24.         Orientering: Revision af Kommuneplan 2017

 

Sagsnr.:

190-2016-17610

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2016-212352

 

 

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om resultatet af fordebatten om revision af Kommuneplan 2017 samt den videre proces.

 

Sagsfremstilling

Fordebatten om revision af Kommuneplan 2017 er nu afsluttet. Fordebatten begyndte med, at Plan- og Agenda 21 Strategi 2016 kom i høring i foråret 2016. Byrådet vedtog strategien den 28. september 2016. Mange af de bemærkninger, som kom ind i den forbindelse, har sammen med strategien været grundlag for fordebatten om kommuneplanen. Den 10. november 2016 afholdt kommunen en offentlig workshop i samarbejde med Miljørådet. På workshoppen udvalgte deltagerne at arbejde videre med følgende emner:

 

Temaet Det åbne land, her peger fordebatten på:

·        at der ikke skal åbnes mulighed for flere boliger i det åbne land, men at det anbefales, at give mulighed for flere bolig i tomme driftsbygninger, samt et ønske om at se på muligheden for etablering af minilandsbyer.

·        en øget sammenhæng i naturen, og nævner konkrete muligheder med inddragelse af vejkanter, bevare de grønne områder i byerne og forbedret biodiversitet.

·        at eksisterende fritidsaktiviteter skal sikres, at støjende fritidsaktiviteter ikke hører hjemme i en villakommune, at shelters, skovlegepladser mv. skal være fx i Farum Vestskov og ikke i fredninger, at fraktionering af det åbne land undgås, når fritidsaktiviteter placeres i det åbne land.

·        separation af spildevand og rent vand.

·        at det strategiske sigte med Flyvestationen, i større sammenhænge, bliver tydeligt, at Flyvestationen er et ”brand”, at nabosammenhænge bliver tydeligere, synliggøre de rekreative og fritidsmæssige muligheder.

·        en bedre oplysning om turismen i Furesø Kommune, bl.a. ved at kommunens hjemmeside forbedres. Udvikling af hjemmesiden indgår ikke i kommuneplanen, men anbefalingen bæres videre til arbejdet med udvikling af hjemmesiden om turisme. Naturpark Mølleå vil få sin egen hjemmeside.

 

Om temaet Erhverv, her peger fordebatten på:

·        at bevare kommunens erhvervsområder, og at udviklingen går mod service- og kontorerhverv o. lign. Udviklingen skal netop ske under hensyntagen til både de eksisterende virksomheder i erhvervsområderne, de omkringliggende boliger til erhvervsområderne samt miljø.

 

Om temaet Byer og centre, her peger fordebatten på:

·        hvordan der kan ske en byfortætning i en række konkrete områder i kommunen. Her har der været et særligt fokus på, at ny planlægning for byfortætning skal tage særligt højde for trafikken til og fra områderne.

 

Forvaltningens bemærkninger til anbefalingerne fremgår af bilag 1. Da workshoppen var arrangeret og afholdt i samarbejde med Miljørådet, har også Miljørådet udarbejdet bemærkninger til workshoppens anbefalinger. De fremgår af bilag 2.

Tidsplanen for den kommende proces med revision af Kommuneplan 2017 er vedlagt som bilag 3.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Borgerinddragelse

Borgerinddragelsen har været arrangeret og gennemført i samarbejde med Miljørådet. Der har været afholdt to offentlige arrangementer:

 

·        Workshop den 10. november 2016, og

·        Bustur rundt i kommunen den 13. november 2016.

 

I begge arrangementer deltog flere af dem, som i forbindelse med høringen af Plan- og Agenda 21 Strategi 2016, havde indgivet høringssvar. Der deltog mellem 35-50 i hvert af de to arrangementer.

 

I sensommeren 2017 forventes afholdt et borgermøde i høringsperioden. Forvaltningen ønsker også her at samarbejde med Miljørådet om borgerinvolveringen.

 

Som led i arbejdet med revision af kommuneplanen vil forvaltningen tage kontakt til ejerne på Flyvestationen for at drøfte, hvad der med fordel kan indgå i den overordnede planlægning for Flyvestationen inden for emner som den rekreative anvendelse, infrastruktur, natursammenhænge og kulturhistorie. Efter fremlæggelse for udvalget i maj tænkes den sammenhængende tænkning for Flyvestationen drøftet med de primære interessenter og naboer til Flyvestationen.

 

Borgerinddragelsen koordineres i videst muligt omfang med kommunens arbejde med de to nedsatte § 17-udvalg om henholdsvis Værløse Bymidte samt Ældre- og handicapegnede boliger.

 

Lovgrundlag

Planloven og Miljøbeskyttelsesloven

 

Det videre forløb

På Miljø-, Plan og Teknikudvalget i april vil temaet Det åbne land blive præsenteret. Temaerne Erhverv, Byer og centre samt emnet Flyvestationen vil blive præsenteret på udvalgsmødet i maj. I juni vil forslag til den samlede kommuneplan blive forelagt udvalget med henblik på at godkende forslaget og sende kommuneplanen i høring umiddelbart herefter.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø, Plan- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag

Bilag 1. Notat med forvaltningens bemærkninger til fordebatten

190-2017-7050

Bilag 2. Miljørådets bemærkninger til fordebatten

190-2017-6946

Bilag 3. Udkast til tidsplan for kommuneplanrevision 2017

190-2017-6011

 

Bilagsnr

 

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 8. februar 2017:

Ikke til stede:  

 

Taget til efterretning.