112.       Beslutning: 2. behandling Budget 2017 - 2020

 

Sagsnr.:

190-2016-25204

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2016-164165

 

 

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal indstille Budget 2017 - 2020 til vedtagelse i Byrådet d. 12. oktober 2016.

 

Sagsfremstilling

Budgetforslaget blev 1. behandlet i Byrådet d. 8. september og har efterfølgende været i høring i perioden 12. - 26. september. Borgmesteren fremlægger nu et revideret forslag til Budget 2017 - 2020 til 2. behandling. Det overordnede Totalbudget fremgår af bilag 1 ”Totalbudget 2017-20 - 2. behandling”. Der er vedlagt budgetaftalen af 28. september 2016 (bilag 2), et revideret samlet budgetnotat (bilag 3 – version 4) af 29. september 2016, som redegør for de enkelte hovedposter i budgettet. Dertil kommer følgende reviderede bilag - effektiviserings- og besparelseskatalog inkl. oversigt (bilag 4), udvidelsesforslag (bilag 5), anlægsoversigt inkl. forslagsbeskrivelser (bilag 6) samt en opdateret version af de tekniske korrektioner på hvert af udvalgenes områder (bilag 7).

 

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af det følgende.

 

Hele Byrådet bestående Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten (Ø) og Heidi Storck (UP) har indgået en samlet budgetaftale den 28. september 2016. 

 

Ud over budgetaftalen er der ikke indkommet ændringsforslag til budgetforslaget 2017-20, som blev 1. behandlet den 8. september i Byrådet.

 

Totalbudgettet

I 2017 budgetteres der med et overskud på 71 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed i det fremlagte budgetforslag før afholdelse af udgifter til anlæg og finansiering. Det betyder, at de budgetterede driftsindtægter på i alt 2,48 mia. kr. (skatteindtægter og tilskud og udligning) mere end dækker summen af de budgetterede nettodriftsudgifter (2,38 mia. kr.) og renteudgifterne (23 mio. kr.).

 

Kommunen har siden 2010 oparbejdet en solid kassebeholdning. Derfor blev der forrige år oprettet en investeringspulje, hvor de tidligere års opsparede midler i kassen anvendes til investeringer, der udvikler kommunen. Investeringspuljen udgør forskellen mellem en nødvendig kassebeholdning til uforudsete udgifter, (ca. 80 mio. kr.) og kommunens øvrig opsparing eller anvendelse.

 

Det fremlagte anlægsprogram indeholder anlægsudgifter for 149 mio. kr. (netto). Heraf finansieres 105 mio. kr. af investeringspuljen, hvilket bl.a. er udgifter til PCB-renovering på Solvangskolen og Ll. Værløse Skole, rådhusbyggeriet samt en række øvrige anlægsinvesteringer (jf. Totalbudgettet i bilag 1 og anlægsoversigten i bilag 6). I bilag 3 budgetnotatet afsnit 8 er udarbejdet et særligt bilag ”Forventet forbrug af de opsparede midler i 2015-20”, der viser, hvilke projekter, der forventes finansieret af investeringspuljen i hele budgetperioden.

 

Samlet set indebærer det foreslåede budget 2017 en ændring af de likvide midler på 8 mio. kr. (jf. Totalbudgettet - bilag 1), når der tages højde for prioriteringen af ”investeringspuljen” på 105 mio. kr. i 2017 samt en ”frigivelse” på 8 mio. kr. i 2017 af den resterende del af den forventede opnåede gevinst ved selvbudgettering i 2016 på i alt 55 mio. kr. Der blev disponeret 32 mio. kr. af disse i 2016.

 

I det nedenstående redegøres der for de enkelte dele af totalbudgettet.

 

Indtægter (nettodriftsindtægter)

 

Der budgetteres med følgende:

 

·         Personskatteprocenten forudsættes uændret på 24,8 pct. i 2017

 

·        Grundskylden opkræves uændret svarende til 21,5 promille i 2017

 

·        Det foreslås, at dækningsafgiften af forskelsværdien mellem grundværdien og ejendomsværdien for forretningsejendomme nedsættes fra 6,5 promille til 5,5 promille over en toårig periode. En nedsættelse på 0,5 promille svarer til et årligt provenutab på knap 0,9 mio. kr. Der forventes samtidig en kompensation for provenutabet på 0,7 mio. kr. i 2017, 1,2 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019 samt 0,7 mio. kr. i 2020, jf. skattetilskudspulje på 250 mio. kr., som aftalt mellem regering og KL i økonomiaftalen for 2017. Ændringen indgik ikke i 1. behandlingen af budget 2017-2020.

