Byråd

30. april 2019

Sagsnr. 710-2019-16497

Dok.nr. 710-2019-77983

Sagsbehandler DPJMH

 

 
51.                 Indkaldelse af stedfortræder - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

 

Forventet sagsgang

BY

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

 

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om betingelserne for at indkalde 1. stedfortræder for byrådsmedlem Lone Boye (A) er opfyldt.

 

Lone Boye har meddelt, at hun af helbredsmæssige årsager vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst en måned.

 

Når et byrådsmedlem meddeler, at vedkommende på grund af sin helbredstilstand er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst en måneds varighed, skal borgmesteren indkalde stedfortræderen til førstkommende byrådsmøde. 

 

Det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for at indkalde stedfortræderen er opfyldt. Byrådet må som udgangspunkt lægge byrådsmedlemmets egne oplysninger til grund for beslutningen.

 

Den stedfortræder, der indkaldes, er den, der ifølge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste. Susanne Hammelboe står øverst på stedfortræderlisten for Socialdemokratiet og er derfor blevet indkaldt til byrådsmødet 30. april 2019.

 

VURDERING

Lone Boye oplyste 19. februar 2019, at hun af helbredsmæssige årsager forventede at være forhindret i at varetage sine kommunale hverv frem til 1. marts 2019. Den 4. marts 2019 meddelte Lone Boye, at hun fortsat ikke ville være i stand til at varetage sine kommunale hverv, men forventede at være tilbage 18. marts 2019. Den 16. marts 2019 meddelte Lone Boye, at hun af helbredsmæssige årsager vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv på ubestemt tid. 

 

Med baggrund i ovenstående er det Borgmestersekretariatets vurdering, at betingelserne for at indkalde 1. stedfortræder Susanne Hammelboe er opfyldt.

 

Ud over sit medlemskab af Byrådet er Lone Boye formand for det særlige børn og unge-udvalg, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, medlem af TV2 Østjyllands repræsentantskab og stedfortræder for byrådsmedlem Erik Særkjær i Folkeoplysningsudvalget.

 

Hvis Byrådet godkender, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt, skal der tages stilling til, hvem der varetager disse hverv i fraværsperioden. 

 

For så vidt angår det særlige børn og unge-udvalg, er det næstformanden i udvalget, der fungerer som formand i formandens fraværsperiode, og stedfortræderen for formanden bliver dermed næstformand i udvalget.

 

Det betyder, at Lone Glarbo (V) i Lone Boyes fravær bliver fungerende formand for det særlige børn og unge-udvalg, Isabell Friis Madsen (A) bliver fungerende næstformand.

 

Valggruppen har i henhold til styrelsesloven meddelt, at Susanne Hammelboe indtræder i Kultur- og Fritidsudvalget og i TV2 Østjyllands repræsentantskab samt varetager posten som stedfortræder for medlem Erik Særkjær i Folkeoplysningsudvalget. Endvidere bliver Susanne Hammelboe (A) stedfortræder for Isabell Friis Madsen i det særlige børn og unge-udvalg.

 

ØKONOMI

Stedfortræderen oppebærer vederlag og godtgørelse efter samme regler som øvrige byrådsmedlemmer. 

 

Den fungerende formand og den fungerende næstformand for det særlige børn og unge-udvalg modtager henholdsvis formands- og medlemshonorar i funktionsperioden.

 

Det fraværende medlem får udbetalt vederlag i henhold til § 30 i vederlagsbekendtgørelsen.

 

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

 

1.     At betingelserne for at indkalde 1. stedfortræder er opfyldt, og at Susanne Hammelboe indtræder som stedfortræder i Byrådet for Lone Boye med virkning fra 30. april 2019.

 

BESLUTNING

 

 

Bilagsnr

 

Byråd, 30. april 2019:

Fraværende: Ingen

 

Godkendt.