1.  Forslag til kommuneplan 2013

 

Vordingborg Kommune, Udviklingsstaben      Komp.udv.: Kommunalbestyrelsen     J.Nr.: 01.02.03     Sagsbeh.: Anja Valhøj/dool

ÅBEN SAG

Lovgrundlag

Planloven.

Resumé

Planstrategien, Kommunalbestyrelsens 2021 Plan, der går forud for kommuneplanen, blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 24. november 2011. Kommissorium for revision af kommuneplanen/udarbejdelse af kommuneplan 2013 blev godkendt af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 9. maj 2012. Arbejdet med kommuneplanen gik i gang oktober 2012. Sagsfremstilling

Planstrategien, Kommunalbestyrelsens 2021 Plan, der går forud for kommuneplanen, og som fastlægger i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres, blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 24. november 2011. Kommissorium for revision af kommuneplanen/udarbejdelse af kommuneplan 2013 blev godkendt af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 9. maj 2012. Arbejdet med kommuneplanen gik i gang oktober 2012.

 

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har i forbindelse med kommissoriet besluttet af kommuneplan 2013 skal være en digital (webbaseret) kommuneplan.

 

Link til Forslag til Kommuneplan 2013 sendes til Kommunalbestyrelsen den 13. februar 2013.

 

Det kan anbefales at starte med at læse læsevejledningen (om brugen af websiden), som kan ses i venstre side på kommuneplanens web-forside.

 

Hele kommuneplanen er selvfølgelig relevant, men det kan især anbefales at læse følgende afsnit:

 

·                             Kultur og fritid

·                             Bymønster

·                             Byvækst

·                             Byomdannelse

·                             Overordnet infrastruktur

·                             Turisme

·                             Friluftsliv

·                             Besøgscentre

·                             Hoteller

·                             Erhvervsområder og ledige arealer

·                             Detailhandel

 

Forslag til Helhedsplan for Vordingborg by er indarbejdet i kommuneplanen.

 

De analyser, der ligger til grund for kommuneplanen er bilag til kommuneplanen (kan ses på web-forsiden under ”Om kommuneplanen”).

 

Vi udvælger stadig fotos, som lægges på løbende, og servicefunktioner som aktive GIS-kort, links, ordbog mv. færdiggøres først afslutningsvist for alle temaerne og senest inden forslaget godkendes af kommunalbestyrelsen. Afsnit om kulturmiljøer i de enkelte lokalområder (fremgår af gældende kommuneplan, bind 2), der alle er uændrede i forhold til gældende kommuneplan, lægges på inden forslaget godkendes af Kommunalbestyrelsen.

 

Når forslag til kommuneplanen er godkendt skal den sendes i høring i min. 8 uger. I forbindelse med høringen er idéen, at der afholdes temamøder om udvalgte temaer.

 

Det er aftalt med Erhvervsforeningen, at kommuneplanen drøftes på det planlagte erhvervsseminar den 30. maj 2013.

 

Derudover foreslås det, at der holdes et seminar om turismestrategi og turismeredegørelse, som er blevet udarbejdet som en del af grundlaget i kommuneplanen.

 

Et tredje og sidste møde kan være et generelt møde om kommuneplanen, hvor borgerne kan drøfte forskellige temaer ved tema-caféborde.

 

Da erhvervsseminaret er fastsat til den 30. maj bør høringsperioden vare til 5. juni 2013.

 

Kommuneplanen skal efter lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemgå en miljøvurdering. Vordingborg Kommunes miljøvurdering fremgår af en selvstændig Miljørapport, som der henvises til i den digitale kommuneplan.

 

 

Bilag

www.Kommuneplan.vordingborg.dk

 

Indstilling

Udviklingsdirektøren indstiller,

 

at               Forslag til Kommuneplan 2013 godkendes og sendes i høring,

 

at               Høringsperiode fastsættes til 20. marts - 5. juni 2013,

 

at               følgende temamøder holdes i høringsperioden:

§           temamøde om Turismestrategi

§           temamøde om Erhvervsudvikling

§           møde om forslag til Kommuneplan 2013

 

 

Beslutning fra Børne-, Unge- og Familieudvalget den 18-02-2013

 

Udvalget anbefaler, at udkastet til kommuneplanen sendes i høring.

 

 

 

 

2.  Forslag til dialogmøder i 2013 på dagtilbudsområdet

 

Vordingborg Kommune, Dagtilbud     Komp.udv.: Børne-, Unge- og Familieudvalget     J.Nr.: 28.00     Sagsbeh.: Annie Røn/Lone Larsen

ÅBEN SAG

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling

Samrådet vedr. dagtilbudsområdet består af:

-          medlemmerne af Børne-, Unge- og Familieudvalget

-          formanden fra hver forældrebestyrelse

-          institutionslederne fra dagtilbuddene

-          2 medarbejderrepræsentanter

-          Børne- og kulturdirektør og fagchef for dagtilbud

 

I henhold til kommunens model for aftalestyring skal der som minimum holdes to årlige dialogmøder. Samrådsmøderne afholdes i form af fællesmøder med deltagelse af det politiske fagudvalg og repræsentanter fra virksomhederne.

Der udpeges 2 formænd, der medvirker ved udarbejdelse af dagsorden til samrådsmødet.

 

Indholdet af dialogmøderne vil være udveksling af oplysninger/synspunkter om dels de politiske bevæggrunde/ønsker og dels om virksomhedernes dagligdag og ønsker til fremtiden.

 

Samrådsmøderne vil naturligt tage udgangspunkt i virksomhedernes evaluering af året, der gik, og de deraf følgende behov for justering/ændringer i politikkerne og/eller aftalerne. Dialogen skal således forberede det politiske niveaus drøftelser under budgetforberedelsen og budgetvedtagelsen.

 

Samrådsmøderne i 2013 foreslås planlagt henholdsvis mandag den 13. maj 2013 kl. 19:00 med formøde onsdag den 10. april kl. 8:00 og mandag den 25. november 2013 kl. 19:00 med formøde onsdag den 23. oktober 2013 kl. 8:00.

 

Indstilling

Fagchefen for Dagtilbud indstiller,

 

at               Børne-, Unge- og Familieudvalget holder samrådsmøderne for 2013 den 13. maj og den 25. november 2013.

 

at               de endelige mødedagsordener udarbejdes af Fagsekretariatet for Dagtilbud på formøderne den 10. april og 23. oktober 2013 med deltagelse af 2 formænd fra forældrebestyrelserne, udvalgsformanden, direktøren for området samt fagchefen,

 

at               Børne-, Unge- og Familieudvalget evt. beslutter yderligere punkter, der          ønskes drøftet.

 

Beslutning fra Børne-, Unge- og Familieudvalget den 18-02-2013

 

Udvalget tiltrådte indstillingerne, idet mødet i november 2013 rykkes til den 27. november.

 

 

 

 

3.  Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af ny daginstitutionen i Kastrup-Ndr. Vindinge til erstatning for Troldehaven

 

Vordingborg Kommune, Dagtilbud     Komp.udv.: Kommunalbestyrelsen     J.Nr.: 00.01     Sagsbeh.: Annie Røn/Lone Larsen

ÅBEN SAG

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

 

Resumé

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2011-2014 var der til anlægsarbejdet afsat i alt 20 mio. kr. til etablering af ny daginstitution i Kastrup-Ndr. Vindinge til erstatning for den nuværende Troldehaven.

