Byråd

30. oktober 2018

Sagsnr. 710-2018-679

Dok.nr. 710-2018-395285

Sagsbehandler DPBSTE

 

 
170.                Forslag til kriterier samt tids- og procesplan for opklassificering af private fællesveje i Favrskov Kommune - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

BY, 27.02.18, pkt. 28

Forventet sagsgang

TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Vejloven & Forvaltningsloven

 

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til de overordnede kriterier for opklassificeringen af private fællesveje. Kriterierne fastlægger den overordnede ’ramme’ for hvilke private fællesveje, som Byrådet vurderer relevante at opklassificere. Byrådet skal endvidere tage stilling til projektets tids- og procesplan.

 

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018-21 (A-236 og U-206), at ”ansvaret og ejerforholdene på vejområdet skal i videst mulig omfang harmoniseres på tværs af hele Favrskov Kommune. Den fremtidige harmonisering skal ske via en opklassificering af private fællesveje over en årrække.”. I aftalen er det præciseret, at ”Forvaltningen udarbejder en samlet plan for, hvordan der over en årrække kan gennemføres en opklassificering af relevante private fællesveje.”. Ligeledes var der enighed om, at opklassificeringen skulle baseres på en grundig undersøgelse af forholdene, herunder de juridiske.

 

På den baggrund har Favrskov Kommune bedt advokatfirmaet Kromann Reumert om at vurdere omfanget af kommunens kompetence til at opklassificere private fællesveje. Endvidere vurderes forhold kommunen bør være særligt opmærksomme på i forbindelse med en opklassificering af private fællesveje. Kromann Reumert konkluderer, at kommunen kan opklassificere veje, når der ud fra en konkret samlet trafikal vurdering er tilstrækkelige argumenter for det. Der eksisterer dog en ”nedre grænse” for hvor trafikalt ubetydelige veje, der kan opklassificeres. Kromann Reumerts samlede juridiske redegørelse er vedlagt i sagens bilag 2 og 3.

 

VURDERING

Nedenfor beskrives Teknik og Kulturs forslag til en samlet plan for opklassificering af private fællesveje, herunder de overordnede kriterier for opklassificering og projektets tids- og procesplan.

 

Kriterier for opklassificering

Kommunens beslutning om at opklassificere en privat fællesvej skal begrundes i en samlet trafikal vurdering af den konkrete vejstrækning. På baggrund af Kromann Reumerts juridiske vurdering, anbefaler Teknik og Kultur, at den konkrete samlede vurdering tager udgangspunkt i følgende fire trafikale forhold:

 

·         Trafikintensitet

·         Vejens betydning for det omkringliggende vej- og stinet

·         Vejens art

·         Typen af færdsel

 

Kriterierne er præsenteret på et temamøde for Byrådet 28. august 2018 og fremgår af sagens bilag 1. Det understreges, at kriterierne alene er retningsgivende, og at de ikke kan anvendes som en facitliste. Den endelige afgørelse om opklassificering skal bero på en konkret samlet vurdering af vejens trafikale forhold.

 

Etapeopdeling

Teknik og Kultur foreslår at opdele opklassificeringen i syv etaper. Etapeopdelingen sker med henblik på at opdele opgaven i håndterbare klynger. Det vurderes, at opklassificeringen understøttes bedst muligt af en professionel forberedelse og veltilrettelagt implementering. Første etape omfatter de tre sogne Søften, Folby og Lading. Den foreslåede etapeopdelingen er vedlagt i sagens bilag 4.

 

Det bemærkes, at klassificeringen af veje i nye udstykninger også omfattes af kommunens nye praksis for vejklassificering. Der vil således ske en revurdering af veje, der er planlagt overdraget til grundejerforeninger før disse veje overdrages.

 

Proces

Det foreslås, at hver etape indledes med et åbent borgermøde. Borgermøderne annonceres på kommunens hjemmeside og i lokale medier. På borgermøderne præsenteres de overordnede kriterier for opklassificering, samt den konkrete tids- og procesplan.

 

Umiddelbart efter der er afholdt borgermøde, fortager Teknik og Kultur en konkret administrativ trafikal vurdering af etapens private fællesveje. På baggrund af vurderingen, udpeges de veje der påtænkes opklassificeret. Teknik- og Miljøudvalget behandler de påtænkte afgørelser, hvorefter de sendes i høring. Efter høringsfristen revurderes de påtænkte afgørelser på baggrund af høringssvarene. Herefter udarbejdes der udkast til endelige afgørelser som behandles af Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget kan foreslå, at sagen videresendes til økonomiudvalg og Byrådet.

