Byråd

24. september 2019

Sagsnr. 710-2014-61390

Dok.nr. 710-2019-193668

Sagsbehandler DPPBOE

 

 
148.                Anlægsbevilling til Vestre Ringvej i Hadsten - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

BY, 27.11.18, pkt. 185

Forventet sagsgang

TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Vejloven

 

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. til forlængelse af Vestre Ringvej frem til Toftegårdsvej i Hadsten.

 

Byrådet godkendte på mødet 27. november 2018 en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering og undersøgelser forud for forlængelsen af Vestre Ringvej, der skal skabe vejforbindelse fra Hammelvej til Skanderborgvej via Toftegårdsvej, samt udskiftning af broen, der fører Skovvej over Randersvej.

 

Der er i budget 2018-21 og budget 2019-22 afsat i alt 7,0 mio. kr. til etablering af en omfartsvej eller andre trafikale løsninger i Hadsten. Der er endvidere fremsat forslag i budget 2020-23 om yderligere finansiering på 10,5 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021. Det samlede beløb til en omfartsvej og etablering af en ny bro over Randersvej udgør således 23,5 mio. kr.

 

Der fremlægges en særskilt sag om anlægsbevilling til udskiftning af broen på Skovvej.

 

Forlængelsen af Vestre Ringvej indeholder følgende elementer:

·         Forlængelse af Vestre Ringvej (nu: Nygårdsvænget) ca. 645 meter mod syd til Toftegårdsvej.

·         Forlængelse af Toftegårdsvej ca. 125 meter mod vest til Vestre Ringvej

·         Ombygning af krydset Over Hadstenvej/Toftegårdsvej, så Toftegårdsvej bliver den gennemgående vej.

·         Ombygning af krydset Skanderborgvej/Toftegårdsvej/Ginneruplundvej til et signalreguleret kryds.

·         Etablering af lastbilforbud på Hammelvej mellem Søndergade og Vestre Ringvej.

·         Ændring af vejafmærkning som følge af ovenstående.

 

Ringvejen anlægges som en belyst 2-sporet vej med et 16,5 meter bredt tværprofil bestående af 6,5 meter kørebane (som den eksisterende Vestre Ringvej), 2 skillerabatter á 2 meter, 2 cykelstier á 2 meter og 2 yderrabatter á 1 meter.

 

Cykelstien på ringvejen fortsættes således syd for rundkørslen på Hammelvej og forbindes med kantbaner på Toftegårdsvej til den eksisterende cykelsti på Over Hadstenvej.

 

Ved Toftegårdsvej udvides kørebanen, så vejen er forberedt på en eventuel senere forlængelse mod syd, hvor en venstresvingsbane ved Toftegårdsvej vil være påkrævet.

 

Toftegårdsvej anlægges som en belyst 2-sporet vej med et 12 meter bredt tværprofil bestående af 8 meter kørebane og 2 yderrabatter á 2 meter som den eksisterende vej. Kørebanen afmærkes med 2 vognbaner á 3 meter og 2 kantbaner á 1 meter.

 

Der etableres en ekstra vognbane på Toftegårdsvej ved Skanderborgvej i forbindelse med, at krydset Skanderborgvej/Toftegårdsvej/Ginneruplundvej skal signalreguleres.

 

Ved siden af ringvejen anlægges der et regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af vejvand, inden det ledes ud i et vandløb (Vivild Bæk).

 

VURDERING

Teknik og Kultur har vurderet plangrundlaget for etableringen af vejforlængelsen. Forlængelsen af Vestre Ringvej er i overensstemmelse med kommuneplanen, Vejplan 2012 – 2020, lokalplan 04.02 (’Et erhvervsområde ved Toftegårdsvej i Hadsten’, september 1986) og lokalplan 151 (’For et nyt boligområde ved Hammelvej i Hadsten’, september 2005).

 

Forlængelsen af Toftegårdsvej er i overensstemmelse med lokalplan 04.02 (’Et erhvervsområde ved Toftegårdsvej i Hadsten’, september 1986).

 

Teknik og Kultur har fået foretaget en trafikberegning, som viser, at den nye vejforbindelse vil få en årsdøgntrafik på ca. 1.300 køretøjer i år 2030. I beregningen indgår en fuld udbygning af Ginneruplund-området. Kombineret med lastbilforbuddet på Hammelvej vil den nye vejforbindelse ifølge beregningerne fjerne ca. 1.200 køretøjer pr. døgn fra Hammelvej ved Østervangsskolen (en tredjedel).

 

Teknik og Kultur vurderer, at der ikke vil være behov for anlæg af en venstresvingsbane ved Nygårdsvænget pga. den begrænsede trafikmængde til dette boligområde (ca. 100 indkørende biler pr. døgn), sammenholdt med den forventede trafikmængde på ringvejen (ca. 1.300 køretøjer pr. døgn).