Udvalget skal til videre behandling i Kommunalbestyrelsen indstille at beløbet frigives.

Sagsfremstilling

Den nye daginstitution skal erstatte Troldehaven og bliver derefter en integreret daginstitution, som skal kunne rumme 148 enheder fordelt på vuggestue børn, som tæller 2 enheder og børnehavebørn, som tæller 1 enhed.

 

Arbejdet med etablering af ny integreret daginstitution i Kastrup-Ndr. Vindinge er blevet forsinket, da den ønskede placering krævede en nødvendig ændring af lokalplanen for området. Den nye lokalplan blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 31. januar 2013. 

 

Rådighedsbeløbet til opførelse af ny integreret daginstitution i Kastrup-Ndr. Vindinge  er efter prisfremskrivning på i alt 20.373.480 kr., og fordeler sig således:

2011: 1.000.000 kr.

2012: 2.560.000 kr.

2013: 8.000.000 kr.

2014: 8.813.480 kr.

 

Rådighedsbeløb afsat i 2011, på 1 mio. kr. er frigivet af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2011.

 

På baggrund af påkrævet lokalplan for området, er der ikke ansøgt om frigivelse af rådighedsbeløb i 2012.

 

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb for 2012, budgetlagt rådighedsbeløb for 2013 og 2014, idet byggeriet af den nye integrerede daginstitution hurtigst muligt iværksættes.

 

Den nye daginstitution forventes færdig til april 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske

Konto

2013

2014

 

2015

2016

Drift

 

 

 

 

 

Anlæg

Udvidelse af Troldehaven/Ny daginstitution (2012: 2.560.000 kr.)

10.560.000

8.813.480

 

 

Afledt drift

 

 

 

 

 

Finansiering

 

 

 

 

 

Drift

 

 

 

 

 

Afsat rådighedsbeløb

Udvidelse af Troldehaven/Ny daginstitution (2012: 2.560.000 kr.)

-10.560.000

-8.813.480

 

 

Kassebeholdning

 

 

 

 

 

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og – er indtægt/mindreudgift.

Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

 

Økonomi

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

 

Indstilling

Fagchefen for Dagtilbud indstiller,

 

at               der søges om godkendelse af den afsatte anlægsbevilling på i alt 19.373.480 kr.,

 

at               rådighedsbeløbet på i alt 19.373.480 kr. frigives, så etableringen af den nye institution hurtigst muligt kan iværksættes.

 

 

 

Beslutning fra Børne-, Unge- og Familieudvalget den 18-02-2013

 

Udvalget anbefaler indstillingerne.

 

 

 

 

4.  Ombygning og renovering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling

 

Vordingborg Kommune, Skoler     Komp.udv.: Børne-, Unge- og Familieudvalget     Sagsbeh.: Torben Jensen/Lone Larsen

ÅBEN SAG

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 31. januar 2013 at frigive en anlægsbevilling på 13,6 mio. kr. til renovering og modernisering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling.

Skolens projektgruppe har, med repræsentanter fra ledelsen, skolebestyrelsen, lærere  samt kommunale bygninger og Fagsekretariatet for Skoler kørt en kort og intensiv proces sammen med en ekstern arkitekt, hvilket er mundet ud i en helhedsplan for bygningsrenoveringen. Sagsfremstilling

Formålet med renoveringsarbejderne på Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling er at skabe bedre lokalemæssige muligheder for tidssvarende undervisningsformer.

 

I forbindelse med renoveringen er den samlede lokaleanvendelse blevet revurderet og forslaget medfører, at store dele af skolebygningerne i Stensved renoveres og nyindrettes.

 

En stor del af skolens nuværende arealer er ikke optimale til andre undervisningsformer end klasseundervisning. Der vil derfor i henhold til forslaget ske bygningsmæssige ændringer, således at mulighederne for fleksible undervisningsformer forbedres.

 

I august 2012 blev skolen udvidet med 3 nye klasselokaler, med tilhørende fællesrum.

 

Inden 1. maj 2013 flytter SFO fra skolebygningen til Isak Dahl’s vej, og frigør derved arealer i skolebygningen.

 

Oplægget tager afsæt i en bedre udnyttelse af de eksisterende kvadratmeter, hvilket matcher de budgetmæssige forudsætninger.

 

Ud over større klasselokaler er der lagt vægt på fællesarealer, hvor der skabes et studiemiljø.

 

Faglokaler placeres så de supplerer hinanden, og nyt pædagogisk center indrettes i den gamle gymnastiksal. Al idræt henlægges til Langebækhallen.

 

Administration og forberedelsesrum for lærerne flyttes til nye rammer.

 

Der er tale om et helhedsprojekt, der omfordeler arealerne i hele skolen. Opgaven rummer mange små delopgaver, og den endelige pris kan først fastslås, når projektet har været i et udbud. Den samlede ramme til projektet inkluderer foruden de afsatte anlægskroner på 13,6 mio. kr. yderligere 2,6 mio. kr. fra centralt afsatte puljer til energi, bygningsvedligeholdelse og tilgængelighed. Den samlede ramme er således 16,2 mio. kr., som skal rumme alle forudseete og uforseete omkostninger. Når udbuddets resultat kendes i 2. kvartal 2013, vil projektet evt. efterfølgende skulle tilpasses.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. maj 2012 at gennemføre etape 1 af opgraderingen af skolens udearealer. Denne etape er udført.

 

Der blev i foråret 2012 lavet en samlet plan for opgradering af udearealerne på Kulsbjergs Skole, Stensved afdeling. Planen var opdelt i flere etaper og der blev bevilget  1,25 mio. kr. til første etape, som blev gennemført i 2012. Der er ikke p.t. afsat yderligere midler til de resterende etaper, og med den nye helhedsplan for renovering og ombygning af Stensved afdelingen vil skolen skulle tilpasse den skitserede plan for opgradering af udearealerne.

 

Det kan oplyses, at der ikke i budgettet for 2013 og overslagsår er indregnet udgifter til gennemførelsen af de sidste etaper for opgraderingen af skolens udearealer.

 

Finansieringen til yderligere opgradering af udearealer skal således enten findes indenfor skolens eget budget i de kommende år eller indenfor det afsatte anlægsbudget til renovering/udbygning af Kulsbjerg Skole eller indenfor det øvrige anlægsbudget til renovering/udbygning af skolerne.

 

 

Økonomi

Økonomistaben har ingen yderligere bemærkninger.

 

Bilag

Bilag - Helhedsplan Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling

 

 

Indstilling

Fagchefen for Skoler indstiller,

 

at               der på baggrund af arbejdsgruppens helhedsprojekt udarbejdes udbudsmateriale og gennemføres et udbud.

 

 

Beslutning fra Børne-, Unge- og Familieudvalget den 18-02-2013

 

Udvalget drøftede den fremlagte helhedsplan, og anser planen for et godt grundlag for det videre arbejde.

