127. Frigivelse af anlægsmidler - Istandsættelsespulje - Vejområdet (genoptagelse)

Sag 306-2014-2284

Dok. 306-2014-104858

Initialer: THK

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal anbefale overfor Byrådet, at midler til istandsættelse af veje i 2014 frigives.

 

Sagens opståen

Byrådet godkendte på mødet den 8. oktober 2013 budgettet for 2014, og afsatte i den forbindelse kr. 3 mio. til istandsættelse af veje.

 

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har et efterslæb på vejkapitalen på mere end kr. 50 mio., og over en 10-årig periode på mere end kr. 150 mio. For at modvirke en del af udviklingen på efterslæbet, herunder sikre en del af vejnettets tilstand, er der afsat de kr. 3 mio. i anlægsbudget for 2014.

 

På baggrund af tilstandsregistrering af Odsherred Kommunes veje, er der lavet en foreløbig beregning over, hvilke veje, det vil kunne betale sig at istandsætte. Ud over vejens tilstand, foretages prioriteringen også i forhold til vejklassen.

Umiddelbart drejer det sig primært om trafikveje i byerne Højby, Asnæs, Vig og Nykøbing Sj.

 

Ud over vejene, er der en del fortove, der også trænger til istandsættelse. Heraf ca. 4 km der er i uacceptabelt niveau, mens lidt over 19 km betegnes mindre godt, med en restlevetid på mellem 3-6 år og med stor risiko for faldskader.

 

Inden den endelige prioritering kan foretages, skal strækningerne analyseres yderligere, og det skal undersøges, hvilke andre tiltag, der kan forventes på disse strækninger, eksempelvis kloakering.

 

For at Center Natur, Miljø og Trafik kan foretage den endelig planlægning, indhente tilbud og igangsætte istandsættelsesarbejdet, ansøges anlægsmidlerne frigivet. Miljø- og Klimaudvalget vil efterfølgende blive orienteret om midlernes anvendelse.

 

Lovgrundlag

Vejloven.

 

Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2014.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at

·          Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne på kr. 3 mio. frigives.

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 11. marts 2014

Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende:

 

Indstillet.

Dog skal adgangsvejen til Klint havn udbedres via denne bevilling.

I forbindelse med Miljø- og Klimaudvalgets møde den 15. april 2014 vil udvalget beslutte, om der er andre vejistandsættelser (Klint og Lumsås), som skal medtages under denne bevilling.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. marts 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Indstillet.

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 25. marts 2014

Sted: Mødesalen, Fårevejle

Fraværende: Morten Egeskov

 

Bevilget.

 

 

Genoptagelse af sagen

Miljø- og Klimaudvalget har ønsket at besigtige to veje (Klint og Lumsås) forud for en prioritering.

 

Sagsfremstillingen

På udvalgsmødet fremlægger administrationen et budgetoverslag for mulige istandsættelser og reetableringer af vejene.

 

Administrativ Indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

·          prioritere niveauet for istandsættelserne af vejene ved Klint og Lumsås.

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 15. april 2014

Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende:

 

Vedr. ødelagt vej ved Klint:

Begge scenarier med h.h.v. sti eller vej beskrives nærmere herunder evt. nødvendig kystsikring.

Ved beskrivelse af sti-løsningen skal vejadgangen i baglandet (privat fællesvej) beskrives.

 

Vedr. Nordre Strandvej:

De to løsninger beskrives nærmere herunder evt. nødvendig kystsikring.

Trapper ned til stranden skal sikres eller evt. fjernes.

 

Sagen genoptages på udvalgets møde i 13. maj 2014.

 

 

Genoptagelse af sagen

Udvalget har ønsket en nærmere beskrivelse af løsningsmuligheder for istandsættelse af vejen ved Klint samt Nordre Strandvej i Lumsås.

 

Sagsfremstillingen

Administrationen har bedt en rådgiver undersøge de forskellige muligheder, herunder estimere et budget for de mulige løsninger.

Ud over de tre mio. kr., er der på byrådsmødet den. 29. april, givet yderligere 1 mio. kr. til istandsættelse af veje og stier i forbindelse med stormene.

