Byråd

25. juni 2019

Sagsnr. 710-2018-38082

Dok.nr. 710-2019-128784

Sagsbehandler DPAKON

 

 
99.                 Udmøntning af pulje til miljøvenlig transport og CO2-reduktion - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

BY, 18.12.18, pkt. 212

Forventet sagsgang

§17, stk. 4-udvalg, TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

 

 

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til udmøntning af en pulje til miljøvenlig transport og CO2-reduktion (A-237ny). Puljen indgår i Budget 2019-22 med 1,15 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene.

 

18. december 2018 nedsatte Byrådet endvidere et midlertidigt udvalg efter den kommunale styrelseslovs §17, stk. 4, som blandt andet skulle udarbejde anbefalinger til udmøntning af puljen til miljøvenlig transport og CO2-reduktion. Udvalget skulle herudover også beskæftige sig med forbedring af den kollektive trafik, herunder en bedre sammenhæng mellem de forskellige transportformer. Som led heri vil udvalget i efteråret 2019, i samarbejde med Midttrafik, udarbejde en trafikplan for Favrskov Kommune, som illustrerer den kollektive trafikdækning og hyppighed i kommunens byer og landsbyer. Dette arbejde forventes præsenteret for byrådet i starten af 2020.

 

§17, stk. 4-udvalget har vurderet en række forslag til reduktion af CO2-udledningen på transportområdet i Favrskov Kommune. Udvalget foreslår, at tiltagene, som beskrives nærmere i bilag 1, godkendes. Det drejer sig om følgende initiativer:

 

·         Understøtte etablering af el-delebilordninger

·         Etablere ladestandere til elbiler

·         Udlån af elcykler i samarbejde med lokale cykelhandlere

·         Arbejde for flere elbiler i den kommunale bilflåde

·         Undersøge mulighederne for overgang til renovationsbiler, drevet med alternative drivmidler.

 

El-delebilsordningerne foreslås oprettet i samarbejde med energiselskabet AURA. Indholdet i ordningerne udfoldes i bilag 2.

 

De foreslåede initiativer rækker udover 2019, men i denne sag frigives alene anlægsmidler til gennemførelse af de foreslåede initiativer i 2019, herunder udgifter til afledt drift. De øvrige forslag, herunder afledt drift, vil indgå i budgetlægningen for 2020-23. Dette gælder også for de forslag fra §17, stk. 4-udvalget, som vedrører kollektiv trafik.

 

VURDERING

Vedlagte forslag til udmøntning af de afsatte beløb i 2019 til initiativer indenfor miljøvenlig transport og CO2-reduktion anbefales af §17, stk. 4-udvalget. Udvalget har i deres anbefalinger lagt særlig vægt på projekter, der umiddelbart kan realiseres.

Teknik og Kultur vurderer, at de foreslåede projekter hver for sig bidrager til at nedbringe CO2-udledningen på transportområdet i Favrskov Kommune.

 

Det bemærkes, at forslagene om etablering af el-ladestandere imødekommer en del af de lovkrav vedrørende el-ladestandere, som forventes indført i 2020 på baggrund af EU-lovgivning.

 

ØKONOMI

I Budget 2019-22 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,15 mio. kr. i 2019 til initiativer indenfor miljøvenlig transport og CO2-reduktion (A-237ny). Med vedlagte forslag til udmøntning disponeres den samlede pulje i 2019.

 

Flere af de foreslåede projekter vil – ud over anlægsudgifter – medføre driftsudgifter. Dette gælder eksempelvis for administrationen af de forskellige delebilsordninger. Driftsudgifterne for 2019 er indeholdt i de samlede udgifter for 2019. De øvrige forslag, herunder afledt drift, vil indgå i budgetlægningen for 2020-2023.

 

INDDRAGELSE

§17, stk. 4-udvalget om kollektiv trafik og miljørigtig transport er nedsat med det formål at involvere interessenter uden for byrådet i udarbejdelsen af forslag til miljøvenlig transport, CO2-reduktion og bedre kollektiv transport. Repræsentanter for Landsbyrådet, Ældresagen, Favrskov Gymnasium, Forenede Danske Elbilister og Danmarks Naturfredningsforening indgår således i udvalget.

 

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

 

1.     At indstillingen fra §17, stk. 4-udvalget om iværksættelse af initiativer indenfor miljøvenlig transport og CO2-reduktion i 2019 godkendes.