Udvalget besluttede, at den fremlagte beskrivelse af behov omformes til et egentlig byggeprogram med en tydelig beskrivelse af de pædagogiske overvejelser. Udvalget besluttede, at de konkrete tegninger ikke fremlægges som bilag til udbudsmaterialet. Udvalget besluttede samtidig, at man ønsker byggeprogrammet fremlagt på det kommende udvalgsmøde forud for udsendelse i udbud.

 

 

 

 

 

 

5.  Rapport 'IT og Digitale Læremidler i Vordingborg Kommunes skoler'

 

Vordingborg Kommune, Skoler     Komp.udv.: Børne-, Unge- og Familieudvalget     J.Nr.: 17.02.09     Sagsbeh.: Thomas Westergaard/Lone Larsen

ÅBEN SAG

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

 

Resumé

Nationalt Videncenter for Læremidler har i samarbejde med Center for Undervisningsmidler og læreruddannelsen, University College Sjælland foretaget en kortlægningsundersøgelse og udarbejdet en rapport om IT og Digitale læremidler i Vordingborg Kommunes skoler.

Sagsfremstilling

Rapporten er en kortlægningsundersøgelse i Vordingborg Kommunes folkeskoler af lærernes brug af it og digitale læremidler i dansk, matematik, naturfag, sprog og praktisk-musiske fag.

 

Kortlægningsundersøgelsen giver et øjebliksbillede af situationen på kommunens skoler i efteråret 2012 baseret på observationer og samtaler med lærere, skoleledere og it-didaktiske vejledere.

 

Undersøgelsen udmøntes i en række anbefalinger, som Vordingborg Kommune kan anvende til at understøtte en øget integration af it i fagene med henblik på at styrke elevernes faglige læring samt udnytte digitale læremidlers potentialer for en øget differentieret og inkluderende undervisning.

 

Nationalt Videncenter for Læremidler har udarbejdet følgende status- og anbefalingsoversigt:

 

LEDELSE og ORGANISATION

 

Det anbefales, at

·         De gode erfaringer med Skoleintra som videndelingsværktøj på både lærer, funktionspersons- og lederniveau spredes til alle matrikler.

 

·         Skoleledelsesniveauet skal sikre at fælles mål kan indgå som kommunikationsled mellem ledelse og lærere.

 

·         Digitaliseringsstrategien skal implementeres som en naturlig del af den pædagogiske hverdag for lærere og elever.

 

·         Skolelederne har en central rolle i forhold til ”Bring your own device”, der skal fremme elevernes muligheder for at medbringe og bruge egne IT-platforme i dagligdagen.

 

 

FUNKTIONSPERSONER

 

Det anbefales, at

·         It-vejledere og fagdidaktiske ressourcepersoner bør have præcise og konkrete funktionsbeskrivelser.

·         Der skal sættes fokus på it-vejledernes arbejde med at anbefale digitale læremidler mv. spredes til alle undervisere

 

LÆRERE

 

Det anbefales, at

·         Skolerne etablerer fagteams og beslutter, hvilken legitimitet og status fagteams skal have. Fagteams anses for væsentlige i forhold til at udbrede fagdidaktisk viden om it og digitale læremidler i fagene.

 

·         Der sættes fokus på, hvad der skal til for at printerbehovene kan afløses af digitale løsninger.

 

·         Der systematisk indsamles erfaringer med udviklingen af lærernes digitale rettekultur – for derved at opsamle gode eksempler og erfaringer, der kan hjælpe alle lærere i kommunen.

 

Fagsekretariatet for Skoler har nedsat en digitaliseringsgruppe med repræsentanter fra Fagsekretariatet, skoler og ledere, der konkret arbejder med udmøntning af kortlægningsundersøgelsens anbefalinger.

 

 

Bilag

Bilag - IT og Digitale Læremidler i Vordingborg Kommunes skoler (114 sider)

 

 

Indstilling

Fagchefen for Skoler indstiller,

 

at               orienteringen tages til efterretning.

 

 

Beslutning fra Børne-, Unge- og Familieudvalget den 18-02-2013

 

Udvalget drøftede den fremlagte rapport og tog orienteringen til efterretning.

 

 

 

 

6.  Fælles kommunalt kompetenceudviklingsprojekt inden for skoleområdet

 

Vordingborg Kommune, Skoler     Komp.udv.: Børne-, Unge- og Familieudvalget     J.Nr.: 81.39.15     Sagsbeh.: Mette Due Hansen/Lone Larsen

ÅBEN SAG

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

 

Resumé

I det kommende skoleår arbejder Vordingborg Kommunes skolevæsen videre med udviklingen af det fælles kommunale kompetenceudviklingsprojekt for skolernes ledere, lærere og pædagoger, der blev igangsat 2012/13. Projektet sættes i værk med det formål fortsat at kompetenceudvikle medarbejderne til at øge elevernes udbytte af undervisningen.

Sagsfremstilling

I maj 2012 blev der på Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde orienteret om det samlede kompetenceudviklingsforløb for Vordingborg Kommunes skoler. Forløbet blev påbegyndt ved starten af skoleåret 2012/2013. Forløbet har levet op til forventningerne, efter at der er foretaget enkelte lokale justeringer undervejs. Det betyder, at man i det kommende skoleår arbejder videre efter den samme skabelon.

 

I skoleåret 2013/2014 er der afsat 40 timer pr. lærer/pædagog til fælleskommunal kompetenceudvikling. Det er fordelt med 25 timer til den pædagogiske del med fokus på udvikling af teamsamarbejdet og 15 timer til IT-delen.

 

Arbejdet med kompetenceudviklingen sker i forhold til de enkelte teams. Således fastholdes det overordnede formål fra dette års forløb med at holde et særligt fokus på opkvalificering af de enkelte teams møder og arbejdsmåder.

 

Relationskompetence og klasserumsledelse er grundtaget for det videre arbejde, og det er formålet at øge den naturlige brug af IT og iPads.

 

Der har været udtrykt ønsker om en endnu højere grad af teoretisk udfordring, og det er efterkommet for det kommende skoleår.

 

I uge 8 udsendes et oplæg til forskellige kursusudbydere, med henblik på at indhente flere gode forslag til, hvordan opgaven kan løses. Overskrifterne i oplægget bliver:

·         Målsætning og evaluering som udgangspunkt for teamets arbejde

·         Aktionslæring i teams som organisering

 

Senest ultimo marts besluttes det endelige indhold, og det besluttes, hvem der skal forestå de fælles kommunale kompetenceudviklingsforløb.

 

IT – kompetenceudviklingen på skoleområdet er baseret på rapporten fra Nationalt Videncenter for Læremidler ”IT og Digitale Læremidler i Vordingborg Kommunes skoler”. Kompetenceudviklingen er centreret omkring teamtanken og er inddelt i tre niveauer med hvert sit fokusområde:

 

·         Alle lærer og pædagoger fortsætter med iPad brugerkursus

·         Udvidet IT- og didaktisk kursus til skolernes IT-didaktiske vejledere.

·         Alle ledere får kursus i ledelse, pædagogik og digitalisering af organistionen.

