2.           Orientering vedrørende undersøgelser og afrapportering af arealudvikling i forbindelse med Skive Havn                                                                  

Sagsnr. 779-2017-34989      Dok.nr. 779-2018-319046 

Sagsbeh. Line Byskov                                                                                             Åbent

BESLUTNING

Byudviklingsudvalget  den 22. november 2018

Fraværende: Ruth Kristensen, Susanne Toftgaard Hansen

 

Sagen blev taget til efterretning.

 

Byudviklingsudvalget anbefaler, at der arbejdes for at øge muligheden for boligformål herunder husbåde ved Skive Haven, og at der derfor udarbejdes supplerende scenarier, hvor der er sket støjdæmpning fx ved etablering af mulighed for tilkobling til bystrøm som erstatning for anvendelse af dieselgeneratorer på fragtskibe i havnen. Derudover anbefales, at undersøge prisen for etablering af et sådan anlæg.

 

ANLEDNING

Orientering om og drøftelse af rapport, der klarlægger udviklingsmuligheder og danner grundlag for det videre planlægningsarbejde for Skive Havn og de havnenære arealer.

 

FORVENTET SAGSGANG

Byudviklingsudvalget

Teknik- & Miljøudvalget

 

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller:

 

·         At den udarbejdede rapport vedrørende udviklingsmulighederne og den fremtidige brug af arealerne på og omring Skive Havn – sammenholdt med miljøkortlægningsrapporten – drøftes.

 

SAGSFREMSTILLING

 

Baggrund og proces

Skive Byråd har på møde den 26. juni 2018 frigivet midler til, at undersøge udviklingsmulighederne for Skive Havn. Det sker på baggrund af konkrete henvendelser til kommunen om mulighed for opførelse af boligbebyggelse, erhvervs-bebyggelse samt etablering af husbåde i området.

Konsulentfirmaet COWI har fået opgaven med at klarlægge udviklingsmulighederne på og omkring Skive Havn ved udarbejdelse af to omfattende rapporter om henholdsvis mulighederne og bindingerne på havnen samt en kortlægning af miljøforholdene.

 

Rapporten ’Skive Havn – Bindinger og Muligheder’ (Bilag 1) har til formål at indsamle fakta, som kan danne grundlag for det videre arbejde med planlægning af Skive Havn og de havnenære arealer. Rapporten undersøger mulighederne for ny bebyggelse i ubebyggede områder ud fra mulighederne i Planloven efter moderniseringen i 2017 og dermed under forudsætning af, at alle nuværende virksomheder forsat forbliver aktive i samme omfang som i dag. I rapporten vurderes de forskellige indkomne projekter og forslag, som kommunen har modtaget, ikke konkret - i stedet vurderes de generelle anvendelses- og byggemuligheder på arealer, som i dag er friholdt for bebyggelse.

Sideløbende har COWI udarbejdet rapporten ’Skive Havn – Miljøkortlægning’ (Bilag 2), som beskriver støj, støv og lugt i forhold til de eksisterende virksomheder og deres aktiviteter i området. Den bidrager med informationer om de eksisterende virksomheders miljøforhold og beskriver konsekvenser for deres driftsvilkår og udviklingsplaner.

Miljøundersøgelsen foreligger som en selvstændig rapport, som indgår som del af den samlede undersøgelse, og konklusionerne fra miljøkortlægningen indgår i rapporten ’Skive Havn – Bindinger og Muligheder’ til vurdering af byggemulighederne i området.

 

Forud for udarbejdelse af rapporterne har der været en større kortlægning af Skive Havn samt en borgerinddragelsesproces bestående af en interviewundersøgelse af områdets virksomheder samt interviewundersøgelse og workshops med foreninger og beboere. Formålet med undersøgelserne har været at klarlægge de forskellige gruppers syn på, hvilke udfordringer området har i dag, samt hvilke behov og ønsker de har i forhold til områdets fremtid. Processen ses som et vigtigt led i planlægningen, hvor værdifuld viden og ressourcer kan hentes hos de lokale borgere og forskellige aktører.

 

Der er gennemført interviews med 9 virksomheder på havnen, der tilsammen beskæftiger ca. 110 medarbejdere. De 9 virksomheder er:

DLG, Land & fritid, Moland, Mollerup Mølle, Skive Shipping, Skive Sten og Grus, Skive Søsportshavn, Skive værft samt Hotel Strandtangen.

