelse med Kommuneplantillæg nr. 14 samt MV screening.

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Godkendt.

17.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1175, Blandet byområde ved Kalundborgvej samt Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2017-20773               Dok.nr.: 330-2018-155619                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1175 og kommuneplantillæg nr. 5 skal vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af hvidbogen.

 

Baggrund

Byrådet besluttede den 18. december 2017, at sende forslag til lokalplan 1175 i ny offentlig høring sammen med Kommuneplantillæg nr. 5.

 

Lokalplanens formål er at opdatere områdets plangrundlag. Eksempelvis er en mindre del af området udlagt til boligformål, som reelt i mange år har været anvendt til erhvervsformål (lager og mindre håndværksvirksomheder). Det gamle plejehjem er ligeledes nedlagt og huser i dag jobcentret, mens de beskyttede boliger udlejes til almindelig boligformål. Endelig ligger der en dagligvarebutik i det sydlige hjørne af området ved rundkørslen Kalundborgvej/Valbygårdsvej, som ønsker at udvide.

 

I forbindelse med den offentlige høring er der modtaget 2 høringssvar fra naboer til lokalplanområdet. Det ene høringssvar er et fælles høringssvar fra 2 naboer. Høringssvarene fra naboerne handler overordnet set om trafikale forhold og trafiksikkerhed på Kalundborgvej i relation til, at lokalplanen åbner op for en mulig ny adgangsvej fra Kalundborgvej til den eksisterende dagligvarebutik. Der opponeres mod at inddrage et grønt areal mellem dagligvarebutikken og Jobcenteret til hhv. butiksformål og parkering. Derudover handler de om støjpåvirkning fra dagligvarebutikken. Høringssvarene fremgår af vedlagte hvidbog.

 

Under offentlighedsfasen har REMA 1000 Etablering A/S derudover udarbejdet 2 illustrationsplaner, der viser 2 scenarier for udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik. Illustrationsplanerne viser en disponering af området med hensyn til trafik, parkering, varelevering og placering af bebyggelse. Der er udarbejdet to scenarier, da der ikke er taget endelig stilling til om man fastholder den eksisterende butik eller river den ned og bygger nyt med en anden placering af bygningen på arealet. REMA 1000 Etablering A/S har derudover udarbejdet en illustrationsplan, der viser en mulig parkeringsløsning ved Jobcenteret.

 

Høringssvarene har ført til en justering af bestemmelser om støjafskærmning. Derudover er der foretaget en mindre justering af parkeringsarealet på kortbilag 2 samt indarbejdet to illustrationsplaner for indretning af dagligvarebutik samt en illustrationsplan, der viser en parkeringsløsning ved Jobcenteret.

 

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

 

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

 

Handlemuligheder

Byrådet har generelt mulighed for at foretage mindre justeringer af planen, som en del af den endelige vedtagelse.

 

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1175 og Kommuneplantillæg nr. 5 med de foreslåede ændringer. Derved opdateres plangrundlaget for det blandede byområde.

 

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1175 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 5 endeligt. Det vil betyde, at problemerne i forhold til administrationen af eksisterende plangrundlaget ikke bliver løst. Det vil også betyde, at den eksisterende dagligvarebutik, omfattet af lokalplan 236, ikke vil kunne udvide.

 

Vurdering

Høringssvarene i forbindelse med den offentlige høring af planforslaget kan overordnet inddeles i følgende temaer:

 

·         Trafikale forhold og trafiksikkerhed på Kalundborgvej
Trafikafvikling i lokalplanområdet vurderes at være sikker. Hvis der ansøges om en ny overkørsel til dagligvarebutikken fra Kalundborgvej, så skal vejprojektet vurderes trafiksikkerhedsmæssigt og godkendes af Slagelse Kommune som vejmyndighed før det kan realiseres.

·         Inddragelse af grønt areal til dagligvarebutik/parkering
Lokalplanen giver mulighed for at det grønne areal mellem Jobcenteret og den nuværende dagligvarebutik kan inddrages til udvidelse af dagligvarebutikken i form af bebyggelse/parkering/varelevering samt udvidelse af parkeringsarealet til Jobcenteret. Det sikres med lokalplanen, at der fortsat er stiforbindelse fra Kalundborgvej til det bagvedliggende grønne område.

·         Støjpåvirkning fra dagligvarebutikken
Lokalplanen sikrer, at tekniske bygningsdele og støjgivende maskiner, herunder køleanlæg/kondensatorer, ventilation mv. indarbejdes i selve bygningen så de ikke er synlige fra offentlig vej og ikke er orienteret direkte mod tilstødende naboejendomme. Det indstilles endvidere, at der skal etableres den nødvendige støjafskærmning ind mod nabobeboelse, der sikrer, at miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i forhold til nabobeboelsen overholdes.

 

Plan anbefaler, at Byrådet vedtager lokalplan 1175 og Kommuneplantillæg nr. 5 endeligt med de ændringer der fremgår af hvidbogen. En endelig vedtagelse vil betyde, at plangrundlaget opdateres så det svarer til de faktiske forhold i området. Derudover vil det give mulighed for en udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik som vil styrke bydelens butiksforsyning med dagligvarer.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Planchefen indstiller,

 

1.    at Lokalplan 1175 Blandet byområde ved Kalundborgvej i Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 5 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen.

2.    at Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

 

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 9. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales til byrådets godkendelse.

 

Bilag

330-2018-189501

Hvidbog over offentlighedsfase for lokalplan 1175

330-2018-174113

Lokalplan 1175 Blandet byområde ved Kalundborgvej i Slagelse samt Kommuneplantillæg

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Godkendt.

18.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1183, Etageboliger ved Danasvej, Slagelse og Kommuneplantillæg nr. 4(B)

Sagsnr.: 330-2016-45625               Dok.nr.: 330-2018-164325                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til om lokalplan 1183 og tilhørende Kommuneplantillæg nr.4 skal vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

 

Baggrund

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 8. maj 2017 anmodning om opstart af lokalplan for en ny etageboligbebyggelse på den gamle NV-OX erhvervsgrund mellem Sdr. Stationsvej og Danasvej i Slagelse. Udvalget besluttede, at lokalplanen skulle udarbejdes under hensyn til arkitektonisk kvalitet og til omgivelserne, og at der skulle indarbejdes variation i bebyggelsens udformning og højde i stil med planlægningen for Slagelse Bypark.

 

Lokalplanen og tilhørende Kommuneplantillæg giver mulighed for at opføre en boligbebyggelse, indeholdende ca. 180 boliger på det stationsnære areal. Boligerne udformes som en varieret etageboligbebyggelse i 3, 4 og 5 etager. Bebyggelsesplanen er udformet så boligerne danner gårdrum, hvis opholdsarealer beskyttes mod støj fra Ndr. Stationsvej og fra jernbanen.

 

Området vejbetjenes alene fra Ndr. Ringgade ad Kvægtorvsvej, hvilket betyder, at Danasvej lukkes mod Kalundborgvej og at eksisterende boliger langs Danasvej fremover også skal vejbetjenes fra Kvægtorvsvej.

 

Lokalplanen og Kommuneplantillægget blev vedtaget som forslag af Byrådet den 18. december 2017 og sendt i offentlig høring fra den 22. december 2017 til den 16. februar 2018. I forbindelse med offentlighedsfasen har Slagelse Kommune modtaget 5 høringssvar, som overvejende omhandler forhold omkring følgende: Parkering i særdeleshed, lukning af Danasvej, sti mod Ndr. Stationsvej, grundejerforening, værdiforringelse af boliger, forslag om politisk nyvurdering af arealanvendelsen.

 

Høringssvarene er vedlagt i vedhæftede hvidbog og giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

I § 5.3 Boligveje, udgår bestemmelsen om at alle boligveje inden for lokalplanområdet udlægges som private fællesveje.

 

§ 5.7 ændres således:

”Den første del af Danasvej fra Kalundborgvej lukkes for ind- og udkørsel mod Kalundborgvej og overgår til stiformål. Udformningen skal dog ske på en sådan måde, at der sikres vejadgang til de 2 ejendomme Kalundborgvej 6 og 8.”

 

Retligt grundlag

Lov om planlægning – Planlovens kapitel 5. Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens kapitel 6, § 23c.

 

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage lokalplan 1183 og Kommuneplantillæg nr. 4 endeligt med de foreslåede ændringer.

 

Byrådet kan vælge ikke at vedtage lokalplan 1183 og Kommuneplantillæg nr. 4 endeligt.

 

Byrådet har generelt mulighed for at foretage mindre justeringer af planen, som en del af den endelige vedtagelse.

 

Vurdering

Lokalplanen er tilrettet, så det tydeligt fremgår, at der sikres vejadgang til ejendommene Kalundborgvej 6 og 8, og beskrivelsen af at alle veje indenfor lokalplanområdet skal udlægges til private fællesveje er udtaget af planen, da beslutning om vejstatus ikke træffes i en lokalplan men efter vejlovgivningens regler.

 

Administrationen anbefaler, at Byrådet vedtager Lokalplan 1183 og Kommuneplantillæg nr. 4 endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen. Derved skabes et plangrundlag, som muliggør en boligbebyggelse på arealet.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

I forbindelse med realisering af lokalplan 1183 skal der, i henhold til bestemmelserne i vejlovgivningen (Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje), træffes beslutning om status for veje indenfor lokalplanens afgrænsning. Dette skal ske ved behandling af en sag om vejenes status i det relevante fagudvalg. Det bemærkes, at Danasvej i dag er registreret som offentlig vej.

 

Indstilling

Planchefen indstiller,

 

1.    at Lokalplan 1183, Etageboliger ved Danasvej i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 4 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen.

 

 

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 9. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales.

 

Passus side 19 i lokalplan vedr. privat fællesvej udgår.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales til byrådets godkendelse.

 

Bilag

330-2018-177462

Lokalplan 1183, Etageboligbebyggelse ved Danasvej, Slagelse med Kommuneplantillæg nr. 4

330-2018-174790

Hvidbog lokalplan 1183, Boliger ved Danasvej, Slagelse.

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Godkendt.

19.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1187, Skoleidrætshal ved Sct. Pedersgade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2017-29497               Dok.nr.: 330-2018-159227                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1187 og Kommuneplantillæg nr. 2 skal vedtages endeligt med de ændringer som fremgår af hvidbogen.

 

Baggrund

Byrådet besluttede den 18. december 2017, at sende Forslag til Lokalplan 1187 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 2 i offentlig høring. Som en del af beslutningen indgik Erhvervs,- Plan- og Miljøudvalget ønske om at der skal udarbejdes et oplæg til ændret arkitektonisk facadeløsning.

 

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en skoleidrætshal i op til 8,5 meters højde med tilhørende udendørs idrætsfaciliteter i parkarealet bag Vestre Skole. Det resterende grønne areal skal forblive som et parkområde med randbeplantning. Der etableres vejtilslutning til hallen via den eksisterende adgangsvej til Vestre Skole fra Sct. Pedersgade. I tilknytning til skoleidrætshallen etableres minimum 20 nye parkeringspladser. Desuden sikres der adgang til parkområdet via arealet til den nye skoleidrætshal og den offentlige sti mellem Sct. Pedersgade og Holbergsgade.

 

I forbindelse med den offentlige høring er der modtaget 4 høringssvar fra naboer til lokalplanområdet. Høringssvarene fremgår af vedlagte hvidbog og handler om:

·         Planens indvirkning på Natura 2000 områder og Bilag IV arter,

·         parkering,

·         inddragelse af en del af det grønne areal,

·         etablering af stiadgang fra Sct. Pedersgade langs Vestre Skoles sydlige facade,

·         bedre adskillelse mellem gående/cyklende og biltrafik ved adgangsvejen til området fra Sct. Pedersgade,

·         trafik på Sct. Pedersgade,

·         støj fra ventilationsanlæg.