 

Endvidere iværksættes der i foråret 2013 et særskilt kompetenceudviklingsforløb for skolernes ledelser. Indholdet omfatter emner som Ledelse i fusioner, Det seje træk i hverdagsledelse, Kultur og forandringsprocesser, Resultatskabelse og hovedopgaven Fra mål til handleplaner og implementering af samme udført i et organisationsperspektiv.

Som en del af forarbejdet foretages gruppeinterview med udvalgte medarbejdere og ledere i organisationen. Udviklingsforløbet strækker sig i perioden marts til juni 2013.

 

I forhold til provenuet vedrørende ”Fokus på Folkeskolen” på i alt 7 mio. kr. pr år anvendes heraf i alt 4 mio. kr. pr. år til Kompetenceudvikling. I beregningen af skolernes budgetter indregnes med virkning fra den 1. januar 2013 således 875 kr. ekstra pr. elev.

 

Udover den fælleskommunale kompetenceudvikling iværksættes ydermere egentlige Efteruddannelser for at kvalificere det samlede skolevæsen.

I kommende skoleår er der fokus på uddannelse af i alt 10-15 lærere i linjefagene Fysik/Kemi og Tysk samt uddannelse af matematikvejledere.

Desuden iværksættes uddannelse andet diplommodul af i alt tre, for skolevæsenets 11 Inklusionsmedarbejdere.

 

Indstilling

Fagchefen for Skoler indstiller,

 

at               orienteringen tages til efterretning.

 

 

 

Beslutning fra Børne-, Unge- og Familieudvalget den 18-02-2013

 

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

7.  Evaluering af funktionerne Læringskonsulent, Inklusionsmedarbejder og Trivselscoach

 

Vordingborg Kommune, Skoler     Komp.udv.: Børne-, Unge- og Familieudvalget     J.Nr.: 17.01     Sagsbeh.: Mette Due Hansen/Lone Larsen

ÅBEN SAG

Lovgrundlag

Folkeskoleloven, lov nr. 379 af 28. april 2012. Herunder lovændringerne vedrørende inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning og tilpasning af klagereglerne til en mere inkluderende folkeskole m.v.

 

Resumé

De 3 nye funktioner Læringskonsulent, Inklusionsmedarbejder og Trivselscoach evalueres efter det første halve år. De nye funktioner har fået en god start i de nye skoler. De nye funktioner har alle fundet den vej, der skal trædes med den variation der er mellem skolerne.

Sagsfremstilling

Med ”Fokus på folkeskolen” blev det politisk vedtaget, at man på alle skoler skulle have en inklusionsmedarbejder (IM). Samtidig – efter et forsøgsforløb på den tidligere Iselingeskolen – blev der gjort så gode erfaringer med en trivselsmedarbejderfunktion, så man ligeledes besluttede at føre den ud på alle skoler under navnet Trivselscoach (TC). Endelig blev de tidligere skolekonsulenter under PPR flyttet til Fagsekretariatet for Skoler, og fik betegnelsen inklusionskonsulenter (senere ændret til læringskonsulenter). Det betød, at der fra skoleårets start var 3 nye eller omdefinerede funktioner, der alle havde til hensigt at øge elevernes læring i kommunens skoler.

 

Status

Inklusionsmedarbejderne er kommet fint fra start. De er blevet taget godt imod af deres kolleger og arbejder på at få synkroniseret deres arbejdsforhold, således at de:

·         alle har regelmæssige møder med ledelsen.

·         bliver brugt som en der sparrer med kollegerne på den samlede inklusionsopgave og således ikke bruger sin arbejdstid til undervisning af enkelte børn eller som støtte.

·         kender deres funktion, samarbejdspartnere og ansvarsområder.

Inklusionsmedarbejderen starter fra uge 8 2013 første diplommodul af 3 inden for området ”Vejledningsteori og forandringsprocesser”. De resterende moduler følger i de kommende 2 skoleår.

 

Trivselscoachens rolle er under stadig tilpasning i forhold til arbejdsopgaverne og de lokale forhold. Definitionen og funktionsbeskrivelsen af jobbet har ikke fremstået tilstrækkelig tydelig i opstarten. Der har således været stor spredning i forhold til, hvilke opgaver trivselscoachen skulle løfte. Gennem møder med ledelsen på de enkelte skoler arbejdes der på at få afstemt funktionsbeskrivelserne med det daglige arbejde, således at dette fungerer fra starten af skoleåret 2013/2014

 

Inklusionskonsulenterne skiftede 1. januar titel til læringskonsulenter for at sende et signal om, at der overordnet i deres arbejde er tale om et generelt læringsfokus. Kommunen har 3 læringskonsulenter som er knyttet til hver deres skoler i kommunen. Organisatorisk refererer læringskonsulenterne til skolechefen, men har størstedelen af deres arbejdstid på skolerne. Her er deres funktion at fungere som sparring for ledelsen, inklusionsmedarbejder og lærer/pædagogteams på baggrund af observationer i undervisningen. Desuden skal de rådgive og vejlede skolernes testlærer i at kunne identificere særlige forhold, eksempelvis ordblindhed.

 

I skoleåret 2013/2014 fortsætter alle funktioner, og det vil på baggrund af de erfaringer, der har været gjort i indeværende skoleår, være muligt at få tilrettelagt funktion, arbejdstid og skemaer, således at der skabes endnu gunstigere forhold at arbejde under i det kommende skoleår til endnu større gavn for eleverne.

 

 

Bilag

Bilag - Funktionsbeskrivelse for Læringskonsulent

Bilag - Funktionsbeskrivelse for Inklusionsmedarbejder

Bilag - Funktionsbeskrivelse for Trivselscoach.docx

 

Indstilling

Fagchef for Skoler indstiller,

 

at               orienteringen tages til efterretning.

 

 

 

Beslutning fra Børne-, Unge- og Familieudvalget den 18-02-2013

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

 

8.  Ansøgning om ændret sommerferielukning i skolefritidsordninger i Svend Gønges-Skolens distrikt

 

Vordingborg Kommune, Skoler     Komp.udv.: Børne-, Unge- og Familieudvalget     J.Nr.: 17.01.04     Sagsbeh.: Thomas Westergaard/Torben Jensen/Lone Larsen

ÅBEN SAG

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Resumé

Skolebestyrelsen på Svend Gønge-Skolen ansøger om mulighed for at samle de to SFO-afdelinger i Lundby i skolernes sommerferie ud over de 3 uger, som Børne-, Unge- og Familieudvalget har besluttet som det maksimale i henhold til de nugældende regler.Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Svend Gønge-Skolen ansøger om mulighed for at samle de to SFO-afdelinger i Lundby i skolernes sommerferie ud over de 3 uger, som Børne-, Unge- og Familieudvalget har vedtaget.

Begrundelserne fra skolebestyrelsen er:

-          Ved at samle personaleresurserne tilbydes et bredere sommertilbud med øget mulighed for at udbyde flere aktiviteter.

-          Børn og personale vil få mulighed for at få et mere indgående kendskab til hinanden og dermed underbygge brobygningen mellem Bårse og Lundby.

