103.       Beslutning: Behandling af høringssvar til Plan- og Agenda 21 strategi 2016

 

Sagsnr.:

190-2016-1288

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2016-47912

 

 

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til indkomne bemærkninger til Plan- og Agenda 21 strategi 2016, med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Byråd om at vedtage de foreslåede ændringer af Plan- og Agenda 21 strategi 2016 i forhold til den oprindeligt offentliggjorte strategi.

 

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 16. december 2015 sin Plan- og Agenda 21 strategi 2016 for Furesø Kommune. Strategien var i offentlig høring i 8 uger fra tirsdag den 22. december til tirsdag den 16. februar 2016. I høringsperioden er der indkommet 16 høringssvar.

 

Høringssvarenes indhold varierer fra helt konkrete forslag til ændringer af teksten i strategien, over forslag til og bekymringer om prioriteringer af for eksempel spørgsmålet om vækst og flere indbyggere i kommunen, men også om benyttelse og beskyttelse af det åbne land.

Flere af de indkomne bemærkninger omfatter forslag, som ikke medfører ændringer af Plan- og Agenda 21 strategi 2016, og disse høringssvar vil indgå som baggrundsmateriale i forbindelse med det videre arbejde med Kommuneplan 2017 og relevante sektorplaner.

Forvaltningen vurderer, at høringssvar giver anledning til følgende ændringer i strategien:

 

o   Side 5 præciseres det, at det er de allerede planlagte arealer på Flyvestationen, der er tale om.

o   Side 7 præciseres afsnittet ”Planrammerne er på plads” så det kommer til at fremgå, hvordan afsnittet ”Agenda 21” i strategien kommer til at indgå i den kommende kommuneplan for 2017. Side 7 tilføjes to sætninger: ”Der kan dog ske ændringer, når det drejer sig om opdatering af fakta og opdateringer, som allerede er vedtaget i kommunens øvrige planer og politikker.” ”Agenda 21 får ikke sit eget kapitel i den kommende kommuneplan, men er et tværgående tema. Derfor vil der kunne ske ændringer overalt, i det omfang, det er relevant for den fysiske planlægning.”

 

o   Side 9 tilføjes ”Rammerne sættes i samarbejde med lodsejere og foreninger.”

o   Side 10 udgår punktet ”Stutterier i de ydre kiler”

o   Side 11 under kortet tilføjes i en faktaboks: ”I de indre kiler, må der kun etableres mindre anlæg til støtte for det almene friluftsliv, mens areal- og bygningskrævende friluftsanlæg kan placeres i de ydre kiler under hensyntagen til stedets landskabs-, natur- og kulturværdier.”

 

o   Side 12 tilføjes, at det er rammeområder for de tre store søer i kommunen.

o   Side 16 tilføjes et punkt: Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj.

o   Side 20 tilføjes i sidste sætning: ”for kultur- og naturoplevelser.”

o   Side 20 udgår sætningen ”For erhvervsområdet ved Lejrvej …”

o   Side 20 forlænges sætningen: ”Plangrundlagene for erhvervsområderne Kirke Værløsevej, Walgerholm og Lejrvej er utidssvarende og bør opdateres.” Med følgende tekst: ”med henblik på imødekommelse af behov for udviklingsmuligheder for eksisterede, dynamiske erhvervsmiljøer med begrænset miljøpåvirkning og plads til nye, mere kontorprægede erhvervstyper.”

 

o   Side 21 udgår punktet: ”Ændring af rammeområdet for Lejrvej erhvervsområde …”

o   Side 28 tilføjes tekst om ladestationer for el-biler.

o   Side 29 tilføjes et punkt: At der bliver arbejdet for at fremme etablering af ladestationer på optimale steder.

 

Ændringer siden høringsperioden, som medfører forslag til rettelser i strategien:

 

o   Side 3 opdateres forordet i forhold til faktuelle ændringer.

 

o   Side 8 Kommunerne har udarbejdet en naturparkplan for Naturpark Mølleåen. Der indsættes et punkt og tekst: ”Visionen for Naturpark Mølleåen er, at området skal plejes og bevares, så områdets besøgende også i fremtiden kan nyde det unikke landskab og den smukke natur, som findes her.”

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Borgerinddragelse

Strategien var i offentlig høring i 8 uger fra tirsdag den 22. december 2015 til tirsdag den 16. februar 2016. Borgere og Miljøråd har været inddraget på et offentligt møde den 4. februar 2016, hvor Plan- og Agenda 21 strategien blev præsenteret og diskuteret. I august 2016 har forvaltningen holdt møde med Miljørådet om deres høringssvar og om, hvordan Miljørådets medlemmer kan inddrages i den kommende revision af Kommuneplan 2017. Forvaltningen deltog med et oplæg om Fingerplanen, Plan- og Agenda 21 strategien og den kommende revision af Kommuneplan 2017 på et møde som Nordsjællands Landboforening havde arrangeret. Alle, som har sendt høringssvar til Plan- og Agenda 21 strategien, vil blive inviteret med i den kommende proces med revision af Kommuneplan 2017.

 

Lovgrundlag

Planlovens § 23a og 33a.

 

Det videre forløb

Sagen skal videre til Økonomiudvalgt og Byrådet.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

1.      vedtage de foreslåede ændringer af Plan- og Agenda 21 strategi 2016

2.      planstrategien ændres, så den lægger op til, at alle afsnit i kommuneplanen skal ændres i overenstemmelse med fakta og opdateringer, som allerede er vedtaget i kommunens øvrige planer og politikker.

 

Bilag

Notat om høringssvar om Plan- og Agenda 21 strategi 2016

190-2016-131898

Samlede høringssavr

190-2016-152453

Planstrategi 2016

190-2016-146783

 

 

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2016, den 21. september 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

 

Gustav Juul (V) stillede ændringsforslag enslydende med Lars Carpens’ på Miljø-, Plan- og Teknik udvalgets møde den 7. september 2016. Forslaget nedstemt.

 

Indstillingen blev enstemmigt anbefalet.

 

 

Beslutning truffet af Byrådet 2016, den 28. september 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

 

Venstre genfremsatte ændringsforslag enslydende med forslaget i Miljø-, Plan, og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget.

 

For stemte: V

Imod stemte A, C, B, Ø og Heidi Storck (UP)

 

Indstillingen blev herefter tiltrådt af hele byrådet.

 

Bilagsnr

 

Beslutning truffet af MPT 2016, den 7. september 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

 

Lars Carpens (V) stillede forslag om, at Plan- og Agenda-strategien tilpasses, så perspektivarealerne nord for Slangerupvej inddrages i planstrategien, så det bl.a. tilsikres, at en WIDEX-lignende virksomhed vil kunne lokalisere sig i Furesø Kommune.

Lars Carpens (V) stillede forslag om, at Plan- og Agendastrategien tilpasses, så sommerhusene på Hestetangsvej og Forårsvej kan tilbydes helårsstatus.

 

Udvalget stemte om forslagene fra V. Lars Carpens (V) stemte for, mens resten af udvalget stemte i mod.

 

Indstillingen blev enstemmigt anbefalet.