23.         Fælles rådhus i Furesø Kommune

 

Sagsnr.:

190-2012-11677

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2013-47031

 

 

 

Beslutningstema

Byrådet skal behandle §17 stk. 4 udvalgets (Rådhusudvalgets) forslag til placering af et fælles rådhus samt forslag til kommissorium for en fortsættelse af Rådhusudvalgets arbejde frem mod udgangen af 2013.

 

Sagsfremstilling

Til sagens belysning er vedlagt sagsfremstilling inklusiv bilag for Rådhusudvalgets behandling af sagen henholdsvis den 5. og den 12. marts 2013.

 

På baggrund af de gennemførte analyser, peger et enigt Rådhusudvalg på, at rådhusfunktionerne bør samles ved det eksisterende rådhus på Stiager.

I analyserne er placeringen af et fælles rådhus blevet vurderet ud fra en række kriterier.

 

Konklusionen på analysen og dens forudsætninger er vedlagt i bilag.

 

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

 

Økonomiske konsekvenser

Den valgte løsning understøtter kommunens effektiviseringsstrategi.

 

Borgerinddragelse

Der henvises til bilag.

 

Det videre forløb

For at sikre fremdriften i arbejdet med et fælles rådhus foreslås det eksisterende Rådhusudvalg med repræsentanter fra Byrådet, direktion og medarbejdere, at fortsætte med et nyt kommissorium for arbejdet til udgangen af 2013. Udkast til kommissorium er vedlagt i bilag.

 

Indstilling

 

§17 stk. 4 udvalget (Rådhusudvalget) om en ny rådhusløsning indstiller til Byrådet

 

·         at Stiager 2 skal udgøre rammen for at samle rådhusfunktionerne i Furesø Kommune.

 

·         at der udarbejdes en samlet plan for at opsige den lejede del af rådhuset i Farum, Rådhustorvet 2 og ombygning af bl.a. hovedbygningen, Stiager 2. En sådan analyse vil kunne gennemføres inden sommerferien, og finansieres af rådhusprojektets afsatte restmidler (450.000 kr.).

 

·         at der opretholdes borgerservicefunktioner i Farum, og at der arbejdes målrettet med at sikre den bedst mulige betjening af borgerne i hele kommunen.

 

·         at finansiering af udgifter til ændret bygningsindretning sker inden for rammerne af de afsatte anlægsmidler. Der vil om nødvendigt, kunne ske en fremrykning af anlægsbevillinger fra 2014 til 2013.

 

·         at der arbejdes videre med dimensionering og projektering af fremtidige tilbygninger til Stiager 2 til erstatning for de nuværende pavilloner.

 

·         at § 17, stk. 4 udvalget (Rådhusudvalget) foreslås forlænget valgperioden ud.

 

·         Vedlagte forslag til kommissorium for rådhusudvalgets videre arbejde i 2013 godkendes .

 

 

 

Bilag

Bilag 1 - møde den 5. marts 2013

190-2013-47317

Bilag 2- bilag til møde den 5. marts -placering

190-2013-48079

Bilag 3 - bilag til mødet den 5. marts - dimensionering

190-2013-48081

Bilag 4 - bilag til mødet den 5. marts - økonomi

190-2013-48082

Bilag 5 - møde den 12. marts 2013

190-2013-47316

Bilag 6 - bilag fra mødet den 12. marts - Forslag til nyt kommisorium for § 17, stk. 4 udvalget

190-2013-48085

 

Bilagsnr

 

Beslutning truffet af Byrådet, den 20. marts 2013:

Ikke til stede: Sabine Dedlow (A)

 

Godkendt med den tilføjelse, at der herved ikke er givet tilsagn om anlægsbevilling til nyt rådhusbyggeri.

 

Lars Carpens (V) stemte imod den samlede indstilling under henvisning til, at debatten har vist, at et flertal i byrådet vil rydde pavillonerne på rådhuset i Værløse og i stedet bygge et nyt rådhus, hvilket er uhensigtsmæssigt set i lyset af de 30.000 ledige m2 kontorlejemål i kommunen.