-          Resursegevinst ved ikke at skulle dække morgen- og lukkevagt med to personaler på hver matrikel. Mulighed for at afvikle en hel del ferie og eventuelt merarbejde, imens skolen er lukket, mindske ferieafvikling af pædagoger i skoletiden og anvende personaletimer mere rationelt.

Fagsekretariatet for Skoler kan oplyse, at Børne-, Unge- og Familieudvalget den 6. september 2012 har besluttet, at der i de 3 lukkeuger som minimum holdes én SFO åbent i sommerferien på hver af de 5 nye skoler.

 

Det kan endvidere oplyses, at der i forbindelse med den nye skolestruktur pr. 1. august 2012, er besluttet en resursetildeling til skolerne, der medfører, at alle SFO’er modtager samme tildeling pr. barn.

 

Hvis ansøgningen imødekommes, vil det betyde, at udvalget tillader forskelligt serviceniveau i de 5 skoledistrikter. Det skal dog bemærkes, at skolefritidsordningen i Bårse afdelingen på grund af sin størrelse kan være sårbar i en længere periode end de 3 sommerferieuger, hvorfor det kan begrunde et anderledes serviceniveau end i resten af kommunens skoledistrikter.

 

Bilag

Bilag - Ansøgning vedrørende Sommerferieåbent i SFO

 

Indstilling

Fagchefen for Skoler indstiller,

                

at               ansøgningen  imødekommes.

 

Beslutning fra Børne-, Unge- og Familieudvalget den 18-02-2013

 

Udvalget afviste ansøgningen, idet man ikke ønsker at give dispensation vedr. ændrede lukkedage før efter evalueringen af den ny skolestruktur i 2014.

 

 

 

 

9.  Revision af Vordingborg Kommunes Børne-, Unge- og Familiepolitik

 

Vordingborg Kommune, Børn og Kultur     Komp.udv.: Børne-, Unge- og Familieudvalget     J.Nr.: 00.01.00 P23     Sagsbeh.: Lisbeth Mogensen/Mette Due Hansen/Lone Larsen

ÅBEN SAG

Lovgrundlag

Lov om social service.

Folkeskoleloven.

Dagtilbudsloven.

Sundhedsloven.

Folkeoplysningsloven.

 

Resumé

På Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde den 29. oktober 2012 blev det besluttet at igangsætte en revision af kommunens Børne-, Unge- og Familiepolitik. Udkast til revideret politik fremlægges med henblik på udsendelse i høring hos de relevante politiske udvalg og de forskellige interessenter på 0 til 18 års området.

Sagsfremstilling

I årene 2009, 2010 og 2011 har Vordingborg Kommunes Børne-, Unge- og Familiepolitik været evalueret økonomisk, og i den forbindelse flere gange være forelagt og behandlet i både Børne-, Unge- og Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

En egentlig revision af politikken blev igangsat på Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde den 29. oktober 2012 med henblik på den nødvendige opdatering i forhold til ændret lovgivning på flere områder, samt understøttelse af de kvalitetsudviklingstiltag der er igangsat på de forskellige fagområder under politikområdet. Et centralt pejlemærke for den reviderede Børne-, Unge- og Familiepolitik er, at den skal være en politik for alle børn i Vordingborg Kommune, hvilket er en ændring i forhold til den eksisterende politik, som har sit hovedfokus på de udsatte børn og unge.

 

Det reviderede oplæg til ny politik er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Børn og Unge, Skoler, Dagtilbud, Sundhed og Kultur og Fritid. Arbejdsgruppen har undervejs fået input fra en bred kreds af fagpersoner fra alle områder, som arbejder med børn og unge i kommunen.  

 

Det fremlagte forslag til revision af Børne-, Unge og Familipolitik skal danne den fælles paraply for de allerede besluttede tiltag på de forskellige fagområder. Det drejer sig bl.a. om nedenstående:

 

På dagtilbudsområdet blev udarbejdet en strategi der beskæftigede sig med at etablere inkluderende miljøer i alle dagtilbud.

På skoleområdet har der været skolestruktur- og økonomiomlægninger, som har givet mulighed for at tilrettelægge det pædagogiske tilbud i skolen med et langt større fokus, både økonomisk og pædagogisk, på almenmiljøet.

På børne- og ungeområdet har man lavet nogle strukturelle ændringer, som har givet mulighed for bl.a. for psykologerne at styrke deres indsatser i forhold til skoler og dagtilbud.

På sundhedsområdet er besluttet et særligt fokus på tidlig indsats, og på vejlednings- og uddannelsesområdet er en ny uddannelsesstrategi under udarbejdelse med henblik på at sikre et endnu større fokus på uddannelse til alle.

 

Endelig har kommunens aktive deltagelse i Projekt ”Opkvalificering af den tidlige indsats i kommunerne”, kaldet ”OPTIK” sammen med Servicestyrelsen medført implementering af nye rutiner omkring alle børn for medarbejdere på 0-18 årsområderne i kommunen.

 

I revisionen er visionen for Vordingborg Kommunes børn og unge fastholdt, mens der er udarbejdet tre nye politiske mål, som skal danne den overordnede ramme for det daglige arbejde i de enkelte fagområder. Samtidig foreslås det, at politikken ændrer navn til Børne- og Ungepolitikken, idet familierne er skrevet ind som det vigtigste fundament for børn og unge og derved er et af de vigtigste midler til at nå de opstillede mål om, at:

·        Alle børn og unge trives

·        Alle børn og unge udfolder deres potentialer

·        Alle børn og unge er med i fællesskaber

 

Det er intentionen, at alle der har en aktie i Vordingborg Kommunes børn og unge kan se, hvorledes tiltag som allerede er igangsat kan understøtte de politiske mål, eller om de skal suppleres med nye særskilte handleplaner indenfor deres område for at målene nås.

 

Her tænkes specifikt på skole-, dagtilbuds-, sundheds-, børn og unge- samt kultur og fritidsområderne. Den overordnede politik kan ikke stå alene. Den skal inden for hvert område, i hver ”virksomhed” følges af en handleplan. Handleplanen skal vise, hvordan man inden for området eller i ”virksomheden” konkret omsætter Børne- og Ungepolitikken til ny praksis i hverdagen. Konsekvensen vil være, at Børne- og Ungepolitikken bliver et tydeligt element i alle ledere og medarbejderes dagligdag.

 

Når Børne-, Unge- og Familieudvalget har drøftet det fremlagte udkast, vil udkastet blive sendt i høring 15. januar i Sundhedsudvalget, Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og Psykiatriudvalget samt til Handicapråd, Integrationsråd, bestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet, MED udvalg m.v. med henblik på endelig behandling af politikken i marts 2013.

 

Der fremlægges samtidig eksempler på handleplaner fra nogle af fagområderne, som inspiration til de handleplaner, der efter den endelige godkendelse af Børne- og Ungepolitikken vil skulle udarbejdes på de berørte fagområder. Der vil efterfølgende blive lavet en årlig opfølgning på fremdriften på handleplanerne og deres effekt.

 

Indstilling

Børne- og kulturdirektøren indstiller,

 

at               udkast til Vordingborg Kommunes Børne- og Ungepolitik sendes i høring.

