100.       2. behandling af Budget 2016 - 2019

 

Sagsnr.:

190-2015-24181

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2015-173361

 

 

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal indstille Budget 2016-19 til vedtagelse i Byrådet d. 7. oktober 2015.

 

Sagsfremstilling

Budgetforslaget blev 1. behandlet i Byrådet d. 2. september. Borgmesteren fremlægger nu et revideret forslag til Budget 2016 - 2019 til 2. behandling. Det overordnede Totalbudget fremgår af bilag 1 ”Totalbudget 2016 -19 - 2. behandling”. Der er vedlagt et detaljeret samlet budgetnotat (bilag 2), som redegør for de enkelte hovedposter i budgettet. Dertil kommer et revideret balancekatalog (bilag 3), reduktionskatalog (bilag 4), udvidelsesforslag (bilag 5), anlægsoversigt inkl. forslagsbeskrivelser (bilag 6), forventet forbrug af de opsparede midler i 2015-19 (bilag 7), analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering (bilag 8), budgetaftalen af 24. september (bilag 9), hensigtserklæring (bilag 10) og kommunens brev til Social- og Indenrigsministeriet af 24. juni og svar fra ministeriet af 22. september 2015 vedr. deponering (bilag 11a og b).  

 

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af det følgende.

 

Der er indgået en samlet budgetaftale den 24. september 2015 mellem Socialdemokraterne, Venstre (undtagen Kasper Krüger), Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Per Kattrup (UP) og Heidi Storck (UP).

 

Ud over budgetaftalen er der ikke indkommet ændringsforslag til budgetforslaget 2016-19, som blev 1. behandlet den 2. september i Byrådet.

 

Totalbudgettet

I 2016 budgetteres der med et overskud på 115 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed i det fremlagte budgetforslag før afholdelse af udgifter til anlæg og finansiering. Det betyder, at de budgetterede driftsindtægter på i alt 2,46 mia. kr. (skatteindtægter og tilskud og udligning) mere end dækker summen af de budgetterede nettodriftsudgifter (2,30 mia. kr.) og renteudgifterne (45 mio. kr.).

 

Regeringen har indført et særligt omprioriteringsbidrag på 1 procent om året af de samlede kommunale serviceudgifter. Det betyder, at Furesø Kommunes bloktilskud som udgangspunkt er reduceret med 16,2 mio. kr. i 2016. Økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og KL medførte dog, at der i 2016 tilbageføres 80 pct. af omprioriteringsbidraget svarende til 12,7 mio. kr. Det betyder, at kommunens bloktilskud er reduceret med 3,5 mio. kr. som følge af indførelsen af omprioriteringsbidraget.

 

I overslagsårene er det uvist, hvor mange penge, der tilbageføres til kommunerne i 2017-19 og om, der vil være krav om, hvad eventuelle tilbageførte penge skal anvendes til. Det vil løbende blive afklaret i de årlige økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen samt i finanslovsforhandlingerne. I det fremlagte budgetforslag til 2. behandling er det forudsat, at hele kommunens andel af omprioriteringsbidraget på 16,2 mio. kr. i 2017, 32,4 mio. kr. i 2018 og 48,6 mio. kr. i 2019 tilbageføres til kommunen. Det betyder, at der i kommunens indtægtsbudget i overslagsårene 2017-2019 ikke er budgetlagt med en forventet nedgang i bloktilskuddet som følge af omprioriteringsbidraget.

 

Det skal dog samtidig bemærkes, at der på udgiftssiden er indlagt en modgående post (”finanslovsværn”), der svarer til halvdelen af det beregnede omprioriteringsbidrag. Derudover er der (allerede ved 1. behandlingen) forudsat effektiviseret for 10 mio. kr. mere årligt svarende til, at der er indlagt uudmøntede effektiviseringer/besparelser på årligt 30 mio. kr. i stedet for hidtil 20 mio. kr. i 2017-2019.

