4.       Budget 2019 - 2022

Doknr.: 727-2018-119834

Sagsnr.: 727-2018-2131

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som løber fra 1. januar til 31. december 2019. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en periode på 3 år.

1. behandlingen i Byrådet er 10. september 2018 og 2. behandlingen 9. oktober 2018.

Ændringsforslag til budget 2019 – 2022 fremsendes mellem 1. og 2. behandlingen.

Budgetmaterialet for budget 2019 – 2022 er udsendt til Byrådet og offentliggjort på www.oddernettet.dk

 

 

Baggrund for sagen

 

Budgetforslaget udarbejdes på grundlag af det budgetoplæg, som er fremsendt til Byrådet den 21. august 2018, og som består af:

1) Budgetredegørelse.

2) Driftsbudgetoplæg og bemærkninger hertil.

3) Overblik over fagudvalgenes driftsbudgetter.

4) Forslag til anlægsarbejder.

5) Forslag til ny drift.

6) Forslag til takster.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

A) Hovedoversigt 2019-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgettet for 2019 er udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger:

 

·         En uændret skatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 30,32.

Grundskyld af produktionsjord er fastsat ved lov og udgør 7,2 promille.

 

·         Skatter og tilskud fra staten i 2019 er fastlagt på grundlag af statsgaranti, der ikke efterreguleres. I 2018 valgte Odder Kommune selvbudgettering på grund af ekstraordinær stor befolkningstilvækst.

 

·         Demografisk udgiftsændring som betyder en forhøjelse af serviceudgifterne på 6,8 mio. kr. i 2019. Midlerne afsættes i en demografipulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på eventuel senere udmøntning på grundlag af konkrete ansøgninger, f.eks. i forbindelse med 1. og 2. budgetopfølgning i 2019.

 

·         Serviceudgiftsbudgettet i 2019 er reduceret med 1 %, som udmøntes gennem hverdagseffektiviseringer. Enkelte områder er undtaget af budgetreduktionen.

1 % udgør 8,6 mio. kr.

Udmøntningen heraf er overladt til de budgetansvarlige virksomhedsledere.

 

·         Serviceudgiftsbudgettet for 2019 er reduceret med stigningen fra 2018 til 2019 i de vedtagne temaeffektiviseringer og besparelser. Væksten i disse effektiviseringer og besparelser udgør 6,7 mio. kr.

 

·         Pris- og lønstigningen fra 2017 til 2018 er nedjusteret med 0,3 %, hvilket betyder en reduktion af budget 2018 forinden fremskrivning til 2019 pris- og lønniveau. Pris- og lønfremskrivningen fra 2018 til 2019 udgør 2,1 procent.

 

·         De økonomiske konsekvenser af ny og/eller ændret lovgivning og andre udgiftsændringer i henhold til økonomiaftalen mellem KL og regeringen på i alt 2.863.000 kr. er indregnet i basisbudgettet.

 

·         Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2017, forventningerne til forbruget i 2018, og forventningen til udviklingen fra 2018 til 2019. Endvidere er indregnet virkningen af de lovændringer/reformer, som er vedtaget på området og har betydning for budget 2019– 2022.

 

·         På baggrund af de seneste års regnskabsresultater, er der i perioden 2016 – 2018 indregnet en gevinst på 10 mio. kr. på de forsikrede ledige. Gevinsten er forskellen mellem det statslige beskæftigelsestilskud og de faktiske udgifter til de forsikrede ledige. Fra 2019 indregnes en gevinst på 15,8 mio. kr. Når gevinsten forhøjes skyldes det, at gevinsten på 10 mio. kr. var fastlagt ud fra en forventning om en reform af udligningssystemet.

 

·         Jordforsyningen/byggemodningen budgetteres udgiftsneutral. Det er forudsat, at byggemodningsudgifterne i 2019 udgør 20,9 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde udgør 20,9 mio. kr.

 

I henhold til den vedtagne økonomiske politik er målsætningen et driftsoverskud på 68 mio. kr. til finansiering af afdrag på lån og 50 mio. kr. til anlæg eksklusiv jordforsyning/byggemodning.

 

B) Udskrivningsgrundlaget i 2019

 

Skattestoppet er fastholdt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Skatteprocenten i budget 2019 er på 25,1%, hvilket er uændret siden 2011.

 

Ved en forhøjelse af beskatningsniveauet (grundskyld, personskat og dækningsafgift) for kommunerne under ét, vil de kommuner, som har forhøjet beskatningsniveauet, få inddraget en andel af skatteprovenuet, svarende til:

75% i 2019,

50 % i 2020 og 2021

25 % i 2022.

