32.         Beslutning: Teknisk budget 2017-2020 - KFIU

 

Sagsnr.:

190-2016-13910

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2016-89335

 

 

 

Beslutningstema

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for budget 2017-2020 skal fagudvalgene behandle det tekniske budget. Det tekniske budget for 2017-2020 på Kultur- Fritids og Idrætsudvalgets budgetområde forelægges hermed til udvalgets beslutning. 

 

Sagsfremstilling

Formålet med det tekniske budget er at fastlægge det nødvendige grundlag for det politiske arbejde med budget 2017-2020. Det tekniske budget for 2017-2020 tager udgangspunkt i det korrigerede budgetforslag for 2017 fremskrevet med KL’s skøn for pris-, løn- samt satsreguleringen.

 

Det tekniske budget er desuden reguleret med budgetkorrektioner, der vurderes nødvendige for at opretholde det eksisterende serviceniveau. Tekniske korrektioner er primært ændringer i budgetforudsætningerne, men kan også være konsekvenser af politiske beslutninger, der er foretaget efter budgetvedtagelsen i oktober 2015.

 

Tekniske korrektioner kan skyldes ændringer i:

·         Generel nedjustering af budgetposter som følge af Mer/mindreforbrug i regnskab 2015 eller forventet regnskab 2016

·         Ændringer i aktivitet

·         Enhedspriser

·         Øvrige budgetændringer (f.eks. mindre budgetfejl)

·         Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet efter budget 2016 blev vedtaget

 

Det tekniske budget 2017 er udarbejdet – og forelægges til udvalgets godkendelse – på baggrund af de nye principper for tekniske korrektioner, der er godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet i maj 2016. De nye principper for tekniske korrektioner jf. nedenfor giver et skærpet fokus på kommunens rammestyring på udvalgsniveau. Udvalget skal forholde sig til de tekniske korrektioner og anvise kompenserende besparelser indenfor udvalgets budgetramme, hvor en opdrift på et aktivitetsområde løbende modsvares af kompenserende handlinger på andre områder indenfor udvalget.

 

Kommunens driftsbudget udgør samlet set i udgangspunktet 2.383,7 mio. kr. i 2017, hvoraf Kultur- Fritids og Idrætsudvalgets budgetramme udgør 79,7 mio. kr., svarende til 3 % af det samlede driftsbudget. En teknisk gennemgang af kommunens samlede driftsbudget giver anledning til en samlet justering af budgetrammerne på 9,8 mio. kr., hvoraf Kultur- Fritids og Idrætsudvalgets andel udgør 0 mio. kr. jf. tabel 1 nedenfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalg

Drifts-ramme budget 2017

Tekniske korr.

2017

Besparelse pr. udvalg beregnet som maks. 0,5 % af udvalgets ramme

Teknisk budget 2017

 

a

b

c

d = a+b+c

 

 

 

 

 

I alt

2.383,7

9,8

-8,2

2.385,3

Økonomiudvalget

301,1

-16,2

0,0

284,9

Børne- og Skoleudvalget

775,4

2,2

-2,2

775,4

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

79,7

0,0

0,0

79,7

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

207,9

3,7

-1,0

210,6

Social- og Sundhedsudvalget

817,7

17,1

-4,1

830,7

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

202

3,0

-1,0

204,0

 

De nye principper betyder, at opdrift i udvalgenes budgetrammer, der skyldes stigninger i aktivitet som følge af befolkningstilvækst skal modsvares af løbende effektiviseringer, bedre ressource- og kapacitetsudnyttelse således, at budgetrammerne ikke korrigeres teknisk som følge heraf.

 

Endvidere betyder beslutningen om nye principper for tekniske korrektioner, at udvalg, hvor de tekniske korrektioner giver en opdrift i udvalgets budgetramme, skal anvise kompenserende besparelser på op til 0,5 % af udvalgets ramme.

 

Idet Kultur- Fritids og Idrætsudvalgets samlede tekniske korrektioner udgør 0 mio. kr. skal udvalget anvise kompenserende besparelser svarende til 0 mio. kr. (0,5 % af udvalgets driftsramme).

 

Samlet set skal udvalgene anvise kompenserende besparelser svarende til 8,2 mio. kr. mens Økonomiudvalget skal tage stilling til den resterende del af besparelsen på 1,6 mio. kr., som er den del af den samlede opdrift på 9,8 mio. kr., der ligger ud over de enkelte udvalgs budgetrammer på 0,5 %.   

 

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at de kompenserende besparelser ligger udover udvalgenes bidrag til effektiviserings- og besparelseskataloget for 2017 på samlet 40 mio. kr. 

 

Forslag til kompenserende besparelser, som svarer til op til 0,5 % af udvalgets ramme, vil blive forelagt for de relevante udvalg i august 2016, i sag om konsekvenser af ny lovgivning (DUT) og konsekvenserne af aftalen om kommunernes økonomi for 2017.

 

Det det tekniske budget 2017 er beregnet ud fra den lovgivning, der er gældende i 2016. Først når aftalen om kommunernes økonomi for 2016 er på plads, vil forvaltningen vurdere de økonomiske konsekvenser af ny lovgivning (DUT). En sag herom forelægges udvalget i august 2016.

 

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at der fortsat kan forekomme mindre tekniske korrektioner efterfølgende.

 

Tekniske korrektioner i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budget

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har et samlet udgiftsbudget på 97,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 18,2 mio. kr. i budget 2017, og det samlede budget er dermed på 79,7 mio. kr. netto.

 

Forvaltningen har gennemgået udvalgets budget for 2017-2020 og har vurderet, at der ikke er grundlag for at indarbejde tekniske korrektioner.

 

Foreløbige takster for udvalgets område

De foreløbige takster for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område forelægges til orientering. Taksterne er primært baseret på en fremskrivning af 2016-taksterne til 2017-pris- og lønniveau.       I bilag 2 er vedlagt en oversigt over taksterne.

 

Budgetbemærkninger

Der henvises til budgetbemærkningerne i budget 2016, indtil det nye udkast til bemærkninger for 2017 foreligger.

 

Borgerinddragelse

Der er ingen høring af det tekniske budget.

 

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes ”Principper for Økonomistyring”.

 

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen anbefaler, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede budgetramme ikke opjusteres/nedjusteres i perioden 2017-2020.

 

Det videre forløb

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2016, som led i den politiske behandling af teknisk budget 2017-2020, jf. budgettidsplanen for budget 2017-2020. Forslag til udmøntning af kompenserende besparelser vil blive forelagt udvalget sammen med eventuelle korrektioner som følge af DUT og aftale om kommunernes økonomi for 2017 i august 2016. 

 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets tekniske budget vil herefter sammen med de øvrige fagudvalgs indgå i det samlede budget 2017-2020 som 1. behandles i Økonomiudvalget den 31. august 2016 samt i Byrådet den 8. september 2016.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at 

·         udvalgets tekniske budget 2017 og overslagsår ikke korrigeres

·         budgetrammen er 79,7 mio. kr. (netto) for det tekniske budget i 2017

·         udvalgets foreløbige takster tages til efterretning.

 

 

 

 

Bilag

Bilag 1B - bevillingsoversigt 2017-2020.pdf

190-2016-92479

bilag 1A - bevillingsoversigt total.pdf

190-2016-92480

Bilag 2: Foreløbige takster KFIU

190-2016-99293

 

Bilagsnr

 

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. juni 2016:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

 

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.