Teknik- og Miljøudvalget

4. april 2019

Sagsnr. 710-2015-12955

Dok.nr. 710-2019-23222

Sagsbehandler DPLVSO

 

 
23.                 Projektforslag fra Hinnerup Fjernvarme for konvertering af Korsholm og Norring til fjernvarmeforsyning - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

TM-U 5.4.18, pkt.32, TM-U 8.11.18, pkt. 83

Forventet sagsgang

TM-U

Lovgrundlag

Lov om varmeforsyning. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

 

SAGENS INDHOLD

Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til et projektforslag fra Hinnerup Fjernvarme om fjernvarmeforsyning af både eksisterende og ny bebyggelse i Korsholm og Norring.

 

Med godkendelse af projektforslaget ændres områdeafgrænsningen, så den del af projektområdet, der i dag er godkendt som HMN GasNets forsyningsområde, overgår til Hinnerup Fjernvarme, der vil få forsyningspligt i hele projektområdet.

 

Baggrund

Hinnerup Fjernvarme indsendte i september 2018 et projektforslag, som var udarbejdet på kommunens foranledning i henhold til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 5. april 2018. Udvalget principgodkendte projektforslaget på møde 8. november 2018 og besluttede samtidig, at det tilhørende tilslutningsprojekt skulle sendes i fire ugers høring ved de berørte borgere i Korsholm og Norring.

 

Hinnerup Fjernvarme trak imidlertid projektforslaget tilbage i januar 2019 efter en ændring af varmeforsyningsloven, der medfører, at det ikke længere er muligt at indføre tilslutningspligt i nye fjernvarmeområder. Hinnerup Fjernvarme har efterfølgende indsendt vedlagte projektforslag, der omfatter det oprindelige projektområde, men som tager udgangspunkt i en forespørgsel hos de involverede husstande om deres interesse for frivillig tilslutning til fjernvarme.

 

Projektområdet

I projektområdet, der omfatter 133 eksisterende ejendomme, foregår opvarmningen i dag ved naturgasfyr eller ved hjælp af individuelle anlæg som oliefyr, elvarme, varmepumper og fastbrændselsfyr. I varmegrundlaget er også medregnet fem nye boligområder, hvoraf dog kun to er lokalplanlagt. Hinnerup Fjernvarme har derfor også lavet følsomhedsberegninger for selskabs- og samfundsøkonomien, såfremt de resterende boligområder ikke etableres.

 

Ved etablering af ledningsnet i Korsholm og Norring lægges også en ledning til Hinnerup Fjernvarmes eksisterende blokvarmecentral i Foldby. Når og hvis fjernvarmeforsyningen udbredes til Foldby, kan blokvarmecentralen nedlægges og forbrugerne, der er i dag er tilsluttet denne, vil i stedet kunne modtage varme fra værket i Hinnerup.

Tilslutningspligt i eksisterende lokalplanområder

En del af projektområdet er omfattet af seks eksisterende lokalplaner, der alle indeholder bestemmelser om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning for al ny bebyggelse. Her vil tilslutningspligten fortsat være gældende på trods af den ændrede varmeforsyningslov.

 

Tidsplan

Forudsat, at projektforslaget godkendes i starten af 2019, kan Hinnerup Fjernvarme etablere forsyningsledningerne inden fyringssæsonen samme år. For at sikre, at flest muligt potentielle forbrugere tilslutter sig fjernvarme hurtigst muligt, vil Hinnerup Fjernvarme give rabat på tilslutningsprisen under anlægsfasen.

 

VURDERING

På baggrund af oplysningerne i vedlagte projektforslag vurderer Teknik og Kultur, at projektet som helhed er både samfundsøkonomisk og miljømæssigt fordelagtigt.

 

Projektforslagets beregninger viser, at der, over 20 år, er et samfundsøkonomisk overskud på knap 3,5 mio. kr. ved valg af fjernvarme i forhold til naturgasfyr og individuelle varmeforsyningsanlæg i området.