I 2019 til 2022 vil det resterende provenu blive modregnet i bloktilskuddet hos samtlige kommuner.

 

Der er i økonomiaftalen afsat en pulje på 250 mio. kr. til skattenedsættelse i 2019.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 20. august 2018 vedtaget at fremsende budgetoplæg for 2019 med en uændret personskatteprocent.

 

Selvbudgettering/statsgaranteret udskrivningsgrundlag og ejendomsværdiskat.

 

Kommunerne kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skatte- og udligningssiden. Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vil vælge det enkelte år. Der kan vælges mellem:

 

1.   Kommunen kan selvbudgettere såvel skattegrundlaget som andel af statstilskud, udligningstilskud mm.

Ved selvbudgettering foretages efterregulering af skatteprovenu samt udligning og tilskud 3 år efter budgetåret på baggrund af de endelige opgjorte indkomster (2019 efterreguleres i 2022).

 

2.   Kommunen kan ved budgetlægningen vælge at lægge et stats-
garanteret udskrivningsgrundlag og en statsgaranteret ejendomsværdiskat til grund for skatteudskrivningen.

Hvis Odder kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, vil der ikke senere blive foretaget efterregulering på baggrund af det endeligt opgjorte udskrivningsgrundlag.

 

Beregningen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2019 tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag 2016. Udskrivningsgrundlaget for 2016 korrigeres for lovændringer og tillægges den i økonomiaftalen aftalte opreguleringsprocent fra 2016 til 2019. Opreguleringsprocenten er aftalt til 11,1 pct.

 

Beregning af statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2019

  1.000 kr.

Faktisk udskrivningsgrundlag i 2016

3.459.645

Korrektion for diverse ændringer i skattelovgivningen

-83.526

I alt korrigeret udskrivningsgrundlag for 2016

3.376.119

Opregningsprocent fra 2016 til 2019 på 11,1 %

374.749

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2019

3.747.749

 

Odder Kommunes egen prognose for udskrivningsgrundlaget for 2019 er stort set identisk med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvorfor der i budgetoplægget er budgetlagt med statsgarantien.

 

Odder Kommune har i perioden 1996-2008 og i 2018 valgt selvbudgettering, medens der i perioden 2009 - 2017 er valgt statsgaranti.

 

Stillingtagen til valg af statsgaranti eller selvbudgettering skal ske senest i forbindelse med Byrådets 2. behandling af budgettet.

 

C) Grundskyld i 2019

 

Grundskyldspromillen er i 2019 budgetteret til 30,32 promille, hvilket er uændret siden 2011.

Kommunernes grundskyldspromille kan i 2019 variere fra 16 – 34 promille under hensyntagen til skattestoppet.

Grundskylden på produktionsjord er fastsat ved lov til 7,2 promille.

 

Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning (skattestoppet) over grundlaget for beregning af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret, tillagt 3 pct., dog maksimum 7 pct. i alt.

 

Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren. For skatteåret 2019 er reguleringsprocenten fastsat til 5,5 pct.

 

Grundværdierne i 2019 udgør efter skattestop 5,8 mia. kr. fordelt med 1.204 mio. kr. på produktionsjord og 4.624 mio. kr. på øvrige grunde.

 

Provenu i 2019, mio. kr.:

Produktionsjord: 1.204 mio. x 7,2 prom.                   8,7 mio. kr.

Øvrige grunde: 4.624 mio. kr. x 30,32 prom.         140,2 mio. kr.

I alt                                                                         148,9 mio. kr.

 

D) Kirkelig ligning i 2019

 

Tidsfristen, for hvornår Provstiudvalget giver kommunen besked om ligningsbeløbet, er 15. september.

 

Det forventes, at ligningsbeløbet (kirkens budget) fastsættes således, at kirkeskatteprocenten på 0,97 procent fastholdes uændret.

Ligningsbeløbet (kirkens budget) forventes fremsendt til Odder Kommune primo september.

 

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten er i 2019 fastsat til 3.144.897.000 kr.

 

Såfremt kirkeskatteprocenten fastsættes uændret i 2019 til 0,97 procent, udgør provenuet 30.819.991 kr. (30.419.000 kr. i 2018).

 

E) Takster for 2019

 

Der er udsendt forslag til kommunale takster for 2019.

På grund af stigende udgifter til rottebekæmpelse, foreslås taksten herfor forhøjet fra 0,064 promille til 0,085 promille af ejendomsværdierne.

Takststigningen giver en merindtægt på 500.000 kr. Herefter udgør det samlede gebyr 2.000.000 kr., som fuldt ud anvendes til rottebekæmpelse.