 

·         Der opkræves en uændret dækningsafgift af forskelsværdien på 8,75 promille mellem grundværdien og ejendomsværdien for de offentlige ejendomme, der er fritaget fra grundskyld.

 

·          Der opkræves en uændret dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld på 12 promille

 

·         Der opkræves en uændret kirkeskat på 0,65 pct.

 

Ved 1. behandling af totalbudgettet lå det statsgaranterede udskrivningsgrundlag til grund for kommunens indtægtsbudget. Ved denne 2. behandling er det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag både anvendt i 2017 og overslagsårene. Det betyder, at både 2017 og overslagsårene 2018-20 bygger på det foreløbigt opgjorte udskrivningsgrundlag for 2015 fremskrevet med KL’s seneste forventninger til udvikling i udskrivningsgrundlaget frem til 2017.

 

For så vidt angår valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget i 2017 kan det oplyses, at forvaltningen skønner, at der pt vil være en samlet gevinst på knap 26 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering i 2017. Det skal nævnes, at skønnet er fordelt med et provenu på 4,2 mio. kr. i 2017 og et skøn på 21,4 mio. kr. vedrørende en efterregulering i 2020. De 21,4 mio. kr. kan likviditetsmæssigt først indhentes i 2020.

 

Forvaltningen anbefaler ud fra størrelsen af det samlede forventede provenu samt en samlet vurdering af fordele og ulemper at vælge selvbudgettering i 2017. Valget skal dog foretages under den klare forudsætning, at der for at minimere en finansieringsrisiko i 2020 i første omgang budgetteres med at reservere/deponere hele den forventede gevinst på 21,4 mio. kr. i kassen. Det skal nævnes, at såfremt befolkningstallet i 2016 udvikler sig mere gunstigt frem mod indberetningstidspunktet til Social- og Indenrigsministeriet vil forvaltningens indberette det senest kendte bud på befolkningstallet 1. januar 2017, således at kommunen opnår det højst mulige forventede provenu for 2017.

 

For en nærmere redegørelse for budgettering af skatteindtægter, tilskud og udligning samt valg af statsgaranti eller selvbudgettering henvises til bilag 3, afsnit 5.3., som er opdateret siden 1. behandling af budgettet.

 

Endeligt er det forudsat, at statens finansieringstilskud til kommunerne ikke er videreført i årene 2018-2020, idet det der fortsat er usikkerhed om dette tilskud videreføres i de kommende år. Det afgøres først ved næste års økonomiaftale. I 2017 udgør Furesø Kommunes andel 10,6 mio. kr. i 2017.

 

Øvrige poster på indtægtssiden i overslagsårene 2018-20 er ændret med samlet ca. 43 mio. kr. (netto), hvilket primært skyldes højere skøn over udviklingen i kommunernes skattegrundlag for 2015 og 2016. Det fremgår af regeringens nye skøn i Økonomisk Redegørelse pr. august 2016 og er indarbejdet i KL’s seneste tilskudsmodel.   

 

Drift (nettodriftsudgifter)

Siden 1. behandlingen er driftsudgifterne i 2017 samlet opjusteret med 17,4 mio. kr., fordelt med 2,7 mio. kr. vedr. besparelseskataloget, 7,7 mio. kr. vedr. de tekniske korrektioner og 7 mio. kr. vedr. udvidelser. Det fremgår af det følgende:

 

Følgende forslag er ændret i effektiviserings- og besparelseskataloget:

·         ”Ændring af kommunens FFO3-tilbud” (BSU6) er halveret, så besparelsen nu udgør 188.000 kr. i 2017 og 450.000 kr. i overslagsårene

·         ”Decentral udmøntet rammebesparelse på dagtilbudsområdet” (BSU7) på årligt 1 mio. kr. udgår i 2017 og overslagsårene

·         ”Decentral rammebesparelse på Skole- og FFO-området” (BSU8) på årligt 1 mio. kr. udgår i 2017 og overslagsårene

·         ”Aftale med FOU- Folkeoplysningsudvalget” (KFIU3) nedjusteres med 100.000 kr., således at den samlede besparelse udgør 1,3 mio. kr. i 2017 og 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2018-20. Der pågår stadig forhandlinger med repræsentanter for Folkeoplysningsudvalget. Konsekvenserne af disse forhandlinger vil blive tilrettet endeligt frem mod 2. behandling i Byrådet.

