Byråd

27. november 2018

Sagsnr. 710-2014-61390

Dok.nr. 710-2018-432108

Sagsbehandler DPCVAN

 

 
185.                Anlægsbevilling til trafikløsninger i Hadsten - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

PU, 12.06.18, pkt. 30, TM-U, 14.06.18, pkt. 54

Forventet sagsgang

TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Vejloven

 

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til bevilling af 1 mio. kr., som er afsat i Budget 2018-21 (A-209) til infrastrukturfond og omfartsvej i Hadsten.

 

Sagen er en genoptagelse af sagen om anlægsbevilling til en ny omfartsvej ved Hadsten, som blev behandlet på møder i Planudvalget 12. juni 2018 og Teknik- og Miljøudvalget 14. juni 2018. Her blev det besluttet at udsætte sagen.

 

Byrådet har i Budget 2019-22 (A-221) besluttet at tage aftalen om etablering af omfartsvej op til genovervejelse med henblik på at vurdere alternative trafikale løsninger i Hadsten og eventuelt andre steder.

 

Der er peget på, at mængden af tung trafik ved Østervangsskolen ønskes begrænset for at skabe større sikkerhed for krydsende skoleelever, samt reducere støjgener for beboere på Hammelvej. Der er også peget på, at broen, som fører Skovvej over Randersvej i Hadsten, giver problemer for trafikken på Randersvej på grund af lav højde.

 

VURDERING

Teknik og Kultur har på den baggrund vurderet to alternative løsninger til det tidligere forslag til en ny omfartsvej:

·         Omlægning og nedbringelse af tung trafik på Hammelvej i Hadsten.

·         Ny bro v/ Skovvej/Randersvej i Hadsten.

 

Det anbefales, at der etableres en ny vej fra rundkørslen på Hammelvej, som forbindes til Toftegårdsvej. Se vedlagte kortbilag.  Denne strækning vil svare til en del af den omfartsvej, som Byrådet besluttede i Budget 2018-2021. Vejstrækningen vil kunne indgå i en eventuel senere etablering af en omfartsvej i fuld længde uden om Hadsten.

 

Den foreslåede løsning indeholder følgende delprojekter:

·         Forlængelse af Vestre Ringvej/Nygårdsvænget inklusiv tilslutning til Toftegårdsvej.

·         Skanderborgvej/Toftegårdsvej: Krydsombygning inklusiv etablering af venstresvingsbane og signalanlæg.

·         Ændring af vigepligtsforhold i krydset Toftegårdsvej/Over Hadstenvej.

·         Etablering af forbud mod lastbilkørsel på Hammelvej mellem Skanderborgvej og Søndergade.

Etablering af nødvendig skiltning vedrørende ovenstående.

 

Der foreslås samtidig en ny bro til gående og cyklister i stedet for den nuværende bro Skovvej/Randersvej. Projektet indeholder udskiftning af den eksisterende vejbro med en ny stibro, hvilket nødvendiggør spærring af Skovvej for gennemkørende trafik. Den nye bro skal være højere og dermed give mulighed for, at højere lastbiler kan passere under broen. Broen skal have frihøjde på minimum 4,5 meter, sammenlignet med 3,9 meter i dag. Den øgede frihøjde vil betyde, at lastbiler med højt læs kan passere under broen.

 

Teknik og Kultur foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til de konkrete projekter, når projekteringen er gennemført.

 

ØKONOMI

Der er for budgetårene 2019 og 2020 afsat rådighedsbeløb på hhv. 6 mio. kr. og 13 mio. kr. til projektet. Efter skitseprojekteringen for omfartsvejen kendes et estimat for den samlede anlægspris for omfartsvejen.

 

En begrænsning af den tunge trafik på Hammelvej kræver udbygning og ombygning mv. af det eksisterende vejnet, og udgifterne hertil skønnes til ca. 10,5 mio. kr.

 

En stibro vil kunne etableres som en lettere konstruktion, hvor akitektonisk kvalitet vægtes højt i forhold til den nuværende betonbro. Udgiften til denne broløsning skønnes overslagsmæssigt til ca. 7 mio. kr.

 

Der foreslås frigivet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til planlægning og projektering af de foreslåede vejtiltag og en ny bro. Der skal i forbindelse med vejløsningen foretages detailprojektering, VVM-screening, relevante jordbundsundersøgelser, rådgiverbistand og landinspektøropmålinger.

 

INDDRAGELSE

Teknik og Kultur vil afholde borgermøde med henblik på at inddrage områdets borgere i de planlagte trafikløsninger.

 

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

 

1.    At der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til projektering og undersøgelser forud for etableringen af en trafikløsning fra Hammelvej via Toftegårdsvej til Skanderborgvej i Hadsten, samt projektering af en ny sti-bro Skovvej/Randersvej i Hadsten.

 

BESLUTNING

 

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2018:

Fraværende: Ingen

 

Indstilles godkendt.

 

Økonomiudvalget, 20. november 2018:

Fraværende: Dorte Winther

 

Indstilles godkendt med den præcisering, at forbuddet mod lastbilkørsel på Hammelvej gælder for strækningen mellem rundkørslen Vestre Ringvej/Hammelvej til Søndergade.

 

Bilag

Kort - Skitseret linjeføring - Vejforbindelse Toftegårdsvej/Hammelvej

710-2018-359878

 

 

 

Bilagsnr

 

Byråd, 27. november 2018:

Fraværende: Ingen

 

Godkendt.