 

Kommunen har igennem de sidste år opbygget en solid kassebeholdning. Derfor blev der sidste år oprettet en investeringspulje, hvor de tidligere års opsparede midler i kassen kan anvendes til investeringer, der kan udvikle kommunen. Investeringspuljen udgør forskellen mellem en nødvendig kassebeholdning til uforudsete udgifter, (ca. 80 mio. kr.) og kommunens øvrige opsparing.

 

Det fremlagte anlægsprogram indeholder anlægsudgifter for 171,8 mio. kr. (netto). Heraf finansieres 126,4 mio. kr. af investeringspuljen, hvilket er udgifter til PCB-renovering på Solvangskolen og Ll. Værløse Skole, rådhusbyggeriet samt en række øvrige anlægsinvesteringer  (jf. Totalbudgettet i bilag 1 og anlægsoversigten i bilag 6). Der er udarbejdet et særligt bilag ”Forventet forbrug af de opsparede midler i 2015-19”, der illustrer, hvilke projekter, der forventes finansieret af investeringspuljen i hele budgetperioden (bilag 7).

 

Samlet set indebærer det foreslåede budget 2016 en ændring af de likvide midler på 15 mio. kr., når der tages højde for prioriteringen af ”investeringspuljen” på 126,4 mio. kr. i 2016. 

 

I det nedenstående redegøres der for de enkelte dele af totalbudgettet.

 

Indtægter (nettodriftsindtægter)

 

Der budgetteres med følgende:

 

·         Personskatteprocenten forudsættes uændret på 24,8 pct. i 2016

 

·         Grundskylden opkræves uændret svarende til 21,5 promille i 2016

 

·         Det foreslås, at dækningsafgiften af forskelsværdien mellem grundværdien og ejendomsværdien for forretningsejendomme nedsættes fra 7,5 promille til 6,5 promille. Det svarer til et årligt provenutab på 2 mio. kr. Der forventes samtidig en kompensation for provenutabet på 1,5 mio. kr. i 2016, 1 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 0,5 mio. kr. i 2019, jf. skattetilskudspulje på 250 mio. kr., som aftalt mellem regering og KL i økonomiaftalen for 2016. Ændringen indgik ikke i 1. behandlingen af budget 2016-19.

 

Der er samtidig vedlagt en fælles hensigtserklæring mellem det lokale erhvervsliv (Furesø Industriforening og Furesø Erhvervsforening) og Furesø Kommune, hvor det lokale erhvervsliv via Jobcenteret forpligter sig til at skabe flere job til kommunens ledige, herunder til flygtninge (bilag 10). Byrådet skal godkende hensigtserklæringen i forbindelse med budgetvedtagelsen.

 

·         Der opkræves i 2016 en uændret dækningsafgift af forskelsværdien på 8,75 promille mellem grundværdien og ejendomsværdien for de offentlige ejendomme, der er fritaget fra grundskyld.

 

·         Der opkræves en uændret dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld på 12 promille.

 

·         Der opkræves en uændret kirkeskat på 0,65 pct.

 

Ved 1. behandling af totalbudgettet lå det statsgaranterede udskrivningsgrundlag til grund for kommunens indtægtsbudget. Ved denne 2. behandling er det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2016 anvendt, hvilket også er tilfældet i overslagsårene. Både 2016 og overslagsårene 2017-19 bygger på det foreløbigt opgjorte udskrivningsgrundlag for 2014 fremskrevet med KL’s seneste forventninger til udvikling i udskrivningsgrundlaget frem til 2016.

 

For så vidt angår valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget i 2016 kan det oplyses, at forvaltningen skønner, at der vil være en gevinst på 48 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering i 2016. Forvaltningen anbefaler ud fra størrelsen af det forventede provenu, samt en samlet vurdering af fordele og ulemper ved valg af selvbudgettering i 2016, at valget foretages under den klare forudsætning, at der for at minimere en finansieringsrisiko i 2019, samtidig budgetteres med et niveau for skatter, tilskud og udligning, der svarer til et forventet provenu på 25 mio. kr. Det resterende provenu på 23 mio. kr. reserveres i kassen og skal finansiere en eventuel efterregulering i budget 2019.