 

Projektet indebærer en investering for Hinnerup Fjernvarme på knap 11,7 mio. kr. og vil, efter 20 år, bidrage med et selskabsøkonomisk overskud til Hinnerup Fjernvarme på knap 6 mio. kr.

 

Hvis der kun etableres fjernvarme til to af de fem nye boligområder i Korsholm og Norring, reduceres det samfundsøkonomiske overskud til knap 1,9 mio. kr., mens det selskabsøkonomiske overskud til Hinnerup Fjernvarme reduceres til 4,9 mio. kr., begge set over 20 år.

 

Brugerøkonomiske beregninger viser, at den samlede årlige varmeudgift inkl. låneydelser vil være ca. 560 kr. lavere ved installation af fjernvarme i forhold til de eksisterende naturgaskedler og ca. 4.400 kr. lavere end en luft-vand varmepumpe. Ved nybyggeri vil udgiften til fjernvarme kun være ca. 400 kr. lavere end til en individuel varmepumpe, men fjernvarmeinstallationen vil være stort set vedligeholdelsesfri og vil derfor sjældent give anledning til store uforudsete udgifter.

 

Energi- og miljømæssige beregninger viser, at CO2-udledningen fra varmeforsyningen af Korsholm og Norring vil blive reduceret med ca. 94 %, hvis projektet gennemføres.

 

Teknik og Kultur vurderer, at hvis projektforslaget ikke godkendes, vil det være nødvendigt at tage varmeforsyningen af de nye udstykninger i Korsholm og Norring op til fornyet overvejelse, idet det ikke vurderes hensigtsmæssigt med fortsat udbygning af fjernvarmen ved hjælp af mindre flisfyrede blokvarmecentraler.

 

ØKONOMI

Til projektet forventer Hinnerup Fjernvarme i første omgang at søge Favrskov Kommune om kommunegaranti for optagelse af lån i Kommunekredit på godt 7,6 mio. kr., hvoraf der skal betales stiftelsesprovision til kommunen. Der vil blive fremsendt særskilt ansøgning om kommunegaranti til behandling i Byrådet.

 

Tilslutning af Favrskov Kommunes skole, børnehave og fritidsklub i Korsholm medfører en samlet investering for kommunen på ca. 670.00 kr. Ved at skifte til fjernvarmeforsyning opnår kommunen en anslået årlig besparelse på godt 62.000 kr., svarende til en simpel tilbagebetalingstid på ca. 11 år.

 

INDDRAGELSE

Favrskov Kommune afholdte, i samarbejde med Hinnerup Fjernvarme, et borgermøde i Korsholm-Norring 4. december 2018, hvor der bl.a. blev orienteret om varmeprojektet og om muligt bortfald af tilslutningspligten.

 

Til brug for Hinnerup Fjernvarmes efterfølgende revision af projektforslaget, har forvaltningen i januar 2019 kontaktet alle forbrugere i projektområdet for at undersøge interessen for frivillig tilslutning til fjernvarme. Opgørelsen fremgår af side 6 og bilag 6 i projektforslaget.

 

Projektforslaget har været sendt i høring ved HMN GasNet. På baggrund af en dialog mellem parterne om projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger, har ansøger efterfølgende fremsendt en revideret beregning, der viser et øget samfundsøkonomisk overskud for projektet på 3,8 mio. kr. HMN GasNet har derefter meddelt i vedlagte høringssvar, at de ikke vil gøre indsigelse imod en godkendelse af projektforslaget.

 

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

 

1.    At ”Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Korsholm og Norring” godkendes.

 

BESLUTNING

 

Bilag

Projektforslag Korsholm og Norring, februar 2019

710-2019-47774

Høringssvar fra HMN GasNet I/S

710-2019-47750

 

 

 

Bilagsnr

 

Teknik- og Miljøudvalget, 4. april 2019:

Fraværende: Ingen

 

Godkendt.