 

F) Bevillingsbinding og generelle regler - 2019

 

Byrådets bevillingsafgivelse sker først og fremmest i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Her fastsættes bevillingsniveauet.

 

Begrebet bevillingsniveau knytter sig til detaljeringsgraden af den styring, som budgettets opdeling i bevillinger er udtryk for.

 

Gennem valg af bevillingsniveau fastlægger Byrådet rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt udvalgene i forvaltningen af det pågældende område på Byrådets vegne.

 

Bevillingsniveauet vil være af betydning for bevillingshaverens mulighed for i løbet af budgetåret at foretage omplaceringer mellem forskellige udgiftsområder.

 

Bevillingshaverens dispositionsfrihed vil yderligere være bestemt af, hvilke betingelser og forbehold der måtte være anført i budgetbemærkningerne.

 

Byrådet kan frit vælge at afgive et større eller mindre antal bevillinger. Mindstekravet er en enkelt nettobevilling til de enkelte udvalg.

 

Byrådet vedtog ved budgetlægningen for år 2000 at give hvert udvalg en nettobevilling.

Ved nettobevilling opnås en smidig bevillingsprocedure, idet omfordelinger mellem forskellige aktivitetsområder kan godkendes af udvalget.

Ved nettobevillinger gives der mulighed for at anvende ikke budgetterede indtægter til udvidelser af aktiviteter i budgetåret.

 

For anlægsarbejder er bevillingsbindingen bundet til det enkelte anlægsprojekt. De på budgettet opførte rådighedsbeløb kan først anvendes efter byrådets meddelelse af anlægsbevilling.

Anlægsregnskaberne godkendes i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet. Ved anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften udgør mere end 2 mio. kr., skal der aflægges særskilt regnskab.

 

For områder, hvor over- eller underskud overføres til næste regnskabsår, gælder følgende grænser i 2019 for størrelsen af det over- og underskud, som kan overføres til næste regnskabsår.

 

Bruttobudget                      Overskud   Underskud

                                                            2019                                              

0 - 4 mio. kr.                          600.000        300.000

4 - 20 mio. kr.                        600.000        600.000

20 - 40 mio. kr.                  1.000.000     1.000.000

over 40 mio. kr.                  1.200.000     1.200.000

Børne- og Familiecentret   2.400.000     2.400.000

Rådhuset                           2.400.000     2.400.000

Sundhed og Omsorg         3.700.000     3.700.000

 

Sagens gang

 

·         3/9 Økonomi- og Erhvervsudvalget

·         10/9 Byrådets 1. behandling

·         8/10 Byrådets 2. behandling

 

Forvaltningen indstiller

 

At Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender det udsendte forslag til budget 2019 – 2022 til 1. behandlingen, og der på grundlag af budgetforhandlinger fremsættes ændringsforslag, herunder forslag til anlægsarbejder for perioden 2019 - 2022.

 

At såfremt der i budget 2019 medtages anlægsprojekter under 1.000.000 kr., ydes der anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelse, således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2019 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

 

At der i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2019 – 2022 tages stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget og tilskud- og udligningsbeløb.           

                     

At bevillingsniveauet i 2019 fastsættes som nettobevillinger på udvalgsniveau, og grænser for overførsel af over- eller underskud fastsættes som beskrevet ovenfor og i vedhæftede bilag.

 

At sidste frist for ændringsforslag i henhold til tidsplanen for budgetlægningen fastsættes til tirsdag den 25. september 2018 kl. 15.00.

 

 

Beslutning fra  Økonomi- og Erhvervsudvalget  den 3. september 2018:

Afbud: Ditte Marie Thejsen, Hans Hammann

 

Indstilles til godkendelse.

 

Beslutning fra  Byrådet  den 10. september 2018:

Afbud: Martin Mikkelsen

 

Godkendt

 

 

2. behandling af budget 2019-2022

 

Ændringsforslag fremsendt til budget 2019-2022                         Budgetændring i 2019 kr.

 

+ = merudgifter/mindreindtægter

-  = mindreudgifter/merindtægter

 

 

Ændringsforslag fremsendt af Venstre, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre i henhold til budgetaftale indgået 23. september 2018:

Yderligere og uddybende bemærkninger til ændringsforslagene fremgår af bilag til dagsordenpunktet.

 

Drift:

 

1.

0,75 % hverdagseffektiviseringer fra 2021 til dækning af

demografisk udgiftspres                                                                       +0 kr.

2021: -6.500.000 kr.

2022: -12.800.000 kr.

 

2.

