28.         Model for ansættelse af administrativt personale på konto 06

 

Sagsnr.:

190-2012-4807

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2012-25906

 

 

 

Sagsfremstilling

Furesø Kommune har en grundlæggende ambition om at effektivisere administrationen i kommunen mest muligt. Derfor har direktionen særligt fokus på muligheder for effektiviseringer på konto 6.

 

Furesø Kommune har reduceret de administrative udgifter med knap 40 mio. kr. fra 2008-2011 (kommunale nøgletal).

 

Furesø Kommune har gennem længere tid arbejdet med en model, hvor genansættelser på konto 6 skal drøftes i et centralt ansættelsesudvalg, hvor kommunaldirektør og borgmester sidder. Formålet med denne model har været at sikre, at genbesættelser kun sker, hvis behovet er evident og ikke kan dækkes via omorganisering af arbejdet mv.

 

Denne model er på længere sigt uhensigtsmæssig, da den begrænser centerchefernes ledelsesrum og skaber barrierer for strategiske tilpasninger af medarbejderskaren.

 

Direktionen foreslår derfor – efter drøftelser med centercheferne - en ny model, som kan karakteriseres som en modificeret grønthøster. Modellen indebærer følgende:

 

 

 

 

Modellen er bygget op således, at de positive effekter af den hidtidige ordning videreføres samtidig med, at centercheferne igen får mulighed for at arbejde langsigtet og strategisk med medarbejdersammensætningen. Den nye model sikrer, at der hvert år - som minimum - sker en reduktion på 1 pct. i lønsummen på konto 6.

 

Herudover vil konto 6 være omfattet af den løbende effektiviseringsindsats, hvorfra der som minimum vil kunne påregnes en yderligere besparelse på konto 6 på 1%. Tilsammen vil der blive tale om en årlig reduktion af konto 6 på minimum 2%.

 

Fordelen ved den nye model er, at den understøtter et tværgående og helhedsorienteret samarbejde i chefgruppen og samtidig sikrer kontinuerligt fokus på administrative forenklinger.

 

Lovgrundlag

Ingen

 

Økonomiske konsekvenser

En reduktion på 1 pct. af lønsummen på konto 6 svarer til ca. 1,2 mio. kr. Provenuet af reduktionen fra 2013 og overslagsårene indgår i den videre budgetproces.

 

Borgerinddragelse

Ingen.

 

Det videre forløb

Provenuet af reduktionen fra 2013 og overslagsårene indgår i den videre budgetproces for budget 2013-2016.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den nye model for genansættelse af administrativt personale på konto 6.

 

Bilagsnr

 

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. februar 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

 

Godkendt, idet udvalget ønsker en løbende afrapportering om personale- og lønudviklingen.