116. Forslag til Kommuneplantillæg og VVM for Lundbeck medicinalvarefabrik

Sag 306-2014-58598

Dok. 306-2015-204713

Initialer: HKS

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Fysisk planlægning, tilvejebringelse af VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg.

 

Sagens opståen

H. Lundbeck A/S, Lumsås er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 1, punkt 6e: ”Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved hjælp af kemisk eller biologisk proces”.

 

Dette betyder, at etablering af nye anlæg og væsentlige ændringer af eksisterende anlæg som er opført på bilag 1 skal VVM-vurderes inden, der kan gives en miljøgodkendelse.

 

For fastholdelse, videreudvikling og udvidelse af nuværende produktionsfaciliteter, skal der tilvejebringes en VVM-redegørelse.

 

For udvidelse af produktionsområdet indgår inddragelse af landområde i landzone i tilknytning til eksisterende kommuneplanlagte erhvervsområde 2E1, (Kommuneplan 2013- 2025). Udvidelse af produktionsområdet forudsætter tilvejebringelse af kommuneplantillæg.

 

Den nærmere udmøntning af byggeri af nye produktionsfaciliteter forudsætter endvidere tilvejebringelse af nu lokalplan, som erstatter eksisterende lokalplan nr. 2E.03 ”for udvidelse af H. Lundbeck A/S Lumsås”, vedtaget den 10. november 1986. Lokalplanens område er fastlagt til erhvervsformål (industri, medicinalfabrikation) for H. Lundbeck A/S. Tilvejebringelse af ny lokalplan forudsættes at finde sted efter endelig vedtagelse af VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg.

 

Sagsfremstilling

H. Lundbeck A/S, Lumsås har i samråd med Odsherred Kommune samt Miljøstyrelsen valgt at udarbejde en VVM-redegørelse for hele virksomheden på Oddenvej 182, Lumsås, da H. Lundbeck A/S ønsker at skabe rum til at forøge kapaciteten og medarbejderstaben samt have muligheden for at udføre følgende VVM-pligtige ændringer i en kommende 10 årig periode (frem mod 2025):

 

·        Etablering af en sjette produktionsenhed på fabriksanlægget

·        Udvidelse af lagerkapacitet til flydende og faste råvarer, hjælpestoffer og mellemprodukter og lægemiddelsubstanser

·        Anvendelse af kemiske stoffer i hovedgruppe 1 (jfr. luftvejledningen)

·        Øgning af produktionsvoluminet med op til 50 % i forhold til nuværende

·        Mulighed for at etablere eget renseanlæg til rensning af sanitært spildevand fra virksomheden

 

Nuværende miljøgodkendelse omfatter ikke anvendelse af hovedgruppe 1 stoffer (jfr. luftvejledningen), hvilket H. Lundbeck A/S fremadrettet ønsker at have mulighed for at kunne anvende.

 

Lovgrundlag

Planloven for så vidt angår udarbejdelse af kommuneplantillæg.

VVM bekendtgørelsen for så vidt angår tilvejebringelse af VVM-redegørelse.

H. Lundbeck A/S, Lumsås er i dag ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen – ”Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (BEK nr. 1666 af 14/12/2006)”. Pt. forventes det ikke, at virksomheden bliver omfattet af bekendtgørelsen på baggrund af ændringer og udvidelser som beskrevet i dette forslag.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrative konsekvenser: Ingen bemærkninger.

Miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser: Afdækkes gennem proces for tilvejebringelse af VVM-redegørelse, inklusiv forudgående høring for indkaldelse af ideer of forslag (4 uger) samt efterfølgende høring af VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg (8 uger).

 

Udtalelser og høring

Ideoplæg for indkaldelse af ideer, forslag, bemærkninger, indsigelser m.v. har været i forudgående høring i perioden fra til 8. oktober til 5. november 2014. Der er i høringsperioden ikke modtaget høringssvar.

Ideoplægget for indkaldelse af ideer og forslag beskriver både de nuværende og fremtidige aktiviteter hos H. Lundbeck A/S, Lumsås, herunder de miljømæssige påvirkninger.

 

På baggrund af den forudgående høring er der udarbejdet forslag til VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg, som efter forudgående godkendelse for Økonomiudvalget samt Byrådet vil blive sendt i 8 ugers høring via Miljøstyrelsen, der har udarbejdet VVM-redegørelsen i samarbejde med virksomheden.

 

Efter endt høring, vil Økonomiudvalget samt Byrådet blive forelagt forslaget til VVM samt kommuneplantillæg til endelig beslutning/vedtagelse.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

·        Forslag til VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg udsendes i offentlig høring i 8 uger, med henblik på fastholdelse, videreudvikling og udvidelse af produktionsfaciliteterne for virksomheden H. Lundbeck A/S i Lumsås.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. august 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Indstilles til Byrådet.

 

Bilag

306-2015-185066

306_2015_148309_Naturvurdering___VVM_Lundbeck.pdf

306-2015-185065

Bilag til afsnit om landskab og visualisering06.07.2015 (afsendt).pptx

306-2015-185064

Støj_Notat af 22 juni inkl. bilag.pdf

306-2015-185328

Forslag til udvidelse af rammeområde, kommuneplantillæg til 2E1, KP 2013- 25

306-2015-185063

Ikke teknisk resume (afsendt).pdf

306-2015-185061

VVM-redegørelse_tilrettet3.5 (afsendt).pdf

306-2015-185062

Lundbeck rev. 07.pdf

306-2015-185503

Reference, kommuneplantillæg for Novo, Kalundborg, Rendsborgparken K 5.E2

306-2015-185184

Særlig planmæssig begrundelse for arealudlæg inden for kystnærhedszonen - udvidelse af eksisterende rammeområde.

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 25. august 2015

Sted: Mødesalen, Fårevejle

Fraværende: Birthe Balle, Michael Kjeldgaard, Thomas Adelskov, Vagn Ytte Larsen

 

Godkendt.