 

Høringssvarene har givet anledning til mindre justeringer af kommuneplantillægget og lokalplanen. I redegørelsen til hhv. kommuneplantillægget og lokalplanen er der indarbejdet en vurdering af planens konsekvenser for Natura 2000 områder og Bilag IV arter. Der er i § 5.5 tilføjet, at en evt. stiadgang fra Sct. Pedersgade skal etableres med en låge.

 

På baggrund af det politiske ønske om et oplæg til ændret arkitektonisk facadeløsning, er der under den offentlige høring udarbejdet nye facadeskitser samt visualiseringer af skolehallen. De nye facadeskitser er indarbejdet i lokalplanen som illustrationer. Derudover er der tilføjet et bilag med visualiseringer. De nye facadeskitser har ført til justeringer af lokalplanens bestemmelser om facader (§ 8.3, 8.4, 8.5 og 8.7).

 

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

 

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

 

Handlemuligheder

Byrådet har generelt mulighed for at foretage mindre justeringer af planen, som en del af den endelige vedtagelse.

 

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1187 og Kommuneplantillæg nr. 2 med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for etablering af en ny skoleidrætshal på en del af det grønne areal bag ved Vestre Skole.

 

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1187 og Kommuneplantillæg nr. 2 endeligt. Det vil betyde, at der ikke vedtages et plangrundlag for etablering af skoleidrætshallen og dermed at skoleidrætshallen ikke vil kunne opføres på denne lokalitet. Området vil i sin helhed fortsat være udlagt til offentlige formål i kommuneplanen men vil ikke være lokalplanlagt.

 

Vurdering

Plan anbefaler, at Byrådet vedtager Lokalplan 1187 og Kommuneplantillæg nr. 2 endeligt med de ændringer som fremgår af hvidbogen. En endelig vedtagelse vil betyde, at der skabes et plangrundlag for etablering af en skoleidrætshal med de fornødne parkeringsforhold og udendørs faciliteter. Der er i lokalplan således taget højde for tilstrækkelig parkering og offentlig adgang til det rekreative område som fastholdes som et offentligt tilgængeligt parkareal, hvor eksisterende aktiviteter fortsat kan finde sted.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Planchefen indstiller,

 

1.    at Lokalplan 1187, Skoleidrætshal ved Sct. Pedersgade, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 2 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen.

2.    at Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

 

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 9. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales til byrådets godkendelse.

 

Bilag

330-2018-171876

Hvidbog over offentlighedsfasen for lokalplan 1187

330-2018-174091

Lokalplan 1187 Skoleidrætshal ved Sct Pedersgade Slagelse

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Godkendt.

20.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1188, Boliger, Akacievej, Vemmelev samt Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2017-50681               Dok.nr.: 330-2018-141818                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1188 og kommuneplantillæg nr. 3 skal vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af hvidbogen.

 

Baggrund

Byrådet besluttede på sit møde den 18. december 2017 at udsende forslag til Lokalplan 1188 i offentlig høring. Lokalplanen omfatter den tidligere børneinstitution Akaciegården i Vemmelev, som ønskes omdannet til boligområde.

 

Lokalplan 1188 giver mulighed for at indrette boliger i den eksisterende bebyggelse, som tidligere har været anvendt til børneinstitution, samt at etablere nye boliger i den sydlige del af lokalplanområdet. Der er indtegnet et byggefelt sydvest for den eksisterende bebyggelse, hvor de nye boliger kan opføres. Lokalplanområdet disponeres med en fælles parkeringsplads øst for den eksisterende bebyggelse, hvorfra der er adgang til boligerne via en 3 m bred sti.

 

Ejer ønsker at etablere mindre boliger i den eksisterende bebyggelse, der kan huse unge mennesker, som har brug for lidt støtte i egen bolig.

 

Området er udlagt til offentlige formål i Kommuneplan 2017. En udnyttelse af området til boligformål kræver, at der vedtages et kommuneplantillæg, der ændrer rammen.

 

Slagelse Kommune har i forbindelse med den offentlige høring modtaget 6 høringssvar der omhandler beboersammensætning, anvendelse af arealet, affaldshåndtering, etageantal, ejendomsværdi, afstand til skel og bebyggelsesprocent. Høringssvarene fremgår af den vedlagte hvidbog og har givet anledning til følgende ændringer af lokalplanen:

 

·         Maks. etageantal sættes ned fra 2 til 1½ etage

·         Det præciseres i den endelige lokalplan at bebyggelse skal placeres min. 7 m. fra skel mod naboer langs Borgergade.

 

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

 

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens §23c.

 

Handlemuligheder

Byrådet har generelt mulighed for at foretage mindre justeringer af planen, som en del af den endelige vedtagelse.

 

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1188 og Kommuneplantillæg nr. 3 med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for, at der kan etableres boliger i området.

 

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1188 endeligt. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Dette vil betyde, at den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet ikke kan anvendes til boligformål, og at der ikke kan etableres andre boliger inden for lokalplanområdet. Det vil desuden betyde, at området stadig er udlagt til offentlige formål og kan anvendes hertil.

 

 

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Lokalplan 1188 samt Kommuneplantillæg nr. 3 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

 

Lokalplanområdet vurderes velegnet til boligformål, da det ligger midt i et eksisterende boligområde. Der planlægges for nye tæt-lav boliger, der sammen med den eksisterende bebyggelse orienteres mod et fælles centrum. Med de udlagte byggefelter sikres afstand imellem bebyggelse inden for lokalplanområdet og naboer.

 

Der har været en bekymring i lokalsamfundet omkring lokalplanområdets fremtidige anvendelse med spørgsmål omkring, hvem der skal bo der, og om arealet kan anvendes til andet end boliger. Med Lokalplan 1188 planlægges området til boliger, og med den endelige vedtagelse af planen kan området derfor ikke anvendes til andet end boligformål. Det er ikke muligt med en lokalplan at regulere beboersammensætningen i et område.

 

Der har desuden været en bekymring blandt naboer for at ny bebyggelse vil give indkigsgener. For at undgå indkigsgener er der sikret en min. afstand til skel mod naboer langs Borgergade på 7 m., hvilket er væsentligt mere end bygningsreglementet kræver. Desuden anbefales det at maks. etageantal sættes ned fra 2 til 1½ etage.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Planchefen indstiller,

 

1.    at Lokalplan 1188, Boliger, Akacievej, Vemmelev med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 3 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen,

2.    at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

 

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 9. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales.

 

Høringssvar blev udleveret på mødet og indgår som bilag i sagen.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales til byrådets godkendelse.

 

Bilag

330-2018-173224

Lokalplan 1188, Boliger, Akacievej, Vemmelev

330-2018-173524

Hvidbog

330-2018-202630

Høringssvar Lokalplan 1188

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Godkendt.

21.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1189, Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2017-65215               Dok.nr.: 330-2018-157457                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1189 skal vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af hvidbogen.

 

Baggrund

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 6. juni 2017 at give afslag på en bygge-ansøgning fra Danish Pork Meat ved at nedlægge et § 14 forbud iht. Planloven. Et § 14 forbud kan højst nedlægges for ét år. Hvis der ikke er vedtaget en lokalplan inden et år bortfalder påbuddet.

 

Den 2. oktober 2017 behandlede og godkendte Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget et oplæg til regulering af bebyggelse som grundlag for udarbejdelsen af Lokalplan 1189.

 

Byrådet besluttede den 18. december 2017, at sende Forslag til lokalplan 1189 i offentlig høring.

 

Lokalplanen inddeler området i 2 delområder med henblik på at forebygge miljøkonflikter med tilstødende boligområder. Forebyggelsen ligger i, at delområde 1 op mod de eksisterende boligområder kun må omfatte virksomheder, der ikke påvirker deres omgivelser i væsentlig grad. Samtidig kan disse virksomheder virke som en skærm ind mod den centrale del af erhvervsområdet, der må rumme virksomheder der har en større indvirkning på deres omgivelser i form af støj, transport flow og aften- og nataktivitet.

 

·         Delområde 1 ligger nærmest de tilstødende boligområder og må kun rumme virksomheder svarende til virksomhedsklasse 1-2 (det er typisk virksomheder som kontor og administration samt mindre virksomheder der ikke medfører væsentlige miljøgener som f.eks. støj). Bebyggelsen må maksimalt have en højde på 6 meter. Der er fastlagt en byggelinje på 15 meter fra skel mod eksisterende boligområder. Indenfor byggelinjen er der udlagt et afskærmende plantebælte med en bredde på 10 meter.

 

·         Delområde 2 udgør den centrale del af erhvervsområdet som støder op mod Korsørvej og Fodsporet og må rumme virksomheder svarende til virksomhedsklasse 1-4 (virksomheder i klasse 3-4 har typisk aktiviteter der i nogen grad påvirker omgivelserne i form af f.eks. støj, de har et større transport flow og kan have aktiviteter om natten). Bebyggelsen må maksimalt have en højde på 8,5 meter.

 

I forbindelse med den offentlige høring er der modtaget 17 høringssvar hvoraf enkelte høringssvar er på vegne af flere grundejere/naboer. Høringssvarene handler overordnet om følgende forhold: Afskærmende beplantning, servitut om plantebælte, byggelinjer, bygningshøjder og etageantal, udstykning, anvendelse til boligformål, manglende markering af eksisterende antennemast, trafik og parkering, trafiksikkerhed, grundejerforening, virksomhedsklasser, problemer med støj, støjafskærmning og afskærmning af oplag.

 

Høringssvarene har givet anledning til følgende justeringer af lokalplanen:

·         I § 7.1 reduceres byggelinjen mod matr. nr. 476i Slagelse Markjorder (Fodsporet) til 2,5 meter,

·         på kortbilag 2 fjernes beplantningsbæltet mod nord op mod matr. nr. 476i Slagelse Markjorder (Fodsporet), der markeres en eksisterende antennemast og den reducerede byggelinje på 2,5 meter angives,

·         bestemmelser om grundejerforening i § 11 udgår,

·         der tilføjes en ny § 12.1 om delvis ophævelse af lokalplan 194.

 

Et høringssvar er en anmodning om at få mulighed for at etablere boliger i form af ungdomsboliger i det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet op mod Fodsporet. Det indstilles i hvidbogen, at bemærkningen ikke imødekommes, da det vil betyde at der skal foretages en fornyet høring af et revideret planforslag.

 

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

 

Handlemuligheder

Byrådet har generelt mulighed for at foretage mindre justeringer af planen, som en del af den endelige vedtagelse.

 

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1189 med de foreslåede ændringer. Dermed er lokalplanen vedtaget inden § 14 forbuddets udløb. Derudover vil det betyde, at erhvervsområdet fremadrettet vil være reguleret af en lokalplan, der opdeler området i 2 delområder med henblik på at forebygge miljøkonflikter.

 

Byrådet kan vælge ikke at vedtage lokalplan 1189. Derved vil Danish Pork Meat’s tidligere ansøgning om byggetilladelse ikke kunne forhindres. Erhvervsområdet vil ikke blive lokalplanlagt og vil fortsat være reguleret gennem kommuneplanens retningslinjer og rammer.

 

Vurdering

Plan anbefaler, at Byrådet vedtager Lokalplan 1189 endeligt med de ændringer som fremgår af hvidbogen. En endelig vedtagelse vil betyde, at erhvervsområdet fremadrettet vil være reguleret gennem en lokalplan. Derved skabes et plangrundlag, der fastsætter rammerne for erhvervsområdet og samtidig sikrer et miljøhensyn i forhold til de tilstødende boligområder.

