131.       2. behandling af Budget 2018 - 2021

 

Sagsnr.:

190-2017-309

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2017-137858

 

 

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal indstille Budget 2018 - 2021 til vedtagelse i Byrådet d. 11. oktober 2017.

 

Sagsfremstilling

Budgetforslaget blev 1. behandlet i Byrådet d. 7. september og har efterfølgende været i høring i perioden 11. - 24. september. Borgmesteren fremlægger nu et revideret forslag til Budget 2018 - 2021 til 2. behandling.

 

Det overordnede Totalbudget fremgår af bilag 1 ”Totalbudget 2018-21 - 2. behandling”. Der er et revideret samlet budgetnotat (bilag 2 - version 3) af 29. september 2017, som redegør for de enkelte hovedposter i budgettet, samt øvrige bilag til 2. behandlingen af budgettet.

 

Budgetlægningen for det kommende år er en del af den allerede indgåede budgetaftale for 2017 og 2018, som et enigt Byråd står bag. Af den indgåede budgetaftale fremgår det, at ”aftaleparterne senest i september 2017 revurderer budgettet for 2018 i lyset af det indtægtsgrundlag, der ligger i økonomiaftalen for 2018. Aftaleparterne vil i den sammenhæng vurdere behovet for budgettilpasninger og mulighederne for nye initiativer”.

 

Der er foretaget følgende ændringer siden 1. behandlingen i Byrådet d. 7. september:

 

·        Indtægtssiden er opjusteret med ca. 2,0 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene 2019-2021 som følge af Økonomiministeriets redegørelse ultimo august 2018, hvor prognosen for skatteindtægter er opjusteret

·        Forvaltningen indstiller, at budget 2018 hviler på de statsgaranterede indtægter fra skat- tilskud- og udligning jf. sagens bilag 2, afsnit 9.3     

·        Social- og Sundhedsudvalgets budget er i 2018 udvidet med 2,6 mio. kr. til fortsættelse af 6 midlertidige rehabiliteringspladser samt genoptræning på Svanepunktet.

·        Midler til anlægsinvesteringer i PCB renoveringer svarende til 7,3 mio. kr. er flyttet fra 2018 til 2019

·        Midler til tilbagekøb af 23 Domea-ejendomme på i alt 10,5 mio. kr. er fremrykket til 2017, idet betalingen skal finde sted i 2017 inden kontraktens udløb pr. 31. december 2017

·        Investeringer i grundkapital er budgetlagt jf. budgetaftalen for 2017-2018 med 10 mio. kr. i 2018 og 2019.

 

Totalbudget 2018-2021:

I 2018 budgetteres der med et overskud på 105 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed i det fremlagte budgetforslag før afholdelse af udgifter til anlæg og finansiering. Det betyder, at de budgetterede driftsindtægter på i alt 2,57 mia. kr. (skatteindtægter og tilskud og udligning) mere end dækker summen af de budgetterede nettodriftsudgifter (2,44 mia. kr.) og renteudgifterne (23 mio. kr.).

 

Driftsindtægter

I totalbudgettet er de statsgaranterede indtægter fra skat, tilskud- og udligning lagt til grund for kommunens indtægtsbudget. For så vidt angår valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlag m.m. i 2018, anbefaler forvaltningen valg af statsgaranti. Provenuet ved valg af selvbudgettering er positiv samlet set for hele perioden svarende til 9 mio. kr. og dermed ikke tilstrækkelig til at valg af selvbudgettering vurderes som værende attraktiv. Dertil kommer, at valg af selvbudgettering giver et tab i 2018 i en isoleret betragtning. Der henvises til bilag 2, afsnit 9.3 for en uddybende analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering.

 

Der budgetteres med uændret personskat, kirkeskat samt grundskyldspromille. Det foreslås, at dækningsafgiften af forskelsværdien mellem grundværdien og ejendomsværdien for forretningsejendomme nedsættes fra 6,0 promille til 5,5 promille i overensstemmelse med den toårige budgetaftale. En nedsættelse på 0,5 promille i 2018 svarer til et årligt provenutab på 0,9 mio. kr. Øvrige dækningsafgiftspromiller på offentlige ejendomme fastholdes uændret. 

 

Driftsudgifter

Driftsudgifterne er blandt andet tilpasset i fuldt omfang til den demografiske udvikling, der forventes i budgetperioden, særligt på daginstitutions- skole og SFO området. I bilag 3 er de enkelte udvalgs ændringer vedlagt. Der er kun foretaget ændringer siden 1. behandlingen på Social- og Sundhedsudvalgets område, idet budgettet i 2018 er udvidet med 2,6 mio. kr. til midlertidige rehabiliteringspladser og genoptræning.