 

 

Beslutning fra Børne-, Unge- og Familieudvalget den 14-01-2013

 

Udvalget drøftede oplægget og anmodede om at sikre at fokusområderne gøres mere præcise. Udvalget genoptager sagen på sit møde i februar.

 

 

Fortsat sagsfremstilling til møde i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 18. februar 2013

Udkastet til Børne- og Ungepolitik er blevet revideret og fremlægges til fornyet drøftelse forud for udsendelse i høring i Sundhedsudvalget, Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og Psykiatriudvalget samt til Handicapråd, Integrationsråd, bestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet, MED udvalg m.v. med henblik på endelig behandling af politikken i april 2013.

 

Bilag

Bilag - Udkast til Vordingborg Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2016 - 13-02-2013

Bilag - Procespil - Revision af BUF politik

Bilag - Eksempel handleplan Børn og Unge

Bilag - Eksempel handleplan Dagtilbud

Bilag - Eksempel handleplan Kultur og Fritid

Bilag - Eksempel handleplan Skoler

Bilag - Eksempel handleplan Sundhedsplejen

 

Indstilling

Børne- og kulturdirektøren indstiller,

 

at               revideret udkast til Vordingborg Kommunes Børne- og Ungepolitik sendes i høring.

 

 

Beslutning fra Børne-, Unge- og Familieudvalget den 18-02-2013

 

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

10.  Orienteringspunkter

 

Vordingborg Kommune, Dagtilbud/Skoler/Børn og Familie     Komp.udv.: Børne-, Unge- og Familieudvalget     Sagsbeh.: Lone Larsen

ÅBEN SAG

Sagsfremstilling

Orientering fra fagsekretariaterne

 

a) Lov om socialtilsyn m.v. sendt i høring

Udkast til forslag til lov om socialtilsyn samt forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om forpligtende kommunale samarbejder (konsekvensændringer som følge af lov om socialtilsyn mv.) er sendt i høring.

Lovforslagets hovedelementer vedrører opgaven med at godkende og føre tilsyn med:

·         Plejefamilier og kommunale plejefamilier

·         Opholdssteder

·         Døgninstitutioner

·         Ambulante behandlingstilbud til stofmisbrugere

·         Botilbud til midlertidige ophold til voksne

·         Botilbud til længerevarende ophold til voksne

·         Krisecentre

·         Forsorgshjem

·         Hjælp og støtte efter serviceloven, der ydes til beboere i boligtyper, der kan ligestilles med længerevarende eller midlertidige botilbud efter serviceloven

 

Opgaven med at godkende og føre tilsyn med gælder for private, kommunale og regionale tilbud, og det gælder også for tilbud, som har en driftsaftale eller en anden form for aftale med en kommunalbestyrelse eller et regionsråd om anvendelse af samtlige ét tilbuds pladser.

Socialtilsynet finansieres i en kombination af objektiv finansiering og takst.

Høringsperioden slutter 18. februar 2013 og lovforslaget forventes fremsat i marts 2013.

Bilag

Bilag - Høring over udkast til forslag til lov om socialtilsyn m.v.

Bilag - Høringsliste, udkast til lov om socialtilsyn

 

   

b) Lær for Livet

Vordingborg Kommune deltager i nyt initiativ fra Egmont Fonden. Initiativet – Lær for livet – skal styrke anbragte børns faglige kundskaber gennem omsorgsfuld læring.

Det er velveldokumenteret, at anbragte børn og unge klarer sig væsentligt dårligere i uddannelsessystemet end deres jævnaldrende. Lave skolepræstationer og begrænsede kvalifikationer som følge heraf har store konsekvenser for de anbragte børns videre livsforløb.

Lær for Livet er et offentligt-privat-samarbejde (OPS), og koncentrerer sig om 3 indsatser:

1.      En summer camp på 3 uger, som alle børn deltager i én gang, når de starter i projektet

2.      Et korps af frivillige, pensionerede, højtuddannede mentorer, som følger børnene gennem hele projektperioden, dvs. frem til 2019 fsva. de børn der starter i 2013

3.      Et dialog- og kompetencecenter, som indsamler og formidler viden om anbragte børn og unge med særligt fokus på inklusion i almen undervisning

 

Kommuner der indgår OPS med Lær for Livet i 2013 påtager sig følgende:

·         Visitation af børn til projektet

·         Indledende kontakt med forældre og plejeforældre/institution

·         Indhentning af relevante tilladelser og accepter i forhold til barnets deltagelse i projektet

·         Samarbejde med barnets opholdskommune og anbringelsessted om projektet og barnets deltagelse, herunder sikre Lær for Livet adgang til data (karakterer, fravær m.v.) med henblik på løbende at følge indsatsens effekt

·         Mindre medfinansering af projektet (2013 er pilotåret hvor Egmont Fonden afholder alle udgifter, hvorfor et barn, der starter i 2013 i alt vil koste kommunen 16.405 kr. for 6 år). Efterfølgende vil finansieringen indgå i den samlede udgift for det enkelte barn og klares indenfor den økonomiske ramme

·         Udgifter til transport for barnet til den årlige summer camp

·         Derudover ser Lær for Livet gerne, at kommunen er indstillet på at give relevante lærere, sagsbehandlere, skoleledere m.v. mulighed for at deltage i workshops og seminarer afholdt af Lær for Livet

Vordingborg Kommune regner med at finde ca. 10 børn i målgruppen for projektet.

 

c) Status for Børnehuset Elnasminde

Børnehuset Elnasminde har nu fungeret som fusioneret enhed siden oktober 2012. Der er iværksat et pavillionbyggeri i forbindelse med fusionen, som følger den reviderede tidsplan og på denne baggrund forventes færdig inden udgangen af uge 9 i år. Herudover er der iværksat flere mindre bygningsmæssige tilpasninger og ændringer af legepladsen til både personalets og forældrenes tilfredshed. Der er pt. et ønske om at få asfalteret adgangsvejen til Elnasminde, da det er en jordvej, som allerede nu bærer tydelig præg af at den bruges i langt større omfang. Dette drøftes med kommunens vej- og trafikafdeling, som har besigtiget vejen.

Institutionen ønsker at markere fusionen officielt den 19. april 2013 sammen med et særligt forældrearrangement kaldet ”jordens dag”.

 

d) Linjer fra 7. – 9. klasse - Evaluering af udmøntningen af ”Fokus på Folkeskolen”

De 5 distriktsskoler har nu udarbejdet beskrivelser samt fælles tidsplan for det videre arbejde med Linjer fra 7. – 9. klasse. Fra skoleåret 2013/14 omfatter linjerne 7. og 8. årgang. Den fulde indfasning på 7. – 9. årgang sker fra skoleåret 2014/15. Beskrivelserne for kommende skoleårs udbud udsendes til elever og forældre 1. marts 2013.

I Vordingborg Kommune betragtes udskolingen i folkeskolen som begyndelsen på en ungdomsuddannelse snarere end som afslutningen på Folkeskolen.

Det betyder, at skolerne i fremtiden arbejder med linjer fra 7. - 9. klasse for at begynde en afprøvning af retninger og faglige vinkler, inden der skal træffes de endelige valg af ungdomsuddannelsen.