Styrkelse af kassebeholdningen i 2019 flyttes til

efterreguleringsåret 2021                                                                     -6.000.000 kr.

2021: +6.000.000 kr.

 

3.

Låneoptagelse – dispensation på 19 mio. kr.                                     -19.000.000 kr.

 

4.

Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger

i 2019 og 2020                                                                                      -3.000.000 kr.

2020: -3.000.000 kr.

 

5.

Ydelser på lån ved låneoptagelse                                                       +0 kr.

2020: +2.020.000 kr.

2021: +2.140.000 kr.

2022: +2.140.000 kr.

 

6.

Investeringer på jobcenterområdet                                                     +6.075.000 kr.

2020: +6.075.000 kr.

2021: +5.625.000 kr.

2022: +5.625.000 kr.

 

- Virkningen af investeringer i koordination (2 årsværk)

budgetaftale 2018                                                                               -2.000.000 kr.

2020: -2.000.000 kr.

2021: -2.000.000 kr.

2022: -2.000.000 kr.

 

- Investering på jobcenterområdet - indkomstoverførsler                   -10.310.000 kr.

2020: -13.370.000 kr.

2021: - 13.435.000 kr.

2022: - 13.935.000 kr.

 

- Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats

(MEP-program fra staten)                                                                   +0 kr.

2020: -600.000 kr.

2021: -900.000 kr.

2022: -1.300.000 kr.

 

- Investering jobcenter – forsigtighedsprincip                                     +1.223.000 kr.

2020: +2.000.000 kr.

2021: +2.000.000 kr.

2022: +2.000.000 kr.

 

7.

Indsats og politiske beslutninger på det specialiserede

Socialområde                                                                                      -2.000.000 kr.

2020: -3.000.000 kr.

2021: -4.000.000 kr.

2022: -4.000.000 kr.

 

8.

Trafiksikkerhedsprojekt Vestermarken                                               +310.000 kr.

 

9.

Udvidelse af budget til omsorgs- og specialtandpleje                         +300.000 kr.

2020: +300.000 kr.

2021: +300.000 kr.

2022: +300.000 kr.

 

10.

Bæredygtig kommune                                                                         +1.500.000 kr.

 

11.

Bæredygtig kommune – løbende pulje                                               +500.000 kr.

2020: +500.000 kr.

2021: +500.000 kr.

2022: +500.000 kr.

 

12.

Midler til læseindsats                                                                           +800.000 kr.

2020: +800.000 kr.

2021: +800.000 kr.

2022: +800.000 kr.

 

13.

Styrkelse af børns og unges fritidsliv, heri indgår

Fritidspas og kreativ skole                                                                   +450.000 kr.

2020: +450.000 kr.

2021: +450.000 kr.

2022: +450.000 kr.

 

14.

Tilskud til Gylling Mølle- engangstilskud i 2019                                  +100.000 kr.

 

15.

Teknologipulje                                                                                      +1.000.000 kr.

 

Anlæg:

 

16.

Etablering af cykel- og gangbro over Stampmølle bæk

(afsat 1.510.000 kr. i 2018)                                                                 +5.990.000 kr.

 

17.

Cykelsti Gylling – Ørting (afsat 1.500.000 kr. i 2018)                         +4.000.000 kr.

2020: +3.800.000 kr.

 

18.

By- og erhvervsudvikling af Rude Havvej 3, Odder

(afsat 8.000.000 kr. i 2018)                                                                 +1.000.000 kr.

2020: +7.000.000 kr.

2021: +2.000.000 kr.

 

19.

Trafiksikring af gennemfartsveje i 5 byer

(afsat 1.200.000 kr. i 2018)                                                                 +1.200.000 kr.

2020: +1.200.000 kr.

2021: +1.200.000 kr.

 

20.

Natur: Realisering af sti fra Odder til Norsminde – fase 1

fra Odder til Assedrup (afsat 1.000.000 kr. i 2018)                             +0 kr.

2020: +1.000.000 kr.

 

21.

Energibesparende tiltag på kommunale bygninger

(afsat 1.000.000 kr. i 2018)                                                                 +3.000.000 kr.

2020: +3.000.000 kr.

 

22.

Vitapark, kulturkøkkenet 2. etape                                                        +800.000 kr.

 

23.

Realisering af anlægsprojekter ifm. byudviklingsstrategi

for Odder midtby                                                                                 +2.000.000 kr.

2020: +4.000.000 kr.

2021: +4.000.000 kr.

 

24.

Klimasikringspulje der forankres i MTK                                              +5.000.000 kr.

2020: +3.000.000 kr.

2021: +2.000.000 kr.

