Byråd

20. marts 2018

Sagsnr. 710-2018-931

Dok.nr. 710-2018-59743

Sagsbehandler DPBSTE

 

 
51.                 Anlægsbevilling til renovering og udvidelse af parkeringsareal i Søften Erhverv - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

 

Forventet sagsgang

TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

 

 

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag behandle en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til renovering og udvidelse af parkeringsareal i Søften Erhverv.

 

Parkeringsarealet i Søften Erhverv har på nuværende tidspunkt et areal på ca. 4.200 m². Arealet foreslås udvidet med ca. 1.000 m² til i alt 5.200 m². Udvidelsen kan ske inden for matriklen ved at inddrage dele af matriklens grønne beplantning. Dette vil samtidig åbne arealet op og reducere risikoen for tyveri på pladsen.

 

Parkeringsarealets placering og afgrænsning er vist på vedlagte bilag.

 

Projektet omfatter etablering af fast belægning, belysning, toilet, affaldshåndtering, olieudskiller samt afvanding. Når projektet er realiseret, vil det kommunale parkeringsareal efterleve gældende krav for nye parkeringsanlæg for tunge køretøjer, understøtte de lokale erhvervsdrivende og sikre miljøet mod eventuelle udslip på pladsen som led i renoveringen.

 

VURDERING

I projektets indledende fase er renoveringen af pladsen drøftet med de lokale virksomheder i området. Herfra er der et stort ønske om toiletfaciliteter på pladsen, større affaldskapacitet samt bedre skiltning af parkeringspladsens placering. Det foreslås derfor, at der etableres et vedligeholdelsesvenligt toilet på pladsen.

 

Der er vurderet alternative placeringsmuligheder for parkeringspladsen. Afgørende for at fastholde den nuværende placering er, at en flytning af parkeringspladsen vurderes at ville medføre betydelige udgifter til oprensning af arealet, som tidligere har været anvendt til landbrugsbebyggelse.

 

Parkeringspladsens placering er derfor fastholdt på baggrund af ønske fra virksomhederne i Søften Erhverv og en samlet vurdering af anlægsøkonomien.

 

Det renoverede parkeringsanlæg vil efterleve gældende krav for nye parkeringsanlæg for tunge køretøjer, understøtte de lokale erhvervsdrivende og sikre miljøet mod eventuelle udslip fra parkerede lastbiler på pladsen.

 

ØKONOMI

Der søges en anlægsbevilling på i alt 2,2 mio. kr. til den ovenfor beskrevne renovering og udvidelse. Anlægsbevillingen finansieres af det tilsvarende rådighedsbeløb i budgettet for 2018-21 (A-216).

 

Projektets skønnede udgifter er oplistet nedenfor:

 

Aktivitet

Beløb kr.

Belægninger og jord

1.550.000 kr.

Toiletfaciliteter

125.000 kr.

Belysning

100.000 kr.

Olieudskiller

100.000 kr.

Afvanding

325.000 kr.

I alt

2.200.000 kr.

 

Det bemærkes, at der i budgettet for 2018-21 er indarbejdet en årlig driftsudvidelse på 15.000 kr. til almindeligt renhold af parkeringsarealet. Forslaget om at etablere toilet på parkeringspladsen samt en revurdering af driftsudgifterne fører til, at de afledte driftsudgifter forventes at være i størrelsesorden 30.000 kr. pr. år. Udvidelsen af driftsudgifterne foreslås indarbejdet i forbindelse med den tekniske budgetlægning for Budget 2019-22.

 

INDDRAGELSE

Virksomhederne i Søften Erhverv har på mødet 25. september 2017 været inddraget i forhold til ønsker til faciliteter på parkeringspladsen.

 

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

 

1.     At der gives en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til renovering og udvidelse af parkeringsareal i Søften Erhverv, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018-21.

2.     At der indarbejdes en yderligere driftsudgift på 15.000 kr. årligt i Budget 2019-22.

 

BESLUTNING

 

Teknik- og Miljøudvalget, 1. marts 2018:

Fraværende: Ingen

 

Indstilles godkendt.

 

Økonomiudvalget, 13. marts 2018:

Fraværende: Ingen

 

Indstilles godkendt.

 

Bilag

Kortbilag - Parkeringsareal

710-2018-28199

 

 

 

Bilagsnr

 

Byråd, 20. marts 2018:

Fraværende: Flemming Nørgaard

 

Godkendt.