58.         Beslutning: Kommuneplan 2017 - Temadrøftelse om det åbne land

 

Sagsnr.:

190-2016-22156

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2017-35079

 

 

 

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte principper for udpegning og forvaltning af emner under temaet Det åbne land.

 

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at følgende temaer i kommuneplanen skal revideres: Det åbne land, Byer og centre, Erhverv, Regionale samarbejder og Agenda 21. Nærværende temadrøftelse handler om Det åbne land.

 

Kommuneplanen skal være et sammenhængende plangrundlag for benyttelse og beskyttelse i det åbne land. Planlægningen har derfor som mål at finde en balance mellem beskyttelsen af de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier på den ene side og den rekreative og jordbrugsmæssige anvendelse samt boliganvendelsen på den anden side. 

 

Furesø Kommune ligger i et smukt, varieret landskab, der især er præget af de store søer og sam­menhængende skovområder og de mellemliggende landbrugsarealer. Landskabet hænger nøje sammen med geologien, biologien og den tidligere og nuværende brug af landskabet. Størstedelen af landområderne i Furesø Kommune er udlagt som regionale friluftsområder i Fingerplanen, dvs. som grønne kiler med rekreative formål og med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse, se udbredelsen af de grønne kiler i bilag 6. Sammen med Fingerplanen sætter de statslige love og regler betydelige krav til udpegninger og retningslinjer, fx af Værdifulde landskaber og Større sammenhængende landskaber, Særlige naturbeskyttelsesinteresser og Økologiske forbindelser.

 

Forvaltningen har valgt seks emner ud til denne temadrøftelse. De er udvalgt, både fordi de er nævnt i Kommuneplan 2013, i Plan- og Agenda 21 Strategi 2016 og i fordebatten om kommuneplanrevisionen, og fordi de politiske valg omkring disse emner kommer til at udgøre et væsentligt grundlag for kommunens forvaltning og planlægning af aktiviteter i landområderne. Områder med forskellige interessehensyn kan overlappe hinanden, så et konkret areal kan være omfattet af flere sæt retningslinjer.

 

1.      Værdifulde landskaber og større sammenhængende landskaber

De værdifulde landskaber og større sammenhængende landskaber er udpeget med baggrund i en landskabskarakterkortlægning, udarbejdet efter Landskabskaraktermetoden. Metoden er udarbejdet af Miljøministeriet, og anvendes i kommuner landet over. Landskabskarakteren er det særlige udtryk, som bliver skabt i samspillet mellem naturgrundlaget, arealanvendelsen og de rumlige visuelle forhold uden for byerne, og metoden giver en nuanceret beskrivelse af de forskellige landskabers karakter og kvalitet. De væsentligste ændringer ift. udpegninger af værdifulde landskaber er, at forslag til ny udpegning også omfatter flyvestationen, Jonstrup og Bunds Ådal samt områderne omkring Stavnsholt Gydevej og Frederiksborgvej ved Flagsø. Derudover er der udpeget Større sammenhængende landskaber, fx Flyvestationen, se bilag 1.

 

 

 

2.      Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer efter SAVE-metoden

Registreringen af bygningernes bevaringsværdi er foretaget efter SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment), der bygger på en vurdering af fem parametre: En bygnings arkitektoniske værdi, dens kulturhistoriske værdi, dens miljømæssige værdi, dens originalitet og dens tilstand. Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9 og sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen. 1-3 er høj bevaringsværdi, 4-6 er middel bevaringsværdi og 7-9 er lav bevaringsværdi. Der er i den sammenfattende vurdering lagt særlig vægt på bygningens kulturhistoriske og visuelle betydning på den pågældende lokalitet, se bilag 2.

 

3.      Økologiske forbindelser

Udpegningen skal som noget nyt tage udgangspunkt i den nye statslige biodiversitetskortlægning. Det er et statsligt krav, at der udpeges økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. De potentielle økologiske forbindelser udpeges f.eks. på baggrund af planlagte indsatser, der endnu ikke er realiseret. Nogle af de områder, der tidligere indgik i særlige naturbeskyttelsesområder bliver i stedet udpeget som økologiske forbindelser, og omvendt, fordi udpegningsgrundlaget er ændret, se bilag 3.