 

25.

Vejledning og Mestring, udvidelse af fællesarealerne i Rosenhuset

(Bygningerne ejes af Lejrebo)                                                             +500.000 kr.

 

26.

Åbent Odder bibliotek med selvbetjeningsløsning                              +420.000 kr.

 

27.

Svømmehallen- udbedring af fugtskade i tagfelter mellem

gavlsøjler                                                                                             +850.000 kr.

 

28.

Vestskolen, afd. Skovbakken, udearealer (multibaner,

tarzanbane, kunstgræsmiljørigtig og skur til SFO)                             +740.000 kr.

 

29.

Hou skole – renovering af elevtoiletter                                                +722.000 kr.

 

30.

Børnehaven Midgård – facadebeklædning, nuværende beklædning

er nedslidt                                                                                            +830.000 kr.

 

31.

Renovering og udskiftning af offentlige toiletter                                  +500.000 kr.

2020: +500.000 kr.

 

32.

Rammebeløb, byggemodninger og jordforsyning                               +9.500.000 kr.

2020: +10.000.000 kr.

2021: +10.000.000 kr.

2022: +10.000.000 kr.

 

33.

Anlægsramme til færdiggørelsesarbejde af de kommunale

byggemodninger                                                                                  +2.435.000 kr.

2020: +3.620.000 kr.

2021: +6.010.000 kr.

2022: +3.640.000 kr.

 

34.

Erhvervsudvikling ved Rude Havvej 21, køb af 2,5 ha,

nedbrydning af bygninger, byggemodning mv.                                  +9.000.000 kr.

2020: +4.940.000 kr.

 

35.

Salg af grunde                                                                                     -20.935.000 kr.

2020: -18.560.000 kr.

2021: -16010.000 kr.

2022: -13.640.000 kr.

 

36.

Ikke disponeret anlægsramme i budgetoverslagsårene

2020: 5.457.000 kr.

2021: 23.580.000 kr.

2022: 31.709.000 kr.

 

37.

Udvikling Odders budget fastlægges til 1.835.000 kr., heri indgår

392.000 kr. til projektansættelse finansieret af vækstpuljen.

 

38.

Fabos udskiftning af vinduer og døre til 900.000 kr.

finansieres af energipuljen under anlæg.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I alt ændringsforslag 1-38 i 2019                                                         -2.500.000 kr.

Råderum til anlæg i budgetoplæg til 1. behandling                            -7.000.000 kr.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

I alt – styrkelse af kassebeholdning i 2019 (rest låneprovenu)          -9.500.000 kr.

Forbrug af restlåneprovenu fra 2019 i 2020                                       +9.500.000 kr.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resultat                                                                                                              0 kr.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrkelse af kassebeholdning:

2019: 9.500.000 kr. (restlåneprovenu som anvendes i 2020)

2021: 6.000.000 kr.

Forbrug af kassebeholdningen:

2020 -3.500.000 kr. (styrkelse på 6.000.000 kr. og forbrug af overført låneprovenu fra 2019 på 9.500.000 kr.)

 

Samlet styrkelse af kassebeholdningen 2019 – 2022 på 12.000.000 kr.

 

Ændringsforslag fremsendt af Konservative og Dansk Folkeparti

Yderligere og uddybende bemærkninger til ændringsforslagene fremgår af bilag til dagsordenpunktet.

 

Drift:

 

40.

0,75 % hverdagseffektiviseringer fra 2021 til dækning af

demografisk udgiftspres                                                                       +0 kr.

2021: -6.500.000 kr.

2022: -12.800.000 kr.

 

41.

Styrkelse af kassebeholdningen i 2019 flyttes til

efterreguleringsåret 2021                                                                     -6.000.000 kr.

2021: +6.000.000 kr.

 

42.

Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger

i 2019 og 2020                                                                                      -3.000.000 kr.

2020: -3.000.000 kr.

 

43.

Virkningen af investeringer i koordination jobcenter (2 årsværk)

budgetaftale 2018                                                                               -2.000.000 kr.

2020: -2.000.000 kr.

2021: -2.000.000 kr.

2022: -2.000.000 kr.

 

44.

Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats

(MEP-program fra staten)                                                                   +0 kr.

2020: -600.000 kr.

2021: -900.000 kr.

2022: -1.300.000 kr.

 

45.

Indsats og politiske beslutninger på det specialiserede

socialområde                                                                                       -2.000.000 kr.

2020: -3.000.000 kr.

2021: -4.000.000 kr.

2022: -4.000.000 kr.

 

46.

Hundslund og Gylling Skole, Klima skole certificering

udvikling af koncept og certificering                                                    +105.000 kr.