 

Som opfølgning på de tidligere gennemførte budgetanalyser har forvaltningen udarbejdet en oversigt over de tværgående temaanalyser, hvor der oplagt er behov for et mere intensivt samarbejde eller opgaveudredning mellem fagområder. Analyserne er beskrevet nærmere i sagens bilag 6. Det vurderes på baggrund af analyserne, at der er en række muligheder for at indhente synergieffekter ved at sikre et bedre samsspil mellem de forskellige forvaltningsområder i kommunen. Endvidere vil der på en række områder være mulighed for at opretholde og forbedre serviceniveauet samtidig med en reduktion af ressourceanvendelsen.

 

På den baggrund foreslås det, at  der i hvert af årene 2019, 2020 og 2021 etableres et økonomisk råderum på 5 mio. kr., der bl.a. skal realiseres ved at implementere anbefalingerne i budgetanalyserne. Dette vil give et råderum, der kan anvendes til at sikre en endnu bedre og mere effektiv drift af kommunen.

 

Anlægsudgifter

Det fremlagte anlægsprogram indeholder anlægsudgifter for 79 mio. kr. (netto) fordelt med 109 mio. kr. i udgifter og 30 mio. kr. i indtægter. Herudover kommer ca. 30 mio. kr. til vedligehold af kommunens bygninger, der er allokeret i driftsbudgetterne. Der er en række faste puljer, der midlertidigt er nedjusteret og i stedet anvendes til konkrete projekter grundet det ekstraordinære behov for udbygning på daginstitutionsområdet på op mod 90 mio. kr. i budgetperioden jf. sagen bilag 4.

 

På skole- og dagsinstitutionsområdet er der i 2018 særskilt afsat 46 mio. kr. til investeringer og yderligere forventede overførsler på 25 mio. kr. fra 2017 samt 36 mio. kr. til drift og vedligehold - i alt 107 mio. kr. i 2018.

 

Årets resultat og forbrug af de opsparede midler

Årets resultat udgør et overskud på 18 mio. kr. i 2018 stigende til 122 mio. kr. i 2021. Herudover er der afdrag på gæld, låneoptagelse, frigivelse af deponerede midler samt grundkapitalindskud og øvrige mindre finansforskydninger, der samlet betyder, at der i 2018 anvendes 44 mio. kr. (netto) af investeringspulje midler. Der forventes et forbrug af investeringspuljen i 2019 på 29 mio. kr., mens opsparingen øges med 32 mio. kr. i 2020 og 56 mio. kr. i 2021. Den forventede opsparing i 2020 og 2021 samt det foreslåede økonomiske råderum på årligt 5 mio. kr. vil sikre, at den gennemsnitlige kassebeholdning over årene forventes at ligge over de 80 mio. kr. (jf. den finansielle strategi)

 

Takster

Takstkataloget er forelagt i bilag 6 til sagen. Siden 1. behandlingen af forslag til takstkatalog er gebyr vedr. rottebekæmpelse korrigeret, idet konsekvenserne af Byrådets beslutning den 26. april 2017 om at forhøje promillen fra 0,030 til 0,043 af ejendomsværdien fra 2018 indarbejdet. På dagtilbuds- og FFO området er der tale om foreløbige takster, idet de endelige takster stadig er under udarbejdelse. De endelige takster vil foreligge på mødet.

 

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

 

Borgerinddragelse

Der er tale om toårig budgetaftale for 2017-18. Budgettet har været i offentlig høring i perioden d. 11. september til d. 24. september hos høringsberettigede (dvs. handicaprådet, Ældrerådet samt brugerbestyrelser i daginstitutioner, skoler, foreninger og borgere samt organisationer m.fl.). Der er i alt indkommet 9 høringssvar fra disse interessenter, som er fremsendt til Byrådet. Høringssvarene er tilgængelige på kommunens hjemmeside. Herudover er MED-udvalg inddraget efter Byrådets 1. behandling af budgettet, hvilket er håndteret i kommunens eget MED-system. Hoved-MED har haft lejlighed til at fremlægge deres synspunkter overfor Økonomiudvalget.

 

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

 

Det videre forløb

Økonomiudvalgets indstilling til 2. behandling videresendes til Byrådet til vedtagelse d. 11. oktober 2017.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende

 

1.            Totalbudget 2018-2021 af 29. sep. 2017, herunder korrektioner til budgettet, anlægsprogram 2018-21 og takstkatalog

2.            at anvende statsgaranti for 2018 og selvbudgettering i årene 2019-2021   

3.            at personskat, kirkeskat og grundskyld samt dækningsafgift på offentlige ejendomme fastholdes uændret

4.            at dækningsafgift af erhvervsejendomme nedsættes fra 6,0 til 5,5 promille

5.            at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre tekniske korrektioner i budgetmaterialet efter vedtagelsen

 

 

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 5. oktober 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

 

Borgmesteren fremsatte ændringsforslag til 2. behandling i Økonomiudvalget den 5. oktober 2017 jf. bilag A samt forslag til reviderede takster af 5. oktober 2017.