 

Interviews er afholdt enkeltvis med virksomhedens repræsentanter og med deltagelse af kommunen samt COWI.

Af interviewesene ses det, at fremtiden byder på en række udfordringer for erhvervshavnen, som kan have stor betydning for virksomhedernes udvikling. Havnens arealer er under pres. Stort set alle har akut mangel på areal til oplag og opførelse af anlæg og bebyggelse.

Klimaforandringer og stigende vandstand med hyppige oversvømmelse er en af de største udfordringer for virksomhedernes aktivitet i området.

Der er overvejende enighed om, at området bør fastholdes, som det er i dag med en lystbådehavn, en jolle-og fritidshavn og en erhvervshavn, og der ikke bør opføres nye boliger på havnen, så længe der er virksomheder i området.

 

Området har derudover et rigt fritids- og foreningsliv, hvor 7 aktive foreninger med et samlet medlemsantal på ca. 1.450 samt 2 undervisningsinstitutioner har været inddraget i arbejdet. Foreningerne og institutionerne er: Krabbesholm Højskole, Produktionshøjskolen Marienlyst, Skivegruppen Det Danske Spejderkorps, Skivedyk, Skive Marineforening, Skive Fritidsfiskerforening, Skive Roklub, Skive Sejlklub og Skive Vinterbadeklub (VISKI).

 

Foreningerne oplever stigende interesse og medlemstilslutning og befinder sig generelt godt i området. De trives og det indbyrdes samarbejde fungerer udmærket. Placeringen, med nærhed til skov, strand og vand, er optimal for de fleste.

Flere foreningerne har konkrete projekter, som de arbejder på:

• Udvidelse af havnebassinet i Søsport Havnen

• Etablering af en ny badeanstalt/havnebad i Limfjorden ud for strandtangen

• Bådehaller ved jollehavnen

• Udendørsscene ved Krabbesholm (Prismatic Park)

 

Beboerne i området er også glade for deres område og stolte af at bo der. De nyder beliggenheden i forhold til skov, strand og vand og lever med havnen og værdsætter havnens liv og rytme.

Den tunge trafik i området opleves dog generende både pga. mængde og støjen. Derudover efterspørges en bedre indretning af parkering, stier og veje, og området og beboerne er også plaget af oversvømmelser og manglende eller ikke tidssvarende klimasikring.

 

Planlovens muligheder

Med moderniseringen af Planloven er der kommet nye regler om planlægning for produktionserhverv, herunder produktionsvirksomheder af national interesse. Formålet med lovens udformning er, at sikre hensynet til virksomhedernes drifts- og miljøvilkår samt deres udviklingsbehov, for at undgå potentielle miljøkonflikter og derved skabe stabile og investeringssikre erhvervsområder.

 

Mollerup Mølle er udpeget som produktionsvirksomhed af national interesse. Dette betyder at kommunen skal tage særligt hensyn til virksomheden i kommune- eller lokalplanlægningen for at sikre virksomhedens drifts- og udviklingsmuligheder. Erhvervsministeren skal gøre indsigelse mod planlægningen, hvis ikke formålet er opfyldt i planlægningen.

For at tage hensyn skal kommunen udlægge et konsekvensområde omkring virksomheden. Inden for konsekvensområdet skal kommunen tage hensyn til produktionsvirksomheden, hvis planlægningen ændres til anden anvendelsen inden for området. Formålet med konsekvensområdet er dermed at sikre, at der ikke planlægges boliger eller andet, som vil kunne føre til skærpede miljøkrav for virksomheden.

Konsekvensområdet skal jf. vejledningen om produktionsvirksomheder omfatte de områder, hvor virksomhedernes miljøbelastning potentielt kan medføre miljøkonflikter. Som udgangspunkt er konsekvensområdet derfor afgrænset som det område, hvor miljøkortlægningen har vist, at støj og luftforurening fra virksomhederne på Skive Havn overstiger de vejledende grænser. Udpegningen af et konsekvensområde omkring Skive Havn må derfor omfatte de arealer, der er belastet med støj fra skibe over den tilladte grænseværdi på 35 dB, som er natværdien for støj i boligområder med åben-lav boligbebyggelse. Konsekvensområdet omkring havnen bør som følge heraf udlægges ved at følge iso-kurven på 35-40 dB. Kurven fremgår af kortet på side 17 i Bilag 1, og er vist med mørk grøn farve. Derved vurderes det, at hensynet til produktionsvirksomhederne er sikret.

