117. Digeprojekt Gniben

Sag 306-2009-127927

Dok. 306-2012-141776

Initialer: RAK

Åbent

 

 

Sagens opståen

I sagen om digeprojekt på Gniben har den såkaldte ’kystgruppes’ projekt været sendt i høring hos de berørte parter (se bilag 1), og kommunen har afholdt borgermøde i Odden Forsamlingshus den 29. april 2012.

 

Miljø- og Klimaudvalget skal derfor nu tage stilling til om projektet skal fremmes til Kystdirektoratets endelige godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Odsherred Kommunes Miljø- og Teknikudvalg traf på møde den 12. maj 2009 beslutning om, at en kystgruppe med repræsentanter fra bl.a. grundejerforeningerne Søgården og Sejer Strande kunne arbejde videre med sine planer om etablering af et oversvømmelsesdige, jf. kystbeskyttelseslovens § 3.

 

Projektet har været sendt i høring hos alle de berørte parter under kote 1,95. I høringsperioden er fremsendt 22 høringssvar (bilag 2). Bemærkninger til høringssvarene er samlet i bilag 3. 

 

I forhold til det projekt der har været forelagt de berørte parter (bilag 1) anbefales at:

 

1.    SEAS-NVE tages ud af projektet,

2.    matr. nr. 2ex (høringssvar nr. 19) ændres til betalingsgruppe 4,

3.    de fire nordlige grunde bibeholdes i projektet, og at

4.    der anvendes et solidaritetsprincip, hvor bidraget er det samme for ensartede risici-grupper uanset den geografiske beliggenhed.

 

I den konkrete sag, hvor diget ønskes placeret på private ejendomme, kan det være nødvendigt for projektets gennemførelse at erhverve de fornødne rettigheder ved ekspropriation, såfremt der ikke kan opnås enighed med de berørte lodsejere. Ifølge kystbeskyttelseslovens § 6, kan Byrådet træffe beslutning om ekspropriation til gennemførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger. Evt. erstatningsudmåling, som der ikke er praksis for i kystbeskyttelsessager, vil kunne prøves ved Taksationskommissionen efter regler i vejlovens kapitel 5 om ekspropriation.

 

Lovgrundlag

LBK nr. 267 af 11. marts 2009 om kystbeskyttelse (Kystbeskyttelsesloven).

LBK nr. 1048 af 3. november 2011 om offentlige veje (Vejloven).

 

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommune har forskudsvist afholdt ca. kr. 460.000 i projektudarbejdelsesomkostninger, som først kan opkræves når projektet er realiseret.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er i projektet indarbejdet en række vilkår om etablering af erstatningsbiotoper til bevarelse af områdets markfirbensbestand.

 

Udtalelser og høring

Se bilag 2.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at projektet fremmes med de foreslåede ændringsforslag, og at der om nødvendigt kan afholdes åstedsforretning med henblik på erhvervelse af de nødvendige rettigheder ved ekspropriation.

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 6. juni 2012

Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle

Fraværende:

 

Indstillet.

 

Bilag

306-2012-133732

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

306-2012-133589

Bilag 2 - Høringssvar

306-2012-133884

Bilag 3 - Bemærkninger til høringssvar

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 26. juni 2012

Sted: Mødesalen, Fårevejle

Fraværende: Vagn Ytte Larsen

 

Godkendt.