35.    Hjemmeværnet, distriksudvalg for

Sag 306-2017-10970

Dok. 306-2017-95767

Initialer: CWL

Åbent

 

 

Beslutningstema

Byrådet skal vælge 1 medlem, som indstilles til Forsvarsministeren til valg til Distriktsudvalget for hjemmeværnet.

 

Det fremgår ikke af vedtægterne, at det er et krav, at det valgte medlem er medlem af Byrådet. I henhold til Forsvarets Personeltjeneste vil det dog være en fordel, hvis medlemmet også er medlem af Økonomiudvalget eller Socialudvalget.

 

Sagsfremstilling

Distriktsudvalgene består af:

·        1 formand

·        4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen.

 

Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.

 

Der indstilles et medlem pr. kommune til Distriktsudvalget, dog således at der indstilles mindst 4 medlemmer pr. distriktsudvalg. Flere medlemmer fra samme kommune kan indstilles, såfremt kommunen har et befolkningsgrundlag på mere end 100.000 indbyggere. 

 

Forsvarets Personaletjeneste oplyser i brev af 7. november 2017, at Distriktsudvalgets funktionsperiode begynder fra 1. september 2018 og slutter 31. august 2022.

 

Vedkommende behøver ikke at være medlem af Byrådet, dog oplyser Forsvarets Personeltjeneste, at det udpegede medlem med fordel kan være medlem af Økonomiudvalget eller Socialudvalget af hensyn til en smidig kontakt til kommunens sociale forvaltning. 

 

Det udpegede medlem bør ikke have en sådan funktion i Hjemmeværnet, at der ved behandling af optagelsesansøgninger kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet.

 

Medlemmer af distriktsudvalgene er ikke aflønnet, men tildeles honorar/diæt for deltagelse i mødevirksomhed.

 

Opgaver

Hjemmeværnets Distriktsudvalg træffer afgørelser om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

 

Lovgrundlag

Hjemmeværnslovens §§ 7 og 9, jf. lovbekendtgørelse 198 af 9. februar 2007.

 

Økonomiske Konsekvenser

Ingen for Odsherred Kommune.

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at:

 

·        Byrådet vælger 1 medlem, som indstilles til forsvarsministeren til valg til Distriktsudvalget for hjemmeværnet (Distriktsudvalg Midt- og Vestsjælland Vest).


Det fremgår ikke af vedtægterne, at det er et krav, at det valgte medlem er medlem af Byrådet. I henhold til Forsvarets Personeltjeneste vil det dog være en fordel, hvis medlemmet også er medlem af Økonomiudvalget eller Socialudvalget.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Byrådet 2018

Dato: 4. december 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Steen Egede Jensen (O)