79.         Drøftelse: Kommuneplan 2017 - Temamøde 2 - Erhverv, Byer og Centre

 

Sagsnr.:

190-2016-22156

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2017-50335

 

 

 

Temadrøftelse om Byer & Centre samt Erhverv

Udvalget skal drøfte principper for udpegning og forvaltning af emner under temaerne Byer og Centre samt Erhverv, herunder landbrugserhvervet.

 

Sagsfremstilling

Her følger oplæg til temadrøftelse om Byer og Centre samt Erhverv, herunder landbrugserhvervet i forlængelse af sidste måneds temadrøftelse om Det Åbne Land.

 

Forvaltningen har valgt tre emner ud til denne temadrøftelse. De er udvalgt, både fordi de er nævnt i Kommuneplan 2013, i Plan- og Agenda 21 Strategi 2016 og i fordebatten om kommuneplanrevisionen, og fordi de politiske valg omkring disse emner kommer til at udgøre et væsentligt grundlag for kommunens udvikling og forvaltning.

 

1.                   Detailhandel og bymidter

 

I Farum Hovedgade må der med Kommuneplan 2013 kun placeres butikker og restauranter i tre udvalgte områder. Dette foreslås ophævet for butikker og restauranter mindre end 100 m².

 

Udviklingsudvalget for Bymidten i Værløse er fremkommet med en række forslag, der skal bidrage til, at Værløse Bymidte skal være et rart sted at handle, færdes og bo, således at Bymidten styrkes som en attraktiv bymidte, hvor der er liv og aktiviteter.

 

Forvaltningen oplever en stigende interesse for at etablere midlertidige og/eller mobile spisesteder og madboder. Det kan f.eks. være isboder, sandwichboder, pølsevogne o.l. Disse kan i dag, efter aftale med grundejeren, opstilles på arealer, hvor der er mulighed for detailhandel. Det foreslås, at der i Kommuneplan 2017 udpeges et antal lokaliteter, hvor det skal være muligt at opstille mobile salgs- og serveringsboder. Af hensyn til de permanente spisesteder og detailhandlere i Værløse Bymidte, Farum Hovedgade og området omkring Farum Bytorv indgår disse lokaliteter ikke i udpegningen. Det samme gælder Værløse og Farum S-stationer. Der kan dog holdes enkeltstående markedsdage på de ikke udpegede arealer f.eks. Værløse Bymidte.

 

Fortætningsprincipper i henholdsvis Farum og Værløse foreslås revideret i Kommuneplan 2017, således at principperne fastholdes, men opdateres i forhold til udviklingen. Fortætningsmulighederne opretholdes gennem kommuneplanrammernes rummelighed og hovedstrukturens overordnede retningslinjer om udvikling og fortætning i centerområderne og bymidterne, se bilag 1

 

2.                   Erhvervsområder

Eksisterende erhvervsområder fastholdes og justeres i overensstemmelse med det gennemførte kommuneplantillæg for Sydlejren på Flyvestationen, der udvider erhvervsområdet med Filmstationen.

 

Antallet af virksomheder og arbejdspladser er steget i kommunen. Det samme er salget af såvel erhvervsjord og erhvervsejendomme samt udlejning til erhverv..

 

Der har i forbindelse med fordebatten om Plan- og Agenda 21 strategien været drøftet muligheden for omdannelse af erhvervsarealer til boligformål. I forbindelse med borgerinddragelse samt rundtur i Furesø Kommunes erhvervsområder, er det klart udtrykt, at der ikke bør inddrages erhvervsarealer til boligformål. Der er samtidig – fra en ejer af en erhvervsgrund – genfremsat ønske om, at omdanne dele af erhvervsområdet i Værløse til boligformål, fordi ejendommen nu på 8. år står tomt, se bilag 2.

 

3.                   Landbrugsmæssig anvendelse og øvrige erhvervsaktiviteter fx turisme

Det er en statslig interesse, at særligt værdifulde landbrugsjorde udpeges, at forbruget af

landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål ikke bliver større end nødvendigt, og at der er en klar grænse mellem land og by. Dette skal sikre jordbrugserhvervets fremtidige behov for arealer.

 

I Plan- og Agenda 21 2016 lægges der op til, at der i nærværende revision af kommuneplanen kommer mere landbrugsudnyttelse og nye udpegninger af Særligt Værdifulde Landbrugsområder.

 

På grund af kommunens landbrugsstruktur er det forvaltningens vurdering, at der ikke i Furesø Kommune er grundlag for at udpege særligt værdifulde landbrugsområder til varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser. Derimod vurderer forvaltningen, at der skal udformes retningslinjer, der sikrer jordbrugsmæssige interesser i alle de eksisterende landbrugsområder. Nordsjællands Landboforening er enig heri, se bilag 3.

 

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

 

Borgerinddragelse

Erhvervskontaktudvalget har været til Åbent Hus den 27. april 2017 kl. 15 – 16.30, hvor de havde lejlighed til at stille spørgsmål til kommuneplanen. Der blev især rejst spørgsmål omkring den nye planlov samt behovet for en trafikplan. 

 

Der har desuden været dialog med en repræsentant fra Nordsjællands Landboforening.

Miljørådet bliver inviteret til et møde umiddelbart efter MPT mødet i maj, hvor oplæggene fra te-mamødet drøftes, og hvor behovet for borgermøde i den kommende høringsperiode drøftes.

Lodsejere, virksomheder og borgere vil blive inddraget i høringsperioden fra juli til september 2017.

 

Lovgrundlag

Planloven. Den nye planlov forventes at træde i kraft senest 1. juli 2017.

 

Det videre forløb

Udvalgets anbefalinger vil indgå i arbejdet med revisionen af kommuneplanen.

 

Af vedlagte tidsplan for revision af kommuneplan fremgår det, at kommuneplanforslaget bliver fremlagt på MPT og alle relevante udvalg i juni, samt på Byrådsmødet den 28. juni 2017 til vedtagelse med henblik på offentlig hørring. Hvis det viser sig, at ministeren lader den reviderede planlov træde i kraft inden den 1. juli, og inden Byrådsmødet den 28. juni, vil forvaltningen redegøre for konsekvenserne i forbindelse med sagen til junimødet. 

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø, Plan- og Teknikudvalget drøfter udkast til principper for udpegning og forvaltning af de udvalgte emner.

Bilag

Bilag 1 - Byer og Centre

190-2017-57690

Bilag 2 - Erhverv

190-2017-57929

Bilag 3 - Landbrugserhvervet

190-2017-62708

 

Bilagsnr

 

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 10. maj 2017:

Ikke til stede:  

 

Drøftet.