58.         Beslutning: Budget 2017-2020 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

 

Sagsnr.:

190-2016-18925

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2016-140739

 

 

 

Beslutningstema

I henhold til tidsplanen for budget 2017-2020 forelægges udvalget i denne sag forslag til udvalgets budget for 2017-2020. Udvalget anmodes om at drøfte sagen, med henblik på den videre 1. behandling af budget 2017-2020 i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Sagsfremstilling

Sagen indeholder en forelæggelse af dette års effektiviserings- og besparelseskatalog, en opfølgning på udvalgets behandling af teknisk budget 2017-2020 herunder takster, som blev forelagt udvalget i juni 2016, idet bl.a. eventuelle konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indarbejdet. Endelig er vedlagt forslag til udvidelser på driftsbudgettet. Forslag til anlægsprogram 2017 – 2020 behandles på andet punkt på dagordenen.

 

Forslag til effektiviseringer og besparelser:

I vedtaget budget 2016 blev der for 2017 forlods indarbejdet uudmøntede besparelser og effektiviseringer på i alt 30 mio. På baggrund af en vurdering af det samlede budget ud fra en fireårig periode, som forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med 1. behandling af budgettet, er der udarbejdet et effektiviserings- og besparelseskatalog på 33 mio. kr. stigende til ca. 40 mio.kr. i budgetoverslagsårene. Niveauet for besparelserne er reduceret i forhold til det udmeldte niveau i juni, idet bl.a. konsekvenserne af regeringens og KLs økonomiaftale samt mindre renteudgifter som følge af mulig omlægning af kommunens statslån har forbedret kommunens budgetsituation.

 

Desuden lægges der i budgetforhandlingerne op til, at der indgås en 2-årig budgetaftale, således at der skabes mest mulig ro om budgettet, herunder ro til at vurdere mere langsigtede strukturelle ændringer i kommunens opgaver. Der er derfor ikke budgetteret med yderligere besparelser i 2018.

Som led i arbejdet med effektiviseringer og besparelser er der gennemført en inddragelsesproces, hvor forvaltningen bl.a. har været i dialog med ledere og medarbejdere, samt borgere i berørte råd og nævn. Der er fortsat igangværende dialoger med ledere og medarbejdere samt berørte bruger-borgergrupper om konsekvenser og udmøntning af de forskellige forslag, bl.a. i forhold til udmøntning af rammereduktionsforslag på hhv. BSU, KFIU og SSU. Forslag til udmøntning af de foreslåede rammereduktioner vil foreligge inden 2. behandlingen af budgetteet.

 

Forslagene i Effektiviserings- og besparelseskataloget er udtryk for både såkaldte rene effektiviseringer (enklere, bedre, billigere og smartere), generelle reguleringer (løn, reduceret pristalsregulering mv), strategiske og strukturelle justeringer af kommunens tilbud samt generelle reduktioner i budgettet, der udmøntes i samarbejde med decentrale ledere, medarbejdere og brugere.

 

Det samlede katalog og en oversigt er vedlagt i sagens bilag 1 og 2. Udvalget anmodes om at drøfte de for udvalget relevante effektiviserings- og besparelsesforslag med henblik på Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af det samlede katalog, som efterfølgende indgår i de politiske drøftelser om budget 2017-2020.

 

På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område udgør de samlede besparelser og effektiviseringer 2,9 mio. kr. i 2017, 4,1 mio. kr. i 2018, 4,1 mio. kr. i 2019 samt 4,1 mio. kr. i 2020. Blandt de væsentligste initiativer kan nævnes udvidelsen af partnerskabsaftalen med erhvervslivet og en styrket erhvervsindsats jf. afsnit om udvidelser nedenfor. De samlede beskrivelser af forslagene, der forelægges på udvalgets område fremgår af sagens bilag 1 og 2.

 

Forslag til budgetudvidelser – driften:

Der er forlods i budget 2017 – ligesom tidligere år – indlagt en pulje til budgetudvidelser på 5 mio. kr. til udvidelser på driften. Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til udvidelser jf. sagens bilag 3.  