 

47.

Pulje til realisering af bæredygtig kommune                                      +500.000 kr.

2020: +500.000 kr.

2021: +500.000 kr.

2022: +500.000 kr.

 

48. Natur: Plejeplaner for Sondrup – Åkær fredningen

Stampmølledalen                                                                                +0 kr.

2021: +300.000 kr.

2022: +200.000 kr.

 

49.

Revidering af regulativer for offentlige vandløb og digitalisering

af regulativsamling                                                                               +0 kr.

2020: +300.000 kr.

2021: +300.000 kr.

2022: +300.000 kr.

 

50.

Mobilitet: Digitale tavler ved rutebilstationen                                      +200.000 kr.

 

51.

Trafiksikkerhedsprojekt Vestermarken                                               +310.000 kr.

 

52.

Flere blomster i Odder Kommune                                                      +50.000 kr.

2020: +50.000 kr.

2021: +50.000 kr.

2022: +50.000 kr.

 

53.

Kommunelicens for lokalarkiverne i Odder Kommune                       +11.000 kr.

2020: 11.000 kr.

2021: 11.000 kr.

2022: 11.000 kr.

 

54.

Faciliteter til mountainbiketræning – yderligere forundersøgelse,

skiltning, vedligehold mm.                                                                   +50.000 kr.

 

55.

Udvidelse af budget til omsorgs- og specialtandpleje                         +300.000 kr.

2020: +300.000 kr.

2021: +300.000 kr.

2022: +300.000 kr.

 

56.

Midler til læseindsats                                                                           +1.150.000 kr.

2020: +1.150.000 kr.

2021: +1.150.000 kr.

2022: +1.150.000 kr.

 

57.

Fritidspas for børn og unge under 18 år                                             +50.000 kr.

2020: +50.000 kr.

2021: +50.000 kr.

2022: +50.000 kr.

 

58.

Fælles investerings- og forebyggelsespulje                                        +2.000.000 kr.

2020: +2.000.000 kr.

2021: +2.000.000 kr.

2022: +2.000.000 kr.

 

59.

Tilskud til Gylling Mølle                                                                       +100.000 kr.

2020: 100.000 kr.

2021: 100.000 kr.

2022: 100.000 kr.

 

60.

Horsens Fjord Naturpark – samarbejde mellem

Odder, Horsens, Hedensted kommuner                                             +250.000 kr.

2020: +250.000 kr.

 

61.

Effektivisering beskæftigelsesområdet uden investering men

med nuværende/ evt. udskiftning/repatriering                                     -3.000.000 kr.

2020: -3.000.000 kr.

2021: -3.000.000 kr.

2022: -3.000.000 kr.

 

62.

Besparelse effektivisering indkøb 1 % om året                                  -1.200.000 kr.

2020: -1.200.000 kr.

2021: -1.200.000 kr.

2022: -1.200.000 kr.

 

Anlæg:

 

63.

Færdiggørelse af udearealer ved Skovbakkeskolen for 740.000 kr.

finansieres af vækstpuljen.

 

64.

Etablering af cykel- og gangbro over Stampmølle bæk

(afsat 1.510.000 kr. i 2018)                                                                 +5.990.000 kr.

 

65.

Cykelsti Gylling – Ørting (afsat 1.500.000 kr. i 2018)                         +7.800.000 kr.

 

66.

By- og erhvervsudvikling af Rude Havvej 3, Odder

(afsat 8.000.000 kr. i 2018)                                                                 +0 kr.

2020: +10.000.000 kr.

2021: +6.500.000 kr.

 

67.

Trafiksikring af gennemfartsveje i 5 byer

(afsat 1.200.000 kr. i 2018)                                                                 +1.200.000 kr.

2020: +1.200.000 kr.

2021: +1.200.000 kr.

 

68.

Natur: Realisering af sti fra Odder til Norsminde – fase 1

fra Odder til Assedrup (afsat 1.000.000 kr. i 2018)                             +0 kr.

2022: +1.000.000 kr.

 

69.

Energibesparende tiltag på kommunale bygninger

(afsat 1.000.000 kr. i 2018)                                                                 +3.000.000 kr.

2020: +3.000.000 kr.

 

70.

Vitapark, kulturkøkkenet 2. etape                                                        +0 kr.

2020: +800.000 kr.

 

71.

Udviklingsprojekt Hou Havn, Trafikprojekt Strandgade/havnegade   +0 kr.

2022: +15.000.000 kr.

 

72.

Klima: Realisering af klimatilpasning i Stampmølle bæk

ved Handelsfagskole                                                                          +0 kr.