Linjerne skal være med til at give eleverne et billede af, hvad de har af muligheder i deres videre uddannelsesforløb, uden at låse dem fast, men for at kvalificere de valg de tager efter folkeskolen – et valg, der bygger på deres egne interesser og motivation. Udskolingen indebærer fortsat folkeskolelovens fag, mål og afgangsprøver, således at eleverne står med samme muligheder efter 9. klasse som hidtil - men forhåbentlig mere klar og mere afklaret i forhold til hvad fremtiden skal bringe dem.

Udover det faglige mål søger hver enkelt skoles linje at udnytte de oplagte kulturelle eller erhvervsmæssige samarbejdsmuligheder, der er for at understøtte linjearbejdet i lokal- og nærmiljøet. Således arbejder skolerne i Vordingborg Kommune gennem modellen på at blive en større del af lokalsamfundet og skolerne op udad til.

 

Den enkelte skole giver eleverne og forældre tilbud om yderligere oplysninger om mulighederne på skolernes enkelte linjer og opfordrer til at elever og forældre tager kontakt til skolerne for at få yderligere information eller specifik vejledning.

Bilag

Bilag - Linjerne til pjece Gåsetårnsskolen

Bilag - Linjerne til pjece Kulsbjerg Skole.docx

Bilag - Linjerne til pjece Møn Skole.docx

Bilag - Linjerne til pjece Præstø Skole.docx

Bilag - Linjerne til pjece Svend Gønge-Skole.docx

 

 

e) Status på SSP arbejdet i Vordingborg Kommune

SSP arbejdet i Vordingborg Kommune er forankret i Fagsekretariat for Skoler og arbejder efter Det Kriminalpræventive Råds guideline http://www.dkr.dk/ssp-en-guide-til-samarbejdet

Alle kommunens 5. klasser er tilbudt undervisning i samarbejde med politiet i flertalsmisforståelser ”Jeg er sej..når du siger nej”. Samme aften afholdes der forældremøde af SSP konsulenten. ”Har du en ALKO-Holdning” er målrettet 7. klasse forældrene. Her holder SSP konsulenten oplæg omkring forældreansvar og mødet afsluttes med, at der laves aftaler forældre imellem.

SSP områdemøderne er forankret på de 5 skoler og på 4 årlige møder samles der op på lokale problemer og bekymringer. Fremmødet og deltagelsen er bedre end nogensinde før. Før var både fremmøde ringe, mange aflyste møder og input til samarbejdet meget varierende, men efter sommerferien er der i alle 5  områder afholdt de fastlagte møder med mere eller mindre 100% fremmøde. 

SSP+ er forummet hvor SSP problemer med de 18-24 årige tages op. Der afholdes 4 møder pr. år og fremmødet af næsten hver gang 100 %. Her deltager b.la. Jobcenter, UU, ungdomsuddannelser, politiet, kriminalforsorgen, sprogcenteret, ungdomsskolen, kasernen, misbrugscenteret, Platangården. SSP+ er primært et forum til udveksling af generelle strømninger og tendenser, og det meget brede forum gør, at alle hurtigt og uformelt får samlet op på, hvad der rør sig blandt de unge i kommunen.

SSP arbejdet på skolerne er i år lagt ud til Trivselcoachene på de enkelte skoler, som har det daglige ansvar for det kriminalpræventive arbejde på de enkelte skoler. Denne nye ordning er kommet rigtig godt i gang og udvikles stadig. Der er bl.a. etableret et netværk ml. TCerne som under ledelse af SSP konsulent mødes fire gange om året. SSP konsulenten er også daglig sparringspartner hvis der er behov for dette.

Af de projekter som SSP udbyder til unge er det stadig Sorte Fingre (motorværksted i Barmosen åben 2-3 gange om ugen og flere weekendarrangementer om året) og Mini Motors (motorværksted 10-13 år, åben en gang om ugen og flere weekendarrangementer om året) som er de mest kendte. Ungdomsskolen, som står for begge projektet, melder om rekord antal tilmeldte til Sorte Fingre og næsten udsolgt til Mini Motors.

Samarbejdet med politiet fungerer rigtig godt. Politiet deltager i og prioriterer SSP samarbejdet meget højt og der er aldrig en lukket dør eller andre problemer i samarbejdet. I sagerne omkring rockerproblematikkerne det sidste års tid har der været et flot samarbejde ml. Vordingborg Kommune, lokalpolitiet og Sydsjællands & Lolland-Falsters Politi. Der har været afholdt flere møder og efter sidste hændelse med skyderi i byen blev der aftalt en 24/7 åben telefon linje ml. SSP konsulenten og politiet. Der kan således handles hurtigt, hvis det skønnes nødvendigt også uden for kommunens normale åbningstid.

 

f) Samarbejde med Ministeriet for Børn og Undervisnings taskforce ’Inklusionsudvikling’

Kommuner, der ønsker at styrke og kvalificere deres inklusionsindsats, kan nu søge om at indgå et forpligtigende samarbejde med Ministeriet for Børn og Undervisnings taskforce ”Inklusionsudvikling”. Samarbejdet kan vare indtil udgangen af 2015 og skræddersys til den enkelte kommunes situation og behov.

 

Inklusionsudvikling er en udgående enhed under Ministeriet for Børn og Undervisning, der skal understøtte kommunernes omstilling til øget inklusion på dagtilbuds-, skole- og fritidstilbudsområdet.

Inklusionsudvikling skal sikre, at omstillingen sker fagligt forsvarligt på baggrund af forskningsbaseret viden og et kompetenceløft af pædagoger og lærere. Sigtet er, at flere børn og unge bliver inkluderet i de almindelige tilbud i dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

Enheden indgår et særligt forpligtende samarbejde med i alt 20 kommuner og yder derudover landsdækkende indsatser til alle kommuner.

Inklusionsudviklings samarbejde med de første ti kommuner er indgået. Nu åbner anden ansøgningsrunde, hvor yderligere ti kommuner udvælges til at indgå forpligtende samarbejde om at styrke og kvalificere omstillingen til øget inklusion.

Vordingborg Kommunes skolevæsen samt PPR og forebyggelse ansøger om et sådant samarbejde.

 

Indstilling

Børne- og kulturdirektøren indstiller,

 

at               punktet tages til efterretning.

 

Beslutning fra Børne-, Unge- og Familieudvalget den 18-02-2013

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

 

 

 

11.  Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget

 

Vordingborg Kommune, Dagtilbud/Skoler/Børn og Familie     Komp.udv.: Børne-, Unge- og Familieudvalget     J.Nr.: 2012-153133     Sagsbeh.: Helle Nielsen /gn

ÅBEN SAG

Resumé

Der er i lighed med 2012 udarbejdet forslag til Årshjul for Børne-, Unge- og Familieudvalgets møder i 2013, som fremlægges til udvalgets drøftelse.

Sagsfremstilling

For at højne informationsniveauet og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Børne-, Unge- og Familieudvalgets medlemmer, at der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område.

 

Administrationen har nu udarbejdet et forslag til Årshjul for 2013, som Børne-, Unge- og Familieudvalget anmodes om at drøfte og komme med input til.