 

Høringssvarene i forbindelse med den offentlige høring af planforslaget kan overordnet inddeles i følgende temaer:

·         Eksisterende plantebælte/servitut
De eksisterende plantebælter langs erhvervsområdets grænse mod tilstødende boligområder er fastlagt gennem tinglyste servitutter med Slagelse Kommune som påtaleberettiget. Det betyder, at der ikke må ske ændringer i plantebælterne uden Slagelse Kommunes samtykke. Servitutterne videreføres sammen med lokalplanen idet lokalplanen udlægger et 10 meter bredt plantebælte ind mod tilstødende boligområder. Lokalplanen fastholder således det 10 meter brede plantebælte, som ved servitut er fastlagt op mod boligområderne ved Havretoften og Mandøvej, og viderefører det op mod boligerne langs Lillevangsvej og Kongstedparken. Lokalplanen medfører ikke handlepligt hvilket betyder, at kravet om et 10 meter bredt plantebælte først kan håndhæves ved ændret anvendelse af en ejendom eller som forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse.

·         Støj – kommunens rolle
Støj fra virksomheder reguleres gennem Miljøbeskyttelsesloven, hvor kommunen som myndighed har tilsynspligt i forhold til virksomhedernes overholdelse af gældende støjgrænser. Lokalplanen regulerer ikke virksomheders støjforhold men medvirker til at forebygge miljøkonflikter med tilstødende boligområder ved at inddele lokalplanområdet i delområder med forskellige virksomhedstyper. På den måde kan ikke miljøbelastende virksomheder på sigt fungere som støjafskærmning ind mod boligerne i naboområdet.

·         Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold
Lokalplanens bestemmelser fastsætter den fremtidige anvendelse og udformning af lokalplanområdet. Det betyder, at eksisterende lovlige forhold må fortsætte uforandrede, men alle fremtidige ændringer af de eksisterende forhold skal være i overensstemmelse med lokalplanen.

 

·         Bestemmelser med ekspropriativ karakter
Her handler det om hvorvidt planlægningen kan medføre et erstatningsansvar. Kommuneplanlægning og lokalplanlægning betegnes som erstatningsfri regulering. Det skal være muligt for en planmyndighed at planlægge for områders fremtidige benyttelse uden at pådrage sig et erstatningsansvar. Som nævnt, kan lokalplaner kun regulere fremtidige forhold. Eksisterende lovlige forhold, med mulighed for en vis ajourføring, kan fortsætte uanset lokalplanen. Lokalplan 1189 forhindrer ikke en fortsat rimelig benyttelse af eksisterende ejendomme inden for lokalplanområdet. Lokalplanen vurderes derfor ikke at have ekspropriativ karakter og vil ikke kunne medføre et erstatningsansvar.

·         Trafikregulering på Lillevangsvej
Lokalplanen fastlægger en sekundær adgangsvej til lokalplanområdet via Lillevangsvej. Beboere på Lillevangsvej ønsker at Lillevangsvej helt eller delvist lukkes for tung trafik. Det er ikke intentionen med lokalplanen, at tung trafik skal foregå via den sekundære adgangsvej, tung trafik skal ledes til Kongstedvej via overkørslen fra Korsørvej. Lillevangsvej er, ved skiltning, delvist lukket for tung trafik. Der er ikke planer om at lukke for gennemgående trafik på Kongstedvej via Lillevangsvej.

·         Boligformål/byomdannelse
Slagelse Kommune har i sin Masterplan for Slagelse by, som er en del af kommuneplanen, fokus på at bringe arealer i spil som, gennem omdannelse eller fortætning, kan bidrage positivt til forbedrede by-sammenhænge. I lyset af høringssvaret om mulighed for boliger og med det faktum at erhvervsområdet er omsluttet af boligområder og altid har været det, vil det være relevant at undersøge nærmere, om erhvervsområdet ved Kongstedvej og Rugvænget skal udpeges som et byomdannelsesområde i kommuneplanen. En sådan udpegning skal ske gennem et kommuneplantillæg evt. som en temaplan der også kan udpege andre byomdannelsesområder i Slagelse. Byomdannelsesområder der udpeges i kommuneplanen, er områder hvor anvendelsen af bebyggelse og ubebyggede arealer til erhvervsformål, havneformål eller lignende arealer ønskes ændret til boligformål, institutionsformål, centerformål, rekreative formål eller erhvervsformål der er forenelige med boligformål.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Planchefen indstiller,

 

1.    at Lokalplan 1189, Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen.

2.    at Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

 

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 9. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales.

 

Der tages dialog med borgerne om støj og gener fra virksomheder.

 

Der udvikles en strategi for områdets omdannelse i henhold til bosætnings strategien.

 

Relevante aktører inddrages i processen.

 

Bestemmelse 9.1 højde af beplantning rettes til 5 m.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales til byrådets godkendelse.

 

Bilag

330-2018-174080

Hvidbog over offentlighedsfasen for lokalplan 1189

330-2018-174083

Lokalplan 1189 Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Godkendt med bemærkningerne fra fagudvalget.

22.   Naturforum 2018 - 2021 (B)

Sagsnr.: 330-2018-1858                 Dok.nr.: 330-2018-167848                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget skal beslutte, om forslag til kommissorium for Naturforum (bilag 1) kan sendes til godkendelse i Byrådet.

 

Baggrund

Slagelse Kommune nedsatte i 2007 et Natursamråd. Formålet var at sikre, at der i kommunens planlægning og forvaltning på naturområdet skulle ske en inddragelse og orientering af relevante interesseorganisationer og myndigheder. Dialogen skulle kvalificere planlægning og opgaveløsninger på naturområdet. Natursamrådet skulle ikke varetage opgaver på vandløbsområdet, der hører under kommunens Vandsynsråd.

 

Der er i perioden 2007-2017 afholdt 2-3 møder årligt. På møderne har Center for Teknik og Miljø bl.a. foretaget høringer af planer eller større projekter på naturområdet, typisk for at kvalificere disse i forbindelse med en politisk indstilling. På møderne har Center for Teknik og Miljø desuden orienteret om igangværende og kommende naturprojekter. Der har været belyst forhold eller problematikker på naturområdet på efterspørgsel fra medlemmerne.

 

I 2016 blev der fra medlemmernes side efterlyst muligheden for mere aktive roller, mere tovejsbaseret dialog og mere vægt på at sikre oplevelsesmuligheder i naturen.

 

På den baggrund blev der den 25. august 2016 afholdt et temamøde i Natursamrådet. Formålet var at diskutere ønsker og muligheder for et eventuelt ændret virke og kommissorium.

 

Center for Teknik- og Miljø udarbejdede efterfølgende et udkast til et nyt kommissorium dateret 22. januar 2018. Udkastet blev forelagt Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget på møde den 5. februar 2018. Udvalget besluttede, at udkastet skulle sendes i høring til rådets medlemmer. Udvalget ønskede desuden kommissoriet tilrettet således, at der repræsenteres to medlemmer fra udvalget. Anne Bjergvang (A) og Pernille Ivalo Frandsen (V) blev indstillet som repræsentanter.

 

Udkastet til kommissoriet har været i høring hos medlemmerne i perioden 12. februar -12. marts. Følgende bemærkninger er indkommet:

·         Friluftsrådet bemærker, at det er et fint kommissorium. Friluftsrådet foreslår dog at kommissoriet ændres således, at det er Slagelse Kommune, der sikrer indkaldelsen af møder og ikke rådets medlemmer på skift.

·         Bevaringsforeningerne bemærker, at Naturforum er en god betegnelse.

·         VisitVestsjælland bemærker, at de ikke ser et match mellem deres kompetencer, og de formål, der beskrives i kommissoriet. VisitVestsjælland ønsker derfor ikke videre deltagelse.

 

På baggrund af mærkningerne fra Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget og fra medlemmerne er kommissoriet tilpasset.

 

Retligt grundlag

Der er ikke lovkrav om nedsættelse af kommunalt forum, råd eller lignende på naturområdet.

 

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte at vedtage kommissoriet som forelagt (bilag 1) eller med bemærkninger/ændringer.

 

Alternativt kan Byrådet besluttet at videreføre Natursamrådet med sit hidtidige kommissorium eller eventuelt at nedlægge rådet.

 

Vurdering

Center for Teknik og Miljø vurderer, at en videreførelse af et råd/forum er af væsentlig betydning for fortsat at kvalificere indsatsen på naturområdet.

 

Det er vurderingen, at indsatsen vil blive styrket ved en tilpasning af kommissoriet som beskrevet herunder.

 

Center for Teknik og Miljø foreslår, at betegnelsen ændres fra Natursamråd til Naturforum da det i højere grad signalerer, at der arbejdes i fællesskab om en indsats på naturområdet.

Med det tilrettede kommissorium lægges der i højere grad end hidtil vægt på:

·         at medlemmerne er aktivt udførende i såvel afholdelse af møder som i realisering af egne projektideer

·         at forummet sikrer én indgang for organisationerne til en dialog om indsatsen for naturen bredt i Slagelse Kommune

·         at der direkte mellem organisationerne og Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget sker en meningsudveksling og forventningsafstemning

·         at indsatsen sikrer offentlighedens muligheder for at opleve de naturværdier, der arbejdes for.

 

Som noget nyt øremærkes der et beløb på 100.000 kr. til projekter, som planlægges og gennemføres af forummets medlemmer. Udgiften afholdes via driftsbudgettet på naturområdet. Det forudsættes, at projekterne er i overensstemmelse med kommunens strategier og planer på naturområdet.

 

Som hidtil skal forummet fungere som hørings- og sparringsorgan i forbindelse med udarbejdelse af planer og større projekter på naturområdet f.eks. forud for politisk behandling. Ligeledes skal der ske en gensidig orientering om planer, projekter og relevante problemstillinger på naturområdet.

 

Med deltagelse af to medlemmer fra Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget sikres og styrkes en dialog og forventningsafstemning mellem forummets medlemmer og udvalget. Denne dialog styrkes yderligere ved afholdelse af et årligt møde med deltagelse af udvalgets øvrige medlemmer.

 

Center for Teknik og Miljø vurderer, at kommissoriet imødekommer ønskerne fra forummets medlemmer om større indflydelse på naturindsatsen og at Naturforum vil bidrage til at kvalificerer indsatsen på naturområdet.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

100.000 kr. øremærkes til Naturforummet og afholdes via driftsbudgettet på naturområdet.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller

 

1.    at rådet fortsætter med betegnelsen Naturforum for Slagelse Kommune

2.    at kommissoriet (bilag 1) godkendes

3.    at Anne Bjergvang (A) og Pernille Ivalo Frandsen (V) indstilles som repræsentanter

4.    at sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

 

 

 

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 9. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales med følgende bemærkning.

 

Administrationen udarbejder og udsender dagsorden til møder.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales til byrådets godkendelse.

 

Bilag

330-2018-168972

Bilag 1 Naturforum - Kommissorium 2018 - 2021

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Godkendt.

23.   Regulativ for erhvervsaffaldsregulativ 2018 - efter høring (B)

Sagsnr.: 330-2017-70094               Dok.nr.: 330-2018-165347                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til om forslag til Regulativ for erhvervsaffald 2018 kan godkendes efter at høringsperioden er afsluttet.

 

Baggrund

Regulativ for erhvervsaffald, beskriver de affaldsordninger, der er gældende i Slagelse Kommune, når virksomheder skal af med deres affald. Regulativet er revideret således at der er overensstemmelse mellem regulativerne for henholdsvis erhvervsaffald og husholdnings-affald, således at virksomhederne i kommunen forsat kan benytte den kommunale ind-samlingsordning for restaffald.

 

Administrationen har lempet regulativet for kommunale institutioner og virksomheder, således at disse fremover frit kan vælge om de vil benytte den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald eller en privat ordning. I det gældende regulativ skal kommunale institutioner/virksomheder benytte den kommunale indsamlingsordning. De er ikke undtaget for sortering af affald.

 

I bilaget ”Notat om regulativ for erhvervsaffald” fremhæves de væsentlige ændringer.

 

Byrådet godkendte den 29. januar 2018 at sende forslag til Regulativ for erhvervsaffald 2018 i offentlig høring. Der er ikke modtaget høringssvar i forbindelse med den offentlige høring, Regulativet er derfor kun redaktionelt rettet efter høringen.