 

4.      Benyttelse og beskyttelse af Søndersø

Da Kommuneplan 2013 blev vedtaget, var retningslinjerne for beskyttelse og benyttelse af Søndersø endnu ikke fastlagt. De blev efterfølgende udarbejdet og politisk vedtaget på Miljø-, Plan- og Teknikudvalget 12. maj 2014. Retningslinjerne vil nu blive indarbejdet i Kommuneplan 2017, og vil medføre en mindre revision af zoneringen i Søndersø samt af friluftsfaciliteterne på søbredden, herunder specielt badestederne, i forhold til Kommuneplan 2013, se bilag 4.

 

5.      Boliganvendelsen og anvendelsen af fritidshuse

Der kan i dag indrettes én ekstra bolig i en overflødiggjort landbrugsbygning. Med den nye planlov udvides den mulighed til også at omfatte andre overflødiggjorte bygninger fx skoler og vandværker. Derudover er der som noget nyt åbnet mulighed for at etablere flere boligenheder i eksisterende, egnede bygninger, fx til bofællesskaber. Det vil fortsat ikke være muligt inden for planlovens rammer at tillade udstykning af nye byggegrunde med henblik på opførelse af nye boliger i landzone. Den nye planlov åbner mulighed for, at pensionister kan tage deres sommerhus i landzone i brug som helårsbolig efter 1 års ejerskab. De umiddelbare rettigheder, som den kommende planlov forventes at give for flere boliger i landzonen, kan begrænses af specifikke fredningsbestemmelser og kilebestemmelser, se bilag 5.

 

6.      Rekreativ anvendelse og turisme i det åbne land

Kommunens søer, skove, naturområder og ikke mindst de åbne landområder giver rige og mange forskellige muligheder for et aktivt friluftsliv. Både til det organiserede friluftsliv, hvor spejderhytter og andre anlæg giver klubber særlige muligheder, og til det uorganiserede friluftsliv og turisme, hvor forskellige anlæg som Furesø Bad, bådudlejningen ved Fiskebæk og ikke mindst Flyvestationen rummer muligheder for alle. Adgangen til arealerne sikres langt overvejende af det rekreative stinet i kommunen. De rekreative stier indgår sammen med trafikstier, cykel- og gangstier og veje i kommunens rekreative rutenet, der omfatter kommunale, regionale og nationale ruter, se bilag 6.

 

Hertil kommer den landbrugsmæssige anvendelse og øvrige erhvervsaktiviteter i det åbne land, som vil blive behandlet under Erhvervs-temaet på næste møde.

 

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

 

Borgerinddragelse

Ejerne af SAVE- registrerede bygninger vil, når rapporten foreligger, modtage orientering herom og blive indbudt til at deltage i et møde, hvor resultatet præsenteres. Nabokommunerne vil blive hørt om udpegninger, der grænser op til kommunegrænsen, og som vurderes at have betydning hen over kommunegrænsen, fx udpegning af de økologiske forbindelser og værdifulde landskaber. Miljørådet bliver inviteret til et planlægningsmøde umiddelbart efter MPTU mødet i april og igen i maj, hvor oplæggene fra temadrøftelserne drøftes, og borgermøder i den kommende høringsperiode aftales. Lodsejere og andre borgere vil blive inddraget i høringsperioden fra juli til september 2017.

 

Lovgrundlag

Planloven. Den nye planlov forventes at træde i kraft senest 1. juli 2017.

 

Det videre forløb

Udvalgets anbefalinger vil indgå i arbejdet med revisionen af kommuneplanen.

Af vedlagte tidsplan, bilag 7, for revision af kommuneplan fremgår det, at kommuneplanforslaget bliver fremlagt på MPTU og alle relevante udvalg i juni, samt på Byrådsmødet den 28. juni 2017 til vedtagelse, inden den nye planlov træder i kraft forventelig 1. juli 2017. 

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø, Plan- og Teknikudvalget drøfter udkast til principper for udpegning i og forvaltning af det åbne land.

 

Bilag

Bilag 1 - Landskabskarakermetoden og udpegning af værdifulde landskaber

190-2017-41481

Bilag 2 - SAVE-registrering

190-2017-41480

Bilag 3 - Naturnetværk (Naturområder og økologiske forbindelser)

190-2017-41493

Bilag 4 - Retningslinjer for benyttelse og beskyttelse af Søndersø

190-2017-41488

Bilag 5 - Rekreativ anvendelse og turisme i det åbne land

190-2017-43002

Bilag 6 - Boliger og fritidshuse

190-2017-47052

Bilag 7 - Udkast til tidsplan for kommuneplanrevision

190-2017-53080

 

Bilagsnr

 

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 5. april 2017:

Ikke til stede:  

 

Drøftet.