Byråd

24. januar 2017

Sagsnr. 710-2013-80868

Dok.nr. 710-2017-18132

Sagsbehandler DPTSAE

 

 
5.                   Linjeføring for letbanen i Hinnerup - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

BY, 29.03.16, pkt. 54

Forventet sagsgang

TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Planloven

 

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, hvilke alternative linjeføringer for letbanen gennem Hinnerup, der skal indgå i en kommende VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for Lisbjerg-Hinnerup etapen. Den endelige linjeføring for letbanen fastlægges senere på baggrund af VVM-undersøgelsen. Udpegelsen af linjeføringerne skal sikre, at undersøgelsen koncentreres om realisérbare forslag.

 

Teknik og Kulturs anbefaling af hvilke af letbanens alternative linjeføringer, der skal indgå i en kommende VVM-undersøgelse, fremlægges parallelt med sagen om Hinnerup midtbyplan.

 

VVM-processen for letbanens Lisbjerg-Hinnerup etape og Aarhus Kommunes arbejde med letbaneetapen fra Aarhus midtby til Brabrand var planlagt at skulle forløbe parallelt i Favrskov og Aarhus kommuner. Aarhus Kommune har imidlertid meddelt, at processen er blevet forsinket, hvorfor opsamlingen på fordebatten for såvel Brabrand- som Lisbjerg-Hinnerup etapen af letbanen tidligst vil blive behandlet politisk i februar-marts 2017.

 

I konsekvens heraf forventes det samlede høringsmateriale vedrørende VVM-undersøgelsen for hele Lisbjerg-Hinnerup etapen først forelagt til politisk behandling i Favrskov Kommune i løbet af foråret 2017.

 

Nærværende sag omhandler alene strækningen gennem Hinnerup by. Fastlæggelse af linjeføringer og bevilling til opstart af VVM-undersøgelse for hele strækningen fra Lisbjerg til Hinnerup station vil først blive igangsat, når der er indgået aftale herom med Aarhus Kommune.

 

Debatoplægget vedrørende letbanens linjeføringer har været fremlagt i offentlig høring i perioden 4. april til 30. maj 2016 parallelt med debatoplægget om Hinnerup midtby. De modtagne høringssvar vedrørende alternative linjeføringer i Hinnerup er vedlagt som bilag.

 

I debatoplægget om letbanen i Hinnerup midtby præsenteres fem alternative letbanelinjeføringer. Fire forslag via Ådalsvej og ét via Adeline Geneevej. I høringsperioden indkom yderligere en række forslag til linjeføringen gennem Hinnerup samt forslag og idéer til den resterende linjeføring fra Parker og Rejs-anlægget ved E45 i Søften frem til Hinnerup.

 

VURDERING

På baggrund af debatten i høringsperioden har Teknik og Kultur vurderet, at udover to af debatoplæggets fem forslag er yderligere en variation relevant at få afklaret i en VVM-undersøgelse. Det gælder en nord- henholdsvis en sydvendt linjeføring ad Ådalsvej. En sydlig placering vil være mest ukompliceret i forhold til sidevejenes tilslutning til Ådalsvej, mens en nordlig vil give den mest enkle løsning ved krydset Århusvej/Ådalsvej. Dette er nærmere belyst i vedhæftede baggrundsnotat fra Cowi.

 

De øvrige forslag anbefales fravalgt efter en trafikal vurdering og på baggrund af Cowis baggrundsnotat omhandlende anlægsøkonomi, trafiksikkerhed m.v.

 

Fravalget af linjeføringer beror på en række forskellige forhold, herunder generelle trafikale udfordringer, ringe fremkommelighed, problemer med betjeningen af butikkerne i Hinnerup midtby samt ringe trafiksikkerhed, når letbane, biltrafik og let trafik skal afvikles i samme område. Også forøget rejsetid, høje anlægsomkostninger og begrænset passagergrundlag taler imod nogle af forslagene. Efter en samlet vurdering anbefales det at fravælge forslag om linjeføringer ad Århusvej helt ind til Søndergade, linjeføringer syd om Rønbækskolen, linjeføring ad Engdalsvej i Søften samt forslag om højbane og underføring af letbanetracéer.

 

Teknik og Kultur anbefaler konkret, at VVM-undersøgelsen skal indeholde en belysning af følgende to linjeføringer for letbanen i Hinnerup midtby:

1.     Linjeføring 3 - ad Adeline Geneevej

2.     Linjeføring 5 - ad Ådalsvej/Jernbanegade, nordlig sideføring.

 

Endvidere anbefales det, at to linjeføringer ad Ådalsvej indgår i VVM-undersøgelsen:

A.    Linjeføring ad Ådalsvejs nordlige side fra krydset Århusvej/Ådalsvej til Hinnerup midtby

B.    Linjeføring ad Ådalsvejs sydlige side fra krydset Århusvej/Ådalsvej til Hinnerup midtby.

 

De to linjeføringer ad Ådalsvej anbefales belyst i kombination med både linjeføring 3 og linjeføring 5. De linjeføringer, der anbefales at indgå i VVM-undersøgelsen, er vist på vedlagte bilag.

 

ØKONOMI

Den endelige pris for VVM-undersøgelsen afhænger af undersøgelsens omfang.