 

På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område er der indarbejdet et udvidelsesforslag på 0,7 mio. kr. i 2017 og frem på erhvervsområdet, som vedrører erhvervsrettede initiativer på Flyvestationen, lokale indkøb og udmøntning af initiativerne i erhvervshandleplanen. I øvrigt henvises til det samlede udvidelseskatalog, der er forelagt sagen i bilag 3.  

 

 

Tekniske budget:

Udvalget behandlede i juni 2016 udvalgets tekniske budget 2017-2020. Forvaltningen har bl.a. som følge af økonomiske konsekvenser af aftalen om kommunernes økonomi, virkningerne af ny lovgivning (DUT) samt andre korrektioner revideret det tekniske budget. Forslag til de reviderede tekniske korrektioner er vedlagt som bilag 4.

 

Desuden er udvalgets bevillingsoversigter vedlagt i bilag 5 (dog er oversigterne ikke korrigeret med forslag til tekniske korrektioner og forslag til effektiviseringer og besparelser). 

 

DUT og andre korrektioner på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område:

På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område er der en række DUT reguleringer, som samlet betyder, at udvalgets ramme nedjusteres med 4,2 mio. kr. Dette sker dels som følge af, at statens bidrag til finansiering af kommunernes udgifter til fleksjob er forhøjet, og dels at en genberegning af refusionsreformen betyder, at statsrefusionen på sygedagpenge er højere end tidligere forudsat.

 

Budgettet nedjusteres ikke som følge af indførelse af 225 timers regel og kontanthjælpsloft, samt nye regler for integrationsydelse set i lyset af de generelle udfordringer, der er på området for kontant- og uddannelseshjælp, som forventes at have bæring ind i 2017. Herudover er der en regulering som følge af lov om mentorordninger. Budgettet er dog ikke nedjusteret som følge heraf, idet den forventede mindreudgift anvendes til at udmønte LEAN besparelsen, der er indarbejdet i vedtaget budget 2015.  

 

Økonomiske konsekvenser

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets budget for 2017 vil med dette budgetforslag udgøre 211,8 mio. kr. inkl. foreslåede tekniske korrektioner på 7,1 mio. kr., effektiviseringer og besparelser på 3,0 mio. kr. og budgetudvidelser svarende til 0,7 mio. kr.


 

                                                                                                      Hele 1.000 kr. / 2017 - priser

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Oprindeligt
budget

Tekniske korrektioner

Effekt.-
og besp.-
forslag

Udvidelser

Nyt budget-forslag

 

a

b

c

d

e = i alt a - d

 

 

 

 

 

 

Budget 2017

206.993

7..078

-2.991

700

211.780

Budget 2018

205.104

7.078

-4.182

700

208.700

Budget 2019

205.104

7.748

-4.181

700

209.371

Budget 2020

205.104

7.748

-4.181

700

209.371

 

Borgerinddragelse

Som led i forberedelsen af besparelses- og effektiviseringsforslagene har forvaltningen gennemført en dialog med berørte medarbejdere i MED-systemet og borgere i råd og nævn. Der er fortsat igangværende dialoger med ledere og medarbejdere samt berørte bruger-borgergrupper om konsekvenser og udmøntning af de forskellige forslag. Den skriftlige høringsproces ligger i perioden 12.-26. september, og der afholdes borgermøde den 14. september.

 

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

 

Det videre forløb

Sagen indgår i Økonomiudvalgets og Byrådets samlede 1. behandling af budget 2017-2020. 

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

 

·         drøfter forslag til budgetramme, effektiviseringer, besparelser og udvidelser på udvalgets område.

 

 

Bilag

Bilag 1: Effektiviserings- og besparelseskatalog Budget 2017

190-2016-144609

Bilag 2: Oversigt over effektiviserings- og besparelsesforslag til Budget 2017

190-2016-144608

Bilag 3 - Oversigt over budgetudvidelser med forslag 2017-2020

190-2016-144755

Bilag 4 BEU Tekniske korrektioner budget 2017.pdf

190-2016-144541

Bilag 5 BEU Bevillingsoversigt Teknisk budget 2017.pdf

190-2016-144544

 

Bilagsnr

 

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 23. august 2016:

Ikke til stede: Øjvind Vilsholm (Ø)

 

Drøftet.