85.         Beslutning: Budget 2017-2020 - Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

 

Sagsnr.:

190-2016-239

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2016-144384

 

 

 

Beslutningstema

I henhold til tidsplanen for budget 2017-2020 forelægges udvalget i denne sag forslag til udvalgets budget for 2017-2020. Udvalget anmodes om at drøfte sagen, med henblik på den videre 1. behandling af budget 2017-2020 i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Sagsfremstilling

Sagen indeholder en forelæggelse af dette års effektiviserings- og besparelseskatalog, en opfølgning på udvalgets behandling af teknisk budget 2017-2020 herunder takster, som blev forelagt udvalget i juni 2016, idet bl.a. eventuelle konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indarbejdet. Endelig er vedlagt forslag til udvidelser på driftsbudgettet. Forslag til anlægsprogram 2017 – 2020 behandles på andet punkt på dagordenen.

 

Forslag til effektiviseringer og besparelser:

I vedtaget budget 2016 blev der for 2017 forlods indarbejdet uudmøntede besparelser og effektiviseringer på i alt 30 mio. På baggrund af en vurdering af det samlede budget ud fra en fireårig periode, som forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med 1. behandling af budgettet, er der udarbejdet et effektiviserings- og besparelseskatalog på 33 mio. kr. stigende til ca. 40 mio.kr. i budgetoverslagsårene. Niveauet for besparelserne er reduceret i forhold til det udmeldte niveau i juni, idet bl.a. konsekvenserne af regeringens og KLs økonomiaftale samt mindre renteudgifter som følge af mulig omlægning af kommunens statslån har forbedret kommunens budgetsituation.

 

Desuden lægges der i budgetforhandlingerne op til, at der indgås en 2-årig budgetaftale, således at der skabes mest mulig ro om budgettet, herunder ro til at vurdere mere langsigtede strukturelle ændringer i kommunens opgaver. Der er derfor ikke budgetteret med yderligere besparelser i 2018.

 
Som led i arbejdet med effektiviseringer og besparelser er der gennemført en inddragelsesproces, hvor forvaltningen bl.a. har været i dialog med ledere og medarbejdere, samt borgere i berørte råd og nævn. Der er fortsat igangværende dialoger med ledere og medarbejdere samt berørte bruger-borgergrupper om konsekvenser og udmøntning af de forskellige forslag, bl.a. i forhold til udmøntning af rammereduktionsforslag på hhv. BSU, KFIU og SSU. Forslag til udmøntning af de foreslåede rammereduktioner vil foreligge inden 2. behandling af budgettet.

 

Forslagene i Effektiviserings- og besparelseskataloget er udtryk for både såkaldte rene effektiviseringer (enklere, bedre, billigere og smartere), generelle reguleringer (løn, reduceret pristalsregulering mv), strategiske og strukturelle justeringer af kommunens tilbud samt generelle reduktioner i budgettet, der udmøntes i samarbejde med decentrale ledere, medarbejdere og brugere.

 

Det samlede katalog og en oversigt er vedlagt i sagens bilag 1 og 2. Udvalget anmodes om at drøfte de for udvalget relevante effektiviserings- og besparelsesforslag med henblik på Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af det samlede katalog, som efterfølgende indgår i de politiske drøftelser om budget 2017-2020.

På Miljø-, Plan og Teknikudvalgets område udgør de samlede besparelser og effektiviseringer 3,4 mio. kr. i 2017, 3,9 mio. kr. i 2018, 4,4 mio. kr. i 2019 samt 4,4 mio. kr. i 2020.

 

Forslag til budgetudvidelser – driften:

Der er forlods i budget 2017 – ligesom tidligere år – indlagt en pulje til budgetudvidelser på 5 mio. kr. til udvidelser på driften. Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til udvidelser jf. sagens bilag 3.

 

Der er ikke nogle udvidelsesforslag på udvalgets område.

 

Tekniske budget:

Udvalget behandlede i juni 2016 udvalgets tekniske budget 2017-2020. Forvaltningen har bl.a. som følge af økonomiske konsekvenser af aftalen om kommunernes økonomi, virkningerne af ny lovgivning (DUT) samt andre korrektioner revideret det tekniske budget. Forslag til de reviderede tekniske korrektioner er vedlagt som bilag 4.