Det vurderes, at VVM-undersøgelsen for Lisbjerg-Hinnerup etapen i alt vil koste ca. 7 mio. kr. Det er forventningen, at der udover den kommunale finansiering vil være statslig og regional medfinansiering af VVM-undersøgelsen.

 

Der er af uforbrugte og overførte driftsmidler samt anlægsmidler fra 2015 afsat 3,285 mio. kr. til dækning af Favrskov Kommunes del af VVM-undersøgelsen.

 

Den samlede anlægsudgift for strækningen mellem Lisbjerg og Hinnerup vurderes i Cowis baggrundsnotat at ligge mellem 651 og 697 mio. kr., afhængigt af blandt andet valget af linjeføring gennem Hinnerup. Anlægsudgiften for Parker og Rejs-anlægget ved E45 i Søften på 36,5 mio. kr. er indeholdt i de estimerede anlægsudgifter.

 

Det er tidligere forudsat, at den kommunale medfinansiering fordeles således, at Aarhus Kommune betaler den kommunale del af anlægsudgiften fra Lisbjerg til Parker og Rejs-anlægget ved E45, og Favrskov Kommune betaler den kommunale del af anlægsudgiften fra Parker og Rejs-anlægget til Hinnerup station. Der forudsættes kommunal medfinansiering fra både Aarhus og Favrskov kommuner til selve Parker og Rejs-anlægget.

 

Det forudsættes, at anlægget af letbanen som minimum kan finansieres med et 30- årigt lån, og at der kan opnås en statslig og regional medfinansiering under henvisning til letbanestrækningens betydning for den nationale og regionale trafikafvikling.

 

Driftsøkonomien for letbanen mellem Lisbjerg og Hinnerup vil afhænge af, hvor mange passagerer letbanen derudover vil være i stand til at tiltrække. Det forudsættes, at de gennemsnitligt 715 passagerer, der i dag rejser tur-retur med buslinje 200 mellem Lisbjerg og Hinnerup, overflyttes til letbanen.

 

Der vil i forbindelse med VVM-undersøgelsen blive udarbejdet et overslag over de samlede forventede anlægs- og driftsudgifter for letbane-etapen fra Lisbjerg til Hinnerup.

 

INDDRAGELSE

I forbindelse med det byværksted, der blev afholdt 17. april 2016 på Rønbækskolen i Hinnerup, og borgermødet om debatoplægget i Rønbækhallen 10. maj 2016, havde borgerne mulighed for at høre om planerne for Hinnerup midtby og om de linjeføringer for letbanen, der blev foreslået til nærmere undersøgelse i en VVM.


Derudover har der været afholdt særskilt orienteringsmøde for de ejendomme, der, efter debatoplæggets angivelse af hele strækningen samt alternativer i midtbyen, kan blive berørt af planerne for etablering af letbanen.

 

I forbindelse med VVM-undersøgelsen vil der ske yderligere borgerinddragelse.


Tidsplan:

 

Jan. 2017

Byrådet beslutter hvilke linjeføringer, der skal belyses i en VVM-undersøgelse

Marts 2017

Forventet politisk behandling af høringssvar vedr. VVM for hele strækningen Lisbjerg-Hinnerup. Parallel behandling i Favrskov og Aarhus kommuner for denne strækning.

Feb. – juni 2017

Udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. VVM-undersøgelse

Juli – dec. 2017

Valg af rådgiver og igangsættelse af VVM-undersøgelse, skitseprojektering, miljørapport, konsekvensvurdering m.m.

Jan. – marts 2018

Kvalitetssikring, tilretning af VVM-undersøgelse og klargøring til politisk behandling

April 2018

Politisk behandling af VVM-undersøgelsen af letbanens Lisbjerg-Hinnerup etape

 

 

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

 

1.     At følgende linjeføringer i Hinnerup indgår i den kommende VVM-undersøgelse for letbanen mellem Lisbjerg og Hinnerup:

1.     Linjeføring 3 - ad Adeline Geneevej

2.     Linjeføring 5 - ad Ådalsvej/Jernbanegade, nordlig sideføring

Begge linjeføringer undersøges i kombination med linjeføringer fra krydset

Århusvej/Ådalsvej til Hinnerup midtby, dels en linjeføring på den nordlige side af Ådalsvejs (A) og dels en linjeføring på den sydlige side af Ådalsvej (B).

 

BESLUTNING

 

Teknik- og Miljøudvalget, 5. januar 2017:

Fraværende: Ingen

 

Indstilles godkendt.

 

Økonomiudvalget, 17. januar 2017:

Fraværende: Joachim Laursen, Lars Storgaard

 

Indstilles godkendt.

 

Bilag

Debatoplæg om VVM for letbanen til Hinnerup

710-2016-103412

Vurdering af indkomne høringssvar vedr. linjeføringer i Hinnerup midtby, Lisbjerg - Hinnerup etapen

710-2016-399268

Samlet høringssvar om letbanens linjeføring, Lisbjerg til Hinnerup

710-2016-343418

Letbaner i Favrskov - Baggrundsnotat af Cowi

710-2016-399510

Vurdering af alternativ linjeføring på Ådalsvej - Baggrundsnotat af Cowi

710-2016-417787

Kortbilag - Linjeføringer i Hinnerup midtby og ad Ådalsvej

710-2016-399562

 

 

 

Bilagsnr

 

Byråd, 24. januar 2017:

Fraværende: Dan Jensen, Lars Storgaard

 

Godkendt.