·         ”Nedjustering af aktiviteterne på klima- og miljøområdet (MPT4) nedjusteres med 100.000 kr. i 2017 og hvert af overslagsårene, således at budgettet reduceres med 0,3 mio. kr. årligt

·        ”Rammebesparelse på driftsgården” (MPT5) reduceres fra årligt 0,6 mio. kr. til 0,3 mio. kr. fra 2017 og frem

 

Siden 1. behandlingen er posten vedrørende uudmøntede effektiviseringer og besparelser på i alt 20 mio. kr. i 2019 og 30 mio. kr. i 2020 udgået

 

Desuden er de tekniske korrektioner ændret med følgende:

 

·         De hidtil opførte anlægsforslag vedr. ”digitalisering” (ØU 100) og ”indførelse af nyt omsorgssystem på ældre- og sundhedsområdet” (SSU200) er omflyttet til driftsbudgettet fra 2017 og frem (i alt 6,8 mio. kr. i 2017, 2,7 mio. kr. i 2018, 3,5 mio. kr. i 2019 og 3,7 mio. kr. i 2020) - omflytningen er udgiftsneutral

·         ”Pulje til vedligehold og af idrætsanlæg” (KFIU 100) og ”renovering og nyetablering af idræts-, kultur og fritidsanlæg” (KFIU101) er omflyttet til drift fra 2017 og frem (i alt 0,950 mio. kr. i 2017 og overslagsårene)

·         udvidelsen af budgettet til It-forsyningen er nu opgjort til 0,9 mio. kr. årligt svarende til samlet 3,6 mio. kr. i budgetperioden. Derfor er de tekniske korrektioner samlet nedjusteret ca. 4,4 mio. kr. i forhold til 1. behandlingen i 2017 og overslagsårene

·         afledte driftsudgifter på 0,2 mio. kr. i 2017 stigende til 0,4 mio. kr. årligt i overslagsårene 2018-20 vedrørende ”udvalgte vejprojekter” (MPT207)

·         de afledte driftsudgifter vedrørende anlægsprojektet ”udbygning af flyvestationen (jordarealer- Sydlejren)” (MPT205) er forhøjet med 35.000 kr. i 2017 og 110.000 kr. i hvert af overslagsårene 

 

 

Siden 1. behandlingen er udvidelsesforslagene øget med 7 mio. kr. fordelt som følger:

 

·        Puljen til ”Mere pædagogisk personale” på 1,5 mio. kr. i 2017 og i hvert af overslagsåerne er fortsat indeholdt i budgettet (BSU1U)

·        Puljen til ”Klippekort til ekstra hjemmehjælp” på 1,2 mio. kr. i 2017 og i hvert af overslagsårene er fortsat indeholdt i budgettet (SSU1U)

·        Der afsættes 100.000 kr. i 2017 til brug for overflytning af Jonstrupsamlingen (herunder samlingen af Danmarks første Statsseminarium) til Furesø Museer (KFIU1U)

·        Der afsættes årligt 100.000 kr. til dækning af udgifterne i forbindelse med gennemførelse af aktiviteter for veteranerne i Furesø Kommune (ØU1U)

·        Der afsættes årligt 125.000 kr. til indbrudsbekæmpelse i Furesø Kommune (ØU2U)

·        Der er afsat 2 mio. kr. til styrkelse af daginstitutions- og skoleområdet i 2017 og 2018 (BSU2U)

·        Der er afsat 2 mio. kr. til opretholdelse af godt serviceniveau på hjemmehjælpsområdet (SSU2U)

 

Der er i alt 9 udvidelsesforslag, som fremgår af bilag 5.

 

De samlede driftsudgifter er i 2017 nu på 2,38 mia. kr. inkl. tekniske korrektioner (24,2 mio. kr.), effektiviseringer og besparelser (-29 mio. kr. netto) samt udvidelser (8,4 mio. kr.).

 

Furesø Kommunes serviceudgifter udgør i budgetforslaget til 2. behandling 1,867 mia. kr. (jf. bilag 3, afsnit 13, som er opdateret siden 1. behandlingen). Det betyder, at kommunens serviceudgifter inkl. besparelser/udvidelser ligger 28 mio. kr. over den udmeldte vejledende serviceramme på 1,839 mia. kr. Kommunernes samlede forbrug af serviceudgiftsrammen ligger pt. (pr. 20. september) ca. 1 mia. kr. under aftaleniveauet i økonomiaftalen for 2017.

 

Anlæg

Anlægsbudgettet udgør i 2017 i alt godt 149,2 mio. kr. fordelt med 104,8 mio. kr. vedr. projekter finansieret af investeringspuljen, øvrige ordinære anlæg på 54,6 mio. kr. og salgsindtægter på 10,2 mio. kr.