 

Regulativet for erhvervsaffald træder i kraft den 1. maj 2018.

 

Retligt grundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

 

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at godkende forslag til Regulativ for erhvervsaffald 2018 eller komme med ændringsforslag indenfor de af Byrådet/udvalgets besluttede rammer. Herunder om kommunens virksomheder og institutioner skal eller kan benytte den kommunale indsamlingsordning.

Fordelen ved at kommunens institutioner/virksomheder frit kan vælge renovatør er, at det giver disse mulighed for at vælge en mere fleksibel affaldsløsning, end der er i kommunens indsamlingsordning for husholdningsaffald.

 

Ulempen ved at kommunens institutioner/virksomheder frit kan vælge renovatør er, at affald indsamlet udenom den kommunale indsamling ikke tæller med i mængden af genanvendeligt affald, som skal bidrage til at opnår Statens genanvendelsesmål.

 

Vurdering

Administrationen anbefaler at Forslag til Regulativ for erhvervsaffald 2018 godkendes uden ændringer.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller,

 

1.    at Regulativ for erhvervsaffald 2018 godkendes.

2.    at Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

 

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 9. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales til byrådets godkendelse.

 

Bilag

330-2018-1184

Notat om Regulativ for erhvervsaffald

330-2018-177429

Regulativ for erhvervsaffald maj 2018 A4 til beslutning efter høring

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Godkendt.

24.   Forespørgsel om leje af grønt areal (B)

Sagsnr.: 330-2018-21716               Dok.nr.: 330-2018-201410                                          Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

 

Beslutningstema

Borgmester John Dyrby Paulsen har modtaget en henvendelse fra Tårnborg Lokalråd den 21. marts 2018, hvor de ønsker at anvende arealet til gavn for borgerne i området. Der skal derfor tages stilling til, om udbuddet af matr.nr. 5cø Svenstrup By, Tårnborg skal stoppes til fordel for Tårnborg Lokalråd, som ønsker at leje arealet. Det er et grønt areal beliggende på Halsebyvej i Svenstrup (Korsør) – se kortbilag 1.

 

Baggrund

Ansøgningen og bilag fra Tårnborg Lokalråd af den 21. marts 2018 er vedlagt i bilag 2.

 

Byrådet har den 29. januar 2018 behandlet en ansøgning om køb af arealet og det blev godkendt at udbyde matr.nr. 5cø i offentligt udbud. Der har ikke været et offentligt udbud på arealet endnu.

 

Idet udlejning ikke ændrer i muligheder/begrænsninger i anvendelsen af arealet, er det lejers pligt at overholde den til enhver tid gældende arealanvendelseslovgivning, bl.a. bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen som arealet er omfattet af. Opførelse af bygninger, opsætning af en anlægsbro, terrænændringer m.v. fra lejers side må således ikke igangsættes forinden en kommende lejer har ansøgt og modtaget tilladelse/dispensation til det ansøgte fra de relevante myndigheder såsom Kystdirektoratet.

 

Retligt grundlag

Ingen

 

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge:

 

1.    at stoppe salgsprocessen af arealet og arbejdere videre med muligheden for udlejning til Tårnborg Lokalråd

2.    at fortsætte salgsprocessen af arealet og arbejdere videre med udbuddet.

 

Vurdering

Hvis udbuddet skal stoppes, vil sagen derefter overgå til Teknik og Miljø og de nærmere betingelser og vilkår for udlejning vil blive behandlet der.

 

Det er ikke muligt, uden et offentligt udbud, at overdrage/sælge arealet til Tårnborg Lokalråd, da lovgivningen ikke tillader det og arealet skal derfor i offentligt udbud, hvis det skal sælges.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der har i salgssagen været afholdt udgifter til landinspektør og ejendomsmægler og det beløber sig foreløbig til en samlet udgift på ca. 20.000 kr. Der vil blive aflagt anlægsregnskab på salgssagen efterfølgende.

 

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 

1.    at Økonomiudvalget skal beslutte, hvorvidt udbuddet skal stoppes således, at Tårnborg Lokalråds ønske kan imødekommes

2.    at Der vil blive aflagt anlægsregnskab på afholdte udgifter i forbindelse med forberedelse af udbud af matr.nr. 5cø Svenstrup By, Tårnborg på ca. 20.000 kr.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende: 

Økonomiudvalget ønsker sagen behandlet i byrådet, idet den oprindelige sag om salg af grunden også blev behandlet i byrådet.

 

1. "at": Økonomiudvalget anbefaler over byrådet, at udbuddet stoppes, således at Tårnborg Lokalråds ønske kan imødekommes.

 

2. "at": Anbefales til byrådets godkendelse.

 

Knud Vincent (V) ønsker en redegørelse for, hvilke tiltag administrationen har gennemført vedr. udbudsproces siden byrådets beslutning. Redegørelsen sendes til økonomiudvalgets orientering.

 

Bilag

330-2018-205672

Kortbilag 1 - Grønt areal ved Halsebyvej

330-2018-204875

Bilag 2 - Ansøgning og bilag fra Tårnborg Lokalråd

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende:  Villum Christensen (I)

Villum Christensen (I) rejste spørgsmål om inhabilitet. Byrådet besluttede, at Villum Christensen (I) var inhabil og han deltog derfor ikke i sagens behandling.

 

At 1 - Udbuddet stoppes, således at Tårnborg Lokalråds ønske kan imødekommes.

 

At 2 - Godkendt.

25.   Borgerrådgiverens årsberetning for 2017 (O)

Sagsnr.: 330-2017-39525               Dok.nr.: 330-2018-204628                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Orientering om borgerrådgiverens virksomhed i 2017.

 

Baggrund

Årsberetningen dækker perioden fra 1. januar til 31. december 2017.

 

I beretningen orienterer borgerrådgiveren om antallet af henvendelser fra borgere, typer af henvendelser og om borgernes klager. Desuden orienterer borgerrådgiveren om de overordnede forhold, som ikke er tilfredsstillende og kommer med anbefalinger til forvaltningens arbejde med at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen.

 

Det fremgår af beretningen, at borgerrådgiveren i 2017 har fået i alt 338 henvendelser fra borgerne. Antallet af klager over sagsbehandlingen er faldet med 17 procent det seneste år fra 127 til 106 klager og ligger nu på det laveste niveau siden borgerrådgiverfunktionens start i 2012. Det er især klager fra borgerne over, at de ikke er blevet tilstrækkeligt vejledt, samt klager over manglende opfølgning i sagerne, der er faldet. Selvom klagerne over lang sagsbehandlingstid ikke er steget, men ligger på samme niveau som i 2016, er det fortsat det område, som flest borgere klager over.  

 

Borgerrådgiveren konkluderer, at færre borgere klager over sagsbehandlingen, men at der fortsat er borgere, der oplever problemer med sagsbehandlingstiden og med at finde rundt i det kommunale system. Der er også borgere, der oplever, at de ikke bliver lyttet til og inddraget i deres egen sag, og som oplever problemer med manglende koordinering mellem kommunens afdelinger.

 

Det er borgerrådgiverens opfattelse, at faldet i antallet af klager tyder på, at de initiativer, som forvaltningen har iværksat og fortsat arbejder med, har haft effekt – og den positive udvikling bør fremhæves.

 

Det er også borgerrådgiverens opfattelse, at samarbejde og koordinering på tværs af forvaltningsområderne har stor betydning for sagsbehandlingen generelt, herunder for sagsbehandlingstiden, for kvaliteten af vejledningen af borgerne og for borgernes mulighed for at medvirke i egen sagsforløb. Derfor er det et område, som fortsat bør have stor opmærksomhed.

 

Retligt grundlag

Det fremgår af § 6, stk. 2, i vedtægt for borgerrådgiveren, at borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til Byrådet, hvor borgerrådgiveren redegør for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling, borgerbetjening mv. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse fremkomme med forslag og anbefalinger til kommunens politiske ledelse, borgmesteren eller forvaltninger. Beretningen offentliggøres.

 

Det fremgår af § 21 i borgerrådgiverens vedtægt, at årsberetningen skal indeholde oversigter over antallet af behandlede sager samt resultatet af behandlingen. Årsberetningen skal også indeholde en beskrivelse af de generelt konstaterede problemer vedrørende sagsbehandlingen og borgerrådgiverens forslag til forbedring af de konstaterede generelle problemer. Årsberetningen skal desuden indeholde forvaltningens beskrivelse af, hvad der i løbet af året har været af tiltag til at imødekomme de problemer, som borgerrådgiveren har påpeget. Borgerrådgiveren skal drøfte årsberetningen med de respektive udvalgsformænd, direktionen samt de respektive forvaltningsledelser.

 

På Byrådets møde den 26. maj 2015 blev Økonomiudvalget pålagt at varetage den forberedende sagsbehandling vedrørende borgerrådgiverens område. Borgerrådgiverens årsberetning forlægges derfor Økonomiudvalget forud for forelæggelsen i Byrådet.

 

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

 

Vurdering

Ingen bemærkninger.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller,

 

1.    at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at tage Borgerrådgiverens årsberetning for 2017 til efterretning.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales til byrådets godkendelse.

 

Administration bedes undersøge om klager der går direkte til forvaltningen eller borgmesteren også medtages i redegørelsen fra Borgerrådgiveren.

 

Bilag

330-2018-207576

Årsberetning.borgerrådgiver.2017

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Godkendt.

26.   Digital arbejdsform i byråd og politiske udvalg (B)

Sagsnr.: 330-2018-24879               Dok.nr.: 330-2018-208929                                          Åbent

Kompetence: Byrådet    

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om det skal anbefales, at arbejdsformen i de stående udvalg, økonomiudvalget og i byrådet skal basere sig på digitale dagsordener og bilag.

 

Baggrund

Borgmesteren indførte ved byrådsperiodens start, at praksis fra sidste byrådsperiode (2014-2017) med print af dagsorden og alle bilag til byrådsmedlemmer, der ønsker dette, ikke fortsættes. Ønsket har været en digital arbejdsform og alle byrådsmedlemmer har fået tilbud om introduktion til First Agenda/Prepare.

 

Det er byrådets kompetence at beslutte, hvordan materiale til byrådets medlemmer formidles og sagen bringes derfor til beslutning i byrådet.

 

Retligt grundlag

Jnvf. Styrelseslovens §8a kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at materiale, som skal være tilgængeligt for eller sendes til et eller flere medlemmer af kommunalbestyrelsen, kun formidles elektronisk.

 

Handlemuligheder

Her under beskrives 3 forskellige modeller/handlemuligheder:

 

1.    Arbejdsformen i de politiske udvalg og i byrådet er som udgangspunkt udelukkende digital. Ønsker et byrådsmedlem en printet version af dagsorden og/eller specifikke bilag, er der stillet en printer til rådighed i eget hjem, og det er byrådsmedlemmet selv, der sørger for print.

 

2.    Arbejdsformen i de politiske udvalg og i byrådet er i overvejende grad digital. Det betyder, at visse større billedtunge dokumenter eller dokumenter med mange sider som fx lokalplanforslag, printes af administrationen.

 

3.    Arbejdsformen i de politiske udvalg og byråd er papirbaserede for dem, der ønsker dette. Det betyder, at administrationen sørger for print af dagsorden og samtlige bilag.

 

Vurdering

I byrådsperioden 2014-2017 printede administrationen dagsorden og bilag til de byrådsmedlemmer/udvalgsmedlemmer, der ønskede dette. Det er et stort arbejde, og alene for at printe dagsorden og bilag til byrådsmøderne, blev der brugt administrative ressourcer svarende til en dag pr. byrådsmøde. Vurderingen er, at der også til udvalgsmøderne er blevet brugt en ressource svarende til 1 dag pr. udvalg. Der til kommer ressourcer forbrugt på at levere printede dagsordener og bilag til privatadresser.