2020: +2.000.000 kr.

2021: +4.913.000 kr.

 

73.

Klimatilpasning: Opstrømsprojekt v. Rathlousdal                               +3.000.000 kr.

 

74.

Renovering af rørlagt vandløb – Fattighusgrøften 600 m

rørledning udskiftes eller åbent vandløb                       +0 kr.

2020: +600.000 kr.

 

75.

Realisering af spildevandsplan i Oldrup – udskiftning af

rørføring af Oldrup bæk gennem Oldrup by                                       +0 kr.

2020: +1.580.000 kr.

 

76.

Etablering af nyt indgangsparti ved Vitapark                                      +0 kr.

2020: +2.580.000 kr.

 

77.

Rådhuset, udskiftning af blytag                                                           +0 kr.

2021: +4.250.000 kr.

 

78.

Rådhuset, udskiftning af vinduer mod Rådhusgade og del mod

Nørregade                                                                                           +0 kr.

2021: +2.150.000 kr.

 

79.

Vejledning og Mestring, udvidelse af fællesarealerne i Rosenhuset

(Bygningerne ejes af Lejrebo)                                                             +0 kr.

2020: +500.000 kr.

 

80.

Fabos, udskiftning af vinduer og døre                                                +0 kr.

2020: +900.000 kr.

 

81.

Udvidelse af servicebygninger på Stenslund (fremtidig

løbende driftsudgift på 50.000 kr. årligt)                                             +0 kr.

2020: +6.263.000 kr.

 

82.

Fælleshus Bronzealdervej, 277m2 ny bygning + 150m2 ombygn.    +0 kr.

2020: +7.889.000 kr.

 

83.

Biblioteket, tagudskiftning                                                                   +0 kr.

2022: +1.650.000 kr.

 

84.

Vestskolen, afd. Skovbakken, udearealer (multibaner,

Tarzanbane, kunstgræs og skur til SFO)                      +0 kr.

2020: +740.000 kr.

 

85.

Hou skole – renovering af elevtoiletter                                                +0 kr.

2020: +722.000 kr.

 

86.

Hou skole, ombygning af badefaciliteter                                             +0 kr.

2020: +1.780.000 kr.

 

87.

Skole-it: Udskiftning af devices (udskiftning af nuværende ipads)     +0 kr.

2021: +4.000.000 kr.

2022: +3.000.000 kr.

 

88.

Børnehaven Midgård – facadebeklædning, nuværende beklædning

er nedslidt                                                                                            +0 kr.

2021: +830.000 kr.

 

89.

MTK, Renovering og udskiftning af offentlige toiletter                        +0 kr.

2020: +1.000.000 kr.

 

90.

Rammebeløb, byggemodninger og jordforsyning                               +9.500.000 kr.

2020: +10.000.000 kr.

2021: +10.000.000 kr.

2022: +10.000.000 kr.

 

91.

Anlægsramme til færdiggørelsesarbejde af de kommunale

byggemodninger                                                                                  +2.435.000 kr.

2020: +3.620.000 kr.

2021: +6.010.000 kr.

2022: +3.640.000 kr.

 

92.

Erhvervsudvikling ved Rude Havvej 21, køb af 2,5 ha,

nedbrydning af bygninger, byggemodning mv.                                  +9.000.000 kr.

2020: +4.940.000 kr.

 

93.

Salg af grunde                                                                                     -20.935.000 kr.

2020: -18.560.000 kr.

2021: -16.010.000 kr.

2020: -13.640.000 kr.                                                                         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I alt ændringsforslag 40-93 i 2019                                                      +8.866.000 kr.

Råderum til anlæg i budgetoplæg til 1. behandling                            -7.000.000 kr.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I alt – kasseforbrug i 2019                                                                   +1.866.000 kr.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kasseforbrug:

2020: +7.833.000 kr.

Styrkelse af kassebeholdningen:

2021: -14.791.000 kr.

2022:- 8.478.000 kr.

 

Styrkelse af kassebeholdningen 2019 – 2022 -13.570.000 kr.

 

Ændringsforslag fremsendt af SF og Enhedslisten

Yderligere og uddybende bemærkninger til ændringsforslagene fremgår af bilag til dagsordenpunktet.

 

95.

Direktionen udarbejder et katalog over områder, hvor der ved målrettede investeringer er en god business case med økonomisk gevinst og/eller bedre velfærd. Kataloget forelægges i forbindelse med budgetprocessen for budget 2020.

 

96.