 

Anlægsbudgettet er siden 1. behandlingen ændret som følger:

 

·         Budgettet er opskrevet med 4 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018 til brug for ”Udvalgte vejprojekter” (MPT207)

·        ”Udvikling af Farum Midtby (MPT102) er nedskrevet med 1 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018

·        Udgiftsprofilen for projekt PCB-renovering på Solvangskolen (MPT 122) er ændret, idet der er fremrykket 2 mio. kr. til 2016 fra 2017. Det ændrer ikke den samlede udgift for projektet.

·        Der er samlet overflyttet 7,8 mio. kr. fra anlæg til drift i 2017 (jf. afsnittet vedrørende driftsbudgettet)

·        Salgsindtægterne er i 2018 nedskrevet med 2 mio. kr. vedrørende ”Salgsindtægter som følge af ejendomsportefølgeanalysen” (ØU200)

 

Der er vedlagt et revideret anlægsprogram (inkl. beskrivelser af de enkelte forslag) i bilag 6. Kommunernes forventede anlægsniveau ligger pt. (pr. 20. september) ca. 1,1 mio. kr. over den aftalte anlægsramme i økonomiaftalen for 2017.

 

Finansiering

Der budgetteres med en låneoptagelse på 36,4 mio. kr. fordelt med 25 mio. kr. til lån til rådhusbyggeriet, 1 mio. kr. til tilbagebetaling af indefrosne ejendomsskatter og 11 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

 

Der budgetteres med afdrag på lån på 96 mio. kr. i 2017, hvoraf 92,3 mio. kr. stammer fra det nyoptagne lån hos Kommunekredit. Kommunekreditlånets årlige ydelser udgør fast 123,6 mio. kr. fordelt på renter og afdrag.

 

I de ”øvrige finansforskydninger” budgetteres der bl.a. med frigivelse af deponerede midler på 28 mio. kr. i 2017, som kan henføres til den tidligere Farum Kommunes FIH-arrangementer. Dertil kommer, at Social- og Indenrigsministeriet i 2015 gav tilsagn om, at de deponerede midler på i alt 125 mio. kr. vedr. Furesøaftalen kunne frigives med årligt 20 mio. kr. fra 2016 til 2021. Desuden er der i 2017 og overslagsårene 2018-19 afsat en pulje på 10 mio. kr. årligt til grundkapital i forbindelse med almene boliger. Der er i 2017 og 2018 afsat i alt 17 mio. kr. til henholdsvis kommunal grundkapital og deponering vedr. om- og udbygning af Ryet Bo i 2017.

 

Siden 1. behandlingen er følgende ændret:

 

·        Der budgetteres i 2019 med en ”frigivelse” på 6,5 mio. kr. af de hidtidige reserverede 7 mio. kr., vedrørende selvbudgettering fra 2016. De 7 mio. kr. var reserveret til en eventuel efterregulering i 2019, men pt. forventer forvaltningen kun, at der er behov for at reservere 0,5 mio. kr. af de 7 mio. kr. De 6,5 mio. kr. fremgår sammen med 8 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 (i alt 22,5 mio. kr.) som ”frigivelse” vedrørende selvbudgettering i 2016 jf. Totalbudget 2017-2020 bilag 1.

 

·        I forbindelse med, at Jobcenteret skal flytte i nyt lejemål i Farum Erhvervspark i løbet af 2017 er kommunen i henhold til gældende deponeringsregler forpligtet til at deponere et beløb svarende til anskaffelsesomkostninger for de benyttede lokaler. Det svarer til 10 mio. kr. i 2017. Det beløb var fejlagtigt opført i 2018 i stedet for 2017 ved 1. behandlingssagen. Det korrigeres nu ved 2. behandlingen.

 

 

Takster

Forslag til takster fremlægges i andet punkt på denne dagsorden.

 

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

 

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

 

Borgerinddragelse

Der har været afholdt borgermøde om budgettet d. 14. september 2016. Budgettet har været i offentlig høring i perioden d. 12. september til d. 26. september hos høringsberettigede (dvs. handicaprådet, Ældrerådet samt brugerbestyrelser i daginstitutioner, skoler, foreninger og borgere samt organisationer m.fl.). Der er i alt indkommet 40 høringssvar fra disse interessenter, som er fremsendt til Byrådet. Høringssvar er tilgængelige på kommunens hjemmeside. Herudover er der indkommet 14 høringssvar fra diverse MED-udvalg, hvilket er håndteret i kommunens eget MED-system. Hoved-MED har haft lejlighed til af flere omgange at fremlægge deres synspunkter overfor Økonomiudvalget.

