26.         Beslutning/Drøftelse: Kommuneplan 2017 - forslag i høring

 

Sagsnr.:

190-2016-22156

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2017-71401

 

 

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om udvalget kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2017 til offentlig høring i 11 uger i perioden juni – september 2017. Sagen forelægges alle udvalg parallelt i juni måned 2017.

 

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2017 er udarbejdet med udgangspunkt i Vision Furesø, Plan- og Agenda 21 Strategi 2015, Furesø Kommuneplan 2013, temadrøftelser i Plan-, Miljø- og Teknikudvalget samt en fordebat. De gennemførte temadrøftelser havde overskrifterne: ”Det åbne land” og ”Erhverv og Byer og Centre”.

 

Revisionen af kommuneplanen

Revisionen af kommuneplanen er i Plan- og Agenda 21 Strategi 2016 fastlagt som en begrænset temarevision, og forslaget til den nye kommuneplan fastholder derfor i hovedtræk indholdet fra Kommuneplan 2013. Revisionen af kommuneplanen består fortrinsvis i tiltag og ændringer vedrørende planlægningen for Landskab og Natur i Det åbne land, for Byer og Centre og for Erhverv.

De væsentligste ændringer i kommuneplanen er:

·        Registrering og optagelse af bevaringsværdige bygninger i det åbne land, efter hidtidig praksis.

·        Justering af naturnetværket, herunder de økologiske forbindelser, på baggrund af biodiversitetskortlægning

·        Etablering af Naturpark Mølleåen

·        Justering af udpegning af værdifulde landskaber, herunder udpegning af Flyvestationen som et større sammenhængende landskab, på baggrund af en landskabskarakterkortlægning

·        Udpegning af de særlig værdifulde landbrugsområder udgår på grund af landbrugsstrukturen i kommunen

·        Udpegning af områder, hvor skovrejsning er ønsket udgår, da omkring en fjerdedel af kommunens landområde i dag er dækket af skov

·        Udpegning af ti lokaliteter til stadepladser

·        Mulighed for etablering af butikker og cafeer op til 150 m2 i hele Farum Hovedgade

·        Opdatering af fortætningsstrategi for Farum Midtby og Værløse Bymidte

·        Indarbejdelse af de vedtagne bæredygtighedskriterier for lokalplanlægning og nybyggeri

·        Indarbejdelse af Arkitektur- og Byrumsstrategien i Hovedstrukturen og i Rammer for lokalplanlægning

·        I Rammer for lokalplanlægning er det særligt rammerne: 1B5, 1B8, 1C1, 1C2, 1C3, 1C5, 1C6, 1C7, 1C8, 2B6, 2C4 og 2C5 om Arkitektur- og Byrumsstrategien særlig i Farum Hovedgade samt den nye 20F11 om naturlegeplads ved Farum Kaserne, der er ændret

·        Nyt bilag A for Farum Hovedgade i Rammer for lokalplanlægning

 

 

 

Kommuneplanens indhold

Kommuneplanen angiver rammerne for udviklingen af de fysiske forhold i byerne og i landområderne. Planloven forpligter Byrådet til at arbejde for, at planen virkeliggøres. Hovedstruktur, retningslinjer og rammer skal således anses for bindende for Byrådets lokalplanlægning og administration af anden lovgivning. Kommuneplanen har derimod ingen direkte retsvirkning over for grundejere eller bygherrer.

Kommuneplan 2017 for Furesø Kommune afløser den tidligere Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune samt de senere vedtagne kommuneplantillæg.

 

Kommuneplanens opbygning

Kommuneplanen er opdelt i to hæfter.

Hæfte 1, Hovedstrukturen, indeholder de overordnede træk regionalt og i kommunen, retningslinjer for planlægning og administration af lovgivningen samt redegørelse for planens forudsætninger. Hovedstrukturen er opbygget med 10 emnebestemte kapitler og en indledning.

Hæfte 2, Rammer for lokalplanlægningen, indeholder kommuneplanens konkrete rammer for lokalplanlægningen for de enkelte geografiske områder. Rammer for lokalplanlægningen er opdelt i generelle rammer og specifikke rammer for hvert af enkeltområderne.

