Kultur- og Fritidsudvalget

3. oktober 2019

Sagsnr. 710-2018-5069

Dok.nr. 710-2018-444586

Sagsbehandler DPPSTU

 

 
40.                 Udmøntning af kulturinitiativer efterår 2019 - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

 

Forventet sagsgang

KF-U

Lovgrundlag

 

 

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget udmønte midler til Kulturinitiativer på baggrund af ansøgninger og projektideer fra foreninger og institutioner indenfor kulturområdet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at udmønte midler fra Kulturinitiativerne efter to årlige ansøgningsfrister. Kultur- og Fritidsudvalget behandler ansøgninger med et ansøgt beløb på minimum 20.000 kr. Kulturelt Samvirke behandler ansøgninger med et ansøgt beløb op til 20.000 kr. Kulturinitiativer kan også anvendes til initiativer efter Kultur- og Fritidsudvalgets ønske uden ansøgning fra foreninger eller andre. Retningslinjer for Kulturinitiativer er vedlagt. Der resterer 307.000 kr. i 2019 til udvalgets udmøntning.

 

Til denne ansøgningsrunde er der kommet i alt 10 ansøgninger og projektideer til en samlet sum af 701.000 kr. Ansøgningerne er vedlagt sagen. Nedenfor ses en samlet oversigt over de indkomne ansøgninger og projektideer:

 

 

Projekttitel

Ansøger

Beløb i kr.

1.

I krig og kærlighed

Hinnerup Garden

211.000

2.

Guldfesten (fast tilskud fra 2020)

Lokalavisen Favrskov

15.000

3.

Teater, middelaldermusik og kunstfernisering i Farre

Teaterværkstedet Kriblekrable og Farre Kultur- og Idrætsforening

24.000

4.

Koncert med Prinsens Livregiment

(underskudsgaranti)

Lions Club Hadsten

25.000

5.

Kunsten ud i Landsbyerne 5

Kunstudvalget

75.000

6.

Kunstværk i Præstens bøg

v/Søren Brynjolf

Favrskov Lokalarkiver m.fl.

45.000

7.

Aktiviteter i forbindelse med genforeningsdagen 15. juni 2020

Favrskov Lokalarkiver, Favrskov Biblioteker m.fl.

145.000

8.

Ordskov – litteratur- og kulturfestival ved Kollerup Gods

Favrskov Biblioteker m.fl.

50.000

9.

Musik InSide Favrskov

Favrskov Musikskole, Kultur- og Sundhedscenter InSide

61.000

10.

Frihed, fremtid, fællessang i Favrskov                                                

Eigil Jacobsen

50.000

 

 

I alt

701.000

 

1.      I krig og kærlighed -  211.000 kr.

Hinnerup Garden ønsker at afholde en stor folkelig koncert med solisten Christoffer Brodersen og gæstemusikere. Ideen er at spille for et stort publikum i en af kommunens idrætshaller eller som friluftskoncert. Spillestedet er endnu ikke aftalt eller endeligt prissat og derfor er den endelige økonomi endnu ikke på plads, men Hinnerup Garden er i dialog med Søften Kultur- og Idrætscenter. Hinnerup Garden forventer at tage entré til eventen.

 

2.      Guldfesten - 15.000 kr. (fast tilskud fra 2020)

Lokalavisen Favrskov ansøger om 15.000 kr. som fast tilskud til afholdelse af Guldfesten i Favrskov fra budgetåret 2020 og frem. Tre år i træk har Lokalavisen Favrskov arrangeret Guldfesten i Favrskov, hvor idrætsudøvere, foreninger, kulturtalenter og lærlinge er blevet hædret. Guldfesten finder sted næste gang i foråret 2020. Ansøgningen forelægges for Kultur og Fritidsudvalget trods beløbet størrelse, idet der er tale om ansøgning om et fast tilskud.

 

3.      Teater, middelaldermusik og kunstfernisering i Farre:  -  24.000 kr.

I Farre er Teaterværkstedet Kriblekrable opstået som følge af samarbejdet i projektet Kunsten ud i Landsbyerne. Der søges om midler til et åbent event med teater, middelaldermusik, kunstfernisering og fællesspisning. Til lejligheden skabes en teaterforestilling i samarbejde mellem Teaterværkstedet Kriblekrable og orkestret VIRELAI, som spiller historisk musik med eventyrstemning. Teaterværkstedet Kriblekrable er et teatertilbud for børn i Farre.

 

4.      Koncert med Prinsens Livregiment - 25.000 kr. (Underskudsgaranti)

Lions Club Hadsten ansøger om en underskudsgaranti i forbindelse med deres Nytårskoncert med Prinsens Livregiment i januar 2020. Den tilsvarende nytårskoncert i 2019 gav et underskud svarende til det ansøgte beløb.