 

For en nærmere redegørelse for budgettering af skatteindtægter, tilskud og udligning samt valg af statsgaranti eller selvbudgettering henvises til bilag 2, afsnit 2 som er opdateret siden 1. behandling af budgettet og bilag 8.

 

Endeligt er det forudsat, at statens finansieringstilskud til kommunerne i 2016, hvoraf Furesø Kommunes andel udgør 10,3 mio. kr., videreføres i årene 2017-2019, jf. KL’s tilskudsmodel.

 

Øvrige poster på indtægtssiden i overslagsårene 2017-19 er ændret marginalt, hvilket skyldes konsekvenserne af regeringens nye skøn, som fremgår af Økonomisk Redegørelse pr. august 2015 og indarbejdet i KL’s seneste tilskudsmodel.   

 

Drift (nettodriftsudgifter)

Siden 1. behandlingen er driftsudgifterne samlet opjusteret med 14,2 mio. kr., hvilket fremgår af det følgende:

 

Følgende forslag er ændret i reduktionskataloget:

·         ”Afskaffelse af jubilæumsgratialer” (ØU 02) er udgået svarende til en merudgift på 0,2 mio. kr. ”Omlægning af tilbuddene til de større børn” (BSU 01) er ændret fra en nedjustering på 0,4 mio. kr. til 0,3 mio. kr.  

·         ”Øget forældrebetaling til FFO1” (BSU 02). Taksten forhøjes med 100 kr./mdr. i stedet for 200 kr./mdr.

·         ”Tildeling til dagtilbud – lavere beløb pr. barn” (BSU 16) på årligt 2,0 mio. kr. udgår

·         ”Drift af forsamlingshuse” (KFI 02) er nedjusteret fra 0,3 til 0,2 mio. kr. årligt

·         ”Nedjustering af puljen til borgere med særlige behov på plejecentrene” (SSU 28). Puljen er nedjusteret fra 0,78 mio. kr. til 0,48 mio. kr.

 

Desuden er de tekniske korrektioner ændret med følgende:

 

·         BSU’s budget er korrigeret med 0,750 mio. kr., idet indtægterne fra forældrebetalingen på dagtilbudsområdet er nedjusteret efter genberegning af bruttodriftsudgifterne i forbindelse med takstberegningerne for 2016

·         KFI’s budget er korrigeret med 0,1 mio. kr., idet en udgiftspost vedr. afledt drift af ombygning af kulturelle institutioner er udgået

·         MPT’s budget er nedskrevet med 3 mio. kr. (netto), idet en rengøringskontrakt er blevet billigere end hidtil budgetteret. I det beløb er der samtidig afsat 0,5 mio. kr. ekstra til rengøring på skolernes toiletter og baderum.

 

Siden 1. behandlingen er indlagt en pulje til uforudsete udgifter i 2016 og overslagsårene på årligt 10 mio. kr.

 

Rammen til udvidelsesforslag er siden 1. behandlingen udvidet fra 4 mio. kr. til 10 mio. kr., da de førnævnte 4 mio. kr. på SSU’s område vedr. fortsættelse af aktiviteter forbundet med ”ældremilliarden” nu er medtaget her frem for at være en teknisk korrektion. Der er i alt 10 udvidelsesforslag, som fremgår af bilag 5. Der er anvendt 8 mio. kr. af rammen i 2016.

 

De samlede driftsudgifter er nu på 2,303 mia. kr. er inkl. tekniske korrektioner, effektiviseringer og besparelser (balancekataloget) og reduktionsforslagene på 42,1 mio. kr. (netto) samt udvidelser på 10 mio. kr.

 

Furesø Kommunes serviceramme er på 1,795 mia. kr. (jf. bilag 2, afsnit 3 som er opdateret siden 1. behandlingen). I budgetforslaget til 2. behandling ligger kommunens serviceudgifter inkl. besparelser/udvidelser 3,3 mio. kr. over den udmeldte vejledende serviceramme. Kommunernes forbrug af serviceudgiftsrammen ligger pt. (medio september) ca. 800 mio. kr. under aftaleniveauet i økonomiaftalen for 2016.

