Byråd

24. september 2019

Sagsnr. 710-2019-606

Dok.nr. 710-2019-193667

Sagsbehandler DPCVAN

 

 
147.                Anlægsbevilling til udskiftning af bro - Skovvej - Hadsten - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

BY, 27.11.18, pkt. 185

Forventet sagsgang

TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

 

 

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til udskiftning af den eksisterende bro, der fører Skovvej over Randersvej i Hadsten.

 

Byrådet godkendte på mødet 27. november 2018 en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering og undersøgelser forud for forlængelsen af Vestre Ringvej, der skal skabe vejforbindelse fra Hammelvej til Skanderborgvej via Toftegårdsvej, samt udskiftning af broen, der fører Skovvej over Randersvej.

 

Der er i budget 2018-21 og budget 2019-22 afsat i alt 7,0 mio. kr. til etablering af en omfartsvej eller andre trafikale løsninger i Hadsten. Der er endvidere fremsat forslag i budget 2020-23 om yderligere finansiering på 10,5 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021. Det samlede beløb til en omfartsvej og etablering af en ny bro over Randersvej udgør således 23,5 mio. kr.

 

VURDERING

Udskiftningen af broen over Randersvej skal bidrage til at forbedre trafikafviklingen i Hadsten.   Sammen med Vestre Ringvejs forlængelse forventes den nye bro med øget frihøjde at reducere andelen af tung trafik på Hammelvej ved Østervangsskolen.

 

Teknik og Kultur vurderer således, at en ny bro med øget frihøjde under broen vil forbedre passage for lastbiler. Den nye bro skal dimensioneres til alle lovlige køretøjer, samt at frihøjden over Randersvej bliver 4,5 meter. Dette vil gavne den generelle trafikafvikling på Randersvej. Derfor er der behov for en udskiftning af den eksisterende bro med en ny bro til biler, cykler og gående. Det bemærkes, at en trafiktælling viser, at Skovvej på strækningen over den nuværende bro er befærdet som en almindelig villavej.

 

Teknik og Kultur vurderer, at en præfabrikeret betonbro vil være den bedste bro-løsning ud fra hensyn til økonomi og gener i anlægsperioden. En præfabrikeret betonbro reducerer de trafikale gener i anlægsperioden i videst muligt omfang, idet løsningen minimerer tidsrummene, hvor Randersvej og Skovvej skal være spærret. Desuden vil udgifterne være mindre sammenlignet med alternative broløsninger som f.eks. en limtræsbro eller en kompositbro i stål og beton.

 

Randersvej forventes at skulle være spærret i to til tre uger fordelt over flere perioder. Skovvej forventes spærret i ca. tre måneder. I den periode kan beboere og andre med ærinde på Skovvej benytte adgangen fra Vesselbjergvej.

 

Tabellen herunder viser det forventede tidsforbrug til de enkelte aktiviteter i forbindelse med fjernelse af den eksisterende bro og etablering af en ny præfabrikeret bro.

 

Aktivitet

Tid

Spærring af Randersvej

Spærring af Skovvej

Nedrivning af eksisterende bro

1-2 dage

X

X

Etablering af fundamenter og søjler

8 uger

 

X

Løfte elementer på plads

1-2 dage

X

X

Sammenstøbning af elementer

2 uger

X

X

Fugtisolering

2 uger

 

X

Brolægning

2 uger

 

X

Brobelægning (asfalt)

2 uger

 

X

Brorækværk, skråninger, finisharbejder

2 uger

 

X

 

For at forbedre trafikafviklingen i krydset Vesselbjergvej/Randersvej foreslås en lukning af Skovvej ovenfor den eksisterende parkeringsplads. Trafikanter oplever ofte, at det er svært at komme fra Skovvej ud på Vesselbjergvej, hvilket kan skabe trafikfarlige situationer ved krydset. På den baggrund foreslås lukningen for biler, mens der ikke lukkes for gående og cyklende. Lukningen sker, når broen er færdig.

 

ØKONOMI

Der er udarbejdet et anlægsoverslag, som viser, at anlæg af ny bro vil koste anslået 5,5 mio. kr. Anlægsoverslaget er udarbejdet ud fra lignende projekter og indeholder udgifter til projektering, tilsyn, belysning og uforudsete udgifter. Beløbet kan finansieres af rådighedsbeløbene afsat til Trafikløsninger i Hadsten i Budget 2018-21 (A-209) og Budget 2019-22 (A-211).

 

Den samlede økonomi, inkl. forundersøgelser, til de foreslåede trafikløsninger i Hadsten er estimeret til 18,5 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forundersøgelserne. Vestre Ringvejs forlængelse er estimeret til en anlægssum på 12,0 mio. kr. En udskiftning af broen er estimeret til 5,5 mio. kr., som kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 6 mio.kr.

 

Der gøres opmærksom på, at der er tale om skønnede anlægsbeløb for to store komplekse anlægsprojekter, hvor der i forbindelse med udbud af opgaverne og efterfølgende realisering kan vise sig at være afvigelser på grund af forhold, der ikke kan tages højde for på nuværende tidspunkt.

 

INDDRAGELSE

Der har været afholdt et dialogmøde 5. marts 2019 for beboerne på Skovvej med deltagelse af 12 beboere fra Skovvej samt en repræsentant fra skolebestyrelsen på Hadsten Skole.

 

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

 

1.     At godkende en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Trafikløsninger i Hadsten i Budget 2019-22 (A-221).

2.     At godkende at adgangen fra Skovvej til Vesselbjergvej lukkes for billister efter åbning af den nye bro.

 

BESLUTNING

 

Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2019:

Fraværende: Ingen

 

Indstilles godkendt.

 

Økonomiudvalget, 17. september 2019:

Fraværende: Ingen

 

Indstilles godkendt.

 

 

Bilagsnr

 

Byråd, 24. september 2019:

Fraværende: Niels Kallehave

 

Godkendt.