13.    Arbejdsgruppe for Nordre Strandvej, Lumsås

Sag 306-2014-70242

Dok. 306-2015-17260

Initialer: DOK

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

At nedsætte en arbejdsgruppe og vedtage et kommissorium for denne.

 

Sagens opståen

Den 16. januar 2015 blev der holdt borgermøde omkring Nordre Strandvej i Lumsås.

Der blev på mødet valgt en arbejdsgruppe, og det blev besluttet at udarbejde et kommissorium for gruppens arbejde.

 

Sagsfremstilling

Den kystnære del af Nordre Strandvej blev delvist skyllet i vandet under stormen Bodil i december 2013.

Miljø- og Klimaudvalget besluttede på deres møde den 12. august 2014 – punkt 127 ”Frigivelse af anlægsmidler – Istandsættelsespulje – Vejområdet (genoptagelse)”, at fagcentret skulle arbejde videre med alternative løsningsforslag, hvor grundejerne skulle inddrages.

 

På selve mødet blev deltagere til arbejdsgruppen valgt. Øvrige interesserede har mulighed for at deltage i følgegruppe.

 

Fagcentret har udarbejdet forslag til kommissorium. Forslaget er vedlagt som bilag.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

Når en kommende løsning er politisk vedtaget, skal der skal afsættes midler på budget 2016 til at gennemføre den valgte løsning.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Center for Natur, Miljø og Trafik varetager sekretariatsfunktionen for arbejdsgruppen.

 

Udtalelser og høring

Arbejdsgruppen løsningsforslag skal fremsendes til Miljø og Klimaudvalget, således at udvalget kan træffe beslutning om, hvad der skal ske med den kystnære del af Nordre Strandvej.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

·          Det udarbejdede kommissorium godkendes.

 

Bilag

306-2015-17341

Forslag til Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. Nordre Strandvej, Lumsås

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 3. februar 2015

Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende: Helge Fredslund

 

Godkendt med redaktionelle ændringer.