 

Årshjulet fremlægges på udvalgets kommende møder og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab.

 

 

Bilag

Bilag - BUF årshjul 2013.docx

 

Indstilling

Børne- og kulturdirektøren indstiller,

 

at        det fremlagte forslag til årshjul drøftes. 

 

 

Beslutning fra Børne-, Unge- og Familieudvalget den 18-02-2013

 

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

12.  Ændringer til KKR's rammeaftale på det sociale område samt de organisatoriske konsekvenser

 

Vordingborg Kommune, Børn og Familie     Komp.udv.: Kommunalbestyrelsen     Sagsbeh.: Annika Hermansen/Lone Larsen

ÅBEN SAG

Lovgrundlag

Servicelovens 67 stk. 2 jf. servicelovens § 4 og § 66 stk. 6.

Resumé

På baggrund af manglende tilgang af børn til døgntilbuddet på det tidligere Vordingborg Center og heraf svigtende økonomi, indstilles til lukning af dette døgntilbud hurtigst muligt og senest den 31. juli 2013.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune overtog ved kommunalreformen en døgninstitution, Vordingborg Centret, med intern skole fra Storstrøms Amt. Institutionen er godkendt i henhold til servicelovens § 67 stk. 2. Institutionen indgår i rammeaftalen på det sociale område i Region Sjælland

 

Vordingborg Centret er et tilbud til børn og unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser og havde gennem årene specialiseret sig i diagnosen ADHD, tidligere kaldet DAMP. Institutionen er normeret til 7 døgnpladser og aflastning svarende til 1 døgnplads, i alt svarende til 8 døgnpladser.

 

Igennem de sidste 2-3 år har institutionen oplevet en svigtende tilgang, og der er pt 3 døgnanbragte børn og 6 børn i aflastning, svarende til ½ døgn plads. De 2 af de døgnanbragte børn kommer fra andre kommuner og er om kort tids aldersmæssigt udenfor målgruppen, hvorfor det må forventes, at de inden for kort tid vil forlade tilbuddet. 1 døgnanbragt barn og alle aflastningsbørn er fra Vordingborg Kommune.

 

Den interne skole er nedlagt pr 1. august 2012 i forbindelse med den nye skolestruktur og eleverne er overflyttet til Kompetencecenter Kalvehave.

 

Et døgntilbud med hvad der svarer til 2-4 døgnanbragte børn kan ikke drives økonimisk rentabelt, idet der nødvendigt er en vis minimunsbemanding. Vordingborg Centret forventes at komme ud af 2012 med et merforbrug på knap 2 mio. kr. Dette sker på trods af, at der er iværksat en tilpasning af antallet af ansatte, men tilpasningerne er forsinkede i forhold til, at nedgangen i antal anbragte børn er sket hurtigere end opsigelsesperioderne for de ansatte.

 

En mindre andel af merforbruget kan i følge reglerne under rammeaftalen indregnes i taksterne til de anbringende kommuner, og den resterende del indgår i regnskabet 2012 på Børn og familieområdet.

 

For at undgå et yderligere merforbrug på døgntilbuddet ønskes tilbuddet lukket. Det anbefales, at tilbuddet lukkes hurtigst muligt og senest pr. 31. juli 2013.

 

Administrationen vil umiddelbart efter Børne-, Unge- og Familieudvalgets behandling og frem til den endelige behandling i Kommunalbestyrelsen tage kontakt til de anbringende kommuner. I samme periode vil administrationen sende den planlagte lukning til udtalelse i styregruppen for rammefaftalerne på det sociale område i Region Sjælland. Det må forventes, at der vil foreligge en udtalelse herfra til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 14. marts 2013. I samme periode vil personale og MEDsystemet blive orienteret om indstillingen om lukning af tilbuddet samt de personalemæssige konsekvenser af lukningen. Den 19. februar 2013 er der indkaldt til orienterende personalemøde for medarbejdere på Vordingborg Centret. Hvis Kommunalbestyrelsen den 14. marts vælger at tiltræde en lukning af Vordingborg Centrets døgnafdeling vil de berørte medarbejdere omgående blive varslet opsagt jf. de personaleretslige regler.

 

Børne-, Unge- og Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med budget 2013, i sammenhæng med anlægsbevillinger på skoleområdet, at der skete en ombygning/renovering af bygningerne på Kalvehave Havnevej 2, idet Familiehuset med dets familiebehandlingstilbud skulle rykke fra Isak Dahlsvej til Havnevej 2, hvor også Vordingborg Centrets døgnafdeling har til huse.  Denne flytning af Familiehuset forventes gennemført senest den 1. maj 2013. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at lukke døgntilbuddet, vil dets syv værelser fremadrettet indgå i det samlede lokale behandlingstilbud til udsatte børn og deres familier. I dag er Familiehuset primært rettet mod ambulant dagbehandling i form af familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte. Som en del af den samlede forebyggende indsats er det dog vurdering, at kommunen har behov for et bredere og mere fleksibelt tilbud, der kan kombinere forskellige former for indsatser f.eks. aflastning for børn i og i enkelte tilfælde deres familier i kombination med familiebehandling. Der vil i løbet af efteråret 2013 blive fremlagt de nærmere rammer for de samlede tiltag med henblik på beregnede af økonomi, behov osv..

 

Det skal bemærkes, at bygningerne på Havnevej 2 i Kalvehave er købt med en klausul om, at de skal anvendes til tilbud til børn og unge, hvilket vil være opfyldt med de aktiviteter som Familiehuset tilbyder. Det skal endvidere bemærkes, at Familiehuset fra 1. januar 2013 har skiftet navn til Børne-, Unge- og Familiecenter Kalvehave.

 

Økonomi

Særskilt opgørelse af økonomiske konsekvenser fremlægges på mødet.

 

Indstilling

Fagchefen for Børn og Familie indstiller,

 

at               Vordingborg Centerets døgntilbud lukkes med virkning fra 1. august 2013.

 

 

Beslutning fra Børne-, Unge- og Familieudvalget den 18-02-2013

 

Indstillingen anbefales.

 

Udvalget besluttede samtidig at sagen åbnes.

 

 

 

 

13.  Eventuelt

 

Vordingborg Kommune, Fællessekretariatet     Komp.udv.: Børne-, Unge- og Familieudvalget      Sagsbeh.: Lone Larsen

ÅBEN SAG

 

 

 

 

Beslutning fra Børne-, Unge- og Familieudvalget den 18-02-2013

 

Intet.

 

 

 

14.  Underskriftsblad

 

Vordingborg Kommune, Fællessekretariatet     Komp.udv.: Børne-, Unge- og Familieudvalget      J.Nr.: 00.01     Sagsbeh.: Lone Larsen

ÅBEN SAG

 

Starttidspunkt: Kl.  16:00

 

Sluttidspunkt: Kl. 17:45

 

 

Peter Jonassen                                                sign.                                                

 

 

Ivan Tolborg                                                     sign.

 

 

Mette Høgh Christiansen                               sign.                        

 

 

Thomas Christfort                                           sign.

 

 

Eva Sommer-Madsen                                 sign.