 

I overslagsårene 2017-19 er der fortsat indlagt yderligere uudmøntede effektiviseringer/besparelser på 30 mio. kr. årligt. Beløbet blev ved 1. behandlingen forhøjet fra årligt 20 mio. kr. til 30 mio. kr. i overslagsårene for at skabe balance i budgettet.

 

Siden 1. behandlingen er der som tidligere nævnt indlagt en pulje – et ”finanslovsværn” - i forbindelse med regeringens indførelse af et ”omprioriteringsbidrag”. Det betyder, at der i kommunens udgiftsbudget er reserveret en årlig pulje på 8,1 mio. kr. i 2017-2019, der kan anvendes til bestemte formål afhængig af størrelsen af tilbageførelsen af omprioriteringsbidraget.

 

Renter

Kommunens renteudgifter (netto) er budgetlagt med 44,7 mio. kr. i 2016 fordelt med 58,5 mio. kr. til renteudgifter og 13,9 mio. kr. i renteindtægter. Bilag 2, afsnit 5 vedr. budgettering af renter, afdrag og lån er opdateret siden 1. behandlingen, idet der i årene 2016-19 forventes en årlig renteindtægt på 0,5 mio. kr. som følge af ”deponering” af 23 mio. kr. vedr. selvbudgettering i 2016.

 

Anlæg

Anlægsbudgettet udgør i 2016 i alt 171,8 mio. kr. fordelt med 126,4 mio. kr. vedr. projekter finansieret af investeringspuljen, øvrige anlæg 66,5 mio. kr. og salgsindtægter på i alt 21,1 mio. kr.

 

Anlægsbudgettet er siden 1. behandlingen ændret som følger:

 

·         Budgettet er opskrevet med 0,1 mio. kr. i 2016 og overslagsårene, idet der er afsat midler til brug for fremme og realisering af byudvikling (ØU 202)

·         ”Vejprojekt Hørmarken / Slangerupvej” (MPT 203) er nedjusteret med 0,750 mio. kr., idet de samlede udgifter til projektet er ændret

·         I overslagsårene er ”Udvikling af fremtidens dagtilbud – etablering af institution i Hareskovby” (BSU 102) fremrykket fra 2019 til 2018. Projekteringen påbegyndes i 2017.

·         Projekt ”Genopretning af kommunens bygninger” (MPT 119) er i overslagsårene 2017-19 forhøjet fra årligt 10 mio. kr. til årligt 20 mio. kr.

·         Udgiftsprofilen for projekt PCB-renovering på Li. Værløse skole (MPT 123) er ændret fra 12 mio. kr. i 2017 til 6 mio. kr. i 2017 og 6 mio. kr. i 2018.

 

Der er vedlagt et revideret anlægsprogram (inkl. beskrivelser af de enkelte forslag) i bilag 6. Kommunernes forventede anlægsniveau ligger pt. (medio september) ca. 1,8 mio. kr. over den aftalte anlægsramme i økonomiaftalen for 2016.

 

Finansiering

Der budgetteres med en låneoptagelse på 10 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. til lån til tilbagebetaling af indefrosne ejendomsskatter og 5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

 

Der budgetteres med afdrag på lån på 83 mio. kr. i 2016, hvoraf 81 mio. kr. stammer fra det statslån, som blev optaget i 2011 i forbindelse med indgåelse af den nye Furesøaftale. Statslånets årlige ydelser udgør fast 137,2 mio. kr. fordelt på renter og afdrag.

 

I de ”øvrige finansforskydninger” budgetteres der bl.a. med frigivelse af deponerede midler på 28 mio. kr. i 2016, som kan henføres til den tidligere Farum Kommunes FIH-arrangementer. Desuden er der i 2016 og overslagsårene afsat en pulje på 10 mio. kr. årligt til grundkapital i forbindelse med almene boliger. Der er i 2017 og 2018 afsat i alt 17 mio. kr. til henholdsvis kommunal grundkapital og deponering vedr. om- og udbygning af Ryet Bo i 2017.

