56.         Beslutning: Budget 2017-2020 - Social- og Sundhedsudvalget

 

Sagsnr.:

190-2016-18925

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2016-140751

 

 

 

Beslutningstema

I henhold til tidsplanen for budget 2017-2020 forelægges udvalget i denne sag forslag til udvalgets budget for 2017-2020. Udvalget anmodes om at drøfte sagen, med henblik på den videre 1. behandling af budget 2017-2020 i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Sagsfremstilling

Sagen indeholder en forelæggelse af dette års effektiviserings- og besparelseskatalog, en opfølgning på udvalgets behandling af teknisk budget 2017-2020 herunder takster, som blev forelagt udvalget i juni 2016, idet bl.a. eventuelle konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indarbejdet. Endelig er vedlagt forslag til udvidelser på driftsbudgettet. Forslag til anlægsprogram 2017 – 2020 behandles på andet punkt på dagordenen.

 

Forslag til effektiviseringer og besparelser:

I vedtaget budget 2016 blev der for 2017 forlods indarbejdet uudmøntede besparelser og effektiviseringer på i alt 30 mio. På baggrund af en vurdering af det samlede budget ud fra en fireårig periode, som forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med 1. behandling af budgettet, er der udarbejdet et effektiviserings- og besparelseskatalog på 33 mio. kr. stigende til ca. 40 mio. kr. i budgetoverslagsårene. Niveauet for besparelserne er reduceret i forhold til det udmeldte niveau i juni, idet bl.a. konsekvenserne af regeringens og KLs økonomiaftale samt mindre renteudgifter som følge af mulig omlægning af kommunens statslån har forbedret kommunens budgetsituation.

 

Desuden lægges der i budgetforhandlingerne op til, at der indgås en 2-årig budgetaftale, således at der skabes mest mulig ro om budgettet, herunder ro til at vurdere mere langsigtede strukturelle ændringer i kommunens opgaver. Der er derfor ikke budgetteret med yderligere besparelser i 2018.

 

Som led i arbejdet med effektiviseringer og besparelser er der gennemført en inddragelsesproces, hvor forvaltningen bl.a. har været i dialog med ledere og medarbejdere, samt borgere i berørte råd og nævn. Der er fortsat igangværende dialoger med ledere og medarbejdere samt berørte bruger-borgergrupper om konsekvenser og udmøntning af de forskellige forslag, bl.a. i forhold til udmøntning af rammereduktionsforslag på hhv. BSU, KFIU og SSU. Forslag til udmøntning af de foreslåede rammereduktioner vil foreligge inden 2. behandling af budgettet.

 

Forslagene i Effektiviserings- og besparelseskataloget er udtryk for både såkaldte rene effektiviseringer (enklere, bedre, billigere og smartere), generelle reguleringer (løn, reduceret pristalsregulering mv), strategiske og strukturelle justeringer af kommunens tilbud samt generelle reduktioner i budgettet, der udmøntes i samarbejde med decentrale ledere, medarbejdere og brugere.

 

Det samlede katalog og en oversigt er vedlagt i sagens bilag 1 og 2. Udvalget anmodes om at drøfte de for udvalget relevante effektiviserings- og besparelsesforslag med henblik på Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af det samlede katalog, som efterfølgende indgår i de politiske drøftelser om budget 2017-2020.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets område udgør de samlede besparelser og effektiviseringer 12,4 mio. kr. i 2017, 14,5 mio. kr. i 2018, 14,5 mio. kr. i 2019 samt 14,5 mio. kr. i 2020.

 

Forslag til budgetudvidelser – driften:

Der er forlods i budget 2017 – ligesom tidligere år – indlagt en pulje til budgetudvidelser på 5 mio. kr. til udvidelser på driften. Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til udvidelser jf. sagens bilag 3.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets område er der indarbejdet et udvidelsesforslag på 1,2 mio. kr. i 2017 og frem, som vedrører fortsættelse af pulje til ”Klippekort til ekstra hjemmehjælp”. Puljen er for 2017, jf. økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, overgået til bloktilskuddet. Tidligere var den en ansøgningspulje.