Fotos er ikke endelig udvalgt, men vil blive valgt inden kommuneplan 2017 sendes i offentlig hørring. På samme måde kan der ske mindre korrektioner i teksten. Kommuneplanen indeholder en del kort, som også kan findes i bedre kvalitet på hjemmesiden under Kommuneplan 2017.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport, som sendes i offentlig høring sammen med forslaget til kommuneplanen. Kravet om miljøvurdering gælder for ændringer af planen, hvis ændringerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Interessentinddragelse

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til kommuneplan har der været holdt dialogmøder med Miljørådet, Industriforeningen, Erhvervsforeningen og Landboforeningen. Forslag herfra er søgt indarbejdet i forslaget til kommuneplan.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Borgerinddragelse

I fordebatten er der afholdt borgermøde og en bustur rundt i kommunen.

 

Forslaget til kommuneplan 2017 vil blive sendt i høring i 11 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt borgermøde.

 

Lovgrundlag

Planloven.

Den nye planlov forventes at træde i kraft den 15. juni 2017. Det betyder, at Furesø Kommune sender sit forslag til Kommuneplan 2017 i høring efter reglerne i den reviderede planlov. Se mere om ændringerne i planloven i punktet på dagsordenen til Miljø-, Plan- og Teknikudvalget den 7. juni 2017 om den nye planlov.

 

Det videre forløb

Der afholdes Åbent Hus om kommuneplanrevisionen for interesserede Byrådsmedlemmer fredag den 2. juni kl 15-17. Forvaltningen gennemgår de vigtigste nyskabelser i Kommuneplan 2017, og der vil være mulighed for at få svar på spørgsmål. Forslag til kommuneplan skal udsendes i høring i juni måned for, at Byrådet kan nå at vedtage en endelig kommuneplan i denne byrådsperiode.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2017 med henblik på offentlig høring i 11 uger.

 

Bilagene til Kommeplan 2017 bringes ud/eftersendes til Byrådets medlemmer i morgen.

 

 

Bilag

Bilag 1: indledning af 31. maj

190-2017-82988

Bilag 2: Kapitel 1 af 31_maj

190-2017-82734

Bilag 3: Kapitel 2 den 31_5

190-2017-82644

Bilag 4: Kapitel 3 af 31_maj

190-2017-82624

Bilag 5: Kapitel 4 af 31_maj

190-2017-82626

Bilag 6: Kapitel 5 af 31_maj

190-2017-82627

Bilag 7: Kapitel 6 af 31_maj

190-2017-82628

Bilag 8: Kapitel 7 af 31_maj

190-2017-82629

Bilag 9: Kapitel 8 af 31_maj

190-2017-82631

Bilag 10: Kapitel 9 af 31_maj

190-2017-82632

Bilag 11: Kapitel 10 af 31_maj

190-2017-82634

Bilag 12: Bilag 1 til Hovedstrukturen af 31_maj

190-2017-82622

Bilag 13: Bilag 2 til Hovedstrukturen af 31_maj

190-2017-82737

Bilag 14: Bilag 3 til Hovedstruktur af 31 maj

190-2017-82989

Bilag 15: Bilag 4 til Hovedstrukturen Miljøvurdering af 31_maj

190-2017-82537

Bilag 16: Rammer for lokalplanlægning af 31_maj

190-2017-82777

Bilag 17: Oversigtskort over Hovedstruktur og Rammer af 31_maj

190-2017-82602

 

 

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. juni 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

 

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 7. juni 2017:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

 

Anbefalet.

 

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. juni 2017:

Ikke til stede: Alle mødt

 

1) De borgere, der har et støjniveau under grænseværdien, skal ikke udsættes for mere støj end i dag ved by- og erhvervsudvikling.

 

2) Det foreslås, at der indarbejdes stillezoner i såvel by som land.

 

Indstillingen godkendt.

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. juni 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

 

Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Kommuneplan 2017.

Bilagsnr

 

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 6. juni 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

 

Anbefalet som indstillet.