 

Siden 1. behandlingen er følgende ændret:

 

·         Der budgetteres i 2016 med en ”deponering” på kassen på 23 mio. kr. svarende til den del af det forventede provenu vedr. selvbudgettering, der reserveres til en efterregulering i 2019. Derfor frigives deponeringen på kassen tilsvarende i 2019 jf. Totalbudget 2016-2019 bilag 1.

 

·         Social- og Indenrigsministeriet har i brev af 22. sep. 2015 givet tilsagn om, at de deponerede midler på i alt 125 mio. kr. vedr. Furesøaftalen frigives med 20 mio. kr. årligt fra 2016. Det fremgår af Totalbudgettet under finansforskydninger. De årlige frigivne midler på 20 mio. kr. er samtidigt reserveret i Investeringspuljen til fremtidige investeringer, jf. investeringspuljeoversigten (bilag 7).

 

Takster

Forslag til takster fremlægges i andet punkt på denne dagsorden.

 

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

 

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

 

Borgerinddragelse

Der har været afholdt borgermøde om budgettet d. 3. juni 2015 på Ellegården i Farum. Budgettet har været i offentlig høring i perioden d. 27. august til d. 10. september hos høringsberettigede (dvs. handicaprådet, Ældrerådet samt brugerbestyrelser i daginstitutioner, skoler, foreninger og borgere samt organisationer m.fl.). Der er i alt indkommet 29 høringssvar fra disse interessenter, som er fremsendt til Byrådet. Høringssvar er tilgængelige på kommunens hjemmeside. Herudover er der indkommet 15 høringssvar fra diverse MED-udvalg, hvilket er håndteret i kommunens eget MED-system. Hoved-MED har haft lejlighed til at fremlægge deres synspunkter overfor Økonomiudvalget på Økonomiudvalgets møde d. 26. august 2015.

 

Det videre forløb

Økonomiudvalgets indstilling til 2. behandling videresendes til Byrådet til vedtagelse d. 7. oktober 2015.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse, at

 

1.      borgmesterens forslag til Totalbudget 2016-2019 af 24. sep. 2015, balancekatalog, reduktionsforslag, udvidelsesforslag, anlægsprogram 2016-19 samt oversigt over forventet forbrug af de opsparede midler 2015-19 (investeringspuljen) godkendes

2.      budgetaftalen af 24. september 2015 godkendes

3.      hensigtserklæringen om at skabe flere jobs, herunder til flygtninge godkendes

4.      anvende et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og tilhørende befolkningstal i 2016 med en budgetmæssig virkning på 25 mio. kr. (netto) i 2016

5.      anvende selvbudgettering i overslagsårene 2017-19 herunder kommunens eget skøn for befolkningsudviklingen

6.      personskatteprocenten fastsættes uændret til 24,8 pct. i 2016

7.      grundskyldspromillen fastsættes uændret til 21,5 promille i 2016

8.      grundskyldspromillen på produktionsjord fastsættes til uændret 6,7 promille i 2016

9.      dækningsafgiften på offentlige ejendomme, der er fritaget for grundskyld, fastsættes uændret til 12 promille i 2016

10.  dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme fastsættes uændret til 8,75 promille i 2016

11.  dækningsafgiften af forskelsværdien for forretningsejendomme nedsættes fra 7,5 promille til 6,5 promille i 2016

12.  kirkeskatten fastsættes uændret til 0,65 pct. i 2016

13.  forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre tekniske korrektioner i budgetmaterialet efter vedtagelsen

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 30. september 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

 

Anbefalet.

 

Anlægsbudgettet for 2016-19 nedjusteres med 12,2 mio. kr. i 2016, opskrives med 5 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018, som fremgår af vedlagte bilag (”Justeringer af anlægsbudget 2016-19 ved 2. behandlingen pr. 30. september”) som tilknyttes sagen.

