Byråd

29. august 2017

Sagsnr. 710-2013-80868

Dok.nr. 710-2017-185895

Sagsbehandler DPTSAE

 

 
103.                VVM-undersøgelse for letbanen fra Hinnerup til Parker og Rejs-anlæg ved E45 - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

BY, 24.01.17, pkt. 5

Forventet sagsgang

TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Planloven

 

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til områdeudpegning for letbanen fra det fremtidige Parker og Rejs-anlæg ved E45 i Søften til krydset Ådalsvej og Århusvej i Hinnerup. Områdeudpegningen for strækningen fremgår af vedlagte kort.

 

Områdeudpegningen i Hinnerup by fra krydset Ådalsvej og Århusvej til Hinnerup Station blev behandlet af Byrådet 24. januar 2017, og den fremgår af vedlagte kort.

 

Den samlede strækning skal indgå i en kommende VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for Lisbjerg-Hinnerup etapen, hvor Aarhus Kommune forestår områdeudpegningen fra Lisbjerg til Parker og Rejs-anlægget ved E45 i Søften.  

 

Den endelige linjeføring for letbanen fastlægges senere på baggrund af VVM-undersøgelsen. Områdeudpegningen af linjeføringen skal sikre, at undersøgelsen koncentreres om realiserbare forslag.  

 

Fastlæggelse af linjeføringer og opstart af VVM-undersøgelse for hele strækningen fra Lisbjerg til Hinnerup Station vil blive igangsat efter aftale med Aarhus Kommune.

 

Debatoplægget vedrørende letbanens linjeføringer har været fremlagt i offentlig høring i perioden 4. april 2016 til 30. maj 2016 parallelt med debatoplægget om Hinnerup midtby. De modtagne høringssvar er vedlagt som bilag.

 

Endvidere er Teknik og Kulturs samlede kommentarer og indstillinger til de indkomne høringssvar vedlagt som bilag.

 

VURDERING

Teknik og Kultur anbefaler, at VVM-undersøgelsen på strækningen langs Århusvej kommer til at indeholde en belysning af linjeføringen på den nordlige side af Århusvej som fremlagt i debatoplægget. Se vedlagte kort for strækningerne Lisbjerg-Søften og Søften-Hinnerup.

 

Øvrige forslag og høringssvar om linjeføringen anbefales fravalgt. Fravalgene beror på en række forskellige forhold, herunder generelle trafikale udfordringer som forøget rejsetid, højere anlægsomkostninger og begrænset passagergrundlag.

 

ØKONOMI

VVM-undersøgelsen for Lisbjerg-Hinnerup etapen vurderes at koste ca. 7 mio. kr. Den endelige pris afhænger af undersøgelsens omfang. Der er i budget 2017 et beløb på 3,230 mio. kr. til VVM-undersøgelsen, fordelt med 750.000 kr. i akkumulerede driftsmidler og 2,480 mio. kr. i anlægsmidler.

 

Rådighedsbeløbet på 2,480 mio. kr. søges frigivet ved en anlægsbevilling.

 

Forligskredsen til ”Udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik” (S, DF, RV, SF og EL) har 10. februar 2017 afsat et statsligt bidrag på 40 mio. kr. til blandt andet forundersøgelser og VVM-undersøgelse af letbanens etape 2 i Aarhus og Favrskov kommuner. Der er på nuværende tidspunkt ikke givet endelig tilsagn om den statslige medfinansiering – ligesom fordelingen af beløbet på de 40 mio. kr. heller ikke kendes.

 

Den samlede anlægsudgift for strækningen mellem Lisbjerg og Hinnerup vurderes i vedlagte notat fra Cowi af 15. december 2015, at ligge på niveauet 614 - 660 mio. kr., afhængigt af blandt andet valget af linjeføring gennem Hinnerup.

 

Det er forudsat, at den kommunale medfinansiering fordeles således, at Aarhus Kommune betaler den kommunale del af anlægsudgiften fra Lisbjerg til Parker og Rejs-anlægget ved E45, og Favrskov Kommune betaler den kommunale del af anlægsudgiften fra Parker og Rejs-anlægget til Hinnerup Station.

 

Det forventes, at anlægget af letbanen som minimum kan finansieres med et 30- årigt lån, og at der kan opnås en statslig og regional medfinansiering på niveau med etape 1, under henvisning til letbanestrækningens betydning for den nationale og regionale trafikafvikling.

 

Driftsøkonomien for letbanen mellem Lisbjerg og Hinnerup vil afhænge af, hvor mange passagerer letbanen vil være i stand til at tiltrække. Det forventes, at de gennemsnitligt 715 passagerer, der i dag rejser tur-retur med buslinje 200 mellem Lisbjerg og Hinnerup, i fremtiden efter anlæg af letbanen vil benytte denne. Endvidere forventes der på sigt en stigning i den regionale trafik via den jyske længdebane fra Hinnerup til Aarhus Nord og Skejby.

 

Der vil i forbindelse med VVM-undersøgelsen blive udarbejdet et nærmere overslag over de samlede forventede anlægs- og driftsudgifter for letbane-etapen fra Lisbjerg til Hinnerup.

 

INDDRAGELSE

I forbindelse med byværkstedet, som blev afholdt 17. april 2016 på Rønbækskolen i Hinnerup, og borgermødet om debatoplægget i Rønbækhallen 10. maj 2016 havde borgerne mulighed for at høre om planerne for Hinnerup midtby og om de linjeføringer for letbanen, der blev foreslået til en nærmere VVM-undersøgelse.


Derudover har der været afholdt et særskilt orienteringsmøde vedrørende de ejendomme, der kan blive berørt af planerne for etablering af letbanen.

 

I forbindelse med VVM-undersøgelsen vil der ske yderligere borgerinddragelse.

 

I efteråret 2017 forventes der udarbejdet et udbudsmateriale vedrørende VVM-undersøgelsen. Resultatet af den endelige VVM-undersøgelse forventes fremlagt for Byrådet i foråret 2019.

 

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

 

1.     At linjeføringen på den nordlige side af Århusvej fra det fremtidige Parker og Rejs-anlæg ved E45 i Søften til krydset Ådalsvej og Århusvej i Hinnerup indgår i den kommende VVM-undersøgelse for letbanen mellem Lisbjerg og Hinnerup.

2.     At der gives anlægsbevilling på 2,480 mio. kr. til VVM-undersøgelsen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

 

BESLUTNING

 

Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2017:

Fraværende: Ingen

 

Indstilles godkendt.

 

Økonomiudvalget, 22. august 2017:

Fraværende: Ingen

 

Indstilles godkendt.

 

Bilag

Kort - Letbane - Lisbjerg - Hinnerup fra Ådalsvej

710-2017-119616

Kort - Letbane - Hinnerup fra Ådalsvej til midtby

710-2017-129955

Debatoplæg om VVM for letbanen til Hinnerup

710-2016-103412

Samlet høringssvar om letbanens linjeføring, Lisbjerg til Hinnerup

710-2016-343418

Vurdering af indkomne høringssvar vedr. Lisbjerg-Hinnerup etapen

710-2017-183825

Linjeføring - Lisbjerg-Søften

710-2017-129956

Letbaner i Favrskov - Baggrundsnotat af Cowi

710-2016-399510

 

 

 

Bilagsnr

 

Byråd, 29. august 2017:

Fraværende: Anders G. Christensen, Hanne Smedegaard

 

Lone Jeppesen Glarbo anmodede Byrådet om at få sin habilitet i sagen vurderet.

Byrådet erklærede Lone Jeppesen Glarbo for inhabil i sagen. Lone Jeppesen Glarbo deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Godkendt.