 

Desuden er udvalgets bevillingsoversigter vedlagt i bilag 5 (dog er oversigterne ikke korrigeret med forslag til tekniske korrektioner og forslag til effektiviseringer og besparelser). 

 

Det bemærkes, at der på Miljø-, Plan og Teknikudvalgets område ikke er nogen reguleringer som følge af lovændringer.

 

Brugerfinansierede område:

Den samlede korrektion på det brugerfinansierede område udgør en opjustering på 1,0 mio. kr. (netto) i 2017. Dette skyldes primært, at de nye ordninger for haveboliger bliver implementeret i 2017. 

 

Taksterne

Forvaltningen forelagde i juni måned kommunens foreløbige takstkatalog 2017 til udvalgets orientering. Siden da er der ikke foretaget nogen ændringer vedr. taksterne på det skattefinansierede område.

 

På det brugerfinansierede området (affaldsområdet) er det endelige forslag til takster nu beregnet.

Grundgebyret og taksterne for dagrenovation er uændrede ift. 2016, undtagen for 5m3 nedgravede beholdere, der er steget med ca. 2000 kr./år. Taksterne for haveaffald, erhvervsaffaldsgebyret og adgang for erhverv til genbrugsstationerne er uændrede ift. 2106. Der er tilføjet gebyrer for nye tilvalgsydelser såsom vask af beholdere og ekstra tømninger.

 

I Bilag 6 vedlægges der et notat, der redegør nærmere for ændringerne samt taksterne. 

 

Økonomiske konsekvenser

Miljø-, Plan og Teknikudvalgets budget for 2017 på det skattefinansierede område vil med dette budgetforslag udgøre 202,1 mio. kr. (netto), inkl. foreslåede besparelser på 3,4 mio. og tekniske korrektioner på 4,2 (jf. nedenstående tabel)

 

På det brugerfinansierede område opjusteres budgettet med ca. 1,0 mio. kr. årligt i årene 2017-2020. 


 

 

 

 

 

 

Hele 1.000 kr. / 2017- priser

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

Oprindeligt
budget

Tekniske korrektioner

Effekt.-
og besp.-
forslag

Udvidelser

Nyt

Budget-forslag

 

a

b

c

d

e = i alt a - d

 

 

 

 

 

 

Budget 2017

201.296

4.198

-3.412

 

202.082

Budget 2018

187.424

7.346

-3.909

 

190.861

Budget 2019

187.424

7.366

-4.353

 

190.437

Budget 2020

187.654

7.366

-4.353

 

190.667

 

 

Borgerinddragelse

Som led i forberedelsen af besparelses- og effektiviseringsforslagene har forvaltningen gennemført en dialog med berørte medarbejdere i MED-systemet og borgere i råd og nævn. Der er fortsat igangværende dialoger med ledere og medarbejdere samt berørte bruger-borgergrupper om konsekvenser og udmøntning af de forskellige forslag. Den skriftlige høringsproces ligger i perioden 12.-26. september, og der afholdes borgermøde den 14. september.

 

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

 

Det videre forløb

Sagen indgår i Økonomiudvalgets og Byrådets samlede 1. behandling af budget 2017-2020. 

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø, Plan- og Teknikudvalget

 

·        drøfter forslag til budgetramme, effektiviseringer, besparelser og udvidelser på udvalgets område.

·        tager de foreløbige takster på det brugerfinansierede område til efterretning.

 

 

Bilag

Bilag 1: Effektiviserings- og besparelseskatalog Budget 2017

190-2016-144609

Bilag 2: Oversigt over effektiviserings- og besparelsesforslag til Budget 2017

190-2016-144608

Bilag 3 - Oversigt over budgetudvidelser med forslag 2017-2020

190-2016-144755

Bilag 4. Tekniske korrektioner 2017-2010

190-2016-144656

Bilag 5a  Bevillingsoversigt MPT - Det skattefinansierede område - august

190-2016-145605

Bilag 5b: Bevillingsoversigt - MPT på Aktivitetsområder - august

190-2016-145607

Bilag 5C: Bevillingsoversigt 2017-2020 Forsyningsområdet - august

190-2016-144125

Bilag 6.a - Revideret takster MPT

190-2016-144200

 

Bilagsnr

 

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 24. august 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

 

Drøftet.