Det betyder samtidig, at serviceudgifterne korrigeres i budget 2016 med 4,7 mio. kr. i 2016 og 3,3 mio. kr. i 2017.

Derudover knyttes i den forbindelse et nyt bilag 1 ”Revideret totalbudget 2016-19 af 30. september 2015”, et nyt bilag 2 ”Budgetnotat”, et nyt bilag 6 ”Revideret anlægsprogram og anlægsbeskrivelse af 30. september 2015” og et nyt bilag 7 ”Revideret forventet forbrug af de opsparede midler pr. 30. september 2015” til sagen frem mod udsendelse til byrådets behandling af sagen den 7. oktober 2015.

 

Øjvind Vilsholm (Ø) stemmer imod indstillingens punkt 1, 2, 3 og 11. Enhedslisten kan ikke støtte borgmesterens samlede forslag til budget og agter at fremsætte ændringsforslag i forbindelse med byrådets behandling.

 

Bilag

Bilag 1 - Totalbudget 2016 - 2019

190-2015-177742

Bilag 2 - Budgetnotat

190-2015-177726

Bilag 3 - Balancekatalog Budget 2016 - 2019

190-2015-177609

Bilag 4 - Reduktionsforslag Budget 2016 - 2019

190-2015-177713

Bilag 5 - Udvidelsesforslag Budget 2016 - 2019

190-2015-169120

Bilag 6 - Rev. anlægsprogram og anlægsbeskrivelser (7. oktober 2015)

190-2015-177594

Bilag 7  - Forventet forbrug af de opsparede midler pr. 7. okt. 2015

190-2015-177050

Bilag 8 - Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

190-2015-169042

Bilag 9 - Budgetaftale 2016-19.pdf

190-2015-169649

Bilag 10 - Hensigtserklæring 2015

190-2015-166384

Bilag 11a - Brev til  Social- og indenrigsministeriet 26. juni 2015

190-2015-169431

Bilag 11b - Brev fra  Social- og indenrigsministeriet 22. september 2015

190-2015-169430

Justering af anlægsprogrammet i 2016-2019 pr. 30. sep..xlsx

190-2015-172784

 

Bilagsnr

 

Beslutning truffet af Byrådet, den 7. oktober 2015:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

 

Øjvind Vilsholm (Ø) stillede ændringsforslag om, at "Øget forældrebetaling til FFO1" (Reduktionsforslag - BSU02) udgår, således at taksterne ikke stiger.

 

For stemte 4: Øjvind Vilsholm (Ø), Heidi Stock (UP), Ole F. Holleufer (V) og Kasper Krüger (V).

Imod stemte 17: A, C, B, Gustav Juul (V), Lars Carpens (V), Kurt Bork Christensen (V) og Per Kattrup (UP).

 

Øjvind Vilsholm (Ø) stillede ændringsforslag om, at ”Øget brugerbetaling på frokostordningerne i dagtilbud" (Balancekataloget, tema 2 forslag 2.2.) udgår, således at forældrebetalingen fastholdes på det nuværende niveau.

 

For stemte 2: Øjvind Vilsholm (Ø) og Kasper Krüger (V).

Imod stemte 19: A, C, B, V (undtagen Kasper Krüger), Per Kattrup (UP) og Heidi Storck (UP).

 

Øjvind Vilsholm (Ø) stillede ændringsforslag om, at

·         ”Budgetanalyse på Børne- og Skoleområdet" (Reduktionskataloget - BSU 03) medtages, men uden angivelse af beløb. Derved sikres, at besparelser først regnes med i budgettet, hvis der er politisk flertal for at implementere dem

·          "Budgetanalyse på Social- og Sundhedsområdet" (Reduktionskataloget - SSU 01) medtages, men uden angivelse af beløb. Derved sikres, at besparelser først regnes med i budgettet, hvis der er politisk flertal for at implementere dem.