 

Målet om øget digitalisering er en samfundsdagsorden, som også Slagelse Kommune arbejder på både i forhold til administrationen og til borgerne. Politikerne bør gå foran, hvor det er muligt og i det omfang teknologien understøtter dette.

 

Borgmesteren anbefaler model 2

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

 

Konsekvenser for andre udvalg

Alle stående udvalg og økonomiudvalg vil skulle arbejde overvejende digitalt

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 

1.    at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at beslutte en arbejdsform for politiske udvalg og byråd som beskrevet i model 2

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende: 

Model 2 anbefales til byrådets godkendelse med den bemærkning, at dagsordnerne også sendes i PDF-udgave pr. e-mail.

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Model 2 godkendt med den bemærkning, at dagsordnerne også sendes i PDF-udgave pr. e-mail til Byrådets medlemmer.

 

27.   Genoptaget - oplæg til den fremtidige erhvervsfremmestruktur (B)

Sagsnr.: 330-2016-30009               Dok.nr.: 330-2018-202092                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til den fremtidige erhvervsfremmestruktur i Slagelse Kommune med udgangspunkt i de tre fremlagte modeller udarbejdet af Slagelse Erhvervscenter og Slagelse Erhvervsråd.

 

Baggrund

På Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 6. juni 2017 godkendte udvalget – efter ønske fra bestyrelsen i Slagelse Erhvervscenter - at der blev igangsat et udredningsarbejde med henblik på fremlæggelse af en model for den fremtidige struktur for Slagelse Erhvervscenter, samt at resultatet af udredningsarbejdet skulle fremlægges ultimo oktober 2017. Udvalget besluttede, at der skulle belyses forskellige organiseringsmodeller og at de 3 lokale erhvervsforeninger skulle høres i udredningsarbejdet.

 

Med afsæt i ovennævnte har Slagelse Erhvervsråd og Slagelse Erhvervscenter udarbejdet et ”Oplæg til fremtidig erhvervsfremmestruktur”, som er vedlagt i bilag 1. Endvidere har bestyrelsesformanden for Slagelse Erhvervscenter udformet et brev til Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget, som er vedlagt i bilag 2. I nedenstående er følgende gengivet af brevet til belysning af sagen:

Siden EPM-udvalgets godkendelse den 6. juni har arbejdsgruppen, bestående af formænd og næstformænd i Slagelse Erhvervsråd og SEC, på en række møder arbejdet videre med bestyrelsens indstilling, således som den blev besluttet i foråret.

 

Vi har besøgt Erhvervsrådet i Herning/Ikast og drøftet deres erfaringer. Vi har gennemgået Advokatfirmaet Hortens materiale fra 2014 om forskellige modeller for organisering af erhvervsfremmeaktiviteter, og vi har fået belyst og klarlagt reglerne om udbud ved forskellige organiseringsformer.

 

Vi anbefaler fortsat, at det besluttes at omorganisere og samle kræfterne mellem SLER og SEC.

 

Der er enighed om, at der i Slagelse Erhvervsråd -  uanset model, jfr. nedenfor – etableres et bredt sammensat repræsentantskab, som bl.a. vælger bestyrelsen. Der henvises til udkast i vedhæftede materiale.

 

Arbejdsgruppen har indstillet 3 mulige modeller overfor bestyrelsen og foreslår, i fortsættelse af tidligere beslutninger, at vælge model A.

Modellerne beskrives således (se endvidere bilag 2):

 

A

Vi finder, at vi får det bedste udgangspunkt ”Herning-Ikast modellen”, en konstruktion med en medlemsbaseret forening (Slagelse Erhvervsråd). Det vil betyde, at Slagelse Erhvervsråd overtager den fremtidige drift, herunder driftskontrakten/ samarbejdsaftalen med Kommunen. Herudover kan den fremtidige organisation i ”Slagelse Erhvervscenter” generere egne projekter, opgavedele med erhvervsforeningerne, varetage medlemmernes og erhvervslivets interesser.

B

SLER køber Slagelse Erhvervscenter A/S. Selskabets drift fortsætter uændret med kommunale arbejdsopgaver, medlemsservice SLER og koordinerende opgaver for erhvervsforeningerne.

Kommunen får tilbagekøbsret.

C

Fastholdelse af eksisterende struktur, men således at bestyrelsen også i dette tilfælde vælges af repræsentantskabet. Samme bestyrelse i SEC og SLER. Opgaver som i B”

 

Den videre proces

Såfremt udvalget peger på en model for den fremtidige erhvervsfremmestruktur, vil administrationen igangsætte udarbejdelsen af et egentligt beslutningsgrundlag. Beslutningsgrundlaget vil efterfølgende danne grundlag for den endelige politiske beslutningsproces om den fremtidige erhvervsfremmestruktur. Beslutningsgrundlaget skal godkendes i Byrådet.

 

Retligt grundlag

Erhvervsfremmeloven.

 

Handlemuligheder

·         Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget kan vælge at godkende en af de tre fremlagte modeller, som grundlag for udarbejdelse af det endelige politiske beslutningsgrundlag.

·         Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget kan vælge at bede om en uddybning og præcisering af en eller flere de tre modeller, før en stillingtagen fra udvalgets side.

·         Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget kan vælge at forkaste de tre fremlagte modeller.

 

Vurdering

Det er administrationens vurdering, i forlængelse af Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets beslutning, at følgende bør indeholdes i det politiske beslutningsgrundlag, der skal endeligt godkendes i Byrådet

 

·         Afklaring af de juridiske aspekter i relation til valg af model, herunder om model A indeholder en opløsning af aktieselskabet bag Slagelse Erhvervscenter, og i givet fald hvordan dette kan håndteres – evt. inspiration fra ”Herning/ Ikast” modellen eller ”Hillerød” modellen.

·         Beskrivelse af hvordan den fremtidige erhvervsfremmestruktur vurderes at kunne tilgodese erhvervsservice og erhvervsfremme indenfor alle sektorer, herunder detailhandlen (i de tre købstæder) og sammenhæng med destinationsudvikling i relation til turismeindsatsen. Erfaringer fra Business Slagelses medbyg koncept, og erhvervsforeningernes arbejde generelt, medtænkes.

 

·         Beskrivelse af den valgte model set i lyset af de nye krav, der vil blive afledt af den tværministerielle indsats for forenkling og professionalisering af erhvervsfremmeindsatsen, der er igangsat som en del af regeringsgrundlaget. 

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

1.    at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkender model for det videre arbejde med den fremtidige erhvervsfremmestruktur og beder administrationen igangsætte udarbejdelsen af et egentligt grundlag for en politisk beslutning.

 

 

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2017:

Fraværende:  Villum Christensen (I)

Der ønskes en nærmere juridisk og økonomisk uddybning af model A og B, herunder også konsekvenserne for Slagelse Kommune.

 


Genoptaget

Afledt af Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget ønske om en juridisk og økonomisk uddybning af Slagelse Erhvervscenters fremlagte modeller for den fremtidige erhvervsfremmestruktur, har administrationen udarbejdet oplæg i samarbejde med Horten – se bilag. Oplægget uddybes yderligere på udvalgsmødet.

 

I det følgende er kort sammenfattet Hortens konklusioner vedrørende modellernes fordele og ulemper.

 

Horten har udarbejdet udkast til et notat, der beskriver tre forskellige organiseringsmodeller for den fremtidige erhvervsfremmestruktur i kommunen. To af modellerne er foreslået af SEC og SLER, mens den tredje model er foreslået af Horten.

 

Organiseringsmodellerne i notatet er følgende:

Model A: SEC og SLER samles i en forening – og SEC opløses

Model B: SLER bliver ejer af SEC i stedet for kommunen

Model X: Kommunen og SLER ejer SEC i fællesskab

 

Hver af de tre modeller indebærer en række fordele og udfordringer, som nærmere beskrives i notatet samt i en skematisk oversigt vedlagt som bilag til notatet.

 

Det fremgår af notatet, at det efter en omorganisering af erhvervsfremmestruktur i kommunen er vigtigt, at kommunen ved udarbejdelse af en samarbejdsaftale vedrørende erhvervsfremmeområdet har fokus på at sikre, at kommunen ikke køber ydelser, men yder støtte til erhvervsfremme. Dette med henblik på at sikre, at støtten til erhvervsfremme ikke udgør en udbudspligtig ydelse.

 

Herudover redegøres der i notatet for mulighederne for at sikre et bredt samarbejde på erhvervsfremmeområdet, herunder ved etablering af et bredt sammensat repræsentantskab eller et advisory board.  Etablering af et bredt funderet repræsentantskab eller advisory board i sammenhæng med etablering af en ny organiseringsmodel for erhvervsfremmearbejdet i kommunen vil medvirke til at sikre, at der etableres en overordnet "paraply" for erhvervsfremmeområdet i Slagelse Kommune med deltagelse af alle relevante aktører på området.

 

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

1.    at Erhvervs- og Turismeudvalget godkender model for det videre arbejde med den fremtidige erhvervsfremmestruktur og beder administrationen igangsætte udarbejdelsen af et egentligt grundlag for en politisk beslutning.

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 5. januar 2018:

Fraværende: 

Udvalget ønsker at afholde temamøde om den fremtidige erhvervsfremmestruktur med formændene for Slagelse Erhvervscenter, Slagelse Erhvervsråd, Business Slagelse, Korsør Erhvervsforening og Skælskør Erhvervsforening og inviterer til dette møde mandag den 15. januar kl. 8.

Sagen genoptages.

 

Flemming Erichsen (A) og Villum Christensen (I):

Der ønskes udarbejdet en supplerende model, hvor de tre erhvervsforeninger indgår i ejerstrukturen, og hvor kommunen bevarer en form for ejerindflydelse.

 


Genoptaget

Administrative bemærkninger

I forlængelse af møde i Erhvervs- og Turismeudvalget den 5. januar 2018, inviterede udvalget de primære parter indenfor erhvervsfremme til et dialogmøde med henblik på en drøftelse af de foreliggende modeller for den fremtidige organisering. Dialogmødet blev afholdt den 15. januar med repræsentation fra Slagelse Erhvervscenter, Slagelse Erhvervsråd, Business Slagelse, Korsør Erhvervsforening og Skælskør Erhvervsforening.

 

På mødet gav partnerne udtryk for deres synspunkter på de foreliggende modeller og forudsætninger for et styrket samarbejde gennem en ændret organisering af strukturen.

 

Udvalget besluttede efterfølgende at bede administrationen udarbejde et oplæg – en fjerde model – der tager afsæt i den eksisterende struktur, en ændret sammensætning af bestyrelsen, samt rammer, der understøtter udnyttelse af faglighed og kompetencer.

 

Model 4 beskrives i bilag: Ændringer indenfor den eksisterende selskabsstruktur

 

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

1.    at At Udvalget godkender en model eller en kombination af flere modeller for organisering af erhvervsfremmestrukturen, der kan danne grundlag for et konkret grundlag, herunder eventuelle ændrede vedtægter, til endelig politisk beslutning i Byrådet,

2.    at Såfremt udvalget beslutter at der arbejdes videre med model 4, bedes udvalget drøfte bestyrelsens sammensætning, herunder de medlemmer, der vælges af kommunen.

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 5. februar 2018:

Fraværende: 

Udvalget godkendte:

- en model, der bevarer den eksisterende ejerkonstruktion,

- at der arbejdes hen imod samlokalisering i Posthuset for interressenter omkring erhverv og turisme,

- at samhandelsaftalen skal revideres blandt andet med øget vægtning på detailhandel.