 

En støjberegning viser, at ingen af ejendommene i Nygårdsvænget vil få mere trafikstøj end Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for vejtrafik i boligområder (58 dB). Teknik og Kultur vurderer derfor, at det ikke er nødvendigt at udføre støjreducerende foranstaltninger for Vestre Ringvejs forlængelse.

 

De nye vejanlæg vil kræve arealerhvervelse fra nogle ejendomme. Teknik og Kultur vurderer, at arealerhvervelsen kan ske ved ekspropriation i henhold til vejloven. Det vil indledningsvist blive forsøgt at indgå frivillige aftaler om arealerhvervelse, eller alternativt aftaler på ekspropriationslignende vilkår. En egentlig ekspropriation vil først blive foretaget, hvis det viser sig at være nødvendigt for at kunne realisere projektet.

 

Arealerhvervelsen kan ske hen over efteråret og vinteren 2019/2020, så vejene kan anlægges i løbet af 2020 og afsluttes foråret 2021.

 

ØKONOMI

Der er udarbejdet et anlægsoverslag, som viser, at anlæg af Vestre Ringvejs forlængelse vil koste anslået 12,0 mio. kr. Overslaget indeholder også udgifter til arealerhvervelse, detailprojektering og tilsyn. Beløbet finansieres af rådighedsbeløbene afsat til Trafikløsninger i Hadsten i årene 2019-22.

 

Den samlede økonomi, inkl. forundersøgelser, til de foreslåede trafikløsninger i Hadsten er estimeret til 18,5 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forundersøgelserne. Vestre Ringvejs forlængelse er estimeret til en anlægssum på 12,0 mio. kr., og en udskiftning af broen er estimeret til 5,5 mio. kr., hvilket der søges anlægsbevilling til. Anlægsbevillingen finansieres af følgende rådighedsbeløb til ’Trafikløsninger i Hadsten i 2019’: 0,5 mio.kr i 2019; 10,5 mio.kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021,

 

De afledte driftsudgifter til de nye vejanlæg skønnes til 120.000 kr. pr. år fra 2021 og frem.

 

INDDRAGELSE

Der blev afholdt et informationsmøde 18. juni 2019 på Østervangsskolen i Hadsten om ringvejens forlængelse. Der var ca. 30 fremmødte borgere, som fik en præsentation af skitseprojektet, herunder de planmæssige forudsætninger, visualiseringer af vejanlægget samt de trafikale og støjmæssige konsekvenser.

 

Teknik og Kultur har desuden været i dialog med repræsentanter for Grundejerforeningen Nygårdsvænget, som ligger op til den nye vej. Beboerne på Nygårdsvænget er bekymrede for støjen fra ringvejen og ønsker, at vejen udformes, så støjgener bringes ned på et minimum, samt at deres udsigt bibeholdes. Grundejerforeningen mener ikke, at det foreliggende projekt lever op til dette ønske.

 

Teknik og Kultur vurderer, at grundejerforeningens ønsker er imødekommet så vidt muligt, idet vejen er trykket så meget ned i landskabet som muligt, under hensyntagen til projekteringsreglerne for nye vejanlæg. Beregninger dokumenterer, at støjen ikke vil overstige Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for vejtrafik i boligområder, og visualiseringer af vejen viser, at den ikke kommer til at skærme for udsigten fra boligområdet til det bagvedliggende landskab.

 

Politiet har principielt godkendt, at der kan skiltes med forbud mod lastbiler uden ærinde på Hammelvej mellem Søndergade og Vestre Ringvej, og at vigepligten kan ændres i krydset Over Hadstenvej/Toftegårdsvej, så Toftegårdsvej bliver den gennemgående vej.

 

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

 

1.    At godkende en anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. til forlængelse af Vestre Ringvej finansieret af rådighedsbeløbene til Trafikløsninger i Hadsten i 2019 på 0,5 mio. kr., 10,5 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021.

2.    At godkende, at der kan igangsættes procedure med henblik på at ekspropriere areal til Vestre Ringvejs forlængelse, Toftegårdsvej og signalkryds på Skanderborgvej

 

BESLUTNING

 

Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2019:

Fraværende: Ingen

 

Indstilles godkendt.

 

Økonomiudvalget, 17. september 2019:

Fraværende: Ingen

 

Indstilles godkendt.

 

Bilag

Præsentation fra informationsmøde 18. juni 2019

710-2019-121794

Foreløbig plan, Toftegårdsvej

710-2019-163198

Foreløbig plan, Vestre Ringvej

710-2019-163197

 

 

 

Bilagsnr

 

Byråd, 24. september 2019:

Fraværende: Niels Kallehave

 

Godkendt.