Der investeres i en øget effektivisering af kommunens indkøb dels ved i øget omfang at anvende e-handel, dels ved at sikre en bedre udnyttelse af indgåede indkøbsaftaler med sigte på at mindske udgifterne på indkøb. Provenuet bruges til at mindske kravet om 1 %´s hverdagseffektiviseringer.

 

97.

Hverdagsgrønthøsteren på børneområdet udgår af budgettet for 2019 og 2020.

 

Forvaltningen indstiller:

 

At Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender ændringsforslagene til Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022 med Økonomi- og Erhvervsudvalgets anbefalinger.

 

At kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,96 procent (en nedsættelse af kirkeskatten med 0,01 procent) på baggrund af et ligningsbeløb på 30.191.011 kr.

 

At der ydes anlægsbevillinger til anlægsprojekter under 1.000.000 kr., således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2019 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

 

At der ydes anlægsbevilling til låneoptagelse for 22.000.000 kr. i 2019 (lånedispensation på 19.000.000 kr. og låneoptagelse på 3.000.000 kr. til energibesparende foranstaltninger).

 

At der vælges statsgaranti for 2019

 

Bilag

 

Bevillingsbinding 2019

 

727-2018-105655

 

Budgetredegørelse 2019

 

727-2018-80303

 

Budgetaftale 2019 - 2022 mellem V, A og B

 

727-2018-119511

 

Budgetaftale mellem C og DF

 

727-2018-120663

 

Budgetaftale mellem SF og Ø

 

727-2018-120665

 

 

Beslutning fra  Økonomi- og Erhvervsudvalget  den 1. oktober 2018:

Afbud:

 

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V og A) anbefaler ændringsforslagene 1 – 38. I mod stemmer (C og Ø)

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V, A og Ø) kan ikke anbefale ændringsforslagene (40 – 93). Et mindretal (C) stemmer for.

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V, S og C) kan ikke anbefale ændringsforslagene (95 – 97). Et mindretal (Ø) stemmer for.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,96 procent (en nedsættelse af kirkeskatten med 0,01 procent) på baggrund af et ligningsbeløb på 30.191.011 kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at der ydes anlægsbevillinger til anlægsprojekter under 1.000.000 kr., således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2019 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V, A og Ø) indstiller, at der ydes anlægsbevilling til låneoptagelse for 22.000.000 kr. i 2019 (lånedispensation på 19.000.000 kr. og låneoptagelse på 3.000.000 kr. til energibesparende foranstaltninger). C stemmer i mod

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at der vælges statsgaranti for 2019.

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Byrådet  den 9. oktober 2018:

Afbud:

 

Ændringsforslag nr. 95 – 97 fremsendt af Ø og F sendes til afstemning. For ændringsforslagene stemmer 3 (Ø og F). Imod stemmer 16 (V, A, B, C og O). Ændringsforslag nr. 95 – 97, nedstemt med 16 stemmer mod 3.

Ændringsforslag nr. 40 - 93 fremsendt af C og O sendes til afstemning. For ændringsforslagene stemmer 3 (C og O). Imod stemmer 16 (V, A, B, Ø og F). Ændringsforslag nr. 40 – 93, nedstemt med 16 stemmer mod 3.

Ændringsforslag nr. 1 – 38 (budgetaftalen) fremsendt af V, A og B sendes til afstemning. For ændringsforslag 1 - 38 stemmer 14 (V, A, B og F). Imod stemmer 5 (C, Ø, og O). Ændringsforslag nr. 1 – 38 godkendt med 14 stemmer mod 5.

Herefter stemmes der om de sidste 4 "at’er" i Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling.

Et enigt Byråd stemmer for, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,96 procent (en nedsættelse af kirkeskatten med 0,01 procent) på baggrund af et ligningsbeløb på 30.191.011 kr.

Et enigt Byråd stemmer for, at der ydes anlægsbevillinger til anlægsprojekter under 1.000.000 kr., således at disse anlægsarbejder umiddelbart efter 1.1.2019 kan påbegyndes uden yderligere politisk behandling.

Et flertal Byrådet på 16 (V, A, B, Ø og F) stemmer for, at der ydes anlægsbevilling til låneoptagelse for 22.000.000 kr. i 2019 (lånedispensation på 19.000.000 kr. og låneoptagelse på 3.000.000 kr. til energibesparende foranstaltninger).

Imod stemmer 3 (C og O), da de kun kan tilslutte sig låneoptagelse på 3.000.000 kr. til energibesparende foranstaltninger. Indstillingen godkendt med 16 stemmer mod 3.

Et enigt Byråd stemmer for, at der vælges statsgaranti for 2019.

Herefter vedtages budget 2019 - 2022 endeligt.