 

Udvalget (Knud Vincents (V), Pernille Ivalo Frandsen (V) og Henrik Brodersen (O)) besluttede at indstille vedtægtsændringer til byrådet med følgende bestyrelses sammensætning:

- en repræsentant fra hver af de 3 erhvervsforeninger (Korsør Erhvervsforening, Skælskør Erhvervsforening og Business Slagelse),

- en repræsentant fra de videregående uddannelsesinstitutioner,

- en repræsentant fra Visit Vestsjælland,

- formanden for Erhvervs- og Turismeudvalget som menigt bestyrelsesmedlem,

- to fra Slagelse Erhvervsråd.

 

Erhvervslivet skal besætte formandsposten.

 

Villum Christensen (I) og Flemming Erichsen (A) indstiller, at Slagelse Erhvervsråd repræsenteres med et medlem i bestyrelsen, og bestyrelsens næstformand bør være det af byrådet udpegede medlem.

 

Villum Christensen (I) og Flemming Erichsen (A) ønsker, at der til Byrådets behandling bliver fremlagt en vedtægt, der svarer til deres ønsker.

 

Udvalget beslutter, at der fremlægges oplæg til vedtægter med ændringer for Byrådet til førstkommende møde.

 


Genoptaget

Administrative bemærkninger

I forlængelse af Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 5. februar, er der udarbejdet oplæg til ændringer af vedtægter for Slagelse Erhvervscenter. Oplægget er vedlagt sagen som bilag (kaldet Vedtægter – udkast – version udvalgsbeslutning). Vedtægterne er ændret for så vidt angår bestyrelsens sammensætning, samt de deraf følgende konsekvensrettelser.

 

Borgmesteren har endvidere bedt administrationen udarbejde oplæg til vedtægter med følgende bestyrelsessammensætning:

 

7 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, heraf:

a.    1 medlem af kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune,

b.    1 repræsentant indstillet af Erhvervsakademiet, Professionsskolen Absalon og Syddansk Universitet i fællesskab,

c.    1 repræsentant indstillet af Slagelse Erhvervsråd,

d.    3 repræsentanter indstillet af Business Slagelse, Skælskør Erhvervsforening og Korsør Erhvervsforening i fællesskab, og

e.    1 repræsentant indstillet af Visit Vestsjælland A/S.

 

Bestyrelsens næstformand er det til enhver tid siddende kommunalbestyrelsesmedlem.

Oplægget er vedlagt sagen som bilag (kaldet Vedtægter – udkast – version borgmesterbeslutning). Vedtægterne er ændret for så vidt angår bestyrelsens sammensætning, samt de deraf følgende konsekvensrettelser.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

1.    at Byrådet beslutter hvilke vedtægter, der skal være gældende for Slagelse Erhvervscenter,

2.    at Byrådet beslutter, at vedtægterne ændres på den ordinære generalforsamling i 2018.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende: 

Drøftet. Det anbefales, at byrådet træffer beslutning på det kommende møde, på baggrund af yderligere politiske drøftelser inden byrådsmødet.

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 26. februar 2018:

Fraværende: 

Udsat til næste møde i Byrådet den 26. marts 2018

 


Genoptaget

Administrative bemærkninger

Efter fællesmødet mellem Erhverv- og Turismeudvalget og borgmesteren, har borgmesteren bedt om udarbejdelse af nyt oplæg til vedtægter for Slagelse Erhvervscenter. Vedtægterne er vedlagt som bilag.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

1.    at Udvalget beslutter hvilke vedtægter, der skal være gældende for Slagelse Erhvervscenter,

2.    at sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 6. april 2018:

Fraværende:  Anders Koefoed (V)

Anbefales med følgende bemærkninger til bestyrelsessammensætninger:

 

Der udpeges 2 politiske medlemmer: et medlem fra Erhvervs- og Teknikudvalget og et medlem fra Økonomivalget.

 

Slagelse Erhvervsråd indstiller 2 personer med tilknytning til industrien, hvorefter der udpeges et medlem.

 

Zealand Business College (ZBC), Erhvervs Akademi Sjælland (Slagelse), AU Flakkebjerg og Syddansk Universitet (SDU) indstiller 2 personer med tilknytning til uddannelsessektoren, hvorefter der udpeges et medlem.

 

Business Slagelse, Skælskør Erhvervsforening og Korsør Erhvervsforening indstiller 2 personer med tilknytning til detailhandlen, hvorefter der udpeges et medlem.

 

Den til enhver tid siddende direktør fra Vistit Vestsjælland er medlem.

 

Formand for bestyrelsen udpeges af generalforsamlingen  jf. vedtægterne.

 

Herudover kan bestyrelsen selv udpege et medlem.

 

Udvalget anbefaler, at bestyrelsens medlemmer honoreres med det halve af honoraret for kommunens politiske fagudvalg (formand, næstformand og medlem).

 

Udvalget anbefaler, at udpegningen af bestyrelsesmedlemmer uddelegeres til Erhvervs- og Teknikudvalget.

 

Henrik Brodersen (O) kunne ikke tilslutte sig indstillingen.

 

Henrik Brodersen (O) begærede sagen i Byrådet.

 

Bilag

330-2018-184704

Vedtægter - Udkast marts 2018.

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Morten Hass Augustesen (V) rejste spørgsmålet om hans habilitet som medarbejder i Erhvervscenteret.

Byrådet erklæredede ikke Morten Hass Augustesen (V) som inhabil.

 

Troels Brandt (B) fremsatte følgende ændringsforslag til sammensætningen af Erhvervscenteres bestyrelse:

En repræsentant fra hver af de 3 erhvervsforeninger, 3 repræsentanter fra Erhvervsrådet, 1 repræsentant fra uddannelsesinstitutionerne, 1 repræsentant fra Visit Vestsjælland og to medlemmer fra Byrådet.

For stemte 15; (V), (O), og (B).

Imod stemte 16; (A), (F), (I) og (Ø).

Forslaget bortfaldt.

 

Knud Vincents (V) fremsatte følgende ændringsforslag til sammensætningen af Erhvervscenterets bestyrelse:

En repræsentant fra hver af de 3 erhvervsforeninger, 3 repræsentanter fra Erhvervsrådet, 1 repræsentant fra uddannelsesinstitutionerne og en repræsentant fra Visit Vestsjælland. Kun formanden honoreres som i dag.

For stemte 15; (V), (O) og (B).

Imod stemte 16; (A), (F), (I) og (Ø).

Forslaget bortfaldt.

 

AFIØ fremlagde følgende ændringsforslag, hvorefter vedtægterne for Slagelse Erhvervscenter tilrettes så bestyrelsen sammensættes som følgende:

Erhvervs- og Teknikudvalget udpeger ét medlem. Slagelse Erhvervsråd udpeger ét medlem.

Zealand Business College (ZBC), Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse), AU Flakkebjerg og Syddansk Universitet (SDU) udpeger i fællesskab et medlem.

Business Slagelse, Skælskør Erhvervsforening og Korsør Erhvervsforening udpeger hvert et medlem.

Visit Vestsjælland udpeger et medlem, og der opfordres til, at det er direktøren der udpeges.

Formanden for bestyrelsen udpeges af generalforsamlingen jf. vedtægterne. Det anføres desuden i vedtægterne, at så længe Slagelse Kommune er eneaktionær har borgmesteren adgang til bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Byrådet anbefaler, at bestyrelsens medlemmer honoreres med det halve af udvalgshonoraret for kommunens politiske fagudvalg (formand og medlem).

Forslaget blev godkendt med 16 stemmer; (A), (F), (I) og (Ø).

Imod stemte 15; (V), (O) og (B).

 

 

 

 

 

 

 

 

28.   Orientering om reform af valgbarhedsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2018-25057               Dok.nr.: 330-2018-210650                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet orienteres om ændringer i reglerne for valgbarhed. 

 

Baggrund

Folketinget har den 20. marts 2018 vedtaget Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om kommunale og regionale valg og lov om kommunernes styrelse (Reform af valgbarhedsområdet). Loven er trådt i kraft den 1. april 2018.

 

Lovændringen indebærer bl.a., at der ved lov er fastsat objektive kriterier for, hvornår et medlem af en kommunalbestyrelse ikke er valgbar til kommunalbestyrelsen på grund af straf. Sådanne sager skal således ikke som tidligere bedømmes af Valgbarhedsnævnet, der er nedlagt.

 

Det følger altså nu af § 4, stk. 1, i lov om kommunale og regionale valg, at følgende personer ikke er valgbare på grund af straf:

 

1) En person, der ved endelig dom er idømt en ubetinget eller betinget fængselsstraf,

 

2) en person, der ved endelig dom er dømt til anbringelse i institution eller til forvaring efter straffelovens §§ 68-70, og

 

3) en person, der ved endelig dom eller udenretslig vedtagelse ubetinget er frakendt førerretten efter færdselslovens § 126.

 

Der er i lovens § 4, stk. 3, fastsat regler om perioden for tab af valgbarhed. Det er enten en 3-årig eller en 5-årig periode afhængig af den idømte straf.

 

Du skal som Byrådsmedlem være opmærksom på, at du efter loven selv har pligt til at give underretning til borgmesteren, hvis du har mistet din valgbarhed på grund af straf, og du derfor udtræder af kommunalbestyrelsen. Du skal være opmærksom på, at der gælder frister for din underretning, og at du skal vedlægge dokumentation for den idømte eller vedtagne straf.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har til samtlige kommunalbestyrelser udarbejdet "Orientering om ændring af reglerne om fortabelse af valgbarhed på grund af straf i den kommunale og regionale valglov" (4. april 2018). Orienteringen indeholder bl.a. et afsnit om kommunalbestyrelsesmedlemmers pligter (afsnit 3.1.), herunder om pligten til at underrette om idømt straf.

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, kan du henvende dig til Ledelsessekretariatet.

 

Retligt grundlag

Kommunale valglov og styrelsesloven

 

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

 

Vurdering

Ingen bemærkninger

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

 

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

 

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

 

1.    at Orientering tages til efterretning.

 

 

Bilag

330-2018-210761

orientering om aendring af reglerne om fortabelse af valgbarhed paa grund af straf i den kommunale og regionale valglov

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Taget til efterretning.

29.   Årsrapport Korsør Havn (B)

Sagsnr.: 330-2018-25777               Dok.nr.: 330-2018-218633                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal efter Havnelovens bestemmelser godkende Korsør Havns årsrapport for 2017.

 

Baggrund

Den selvstyrende havn Korsør Havn har fremsendt årsrapport for 2017 til Byrådets godkendelse.

 

Ifølge Bestyrelsesvedtægtens § 11 for Korsør Havn skal årsregnskabet godkendes af Byrådet inden 1. maj.

 

Havnebestyrelsen har overfor Byrådet ansvaret for havnens kasse-og regnskabsvæsen, herunder at havnens midler holdes regnskabsmæssigt adskilt fra kommunens, og at havnens regnskab udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med reglerne og principperne i årsregnskabsloven. Havnebestyrelsen har godkendt årsrapporten på et møde den 26. marts 2018.

 

Årsrapporten er forsynet med revisionspåtegning uden bemærkning eller forbehold. Endvidere fremgår det af konklusionen i Revisionsprotokollatet, at revisionen af årsrapporten ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger til årsregnskabet.

 

Årsrapport 2017 og revisionsprotokol vedlægges.

 

Retligt grundlag

Bekendtgørelse af lov om havne § 9 stk. 3

 

Kommunalbestyrelsen skal efter havnebestyrelsens indstilling godkende bestyrelsesvedtægt og regnskaber samt beslutninger om optagelse af lån og om ansættelse og afskedigelse af havnechef

 

 

Handlemuligheder

At godkende Korsør Havns regnskab (årsrapport) for 2017.

 

Vurdering

Korsør Havn har de seneste 5 år haft positivt driftsresultat og havnens egenkapital er over de seneste 5 år øget med 13,3 mio. kr. Ved udgangen af 2017 udgør egenkapitalen 146,4 mio. kr.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

 

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

 

1.    at regnskab for 2017 for Korsør Havn godkendes.

