122.       Status på åbning af Flyvestation Værløse

 

Sagsnr.:

190-2011-68252

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2012-124158

 

 

 

Sagsfremstilling

Åbningen af Flyvestationens grønne områder for offentligheden ser ud til snart at kunne realiseres. Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres hermed om status på åbningsprojektet samt en uddybning af disponeringen af budgettet.

 

Status på arbejdet med åbning af Flyvestationen

Furesø Kommune samarbejder med den private forening Åbningsgruppen, der står for selve åbningen af Flyvestationen. Op til åbningen betyder det bl.a.,. at området skal gøres sikkert at færdes i, og de nødvendige tilladelser indhentes ved miljømyndighederne. Forsvaret har sørget for at sikre alle åbne brønde i det område, som åbnes for offentligheden. Driftsgården gennemfører, som led i et grønt aktiveringsprojekt, fjernelse af metalskrot mv. og sikring af farlige forhold som for eksempel forfaldne flyverskjul på arealet mv. Projektet beskæftiger pt. 3-4 unge. Der er i forbindelse med aktiveringsprojektet indkøbt to el-cykler med lad, så de unge i aktivering selv kan komme rundt på arealet. Det er meningen, at cyklerne også kan bruges i den efterfølgende drift, da de er designet til at medbringe værktøj af forskellig art som kratrydder mm. eller til opsamling af affald.

 

I september og oktober klargøres tilkørsels- og parkeringsarealer, og der opsættes skilte, borde, bænke, skraldespande mm.

 

Da der er registreret forurening på nogle af de arealer, hvor der ønskes fri færdsel, er der efter Jordforureningsloven nu opnået tilladelse til dette. Det har i den forbindelse været nødvendigt at foretage supplerende forureningsprøver, hvilket har medført, at der skal ske supplerende tiltag i et mindre afgrænset område. To af stederne vil der blive sat hegn omkring arealerne, og på et mindre areal vil der blive lagt rent jord over.

 

Offentlighedens adgang vil foregå på baggrund af ordensreglementet godkendt i Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget i juni. Der udarbejdes informationsskilte til alle indgange, som oplyser om de muligheder, området byder på. Derudover udarbejdes en folder, som giver besøgende mulighed for at finde rundt på området.

 

Forslag til Åbningsarrangement

Når flyvestationen åbnes for offentligheden, vil det blive markeret med et åbningsarrangement. Dette bliver arrangeret af Kommunen i samarbejde med Åbningsgruppen og Forsvaret. Åbningen forventes at finde sted i november 2012. Til arrangementet bliver Forsvarsministeren indbudt. Planlægningen af arrangementet starter op i september.

 

Driften

Den efterfølgende drift vil bestå af

-         tilsyn med hegn og almindeligt tilsyn med færdslen

-         friholdelse af beplantning fra hegn

-         tømning af skraldespande

-         vedligeholdelse af faciliteter som borde-bænkesæt, skraldespande, skilte mm.

 

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

 

Økonomiske konsekvenser

Furesø Kommune har afsat 2 millioner kr. i 2012 og 2 millioner kr. i 2013 til at dække omkostninger ved åbningen af Flyvestationen og den efterfølgende vedligeholdelse af det åbnede område. Der er i 2012 frigivet 1.450.000 kr. I bilaget er der redegjort for de økonomiske dispositioner i forhold til de opgaver, som er forbundet med forberedelse af åbningen. Nedenstående er en kort oversigt over budgettet.

Allerede frigivne midler

Opgave

Beløb

Tilskud til hegning

375.000

Klargøring af arealer

225.000

Forureningssager

150.000

Forbedring af parkeringsforhold

150.000

Hegn, låger mm.

100.000

Projektstyring mv.

150.000

Åbningsarrangement

  50.000

Underskudsgaranti

250.000

I alt

1.450.000

 

Borgerinddragelse

Planlægningsforløbet er sket i tæt samarbejde med Åbningsgruppen. Interessenter på området er blevet involveret i processen, og der har været kontakt til lokale beboere gennem grundejerforeningen Laanshøj, Jonstrup 89 og Ny Bringe Grundejerforening.

 

Det videre forløb

Hegnet forventes opsat i september og oktober 2012. Sideløbende færdiggøres adgangsforhold, parkering, skilte, informationsmateriale, borde, bænke mm. Åbningsarrangementet forventes afholdt en weekend i november.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

-         Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag

Budget for Flyvestationen 2012

190-2012-136647

Ordensreglement for Flyvestationen pr. 21. juni 2012

190-2012-100269

Skilt til indgange - 1. udgave

190-2012-136757

 

Bilagsnr

 

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 6. september 2012:

Ikke til stede: John Ingemann Allentoft (C)

 

Taget til efterretning.