80.         Beslutning: Kommuneplan 2017 - forslag i høring

 

Sagsnr.:

190-2016-22156

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2017-92256

 

 

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om udvalget kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2017 til offentlig høring i 11 uger i perioden juni – september 2017. Sagen forelægges alle udvalg parallelt i juni måned 2017.

 

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2017 er udarbejdet med udgangspunkt i Vision Furesø, Plan- og Agenda 21 Strategi 2015, Furesø Kommuneplan 2013, temadrøftelser i Plan-, Miljø- og Teknikudvalget samt en fordebat. De gennemførte temadrøftelser havde overskrifterne: ”Det åbne land” og ”Erhverv og Byer og Centre”.

 

Revisionen af kommuneplanen

Revisionen af kommuneplanen er i Plan- og Agenda 21 Strategi 2016 fastlagt som en begrænset temarevision, og forslaget til den nye kommuneplan fastholder derfor i hovedtræk indholdet fra Kommuneplan 2013. Revisionen af kommuneplanen består fortrinsvis i tiltag og ændringer vedrørende planlægningen for Landskab og Natur i Det åbne land, for Byer og Centre og for Erhverv.

De væsentligste ændringer i kommuneplanen er:

·        Registrering og optagelse af bevaringsværdige bygninger i det åbne land, efter hidtidig praksis.

·        Justering af naturnetværket, herunder de økologiske forbindelser, på baggrund af biodiversitetskortlægning

·        Etablering af Naturpark Mølleåen

·        Justering af udpegning af værdifulde landskaber, herunder udpegning af Flyvestationen som et større sammenhængende landskab, på baggrund af en landskabskarakterkortlægning

·        Udpegning af de særlig værdifulde landbrugsområder udgår på grund af landbrugsstrukturen i kommunen

·        Udpegning af områder, hvor skovrejsning er ønsket udgår, da omkring en fjerdedel af kommunens landområde i dag er dækket af skov

·        Udpegning af ti lokaliteter til stadepladser

·        Mulighed for etablering af butikker og cafeer op til 150 m2 i hele Farum Hovedgade

·        Opdatering af fortætningsstrategi for Farum Midtby og Værløse Bymidte

·        Indarbejdelse af de vedtagne bæredygtighedskriterier for lokalplanlægning og nybyggeri

·        Indarbejdelse af Arkitektur- og Byrumsstrategien i Hovedstrukturen og i Rammer for lokalplanlægning

·        I Rammer for lokalplanlægning er det særligt rammerne: 1B5, 1B8, 1C1, 1C2, 1C3, 1C5, 1C6, 1C7, 1C8, 2B6, 2C4 og 2C5 om Arkitektur- og Byrumsstrategien særlig i Farum Hovedgade samt den nye 20F11 om naturlegeplads ved Farum Kaserne, der er ændret

·        Nyt bilag A for Farum Hovedgade i Rammer for lokalplanlægning

 

 

 

Kommuneplanens indhold

Kommuneplanen angiver rammerne for udviklingen af de fysiske forhold i byerne og i landområderne. Planloven forpligter Byrådet til at arbejde for, at planen virkeliggøres. Hovedstruktur, retningslinjer og rammer skal således anses for bindende for Byrådets lokalplanlægning og administration af anden lovgivning. Kommuneplanen har derimod ingen direkte retsvirkning over for grundejere eller bygherrer.

Kommuneplan 2017 for Furesø Kommune afløser den tidligere Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune samt de senere vedtagne kommuneplantillæg.

 

Kommuneplanens opbygning

Kommuneplanen er opdelt i to hæfter.

Hæfte 1, Hovedstrukturen, indeholder de overordnede træk regionalt og i kommunen, retningslinjer for planlægning og administration af lovgivningen samt redegørelse for planens forudsætninger. Hovedstrukturen er opbygget med 10 emnebestemte kapitler og en indledning.

Hæfte 2, Rammer for lokalplanlægningen, indeholder kommuneplanens konkrete rammer for lokalplanlægningen for de enkelte geografiske områder. Rammer for lokalplanlægningen er opdelt i generelle rammer og specifikke rammer for hvert af enkeltområderne.

Fotos er ikke endelig udvalgt, men vil blive valgt inden kommuneplan 2017 sendes i offentlig hørring. På samme måde kan der ske mindre korrektioner i teksten. Kommuneplanen indeholder en del kort, som også kan findes i bedre kvalitet på hjemmesiden under Kommuneplan 2017.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport, som sendes i offentlig høring sammen med forslaget til kommuneplanen. Kravet om miljøvurdering gælder for ændringer af planen, hvis ændringerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Interessentinddragelse

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til kommuneplan har der været holdt dialogmøder med Miljørådet, Industriforeningen, Erhvervsforeningen og Landboforeningen. Forslag herfra er søgt indarbejdet i forslaget til kommuneplan.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Borgerinddragelse

I fordebatten er der afholdt borgermøde og en bustur rundt i kommunen.