 

 

Bilag

330-2018-218926

Årsrapport 2017 Korsør Havn

330-2018-218940

Revisionsprotokol 2017 Korsør Havn

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Godkendt.

30.   Genudpegning som følge af Søren Hald Christensens flytning fra Slagelse Kommune(B)

Sagsnr.: 330-2018-26713               Dok.nr.: 330-2018-231926                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal som følge af Søren Hald Christensens fraflytning fra kommunen genudpege medlemmer til Skatteankenævnet, Beredskabskommissionen, Bevillingsnævnet og Grundlisteudvalget.

 

 

Baggrund

Søren Hald Christensen har meddelt, at han trækker sig fra sine tillidsposter med omgående virkning idet han er fraflyttet Slagelse Kommune. DF skal derfor genudpege til Søren Halds poster, hvor følgende er foreslået udpeget:

 

·         Henning Petersen foreslås som suppleant til Skatteankenævnet.

·         Henning Petersen forslås til Beredskabskommissionen.

·         Jess Haupt foreslås til Bevillingsnævnet.

·         Henrik Brodersen foreslås til Grundlisteudvalget

 

Retligt grundlag

Skatteankenævnet: Skatteforvaltningslovens § 5 og §§ 8-10 samt § 15

Beredskabskommissionen: Beredskabslovens § 9

Bevillingsnævnet: Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., § 10, stk. 3

Grundlisteudvalget: Retsplejelovens § 72, samt bekendtgørelse om grundlister

 

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

 

Vurdering

Ingen bemærkninger

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

 

Indstilling

Det indstilles,

 

1.    at Byrådet udpeger Henning Petersen (DF) som suppleant til Skatteankenævnet

2.    at Byrådet udpeger Henning Petersen (DF) til Beredskabskommissionen

3.    at Byrådet udpeger Jess Haupt (DF) til Bevillingsnævnet

4.    at Byrådet udpeger Henrik Brodersen (DF) til Grundlisteudvalget

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

At 1 til 4 godkendt.

31.   Ny udpegning til SK Forsyning

Sagsnr.: 330-2018-21741               Dok.nr.: 330-2018-185519                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte at fritage Stén Knuth fra bestyrelsen i SK Forsyning og i stedet udpege Anders Koefoed (V) til bestyrelsen.

 

Baggrund

På byrådsmødet den 11. december 2017 besluttede Byrådet at udpege Stén Knuth som kandidat til bestyrelsen i SK Forsyning.

 

Stén Knuth ønsker ikke længere at være kandidat til bestyrelsen i SK Forsyning.

 

Da Byrådets udpegninger til bestyrelser m.v. gælder for hele Byrådets funktionsperiode, skal Byrådet træffe beslutning om at fritage et medlem fra hvervet, hvis denne ønsker dette.

 

Den ledigblevne plads skal besættes af samme valggruppe, dvs. valggruppe VOB. Valggruppen har oplyst, at de ønsker at besætte den ledige plads med Anders Koefoed (V)

 

Retligt grundlag

Styrelsesloven §§ 17, stk. 3 og § 28

 

 

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

 

1.    at Byrådet fritager Stén Knuth (V) for hvervet i bestyrelsen for SK Forsyning

2.    at Byrådet udpeger Anders Koefoed (V) som kandidat til bestyrelsen i SK Forsyning

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

At 1 til 2 godkendt.

32.   Udpegning til SK Forsyning A/S (B)

Sagsnr.: 330-2017-79014               Dok.nr.: 330-2018-51681                                            Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal udpege kandidater til opstilling som bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen i koncernen SK Forsyning.

 

Baggrund

Da der er tale om en koncern med selskaber på privatretligt grundlag foretager Byrådet ikke direkte udpegninger til selskabernes bestyrelse. Det fremgår af vedtægterne, at der vælges bestyrelsesmedlemmer på selskabets generalforsamling, herunder formand og næstformand, hvor ejeren er eneste stemmeberettigede. Byrådet udpeger således de kandidater, som Byrådet ønsker at opstille og stemme på ved generalforsamlingen.

 

Koncernen har følgende selskaber:

·         SK Forsyning A/S

·         SK Energisalg A/S

·         SK Gadelys A/S

·         SK Service A/S

·         SK Vand A/S

·         SK Spildevand A/S

·         SK Varme A/S

·         SK Elnet A/S

 

Det er tidligere besluttet, at koncernen fungerer med en enhedsbestyrelse. Det vil sige, at bestyrelsen er den samme bestyrelse for alle selskaber i koncernen.

 

Vedtægterne indeholder forskellige bestemmelser omkring antallet af bestyrelsesmedlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Der skal vælges minimum tre bestyrelsesmedlemmer. Det foreslås, at kommunen udpeger otte kandidater til enhedsbestyrelsen.

 

For at sikre repræsentation fra det lokale erhvervsliv i bestyrelsen, foreslås det, at Byrådet vedtager at lade Slagelse Erhvervsråd udpege to af de otte kandidater til bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af maj måned 2018.

 

Byrådet kan vælge de kandidater, Byrådet måtte finde egnede. Der er ikke krav om, at bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af Byrådet i Slagelse Kommune.

 

Retligt grundlag

Selskabernes vedtægter fra 2014.

 

Indstilling

Det indstilles,

 

1.    at Byrådet beslutter, hvem Byrådet ønsker at opstille som kandidat til en post i selskabets bestyrelse, herunder opstille som formand for bestyrelsen på generalforsamlingen.

2.    at Byrådet beslutter, hvem Byrådet ønsker at opstille som kandidat til en post i selskabets bestyrelse, herunder opstille som næstformand for bestyrelsen på generalforsamlingen.

3.    at Byrådet beslutter i denne byrådsperiode at lade Slagelse Erhvervsråd direkte udpege to af de otte kandidater, som kommunen kan opstille på generalforsamlingen.

4.    at Byrådet beslutter, hvem Byrådet ønsker at udpege som øvrige kandidater til poster i selskabets bestyrelse – således at der under at 1 til 4 udpeges i alt max. otte kandidater.

 

Beslutning i Byråd 2018 - 2021 - Konstituerende møde den 11. december 2017:

Fraværende:  Thomas Clausen (Ø)

At 1. Flemming Erichsen (A) udpeget som kandidat.

 

At 2. Ole Drost (V) udpeget som kandidat.

 

At 3. Udsat

 

At. 4. AFØI udpegede Lis Tribler (A) og Anders Nielsen (A) som kandidater. VOB udpegede Sten Knuth (V) og Pernille Ivalo Frandsen (V) som kandidater.

 

Administrative bemærkninger til Byrådets møde den 30. april 2018:

 

Byrådet skal tage beslutning om udpegning af erhvervsrepræsentanter til SK Forsyning´s bestyrelse. Punktet blev udsat ved Byrådets behandling den 11. december 2017 jvnf. ”at 3”

 

Indstilling

Det indstilles,

 

1.    at Byrådet udpeger 2 erhvervsrepræsentanter til SK Forsyning´s bestyrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Svend Åge Nielsen og Ole E. Hansen blev udpeget.

33.   Udpegning til VUC Vestsjælland Syd (B) - genoptagelse

Sagsnr.: 330-2017-81873               Dok.nr.: 330-2018-209639                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om der skal gives borgmesteren forhandlingsmandat til at forsøge at opnå pladsen i bestyrelsen i VUC Vestsjælland Syd.

 

Baggrund

VUC Vestsjælland Syd udbyder almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

 

Institutionen ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret.

 

Medlemmerne i bestyrelsen udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

 

1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i Slagelse Kommune, Sorø Kommune og Ringsted Kommune i forening. Det udpegede medlem skal være medlem af en af de nævnte kommunalbestyrelser.

 

I den sidste bestyrelsesperiode, har Slagelse kommune været repræsenteret i bestyrelsen.

 

Funktionsperioden er 1. maj 2018 – 30. april 2022.

 

Retligt grundlag

Vedtægter for VUC Vestsjælland Syd.

 

Indstilling

Det indstilles,

 

1.    at  Borgmesteren får et forhandlingsmandat til at forsøge at opnå pladsen i bestyrelsen i VUC Vestsjælland Syd

2.    at Byrådet udpeger et medlem til bestyrelsen, hvis pladsen i bestyrelsen opnås.

 

 

Beslutning i Byrådet den 26. februar 2018:

Fraværende:  Ann Sibbern (O), Ole Drost (V)

At 1. Godkendt.

 

At. 2. Godkendt.

 

 

Efter drøftelse mellem borgmestrene i Ringsted, Sorø og Slagelse er det aftalt, at indstille Helle Jacobsen (V) til udpegning til bestyrelsen i VUC Vestsjælland Syd for 2018. Borgmestrene mødes efter sommerferien for at aftale proces for udpegning for årene 2019-2021.

 

 

Indstilling

Det indstilles,

 

1.    at Helle Jacobsen udpeges til bestyrelsen for VUC Vestsjælland Syd for 2018

2.    at Borgmesteren foranlediger ny udpegningssag til byrådets møde senest på mødet i december 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

At 1 godkendt.

34.   Udpegning til Slagelse Gymnasium (B) - genoptagelse

Sagsnr.: 330-2017-87294               Dok.nr.: 330-2018-209745                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Baggrund

Byrådet skal beslutte, om der skal gives borgmesteren forhandlingsmandat til at forsøge at opnå pladsen i bestyrelsen i Slagelse Gymnasium.

 

Baggrund

Slagelse Gymnasiums formål er at udbyde gymnasiale uddannelser.

 

Institutionen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret.

 

Der skal være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor.

 

Medlemmerne i bestyrelsen udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

 

1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

 

Der er ikke krav om at medlemmet skal være et byrådsmedlem.

 

I den sidste bestyrelsesperiode, har Slagelse kommune været repræsenteret i bestyrelsen.

 

Funktionsperioden er 1. maj 2018 – 30. april 2022.

 

Retligt grundlag

Vedtægter for Slagelse Gymnasium fra 2015.

 

Indstilling

Der indstilles,

 

1.    at Borgmesteren får et forhandlingsmandat til at forsøge at opnå pladsen i bestyrelsen i Slagelse Gumnasium.

2.    at Byrådet udpeger et medlem til bestyrelsen, hvis pladsen i bestyrelsen opnås.

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 26. februar 2018:

Fraværende:  Ann Sibbern (O), Ole Drost (V)

At 1. Godkendt.

 

At. 2. Godkendt.

 

 

Genoptagelse

 

Slagelse Kommune har opnået mandatet til at udpege til posten

Indstilling

Der indstilles,

 

3.    at Borgmester John Dyrby Paulsen udpeges til bestyrelsen for Slagelse Gymnasium

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

At 1 til 3 godkendt.

35.   Udpegning til Samarbejdsudvalget for indkøb og bygge- og anlægsydelser (B)

Sagsnr.: 330-2017-87275               Dok.nr.: 330-2018-211379                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte om de ønsker at der nedsætte et Samarbejdsudvalg for indkøb og bygge- og anlægsydelser. I bekræftende fald skal byrådet udpege 2 medlemmer fra økonomiudvalget.

 

Baggrund

For byrådsperioden 2014-2017 blev der etableret et samarbejdsudvalg med det formål at skabe et forum, hvor kommunen som udbyder og det lokale erhvervsliv som bydende i fællesskab kunne evaluere og drage erfaringer i forbindelse med såvel kommunale udbud som andre offentlige udbud. Dette med henblik på at det lokale erhvervsliv skulle stå bedst muligt rustet i konkurrencen om offentlige udbud.

 

Samarbejdsudvalget har fungeret godt, og har siden oprettelsen arbejdet på at styrke dialogen mellem Slagelse Kommune og det lokale erhvervsliv. Der er fra erhvervslivets side tilfredshed med at kunne indgå i en overordnet dialog med kommunen om udbud af opgaver.