 

Anbefalet med følgende ændringer:

Driftsbudgettet opjusteres i 2018 samlet med 1 mio. kr. og anlægsbudgettet nedjusteres i 2018 med 1,1 mio. kr. jf. bilag ”Borgmesterens ændringsforslag til 2. behandling i Økonomiudvalget den 5. oktober 2017”. Som konsekvens af disse ændringer knyttes reviderede bilag til sagen frem mod udsendelse til Byrådets behandling af sagen den 11. oktober 2017:

 

Bilag 1: Totalbudget 2018-2021 af 5. oktober 2017

Bilag 2: Budgetnotat version 4 af 5. oktober 2017

Bilag 3: Ændringer til driftsbudgettet

Bilag 4: Anlægsprogram 2018-2021 af 5. oktober 2017

Bilag 4A: Anlægsbeskrivelser af 5. oktober 2017

Bilag 5: Takster 2018 af 5. oktober 2017

Bilag 7: Tillæg til budgetaftale af 5. oktober 2017.

 

Alle stemte for indstillingen, dog stemte Øjvind Vilsholm (Ø) imod punkt 4 idet Enhedslisten mener, at der ikke er grundlag for at give skattelettelse til erhvervslivet.

 

 

Bilag

Bilag A - Borgmesterens forslag til ændringer til 2. behandling pr. 5.10.2017

190-2017-137602

Bilag 1 - Vedtaget Totalbudget 2018 - 2021 pr. 11.10.2017

190-2017-140037

Bilag 2 - Budgetnotat pr. 05.10.2017

190-2017-137863

Bilag 3 - Vedtagne budgetforslag Budget 2018 - 2021 (11.10.2017)

190-2017-140044

Bilag 3a - Vedtagne budgetforslag (drift) ØU pr. 11.10.2017

190-2017-140041

Bilag 3b - Budgetforslag til Budget 2018 - 2021 (BSU)

190-2017-137591

Bilag 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet BR

190-2017-137871

Bilag 3c - Vedtagne budgetforslag (drift) KFI pr. 11.10.2017

190-2017-140042

Bilag 3d - Vedtagne budgetforslag (drift) BEU pr. 11.10.2017

190-2017-140043

Bilag 3e - Budgetforslag til Budget 2018 - 2021 (SSU) opdateret 5.10.2017

190-2017-137594

Bilag 3f - Budgetforslag til Budget 2018 - 2021 (MPT) opdateret 5.10.2017

190-2017-137595

Bilag 4 - Anlægsprogram 2018 - 2. behandling pr.  5.10.2017

190-2017-137851

Bilag 4a - Forslagsbeskrivelser anlæg 2018 - 2021 vedtaget 11.10.2017

190-2017-140035

Bilag 5 - Samlet oversigt over taksterne i 2018 (pr. 5.10.2017)

190-2017-137634

Bilag 6 - Opfølgning på budgetanalyser

190-2017-137873

Bilag 7 - Tillæg til budgetaftale 2018

190-2017-137866

REVIDERET ANLÆGSFORSLAG  MPT 119

190-2017-140107

ÆF Anlægsforslag MPT 119

190-2017-140106

ÆF til Budgetforslag BEU 1

190-2017-140105

ÆF til Tillæg til Budgetaftale 2018-21 vedr. lokalegebyr og aktivitetstilskud

190-2017-140102

ÆF til Budgetforslag KFIU 3

190-2017-140099

 

Bilagsnr

 

Beslutning truffet af Byrådet, den 11. oktober 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

 

Øjvind Vilsholm (Ø) fremsatte ændringsforslag om, at undlade at nedsætte dækningsafgiften, idet Enhedslisten mener, at der ikke er grundlag for at give skattelettelse til erhvervslivet.

 

For stemte 1: Ø

Imod stemte 19: A, V, C, B, Ø, Neslihan Diksan (UP) og I

Undlod at stemme: 1: Heidi Storck

 

Borgmesteren fremsatte ændringsforslag om, at beskrivelsen i MPT 119 ”Genopretning af kommunens bygninger” konsekvensrettes ift. budgetaftaleteksten.

For stemte alle.

 

Borgmesteren fremsatte ændringsforslag om, at budgettet til ekstern aktør reduceres med 0,6 mio. kr. i 2018 og frem.

For stemte alle.

 

Borgmesteren fremsatte ændringsforslag om, at besparelsen på aktivitetstilskud og lokalegebyr fjernes.

For stemte alle.

 

Herefter blev det samlede budgetforslag enstemmigt godkendt.