 

Det videre forløb

Økonomiudvalgets indstilling til 2. behandling videresendes til Byrådet til vedtagelse d. 7. oktober 2015.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende

 

1)    borgmesterens forslag til Totalbudget 2017-2020 af 29. sep. 2016, effektiviserings- og besparelseskatalog, udvidelsesforslag, anlægsprogram 2017-20 samt oversigt over forventet forbrug af de opsparede midler 2015-20 (investeringspuljen)

2)    budgetaftalen af 28. september 2016

3)    at anvende et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og tilhørende befolkningstal i 2017 med en budgetmæssig virkning på 4,2 mio. kr. (netto) i 2017  

4)    at anvende selvbudgettering i overslagsårene 2018-20 herunder kommunens eget skøn for befolkningsudviklingen

5)    at personskatteprocenten fastsættes uændret til 24,8 pct. i 2017

6)    at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 21,5 promille i 2017

7)    at grundskyldspromillen på produktionsjord fastsættes til uændret 6,7 promille i 2017

8)    at dækningsafgiften på offentlige ejendomme, der er fritaget for grundskyld, fastsættes uændret til 12 promille i 2017

9)      at dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme fastsættes uændret til 8,75 promille i 2016

10) at dækningsafgiften af forskelsværdien for forretningsejendomme nedsættes fra 6,5 promille til 6,0 promille i 2017

11) at kirkeskatten fastsættes uændret til 0,65 pct. i 2017

12) at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre tekniske korrektioner i budgetmaterialet efter vedtagelsen

 

 

 

 

Bilag

Bilag 1 - Totalbudget 2017 - 2020 (2. behandling) REV. 3.10.16

190-2016-170102

Bilag 2 - Budgetaftale 2017 - 2018

190-2016-168712

Bilag 3 - Budgetnotat version 4 REV. 3.10.2016

190-2016-170115

Bilag 4 - oversigt effektivisering- og besparelsesforslag - REV. 3.10.16

190-2016-169892

Bilag 4a - Samlet effektiviserings- og besparelseskatalog - REV. 3. okt. 16

190-2016-169894

Bilag 5 - Forslag til udvidelser Budget 2017 - 2020 (2. behandling)

190-2016-168467

Bilag 6 - Anlægsprogram_2017- 2020 (2. behandling)

190-2016-168476

Bilag 6a - Samlet fil over anlægsbeskrivelser 2017-2020 (2. behandling)

190-2016-168477

Bilag 7 - Tekniske korrektioner Budget 2017 - 2020 (2. behandling)

190-2016-168589

Bilag 8 - Samarbejdsaftale med KFI og FOU

190-2016-169469

 

 

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 6. oktober 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

 

13)  Borgmesteren (A) fremsatte et ændringsforslag:
”Der afsættes en pulje på 1. mio. kr. i totalbudgettet med henblik på, at imødekomme ikke forudsete udgifter ved realisering af intentionerne i Budget 17/18. Disponering af puljen kræver enighed i Byrådet.”

 

Alle stemte for forslaget.

 

Herefter blev punkt 1 godkendt.

 

14)  Godkendt.

15)  Godkendt.

16)  Godkendt.

17)  Godkendt.

18)  Godkendt.

19)  Godkendt.

20)  Imod: Ø
For: A, V, C og B

21)  Godkendt.

22)  Godkendt.

23)  Godkendt.

24)  Godkendt.

 

Bilagsnr

 

Beslutning truffet af Byrådet, den 12. oktober 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

 

Ad 1) Det fremsatte ændringsforslag fra Økonomiudvalget blev vedtaget.

 

Ad 2) Godkendt.

 

Ad 3) Godkendt.

 

Ad 4) Godkendt.

 

Ad 5) Godkendt.

 

Ad 6) Godkendt.

Ad 7) Godkendt.

 

Ad 8) Godkendt.

Det korrekte tal for grundskyldspromillen er 10,75, hvilket har fremgået af materialet på nettet og i beregning af Totalbudget m.v.

Ændringsforslag skrevet ved punkt 8 ved Økonomiudvalgets behandling, tilhørte rettelig punkt 10 og er blot en administrativ fejlnotering.

 

Ad 9) Godkendt.

 

Ad 10)

Øjvind Vilsholm (Ø) stillede ændringsforslag om at dækningsafgiften af forskelsværdien for forretningsejendomme fastholdes på de nuværende 6,5 promille i 2017.

For stemte 1: Ø

Imod stemte 18: A, V, C og B

Undlader: 1: Heidi Storck

 

Ad 11) Godkendt.

 

Ad 12) Godkendt.

 

Budgettet blev vedtaget enstemmigt.