På Miljø- og Klimaudvalgets møde den 13. maj 2014, vil administrationen fremlægge et notat omkring dette.

 

Administrativ Indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

·          prioritere de fremlagte løsningsforslag.

 

                      Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 13. maj 2014

Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende: Søren With

 

Udsat til næste møde.

 

 

Genoptagelse af sagen

Udvalget har ønsket en nærmere beskrivelse af løsningsmuligheder for istandsættelse af vejen ved Klint samt Nordre Strandvej i Lumsås.

 

Sagsfremstillingen

Klint Havnevej syd for havnen:
For at genopbygge vejen skal den kystbeskyttes. Dette er foreslået med en stenbeskyttelse på ca. 80 meters længde i stil med den naturlige stenstrand. Derefter skal den bortskyllede vejkasse genopbygges.

Det vurderes desuden at være et krav fra kystdirektoratet, at strækningen skal ralfordres, hvis der etableres skråningsbeskyttelse.

 

Klint Havnevej syd for havnen:

Løsning 1: Samme sikring og opbygning som syd for havnen, dog med vejopbygningen i grus
Det vurderes, at være nødvendig med kystsikring uanset om vejen skal genopbygges som sti eller vej. Der vil derfor ikke blive nævnt nærmere omkring at bibeholde grusvejen som stiforbindelse.

 

Løsning 2A: Omlægning via privat fællesveje

Både cyklister og biler skal omlægges via Østergårdsvej. Det vil stadig være nødvendigt med vejopbygning samt skråningsbeskyttelse på ca. 10 meter nord for Østergårdsvejs tilslutning på Klint Havnevej.

 

Løsning 2B: Forlægning af Klint Havnevej

For helt at undgå kystsikring, kan selve Klint Havnevej lægges ind på privat grund. Dette vil dog kræve ekspropriation af tilstødende grunde. Dette er stadig med den forudsætning, at trafikanterne omlægges via Østergårdsvej.

 

Nordre Strandvej

Løsning 1: Ny skråningsbeskyttelse og genopbygning af vejen

Denne skråningsbeskyttelse skal være større end på Klint Havnevej.

For at kystsikringen får optimal virkning skal den etableres på strækningen fra Fiskervejen til Ravnsvej, og ikke blot de steder hvor skråningen i dag er faldet sammen.

Tillæg: Den eksisterende kystsikring, en såkaldt Gabion-mur, som delvist er forsvundet på strækningen, eksisterer stadig øst for Ravnsvej. Denne kan eventuelt forstærkes, for at denne del bedre kan modstå fremtidige storme.

 

Løsning 2: Lukning af vejen

Hvis hele det kystsårbare vejstykke lukkes, vil det kræve etablering af ny vejadgang for flere grunde. Den private fællesvej Brisevej skal have etableres en vejadgang til Ravnsvej. Der er 4 grunde, som har vejadgang ud til Nordre Strandvej, og disse skal også have etableret ny vejadgang.

 

Rapporten over kystbeskyttelse samt oversigt over alle overslag vil blive fremsendt inden mødet.

 

Administrativ Indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

·          udvalget prioriterer de fremlagte løsningsforslag.

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 12. august 2014

Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende:

 

Vedr. Nordre Strandvej arbejdes der videre med alternativ løsning B fra rapporten, hvor grundejerne inddrages.

Løsningsmulighederne drøftes, bearbejdes og prissættes tidligst i forhold til budget 2016.

 

Vedr. vejen vest for Klint Havn:

Afstemning om vejen retableres for de afsatte midler nu:

For stemmer Morten Egeskov, Finn Hallberg og Helge Fredslund

Imod stemmer Gitte Hededam, Søren With, Allan Andersen og Kim Mariegaard

 

Forslaget falder hermed.

 

Forslag om at finansieringen overlades til at indgå i budgetforhandlingerne.

Alle stemmer for at sagen medtages i budgetforhandlingerne.

 

Restbeløbet på den eksisterende bevilling benyttes til renovering af veje, vandproblemer og kantfyld.