 

Etablering af et lignende dialogforum omkring udbud af bygge og anlæg for byrådsperioden 2018-2021 skal besluttes i byrådet.  

 

Udvalget består iht. kommissoriet af følgende medlemmer:

 

3 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv (udpeget af Slagelse Erhvervsråd)

2 repræsentanter fra Økonomiudvalget

Chefen for Kommunal Ejendomme

1 direktionsmedlem fra Slagelse Kommune

1 chef fra Slagelse Erhvervscenter

 

Samarbejdsudvalget har ingen beslutningskompetence men refererer til Udvalget for Erhverv og Teknik.

 

Retligt grundlag

Samarbejdsudvalget er ikke et lovkrav, men et frivilligt dialogforum.

 

Vurdering

Samarbejdet i udvalget vurderes at være både konstruktivt og frugtbart, med tydelige resultater. Det anbefales derfor, at udvalget fortsætter i byrådsperioden 2018-2021.

 

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

 

1.    at Byrådet godkender etablering af et Samarbejdsudvalg for Indkøb- Bygge- og Anlægsydelser

2.    at Byrådet udpeger 2 medlemmer og anmoder Slagelse Erhvervsråd om at udpege 3 repræsentanter

3.    at Erhvervs- og Teknologiudvalget drøfter et nyt kommissorium for Samarbejdsudvalget

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

At 1 til 3 godkendt.

36.   Ny udpegning til Ø-Udvalget (B)

Sagsnr.: 330-2017-80063               Dok.nr.: 330-2018-210811                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte at fritage Troels Brandt fra Ø-udvalget og i stedet udpege ét andet byrådsmedlem

 

Baggrund

På byrådsmødet den 11. december 2017 besluttede Byrådet at udpege Troels Brandt som medlem af Ø-udvalget.

 

Troels Brandt ønsker ikke længere at være medlem af Ø-udvalget, da han ikke længere sidder i et udvalg der har med landdistrikter at gøre. Troels Brandt har oplyst til borgmesteren, at det må til hver en tid være i øboernes interesse, at have en repræsentant fra det udvalg, der har med landdistrikterne af gøre. På den baggrund anmoder han om, at borgmesteren initierer en ny udpegning.

 

Da Byrådets udpegninger til bestyrelser m.v. gælder for hele Byrådets funktionsperiode, skal Byrådet træffe beslutning om at fritage et medlem fra hvervet, hvis denne ønsker dette.

 

Der skal fra Byrådet kun udpeges ét medlem, og dette sker ved flertalsvalg. Efter reglerne i styrelsesloven skal der således ikke ske udpegning efter forholdstal.

 

 

Retligt grundlag

Styrelsesloven §17, stk. 3 og § 28

 

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

 

1.    at Byrådet fritager Troels Brandt for posten i Ø-udvalget

2.    at Byrådet udpeger en anden til posten i Ø-udvalget

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

At 1 godkendt.

At 2 - Steen Olsen (A) blev udpeget.

37.   Initiativsag - Sammenhængende ungeindsats og FGU (B)

Sagsnr.: 330-2018-25207               Dok.nr.: 330-2018-211963                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal drøfte den Sammenhængende ungeindsats og FGU.

 

Baggrund

Regeringen indgik 13. oktober 2017 aftalen ”Bedre veje til uddannelse og job. Aftalen har tre hovedelementer;

 

·         En ny uddannelsespolitisk målsætning

·         En sammenhængende kommunal ungeindsats

·         En ny forberedende ungdomsdannelse –FGU.

 

Det er KKR, der for de 5 regioner i forsommeren 2018 skal indstille dannelse af institutionerne. I alt ca. 25-30 institutioner med ca. 90 skoler. Dannelse af institutionerne skal ske på tværs af kommunerne og de eksisterende produktionsskoler og VUC-centre.

 

Som vi er orienteret om, vil vi sammen med Næstved og Vordingborg være én af disse institutioner, med hovedsæde i Korsør.

 

I forhold til den sammenhængende ungeindsats er det hver enkelt kommune der har ansvaret for at igangsætte og tilrettelægge en proces. Og det er op til den enkelte kommune at tage stilling til, hvorledes den sammenhængende ungeindsats skal organiseres.

 

I aftalen angives kommunernes overordnede ansvar;

 

·         At gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse og

·         At koordinere den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

 

De centrale elementer i den kommunale ungeindsats beskrives som følgende:

 

·         Den unge skal have én kontaktperson (unge i målgruppen)

·         Den unge skal have én uddannelsesplan

·         Målgruppevurdering til FGU

·         Praktikopsøgende indsats

·         UU’s opgaveportefølje

·         Jobcenterets eksisterende funktioner og opgaver overfor de unge

·         Opsøgende og opfølgende indsats med vejledning om uddannelse og erhverv for unge under 25 år

·         Indsatsen tilrettelægges, så den unge ikke klientgøres.

 

 

Organisering af opgaven

Det politiske ansvar for den sammenhængende ungeindsats er lagt i Børne- og Ungeudvalget.

 

Den kommende sammenhængende ungeindsats vil vedrøre opgaver der p.t. er placeret under Børne- og Ungeudvalget, uddannelses- og vejledningsopgaver samt sociale opgaver, samt i Social og Beskæftigelsesudvalget i forhold til Jobcenterets ungeindsats og Udvalget for specialiserede borgerindsatser i forhold til udsatte og handicappede unge.

 

I undervisningsministeriets tidsplan er det forudsat, at når de nye lovgivningsmæssige rammer kendes igangsættes projekter i kommunerne om den kommunale ungeindsats.

 

Der må forventes både på politisk og administrativt niveau at blive behov for et samarbejde på tværs af udvalg og centre i forbindelse med etableringen af ”en tværgående ungeindsats”.

 

Fællesmøde mellem de tre fagudvalg er datosat. Arbejdet med den sammenhængende ungeindsats, herunder FGU har dog så mange interessenter, som bør tænkes med og få ”ejerskab”, at det kræver en proces hvor alle bliver inddraget.

 

På politisk niveau kan dette etableres ved, at der etableres et § 17 stk. 4 udvalg til forberedelse for fagudvalg/byrådet.

 

Der kan med fordel inddrages repræsentanter fra skoler, uddannelses- og kulturelle institutioner, virksomheder og de unge i målgruppen samt fagprofessionelle. Præcist som Slagelse kommune, som en af få kommuner i landet gjorde, ved igangsættelsen af skolereformen tilbage i 2011.

Et arbejde som alle parter efterfølgende har rost, hvilket også gjorde at implementeringen opnåede bred forankring i alle led, både de afgivende, de modtagende og de aftagende interessenter af målgruppen.

 

Retligt grundlag

Byrådsmedlemmers ret til at indbringe en sag for Byrådet følger af § 11 i styrelsesloven

 

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

 

Vurdering

Ingen bemærkninger

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

 

Indstilling

Byrådsgruppen Venstre indstiller,

 

1.    at Et § 17 stk. 4 udvalget nedsættes

2.    at Børne- og Ungeudvalget får ansvaret for at lave kommissorium færdigt, samt bemyndiges til at udpege interessenter til deltagelse

3.    at Hele Børne- og Ungeudvalget, samt formand for både Udvalget for specialiserede borgerindsatser og Social og Beskæftigelsesudvalg udpeges til deltagelse i § 17 stk. 4 udvalget

4.    at § 17 stk. 4 udvalgets medlemmer bliver efter levering følgegruppe august 2019 til august 2021, for at følge implementeringen og målsætninger

5.    at Etablering af embedsmandsgruppe, som arbejder på opgaven ud fra en politisk fastsat målsætning og tidsplan, herunder med ”høring” og ” indspark” fra udvalget

6.    at Administrationen kommer med oplæg til kommissorium på udvalgsmødet i juni måned 2018

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Forslaget blev sat til afstemning.

For stemte 15; (V), (O) og (B).

Imod stemte 16; (A), (F), (I) og (Ø).

 

Forslaget bortfaldt.

 

 

38.   Initiativsag - Lockout midler Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2018-26997               Dok.nr.: 330-2018-234748                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om de vil følge indstillingen fra SF og Enhedslisten vedr. lockout midler

 

Baggrund

I Enhedslisten og SF er vi dybt bekymrede over den konfliktoptrappende adfærd, som KL har stået for. I stedet for at forsøge at opnå et forhandlingsresultat, valgte KL at varsle en altomfattende lockout. Målet er selvfølgelig at lægge størst muligt pres på de faglige organisationer og gøre en konflikt så kort som mulig, men de langsigtede konsekvenser af konfliktoptrapningen kan desværre betyde, at tilliden til aftalesystemet udhules.

Det er jo ingen hemmelighed, at mens en strejke på det private arbejdsmarked er en reel trussel, så sparer de offentlige arbejdsgivere penge under en konflikt. Denne ulige kamp kan derfor kun opleves som unødig optrapning af konflikten.

Aftalesystemet har igennem mere end 100 år vist, at et tillidsbaseret aftalesystem giver det mest effektive og stabile arbejdsmarked. Det forudsætter imidlertid, at parterne anerkender hinanden og er parate til at løse konflikterne i et ligeværdigt samarbejde.

På denne baggrund ønsker Enhedslisten og SF, at de penge, Slagelse Kommune måtte spare som følge af konflikten/lockouten, skal bruges til at styrke velfærden.

 

Retligt grundlag

Byrådsmedlemmers ret til at indbringe en sag for Byrådet følger af § 11 i Styrelsesloven.

 

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

 

Vurdering

Ingen bemærkninger.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Enhedslisten og SF indstiller,

 

1.    at Besparelser, som Slagelse Kommune måtte opnå som følge af strejken/lockouten, bruges generelt på velfærdsområderne, så det bl.a. sikres at mindreforbrug ikke bare tilføres kassen.

2.    at Byrådet samtidig vil påse, at hvis der opstår en pukkel af uløste væsentlige arbejdsopgaver som følge af strejken/lockouten, afsættes der midler til snarest muligt efter en evt. konflikts afslutning at løse sådanne opgaver.

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

39.   Initiativsag - Slagelse Kommunes aftale med Løkke Fonden (B)

Sagsnr.: 330-2018-27080               Dok.nr.: 330-2018-235169                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om de vil følge indstillingen fra Helle Blak (F) vedr. Slagelse Kommunes aftale med Løkke Fonden.

 

Baggrund

Med baggrund i avis artikler samt TV dokumentarer om bl.a. Slagelse kommunes brug af konsulentbistand ønskes en fuld redegørelse over anvendelsen af Løkke fonden i Slagelse kommune.
Det fremgår af medieomtale, at Slagelse kommune har brugt 750.000 kr. på konsulenter i Løkkefonden. Det rejser flere spørgsmål, som ønskes besvares; bl.a. Hvem har bestilt opgaven? Har opgaven været i udbud? Hvad dækker beløbet over? Hvilke skoler har været involveret? Hvilke tiltag har samarbejdet med Løkke Fonden iværksat? Er indsatsen blevet evalueret? Hvad er effekterne af indsatsen, svarer effekterne til de forventede succesmål? m.m.
Det er oplyst at en del af beløbet dækker over transportgodtgørelse og hotelovernatninger for de deltagende konsulenter fra Løkke Fonden. Kan det opgøres hvilke udgiftsposter det samlede beløb dækker over? Kan det opgøres hvilke afledte udgifter der evt. har været i forbindelse med samarbejdet med Løkke Fonden?

 

Retligt grundlag

Byrådsmedlemmers ret til at indbringe en sag for Byrådet følger af § 11 i Styrelsesloven.

 

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

 

Vurdering

Ingen bemærkninger.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Helle Blak (F) indstiller,

 

1.    at der foretages en intern undersøgelse af Slagelse kommunes brug og samarbejde med Løkke Fonden og der udarbejdes en redegørelse til byrådet.

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende:  Anders Nielsen (A)

Sagen oversendes til Børne- og Ungeudvalget.