 

5.      Kunsten ud i Landsbyerne 5 - 75.000 kr.

Kunsten ud i Landsbyerne 5 er et projekt skabt i samarbejde mellem Kunstudvalget og Landsbyrådet. Ambitionen er et projekt i to landsbyer for et samlet beløb på 400.000 kr., Projektet vil blive igangsat i en nedskaleret version, hvis det fulde beløb ikke bevilges. Kunsten ud i Landsbyerne 5 adskiller sig fra tidligere udgaver ved at lægge større vægt på, at landsbyerne selv skal være medskabende og tage aktivt del i produktionen af det færdige værk. Kunstudvalget og Landsbyrådet har bevilget henholdsvis 50.000 kr. og 75.000 kr. til projektet. Ud over Kulturinitiativerne søges midler i LAG Randers-Favrskov.

 

6.      Kunstværk i Præstens bøg - 45.000 kr.

Træet ”Præstens Bøg” har stået i hundreder af år og gennemlevet en stor del af den senere Danmarkshistorie. Kunstner Søren Brynjolf foreslår at lave en “tidsrejse” afbilledet i skulpturel form med motiver og personer fra træets levetid. Et udvidet projekt som beskrevet vil koste 45.000 kr. Som et reduceret projekt uden finansiering fra Kulturinitiativerne foreslår Søren Brynjolf at lave tidsrejsen som før beskrevet, men med færre motiver. Stammen tættest på Skovvejen vil i dette tilfælde blive formet som en stor spiral. Dette projekt vil kunne gennemføres for 20.000 kr. Træet vil forgå over tid og blive hjemsted for insekter, svampe mv.

 

7.      Aktiviteter i forbindelse med genforeningsdagen 15. juni 2020 - 145.000 kr.

Favrskov Lokalarkiver og Favrskov Bibliotekerne samarbejder om at arrangere en række aktiviteter forud for genforeningsdagen 15. juni 2020, hvor hundredeåret for Danmarks genforening med Sønderjylland fejres. Ansøgningen til Kulturinitiativer gælder følgende tre arrangementer:

 

a)     Restaurering af genforeningssten. Der er mange genforeningssten rundt om i kommunen, og de er i varierende stand. Stenkonservator Mette Westergaard Nielsen kan restaurere nogle af de vigtigste, så teksten igen bliver læselig. Budget 40.000 kr.

b)     Teater Wunderwerk spiller ”Udsigter fra min bedstemors køkken” i 13 landsbykøkkener hos private eller i forsamlingshuse i landsbyerne. Forestillingerne er refusionsberettiget, og refusionen vil derfor kunne anvendes til teater i det følgende års budget. Beskrivelse er vedlagt sagen. Budget 54.000 kr.

c)      Sønderjysk kaffebord med historier, teater og foredrag i InSide.

Eftermiddag i et af kulturhusene med historier, foredrag og kunstneriske indslag omkring et traditionelt sønderjysk kaffebord. Budget 51.000 kr.

 

8.      Ordskov -  litteratur- og kulturfestival ved Kollerup Gods - 50.000 kr.

Et af Favrskov Bibliotekernes strategiske mål er gentænkning af arrangementsvirksomheden, bl.a. ved etablering af en årligt tilbagevendende litteraturfestival. Bibliotekerne arbejder derfor med planlægning af ”Ordskov” – en litteratur- og kulturfestival ved Kollerup Gods en weekenddag i dagtimerne. Temaet for festivalen vil være ”Ordene i musikken”, og programmet vil byde på talks, koncerter, workshops, udstillinger og hands-on-oplevelser. Målgruppen er såvel voksne som børnefamilier.

 

9.      Musik InSide Favrskov - 61.000 kr.

Musikskolen ønsker at tage initiativ til en musikfestival for alle i kommunen, der er aktiv udøvende inden for musikområdet. Tanken er at skabe en god oplevelse for borgerne i Favrskov Kommune og samtidig skabe et fællesskab og et netværk for alle, der interesserer sig for musik. Musikskolen ønsker at invitere kor og bands fra kommunen til at deltage. Festivallen er planlagt til at finde sted til 21. marts 2020 i Kultur- og Sundhedscenter InSide.

 

10.   Frihed, fremtid, fællessang i Favrskov - 50.000 kr.

Ansøger Eigil Jacobsen ønsker at arrangere en række alsangsarrangementer med udgangspunkt i 80-årsdagen for besættelsen. Ansøger ønsker at inddrage kommunens forskellige kor i arrangementerne, som kan finde sted ved plejecentre, ved mindesten, på skoler og biblioteker. Arrangementsrækken foreslås afsluttet med et stort arrangement i et af kulturhusene.