·          "Rekruttering af færre elever" på social- og sundhedsområdet" (Reduktionskataloget - SSU 02) udgår, således at Furesø Kommune opretholder det nuværende antal elever på SOSU-området

·          "Ældreområdet - fortsættelse af aktiviteter jf. Furesø Kommunes andel af ældremilliarden" (Udvidelsesforslag SSU U1) opskrives fra 4 mio. kr. til 6,8 mio. kr., således at vi fastholder den hidtidige indsats på ældreområdet"

·          "Nedjustering af puljen til borgere med særlige behov på plejecentrene" udgår, så vi  fastholder den hidtidige indsats for vores svageste borgere (Reduktionskataloget - SSU28)

·          "Øget brugerbetaling på kørsel til genoptræning mv." udgår, således at borgere, der er visiteret til kommunale tilbud ikke skal betale mere for at blive kørt til genoptræning (Balancekataloget, tema 2 forslag 2.2.)

·          "Besparelse på budgettet for bæredygtighed og klima" udgår, så aktiviteterne inden for området fastholdes på det nuværende niveau (Reduktionskataloget - MPT 6)

·          "Nedjustering på entreprenørområdet" (Reduktionskataloget MPT 04) udgår, så vejkapitalen opretholdes, og der ikke skal gå længere tid, før f.eks. ødelagte fliser kan genoprettes

·          "Øgede krav om årlige effektiviseringer" udgår, således at vi fortsætter med at finde effektiviseringer for yderligere 20 mio. kr. årligt i 2016-19. (Totalbudget 2016-2019 ændres).

For stemte 1: Øjvind Vilsholm (Ø)

Imod stemte 20:  A, V, C, B, Per Kattrup (UP) og Heidi Storck (UP).

Øjvind Vilsholm stillede ændringsforslag om, at "Nedsættelse af dækningsafgiften med 1 promillepoint" udgår, således at dækningsafgiften fastholdes på 7,5 promille.

For stemte 1: Øjvind Vilsholm (Ø)

Imod stemte 20:  A, V, C, B, Per Kattrup (UP) og Heidi Storck (UP).

Økonomiudvalgets indstilling blev herefter sat til afstemning med følgende tilføjelser:

·         Anlægsbudgettet revideres, idet der omplaceres 9 mio. kr. fra 2016 til 2017 vedr. forslag ØU 101  – Rådhusløsning for Furesø Kommune. Omplaceringen skal ses i lyset af, at forvaltningen har modtaget en betalingsplan for totalentreprisen vedr. rådhuset siden 2. behandling af budget 2016-19 i Økonomiudvalget. Andelen af den totale entreprisesum er ifølge betalingsplanen lavere i 2016 end oprindeligt forventet. Den samlede økonomi for rådhusbyggeriet ændrer sig ikke, da der blot er tale om tidsmæssige forskydninger i betalingen. I den forbindelse knyttes der et revideret bilag 1 (Totalbudget af 7. oktober 2015), et revideret bilag 6 (Anlægsoversigt 2016-19 inkl. forslagsbeskrivelser) samt et revideret bilag 7 (”Forventet forbrug af de opsparede midler 2015-19” -Investeringspuljen bilag 7) til sagen.

·         Dækningsafgiften nedsættes yderligere (fra 7,5 til 6,5 promille). Nedsættelsen sker i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, som forpligter sig til via Jobcentret at skabe flere ordinære job, løntilskudsjob, virksomhedspraktikker mv. til kommunens ledige, herunder til flygtninge. Aftalen herom med erhvervsforeningen og industriforeningen godkendes.

For stemte 19:  A, C, B, V (undtagen Kasper Krüger), Per Kattrup (UP) og Heidi Storck (UP).

 

Imod stemte 2: Øjvind Vilsholm (Ø) og Kasper Krüger (V). Kasper Krüger stemmer imod, da han er imod højere brugerbetaling på FFOI takster og frokostordning i dagtilbud, og er imod at de opsparede midler anvendes, så længe der ikke er en plan for tilbageløb af midlerne til kassen.