 

Det tekniske budget:

Udvalget behandlede i juni 2016 udvalgets tekniske budget 2017-2020. Forvaltningen har bl.a. som følge af økonomiske konsekvenser af aftalen om kommunernes økonomi, virkningerne af ny lovgivning (DUT) samt andre korrektioner revideret det tekniske budget. Forslag til de reviderede tekniske korrektioner er vedlagt som bilag 4.

 

Desuden er udvalgets bevillingsoversigter vedlagt i bilag 5 (dog er oversigterne ikke korrigeret med forslag til tekniske korrektioner og forslag til effektiviseringer og besparelser). 

 

Det bemærkes, at der på Social- og Sundhedsudvalgets område indgår reguleringer, som følge af økonomiaftalen for 2017. Reguleringerne udgør 2,0 mio. kr. i 2017, 2,2 mio. kr. i 2018, 3,2 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2020. Reguleringerne sker som følge af ny sundhedsaftale med fokus på den ældre medicinske patient, kronikere og tidlig opsporing. Merudgifterne modsvares af merindtægter på indtægtssiden under ØU.

 

Taksterne

Forvaltningen forelagde i juni måned kommunens foreløbige takstkatalog 2017 til udvalgets orientering. Siden da er der ikke foretaget nogen ændringer vedr. taksterne på det skattefinansierede område.

 

Økonomiske konsekvenser

Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2017 vil med dette budgetforslag udgøre 824,6 mio. kr. inkl. foreslåede tekniske korrektioner på 19,3 mio. kr., foreslåede effektiviseringer- og besparelser på 12,4 mio. og budgetudvidelser på 1,2 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

 

                                                                                                         Hele 1.000 kr. / 2017 - priser

Social- og Sundhedsudvalget

Oprindeligt
budget

Tekniske korrektioner

Effekt.-
og besp.-
forslag

Udvidelser

Nyt budgetforslag

 

a

b

c

d

e = i alt a - d

 

 

 

 

 

 

Budget 2017

816.508

19.285

-12.409

1.178

824.562

Budget 2018

826.310

20.989

-14.493

1.178

833.984

Budget 2019

836.521

23.020

-14.490

1.178

846.229

Budget 2020

836.522

22.587

-14.490

1.178

845.797

 

 

Borgerinddragelse

Som led i forberedelsen af besparelses- og effektiviseringsforslagene har forvaltningen gennemført en dialog med berørte medarbejdere i MED-systemet og borgere i råd og nævn. Der er fortsat igangværende dialoger med ledere og medarbejdere samt berørte bruger-borgergrupper om konsekvenser og udmøntning af de forskellige forslag. Den skriftlige høringsproces ligger i perioden 12.-26. september, og der afholdes borgermøde den 14. september.

 

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

 

Det videre forløb

Sagen indgår i Økonomiudvalgets og Byrådets samlede 1. behandling af budget 2017-2020. 

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget

 

·        drøfter forslag til budgetramme, effektiviseringer, besparelser og udvidelser på udvalgets område.

 

 

Bilag

Bilag 1: Effektiviserings- og besparelseskatalog Budget 2017

190-2016-144609

Bilag 2: Oversigt over effektiviserings- og besparelsesforslag til Budget 2017

190-2016-144608

Bilag 3 - Oversigt over budgetudvidelser med forslag 2017-2020

190-2016-144755

Bilag 5a Teknisk budget 2017-2020_Bevillingsoversigt SSU - fordelt på aktivitetsområder (ekskl. KLs pl-skøn ultimo juli)

190-2016-144492

Bilag 4 - SSU - Tekniske korrektioner Budget 2017-2020

190-2016-145241

Bilag 5b Teknisk budget 2017-2020_Bevillingsoversigt SSU - fordelt på aktivitetsområder og profitcentre (ekskl. KLs pl-skøn ultimo juli)

190-2016-144493

 

Bilagsnr

 

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2016:

Ikke til stede: Alle mødt

 

Drøftet idet udvalget ikke har taget stilling til de enkelte forslag.

Kurt Bork Christensen (V) ønsker ikke, at forslag SSU 9 og SSU 11 går videre i budgetprocessen.