 

I tillæg til ansøgningerne foreslås det, at der bevilges midler fra kulturinitiativerne til finansiering af Strategi for fritids- og idrætsområdet. Teknik og Kultur vurderer, at der vil være udgifter til oplægsholdere, facilitator, forplejning, mødeafholdelse og kommunikation svarende til en samlet udgift på ca. 75.000 kr.

 

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at Hinnerup Gardens projekt ”I Krig og Kærlighed” (1.) ikke kan gennemføres uden tilskud. Hinnerup Garden ønsker ikke at pådrage sig økonomisk risiko i forbindelse med arrangementet. Teknik og Kultur vurderer derfor, at en mulig bevilling af en underskudsgaranti i dette tilfælde kan overvejes. I henhold til ”Retningslinjer for Kulturinitiativer” gives som udgangspunkt ikke støtte i form af en underskudsgaranti.

 

Teknik og Kultur vurderer, at Søren Brynjolfs forslag (6.) til et reduceret projekt på Præstens bøg vil have en tilfredsstillende kvalitet. Ikke mindst set i lyset af, at træet vil forgå naturligt i løbet af en årrække.

 

Teknik og Kultur bemærker, at ansøger til ”Frihed, fremtid, fællessang i Favrskov” (10.) ikke har været i dialog med de nævnte samarbejdspartnere forud for ansøgning, og der er ikke udarbejdet et budget. Teknik og Kultur vurderer desuden, at projektet med fordel kan indgå i samarbejder med de øvrige projekter, som arbejder med musikarrangementer i foråret. Heriblandt Spil Dansk Dagen og Kulturelt Samvirke, Hinnerup Gardens ”I krig og kærlighed” (1.), samt Favrskov Musikskole i forbindelse med projektet Musik InSide Favrskov (9.). 

 

Teknik og Kultur bemærker, at alle ansøgninger har aktiviteter som rækker ud over budgetåret 2019. Teknik og Kultur vurderer, at behandling og bevilling af ansøgningerne efter ansøgningsfristen til kulturinitiativer i februar 2020 kan være en udfordring for arrangementernes gennemførsel, fx i forhold til planlægning og booking af kunstnere og arrangementssteder.

 

ØKONOMI

Beløbet til Kulturinitiativer i 2019 udgør 609.000 kr.

 

Tidligere er bevilget:

·        10.000 kr. årligt til vådsikring af arkivalier i lokalarkiverne

·        172.000 kr. af budgettet for 2019 til teaterprojektet ”Spådommen om Høje Stene”

·        50.000 kroner til projektet ”Sange til Verden”

·        40.000 kroner til Hinnerup Sommerskole

·        37.000 kroner til Spil Dansk dagen.

 

Der resterer 307.000 kr. til udvalgets udmøntning.

 

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

 

1.      At udmønte midler til Kulturinitiativer for resten af 2019.

 

BESLUTNING

 

 

Bilag

Retningslinjer for Kulturinitiativer

710-2017-266785

I Krig og Kærlighed - Hinnerup Garden

710-2019-177124

Guldfesten

710-2019-177169

Teaterværkstedet Kriblekrable

710-2019-177172

Koncert med Prinsens Livregiment

710-2019-181162

Kunsten ud i Landsbyerne 5

710-2019-161160

Kunstværk i Præstens Bøg v/Søren Brynjolf

710-2019-181550

Aktiviteter ifbm. genforeningsdagen

710-2019-194797

Præsentation_UDSIGTER_juli2019

710-2019-181269

Ordskov - Litteratur- og kulturfestival ved Kollerup Gods

710-2019-181196

Musik InSide Favrskov

710-2019-197690

Frihed, Fremtid, Fællessang i Favrskov

710-2019-177157

 

 

 

Bilagsnr

 

Kultur- og Fritidsudvalget, 3. oktober 2019:

Fraværende: ingen

 

Udvalget godkendte følgende ansøgninger:

 

Ad 2. Guldfesten (fast tilskud fra 2020): 15.000 kr.

Ad 3.Teater, middelaldermusik og kunstfernisering i Farre: 24.000 kr.

Ad 5. Kunsten ud i Landsbyerne 5: 75.000 kr.

Ad 6. Kunstværk i Præstens bøg: 45.000 kr.

Ad 8. Ordskov - litteratur- og kulturfestival ved Kollerup Gods: 50.000 kr.

Ad 9. Musik InSide Favrskov: 38.000 kr.

 

Udvalget godkendte desuden 60.000 kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med udarbejdelse af strategi for fritids- og idrætsområdet.