 

Foreløbig tidsplan

Nedenfor ses tidsplanen for opklassificering af private fællesveje i første etape. Projektet evalueres umiddelbart efter den politiske behandling af første etapes afgørelser (september 2019). De efterfølgende etapers proces-, tidsplan og budget tilrettelægges på baggrund af en evalueringen. Teknik- og Miljøudvalget inddrages i evalueringen.

 

Aktivitet i første etape

Tid

Borgermøde

Ultimo 2018

Udarbejdelse af påtænkte afgørelse

Januar 2019

Politisk behandling af påtænkte afgørelser (TM-U)

Marts 2019

Påtænkte afgørelser sendes i høring

Maj 2019

Udarbejdelse af udkast til endelig afgørelser

Juni 2019

Politisk behandling af afgørelser (TM-U)

September 2019

Udmatrikulering af opklassificerede veje

Februar 2020

Ikrafttrædelse

April 2020

 

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser forbundet med opklassificeringen afhænger af de ovenfor beskrevne forhold (kriterier, tids- og procesplan). Konsekvenserne vurderes i sagens bilag 1.

 

Behovet for at afsætte særskilte personaleressourcer til implementeringsfasen afhænger bl.a. af omfanget af høringsformen og omfanget af klagesager. Behovet vurderes i forbindelse med evalueringen af første etape.

 

Det bemærkes, at projektets økonomiske konsekvenser revurderes i forbindelse med kommunens budgetlægning for 2020. Her vil de tidligere vedtagne udvidelser af drift og anlægsbudgettet blive revurderet. Vurderingen sker ud fra en aktuel vurdering af projektets økonomiske konsekvenser.

 

INDDRAGELSE

Teknik og Kultur foreslår, at hver etape indledes med et åbent borgermøde. På møderne præsenteres de overordnede kriterier for opklassificeringen samt tids- og procesplan.

 

De påtænkte afgørelser sendes i åben høring på kommunens hjemmeside. Her vil alle borgere have mulighed for at afgive høringssvar. På de veje der planlægges opklassificeret vil de påtænkte afgørelser blive sendt i individuel høring hos de vejberettigede og vejejerne. Dette er et lovkrav. Fristen for høringen fastsættes til fire uger, som vurderes at være rimelig tid til at forholde sig til den påtænkte afgørelse.

 

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

 

1.     At de foreslåede kriterier anvendes som overordnet ’ramme’ for vurderingen.

2.     At opklassificeringen opdeles i 7 etaper.

3.     At der afholdes borgermøder ved opstart af hver etape.

4.     At Teknik- og Miljøudvalget behandler påtænkte afgørelser før de sendes i høring.

5.     At der afholdes en individuel høring for veje, der påtænkes opklassificeret, og der afholdes en åben høring på veje, der ikke påtænkes opklassificeret.

6.     At tidsplanen for etape 1 godkendes som beskrevet ovenfor.

7.     At der gennemføres en evaluering af første etape.

 

BESLUTNING

 

Teknik- og Miljøudvalget, 4. oktober 2018:

Fraværende: Ingen

 

Ad. 1 Indstilles godkendt.

Ad. 2 Indstilles godkendt, dog således, at kloaksepareringen og opklassificeringen i Hadsten koordineres.

Ad. 3 Indstilles godkendt, med den præcisering, at formuleringen ændres til, at "der i hver etape afholdes borgermøder i forbindelse med høringen af de påtænkte opklassificeringer".

Ad. 4 Indstilles godkendt.

Ad. 5 Indstilles godkendt med den præcisering, at formuleringen ændres til: "at der afholdes en individuel skriftlig høring for veje, der påtænkes opklassificeret, og der afholdes almindelig offentlig høring via dagspressen, hjemmeside m.v. på veje, der ikke påtænkes opklassificeret."

Ad. 6. Indstilles godkendt.

Ad. 7. Indstilles godkendt.

 

Økonomiudvalget, 23. oktober 2018:

Fraværende: Ingen

 

Indstillingerne fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

 

Bilag

Bilag 1 baggrundsnotat angående opklassificering af private fællesveje i Favrskov Kommune

710-2018-137882

Bilag 2 Kromann Reumerts juridiske konklussioner for opklassificering af private fællesveje

710-2018-163261

Bilag 3 Kromann Reumerts juridisk redegørelse angående opklassificering af private fællesveje

710-2018-163262

Bilag 4 kort over etapeopdeling

710-2018-223017

 

 

 

Bilagsnr

 

Byråd, 30. oktober 2018:

Fraværende: Lone Boye

 

Godkendt.