27.    Sundhedshus - Frigivelse af anlægsbevilling og omplacering af rådighedsbeløb

 

Sagsnr.: 253-2019-979

 

Dok.nr.: 253-2019-14036

 

Åbent

 

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

1.-3. Fagudvalgenes indstillinger anbefales, herunder

 

- At det er vigtigt at prioritere adgangsforholdene, så det bliver let at ankomme ved hjælp af offentlig transport til Sundhedshuset.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 31. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 30. januar 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1.-3. Anbefales.

 

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget har noteret sig Seniorrådets bemærkning om, at det er vigtigt at prioritere adgangsforholdene, så det bliver let at ankomme ved hjælp af offentlig transport til Sundhedshuset.

Sagsprocedure

Teknik og Miljøudvalget, Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Resume

I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling på den samlede indtægt vedrørende Sundhedshuset på Greve Videnscenter og flytning af indtægtsbudget fra 2020 og 2021 til budget 2019.

 

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Sundhed & Pleje indstiller,

1.      at hele projektet ”Sundhedshus” flyttes fra Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budgetområde 5.03 Hjemmepleje til Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde 2.01 Teknik og Miljø

2.      at der meddeles anlægsbevilling til indtægt  på 20,173 mio. kr. finansieret af det på investeringsoversigtens afsatte rådighedsbeløb i 2019-2021

3.      at rådighedsbeløbene på indtægterne på i alt 20,173 mio. kr. - 12,000 mio. kr. i 2020 og 6,173 mio. kr. i 2021 -  omplaceres til budget 2019.

 

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har søgt og fået tilsagn om 20,170 mio. kr. fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse. Midlerne er søgt hos Sundheds- og Ældreministeriet. Center for Sundhed & Pleje har tidligere modtaget tilsagnsskrivelse på det fulde beløb. Midlerne er tilgået Greve Kommune primo 2019.

I det oprindelige bruttoanlægsforslag til budget 2019-2022 er indtægten fordelt mellem årene.

 

Tilsagnet er betinget af en egenfinansiering på 14,170 mio. kr., hvilket bringer den samlede projektøkonomi op på 34,350 mio. kr. Hensigten med etablering af Greve Sundhedshus er at styrke og videreudvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen indenfor de rammer, som det danske sundhedsvæsen i dag er underlagt.

 

Af den samlede projektøkonomi udgør puljefinansieringen 20,170 mio. kr., mens egenfinansiering er estimeret til ca. 14,170 mio. kr. Heraf har kommunen allerede afholdt udgifter for 9,120 mio. kr., hvilket resulterer i en rest egenfinansiering på 5,050 mio. kr. Egenfinansieringen på 5,050 mio. kr. er budgetteret i 2021.

 

I 2. kvartal 2019 vil der blive fremlagt en sag om udgiftsdelen på projektet og en revideret tidsplan.

 

Lovgrundlag

Sundheds- og Ældreministeriets retningslinjer for tilskuddet til projektet skal overholdes.

 

Økonomiske konsekvenser

Ved projektets afslutning sendes en rapport til Sundheds- og Ældreministeriet hvor det fremgår, hvordan tilskuddet er blevet brugt.

 

Rådighedsbeløb 2019

Rådighedsbeløb 2020

Rådighedsbeløb 2021

Anlægsbevilling

Vedtaget Budget 2019 - 2022:

Egenfinansiering ved etablering af Sundhedshus

U

                      5.050

Tilskud til pulje til finansiering af Sundhedshus

I

                     -2.000

                  -12.000

                     -6.173

Puljefinansieringsandel ved etablering af Sundhedshus

U

                      2.000

                    12.000

                      6.173

I alt vedtaget budget

U

                      2.000

                    12.000

                    11.223

I alt vedtaget budget

I

                     -2.000

                  -12.000

                     -6.173

 

 

 

 

 

 

Indstilling i denne sag:

 

 

 

 

 

Anlægsbevilling pkt. 2

I

 

 

 

-20,173

Omplacering af rådighedsbeløb pkt. 3

I

                  -18.173

                    12.000

                      6.173

 

 

 

 

 

 

I alt herefter

U

                      2.000

                    12.000

                    11.223

                      

I alt herefter

I

                  -20.173

                             -  

                             -  

                  -20.173

 

Kommunikation

Der skal afrapporteres til Sundheds- og Ældreministeriet undervejs i projektet.

 

Tidsplan

Projektet har opstart primo 2019, med en forventet afslutning 2021.

Bilagsnr

Byråds beslutning den 25. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-3. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.