184. Vedtagelse af Spildevandsplan 2014-2018

Sag 306-2012-38368

Dok. 306-2014-228770

Initialer: RAK

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal indstille Spildevandsplan 2014-2018 til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget.

 

Sagens opståen

Byrådet godkendte på mødet den 28. januar 2014 ’Forslag til spildevandsplan 2014-2018’, der efterfølgende har været i offentlig høring.

 

Sagsfremstilling

Spildevandsplan 2014-2018 er en samling af de eksisterende spildevandsplaner med tillæg. Derudover fastlægger planen, at der i planperioden 2014-2018 skal:

 

·           nedlægges 6 renseanlæg,

·           anlægges 32 km hovedkloakledninger,

·           kloakeres 2773 sommerhuse,

·           separeres regnvand fra fælleskloakerne i en række byer, og

·           spildevandsrensningen på 850 ejendomme i det åbne land skal bringes til et niveau, hvor det ikke påvirker miljøet negativt.

 

Ekspropriation

Spildevandsplanens realisering medfører, at der på nogle ejendomme skal placeres ledningsanlæg, pumpestationer mv. Byrådet tilkendegiver ved vedtagelse af spildevandsplanen, at være indstillet på at ville udvise ekspropriationsvilje til sikring af de nødvendige rettigheder.

 

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) (§ 32).

Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven)

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser for Odsherred Kommune. Dog henledes opmærksomheden på det uafklarede spørgsmål om vejbidrag.

 

Anlægsinvesteringerne varetages af Odsherred Forsynings investeringsplan og økonomi.

 

Odsherred Forsyning A/S afholder udgifterne forbundet med erhvervelse af de fornødne rettigheder ved ekspropriation.

 

For grundejere betyder kloakering af sommerhuse et tilslutningsbidrag for spildevand på kr. 37.775 inkl. moms (2014-tal). Med anlæg af stik mv. på egen grund kan det betyde en investering på over kr. 50.000. Samme udgiftsstørrelse gælder for ejendomme i det åbne land, der skal have forbedret spildevandsrensningen med f.eks. et nyt nedsivningsanlæg. Separering medfører ikke yderligere tilslutningsbidrag, men udgifter til anlæg af afløb på egen grund.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Spildevandsplanen er omfattet af reglerne for miljøvurdering af planer og programmer. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering som konkluderer, at spildevandsplanen vil sikre en væsentlig mindre påvirkning af vandmiljøet.

 

Udtalelser og høring

Forslag til Spildevandsplan 2014-2018 har været fremlagt i offentlig høring i perioden 1. februar 2014 til 1. april 2014. Miljøvurderingen har været fremlagt i offentlig høring i perioden 11. juli 2014 til 8. september 2014.

 

Der blev i spildevandsplanforslagets høringsperiode fremsendt tre høringssvar, som ud over redaktionelle ændringer har medført følgende ændringer i spildevandsplanen:

·           Åstoftevej 67 og 69 er taget ud af planen som ejendomme der skal kloakeres i planperioden.

·           Sommerhusområderne Hønsinge Lyng og Vig Lyng er fra at være planlagt kloakeret i 2014 og 2015 nu planlagt kloakeret i år 2015-16. 

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

·           Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at Spildevandsplan 2014-2018 godkendes, og at der udvises ekspropriationsvilje til sikring af de nødvendige rettigheder til gennemførelse af spildevandsplanen. 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. oktober 2014

Sted: Mødelokale 1-2, Fårevejle

Fraværende: Helge Fredslund

 

Indstillet.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 21. oktober 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Morten Egeskov

 

Indstillet.

 

Bilag

306-2014-201462

Spildevandsplan 2014-2018.pdf

306-2014-194265

Fremsendte høringssvar med bemærkninger til Spildevandsplan 2014-2018.pdf

306-2014-201069

Miljøvurdering af Spildevandsplan 2014-2018.pdf

306-2014-201063

Bilag 1 - kloakoplandsskemaer (status).pdf

306-2014-201064

Bilag 2 - kloakoplandsskemaer (plan).pdf

306-2014-201065

Bilag 3 - forklaring til kloakoplandsskemaer.pdf

306-2014-201066

Bilag 4 - udløbsskemaer (status).pdf

306-2014-201067

Bilag 5 - udløbsskemaer (plan).pdf

306-2014-201068

Bilag 6 - forklaring til udløbsskemaer.pdf

306-2014-201054

Bilag 7 - renseanlægsskema (status).pdf

306-2014-201055

Bilag 8 - renseanlægsskema (plan).pdf

306-2014-201056

Bilag 9 - forklaring til renseanlægsskemaer.pdf

306-2014-201057

Bilag 10 - ordliste.pdf

306-2014-201058

Bilag 11 - beregningforudsætninger spildevandsplan.pdf

306-2014-201059

Bilag 12 - funktionspraksis.pdf

306-2014-201060

Bilag 13 - matrikelliste (ejendomme berørt af transportledninger).pdf

306-2014-201061

Bilag 14 - matrikelliste (ejendomme berørt af ændrede kloakeringsforhold).pdf

306-2014-201062

Bilag 15 - tids og investeringsplan.pdf

306-2014-201053

Kortbilag 1 - oversigtskort.pdf

306-2014-201050

Kortbilag 2 - åbenlandområder.pdf

306-2014-201051

Kortbilag 3 - åbenlandrenseklasser.pdf

306-2014-201052

Kortbilag 4 - hovedoplande.pdf

306-2014-201038

TF1G_011_Hovedopland_A_Odden.pdf

306-2014-201039

TF1G_012_Hovedopland_B_Lumsås.pdf

306-2014-201040

TF1G_013_Hovedopland_C_Nyrup.pdf

306-2014-201041

TF1G_014_Hovedopland_D_Nykøbing_Sj.pdf

306-2014-201042

TF1G_015_Hovedopland_E_Rørvig.pdf

306-2014-201043

TF1G_016_Hovedopland_F_Strandhuse.pdf

306-2014-201044

TF1G_017_Hovedopland_G_Højby.pdf

306-2014-201028

TF1G_018_Hovedopland_H_Sejerø Bugt.pdf

306-2014-201029

TF1G_019_Hovedopland_I_Nr_Asmindrup.pdf

306-2014-201030

TF1G_020_Hovedopland_J_Vig.pdf

306-2014-201031

TF1G_021_Hovedopland_K_Egebjerg.pdf

306-2014-201032

TF1G_022_Hovedopland_L_Grevinge.pdf

306-2014-201033

TF1G_023_Hovedland_M_Asnæs.pdf

306-2014-201034

TF1G_024_Hovedopland_N_Fårevejle_Kirkeby_Nord.pdf

306-2014-201035

TF1G_025_Hovedopland_N_Fårevejle_Kirkeby_Syd.pdf

306-2014-201036

TF1G_026_Hovedopland_O_Fårevejle_Stationsby.pdf

306-2014-201037

TF1G_027_Hovedopland_P_Hørve.pdf

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 28. oktober 2014

Sted: Mødesalen, Fårevejle

Fraværende:

 

Godkendt.