2.     At der gives en anlægsbevilling på 1,15 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 til miljøvenlig transport og CO2-reduktion.

 

BESLUTNING

 

§ 17 stk. 4-udvalget - Kollektiv trafik og miljørigtig transport, 12. juni 2019:

Fraværende: Stig Præst Andersen, Torben Christensen

 

Ad. 1:

Indstilles godkendt med følgende ændringer:

- Initiativ nummer 3 udsættes til 2020

- Initiativ nummer 5 bortfalder, idet Favrskov Forsyning anmodes om at gennemføre undersøgelsen

- Fordelingen af anlægsbevillingen mellem initiativerne kan ændres, afhængigt af efterspørgslen efter de enkelte tilbud. Eventuel ændring af fordelingen besluttes i §17, stk. 4-udvalget.

 

Ad. 2:

Indstilles godkendt.

 

Teknik- og Miljøudvalget, 13. juni 2019:

Fraværende: Ingen

 

Indstillingen fra §17, stk. 4-udvalget indstilles godkendt med følgende præcisering:

Fordelingen af anlægsbevillingen mellem initiativerne 1a, 1b og 1c i bilaget kan ændres afhængigt af efterspørgslen efter de enkelte tilbud. Eventuel ændring af fordelingen besluttes af Byrådet efter indstilling fra §17, stk. 4-udvalget og Teknik og Miljøudvalget.

 

Niels Kallehave kan ikke tiltræde indstillingen, idet Dansk Folkeparti mener, at behovet for de foreslåede tiltag skal afdækkes nærmere inden, der investeres i indkøb.

 

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

 

Lars Storgaard stillede forslag om, at initiativerne undersøges nærmere i 2019, hvorfor midlerne til puljen ikke udmøntes i 2019, men i stedet anvendes til håndtering af budgetpresset jf. sag nr. 94.

 

For forslaget stemte Lars Storgaard, mens Nils Borring, Niels Flade Nielsen, Isa-bell Friis Madsen, Thomas Storm og Dorte Winther stemte imod. Forslaget er dermed faldet.

 

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

 

Bilag

Tiltag til udmøntning af pulje A-237ny til miljøvenlig transport og CO2-reduktion

710-2019-85837

Beskrivelse af AURA's delebilsordninger

710-2019-108676

 

 

 

Bilagsnr

 

Byråd, 25. juni 2019:

Fraværende: Isabell Friis Madsen, Steen Thomasen

 

Det Konservative Folkeparti stillede forslag om, at initiativerne undersøges nærmere i 2019, hvorfor midlerne til puljen ikke udmøntes i 2019, men i stedet anvendes til håndtering af budgetpresset jf. sag nr. 97.

 

For forslaget stemte 3, mens 20 stemte imod. Ingen undlod at stemme. Forslaget er dermed faldet.

 

For stemte Lars Storgaard, Charlotte Green og Niels Kallehave.

 

Imod stemte Nils Borring, Niels Flade Nielsen, Erik Særkjær, Erling Kvist Andersen, Søren Gade, Grethe Villadsen, Rikke Randrup Skåning, Gitte Lynderup Lauritsen, Susanne Hammelboe, Flemming Nørgaard, Thomas Storm, Dorte Winther, Morten Bang, Birgit Liin, Anders G. Christensen, Kurt Andreassen, Lone Glarbo, Hanne Smedegaard, Bodil Kvistgaard Olsen og Søren Frandsen.

 

Herefter blev der stemt om Økonomiudvalgets indstilling.

 

For indstillingen stemte 23. Ingen stemte imod og ingen undlod at stemme. Økonomiudvalgets indstilling blev dermed godkendt.

 

For stemte Nils Borring, Niels Flade Nielsen, Erik Særkjær, Erling Kvist Andersen, Søren Gade, Grethe Villadsen, Rikke Randrup Skåning, Gitte Lynderup Lauritsen, Susanne Hammelboe, Flemming Nørgaard, Thomas Storm, Dorte Winther, Morten Bang, Birgit Liin, Anders G. Christensen, Kurt Andreassen, Lone Glarbo, Hanne Smedegaard, Lars Storgaard, Charlotte Green, Bodil Kvistgaard Olsen, Søren Frandsen og Niels Kallehave.