 

Forslaget til kommuneplan 2017 vil blive sendt i høring i 11 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt borgermøde.

 

Lovgrundlag

Planloven.

Den nye planlov forventes at træde i kraft den 15. juni 2017. Det betyder, at Furesø Kommune sender sit forslag til Kommuneplan 2017 i høring efter reglerne i den reviderede planlov. Se mere om ændringerne i planloven i punktet på dagsordenen til Miljø-, Plan- og Teknikudvalget den 7. juni 2017 om den nye planlov.

 

Det videre forløb

Der afholdes Åbent Hus om kommuneplanrevisionen for interesserede Byrådsmedlemmer fredag den 2. juni kl 15-17. Forvaltningen gennemgår de vigtigste nyskabelser i Kommuneplan 2017, og der vil være mulighed for at få svar på spørgsmål. Forslag til kommuneplan skal udsendes i høring i juni måned for, at Byrådet kan nå at vedtage en endelig kommuneplan i denne byrådsperiode.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2017 med henblik på offentlig høring i 11 uger.

 

Bilagene til Kommeplan 2017 bringes ud/eftersendes til Byrådets medlemmer i morgen.

 

 

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 6. juni 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

 

Anbefalet som indstillet.

 

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. juni 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

 

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. juni 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

 

Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Kommuneplan 2017.

 

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 7. juni 2017:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

 

Anbefalet.

 

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. juni 2017:

Ikke til stede: Alle mødt

 

1) De borgere, der har et støjniveau under grænseværdien, skal ikke udsættes for mere støj end i dag ved by- og erhvervsudvikling.

 

2) Det foreslås, at der indarbejdes stillezoner i såvel by som land.

 

Indstillingen godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017

Siden fagudvalgene den 6. og 7. juni 2017 behandlede sagen om Forslag til Kommuneplan 2017 er der sket en række redaktionelle ændringer, herunder ændret fotos. Indledningen er opdateret og ændret, særligt under punktet ”Nyt i planen”. Både den tidligere og den nye version er vedlagt.

 

Forvaltningen foreslår to mindre ændringer i retningslinje 6.7 og 6.9:

 

Forelagt version

Ny version

6.7
I de udpegede kulturmiljøer skal de vigtige enkeltelementer og bærende strukturer beskyttes og styrkes. Der må ikke etableres byggeri og anlæg, som forringer eller afskærer kulturmiljøets helhed, visuelle eller fysiske sammenhæng.
jf. kort 6.11

 

 

 

Ny 6.7

Inden for de udpegede kulturmiljøer skal ny bebyggelse

og anlæg udformes og placeres under hensyntagen til kulturmiljøet

og på en måde, så kulturmiljøets helhed, herunder den

visuelle og fysiske sammenhæng mellem kulturmiljøets

forskellige elementer, ikke forringes eller afskæres,

jf. retningslinjekort 6.11.

6.9

De udpegede kulturarvsarealer skal så vidt muligt friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg. Byggeri der er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugs- og skovdrift, skal placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse, jf. kort 6.11.

Ny 6.9

De udpegede kulturarvsarealer skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg. Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugs- og

skovdrift, skal så vidt muligt placeres i tilknytning til

eksisterende bebyggelse, jf. retningslinjekort 6.11.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefalet overfor Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2017 med henblik på offentlig høring i 11 uger.

 

 

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2017:

Ikke til stede: Ole Bondo Christensen (A)

 

Anbefalet.

 

Supplerende sagsfremstilling til byrådsmødet den 28. juni 2017

Byrådet får Forslag til kommuneplan 2017 for Furesø Kommune i en ny og samlet version.

 

Der er sket redaktionelle ændringer af fejl, udskiftning af billeder på grund af kvalitet, ændringer f rækkefølgen på kort i kapitel 9, så kort og tekst passer bedre sammen. Indholdsmæssigt er der ikke sket ændringer fra den version, som økonomiudvalget har behandlet til den nuværende version.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Kommuneplan 2017 med henblik på offentlig høring i 11 uger.

 

Bilag

Bilag 1: Forslag til kommuneplan 2017 af 22. juni

190-2017-92299

Bilag 2: Forslag til Rammer til lokalplanlægning af 22. juni

190-2017-92300

Bilag 3: Oversigtskort over Hovedstruktur og Rammer af 31_maj

190-2017-92297

 

Bilagsnr

 

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. juni 2017:

Ikke til stede: John Ingemann Allentoft (C), Neslihan Diksan (A), Preben Sandberg Pettersson (A)

 

Byrådet stemte for forslaget, dog med bemærkning om at forvaltningen bedes udarbejde oplæg om stillezoner. Herudover korrigeres før udsendelse i høring kortbilag 3.3 og 3.5, således at materialet er læsbart. Det understreges ligeledes at eksisterende idrætsanlæg ikke skal placeres stationsnært.