Byråd

27. november 2018

Sagsnr. 710-2018-931

Dok.nr. 710-2018-432111

Sagsbehandler DPCHHN

 

 
187.                Tillægsbevilling til renovering og udvidelse af parkeringsareal i Søften Erhverv - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

BY, 20.03.18, pkt. 51

Forventet sagsgang

TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

 

 

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag om en tillægsbevilling på 0,75 mio. kr. til renovering og udvidelse af parkeringsareal i Søften Erhverv.

 

Byrådet har 20. marts 2018 givet anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til projektet, som indeholder etablering af fast belægning, afvandingssystem, olieudskiller, toiletfaciliteter og etablering af flere affaldskurve.

 

Efter gennemførsel af detailprojektering og indhentning af tilbud på de enkelte entrepriser, er det ikke muligt at gennemføre projektet inden for den afsatte budgetramme.

 

Det opdaterede overslag over projektets forventede udgifter viser et samlet investeringsbehov på 2,95 mio. kr.

 

Såfremt der gives tillægsbevilling til projektet, vil det færdige anlæg kunne ibrugtages medio april 2019.

 

VURDERING

Teknik og Kultur har vurderet mulighederne for at foretage projekttilpasninger for at kunne gennemføre anlægget inden for den afsatte budgetramme.

 

Det vurderes, at en tilpasning af projektet, så udgifterne holdes inden for anlægsbevillingen, vil resultere i et væsentligt reduceret parkeringsareal, såfremt forudsætningen om etablering af belysning og toiletfaciliteter skal opfyldes.

 

Indhentning af tilbud på etablering af belægning og jordarbejde har vist at udgifterne hertil er større end først antaget i anlægsoverslaget. Samtidig har detailprojekteringen vist, at det eksisterende grusbelagte areal ikke kan genanvendes til parkeringsareal i samme grad som først antaget. Det betyder, at projektet kun indebærer en mindre udvidelse af det samlede parkeringsareal.

 

Projekteringen har også vist, at etablering af fast belægning med opmærkede båse vil give en bedre udnyttelse af arealet. Det indebærer en miljømæssig gevinst, da risikoen for nedsivning i forbindelse med eventuelle oliespild reduceres.

 

ØKONOMI

I forbindelse med byrådets tidligere behandling af sagen var de skønnede udgifter fordelt som følger:

 

Aktivitet

Beløb kr.

Belægninger og jord

1.550.000 kr.

Toiletfaciliteter

125.000 kr.

Belysning

100.000 kr.

Olieudskiller

100.000 kr.

Afvanding

325.000 kr.

I alt

2.200.000 kr.

 

Det opdaterede overslag over forventede udgifter fordeler sig således:

 

Aktivitet

Beløb kr.

Belægninger og jord

1.700.000 kr.

Toiletfaciliteter

200.000 kr.

Belysning

120.000 kr.

Olieudskiller

100.000 kr.

Tilslutningsafgifter

235.000 kr.

Landinspektørudgifter

40.000 kr.

Tilsyn og byggeledelse

60.000 kr.

Beplantning og affaldskurve

50.000 kr.

Afvanding

220.000 kr.

Uforudsete udgifter

225.000 kr.

I alt

2.950.000 kr.

 

Det bemærkes, at tilslutningsafgifterne fordeler sig med 170.000 kr. til Favrskov Forsyning og 65.000 kr. til el og vand. Landinspektørudgifterne indeholder udstykning af arealet i tre særskilte matrikler, hvilket er en forudsætning for de angivne tilslutningsafgifter. Det er ligeledes forudsat, at der dispenseres fra lokalplanens bestemmelser vedrørende minimum grundstørrelser. Såfremt der ikke gennemføres en udstykning af arealet, vil den samlede tilslutningsafgift til Favrskov Forsyning udgøre 550.000 kr., hvilket vil øge investeringsbehovet med 340.000 kr. Landinspektørudgifterne vil i givet fald bortfalde.

 

Den fremtidige drift af arealet forventes at kunne udføres inden for den allerede godkendte budgetramme på 30.000 kr. pr. år.

 

Tillægsbevillingen til anlægsarbejdet foreslås finansieret af kassebeholdningen.

 

INDDRAGELSE

Virksomhederne i lokalområdet har tidligere været inddraget i forhold til ønsker vedrørende faciliteter på parkeringspladsen.

 

I forbindelse med opstart af anlægsarbejdet vil virksomhederne i området blive orienteret om tidsplanen samt relevante trafikale forhold, som anlægsarbejdet betyder for virksomhederne.

 

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

 

1.     At der gives en tillægsbevilling på 0,75 mio. kr. til renovering og udvidelse af parkeringsareal i Søften Erhverv, finansieret af kassebeholdningen.

 

BESLUTNING

 

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2018:

Fraværende: Ingen

 

Indstilles godkendt.

 

Økonomiudvalget, 20. november 2018:

Fraværende: Dorte Winther

 

Indstilles godkendt.

 

Bilag

Kortbilag - Parkeringsareal

710-2018-403397

 

 

 

Bilagsnr

 

Byråd, 27. november 2018:

Fraværende: Ingen

 

Godkendt.