 

Ønskes der dog stadig planlægning inden for konsekvensområdet, er der med moderniseringen af Planloven kommet mulighed for, at der opføres boliger i nærheden af eksisterende virksomheder uden, at det har konsekvenser for virksomhedernes aktiviteter. Mulighederne samt reglerne for byomdannelser og huludfyldning, som er grundlaget for vurdering af byggemuligheder er beskrevet i det følgende. Hovedparten ses dog at være irrelevante eller ikke til stede under de forhold, der i dag er gældende for Skive Havn.

 

Byomdannelsesområder – anvendelsen, hvor et bynært erhvervsområdes støjbelastning vil ophøre inden for en begrænset periode på max. 8 år, ses som irrelevant, da mulighederne for arealudvikling er undersøgt under forudsætning af, at virksomhederne fortsat forbliver aktive i samme omfang som i dag. Forudsætningen for, at støjbelastningen vil være bragt til ophør i løbet af en begrænset periode, er dermed ikke til stede.

 

Transformationsområder – anvendelsen om at udpege transformationsområder, hvor det under bestemte forudsætninger er muligt at planlægge boliger på arealer, der er belastet med +5 dB(A) mere end gældende grænseværdi, vurderes ikke at være mulig, da ingen af de undersøgte områder kan overholde samtlige krav, der stilles i transformationsområdemodellen – bl.a. er støjgrænserne overskredet med langt mere end +5 dB(A).

 

Huludfyldning – anvendelsen kan give mulighed for planlægning af ny boligbebyggelse i eksisterende varigt støjbelastede boligområder eller områder for blandede byfunktioner, hvor det ved hjælp af støjisolering kan sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er overholdt indendørs med åbne vinduer og på udendørs opholdsarealer.

 

Mulighed for boligbyggeri

COWI har i rapporten undersøgt mulighederne for ny bebyggelse i 7 konkrete områder (A – G, se Bilag 3 for oversigtskort).

Miljøkortlægningen viser, at områderne i større eller mindre omfang er belastet af støj og luftforurening fra virksomheder og trafik. Denne belastning skal der tages hensyn til ved fremtidig planlægning, da det generelt gælder, at der i en lokalplan kun må udlægges arealer, der er belastet af støj, lugt, luftforurening mv. til forureningsfølsom anvendelse, hvis den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener (planlovens § 15a) og luftforurening (planlovens § 15b).

Undersøgelserne viser kompleksiteten og de mange udfordringer, der er til stede på havnen, og giver tilsammen bl.a. svar på, om der er mulighed for at placere nye boliger på/ved Skive Havn. Svaret på dette spørgsmål er, at der kun i begrænsede dele af havneområdet, der hvor der er størst afstand til virksomhederne, vil kunne etableres boliger. Det drejer sig om området mellem Dyrskuepladsen og Fjordvej (område D) og området ved jolle- og fiskerihavnen syd for Tangen (område E). I alle andre dele af havneområdet er miljøbelastningerne fra henholdsvis erhvervshavnen og virksomhederne for store til, at grænseværdierne for boliger vil kunne overholdes.

Det hører her også med til billedet, at udnyttelsesmulighederne for de to områder er meget begrænset af andre regler som strandbeskyttelse, å-beskyttelseslinje, beskyttede naturtyper m.fl.

 

Konkrete muligheder for placering af nyt boligbyggeri ved indskrænkning af de eksisterende virksomheders nuværende aktiviteter er ikke undersøgt nærmere, da der er taget udgangspunkt i den gældende situation, hvor virksomhedernes aktiviteter er, som de er i dag. Ønskes denne mulighed udfoldet, vil det kræve yderligere undersøgelser og vurderinger ud fra et konkret ønske/projekt, som kun vil kunne ske på baggrund af at:

 

1.    Der indledes en nærmere dialog med de mest belastende virksomheder om at nedbringe belastningerne.

Hvilke konkrete arealer der evt. kan frigives vil afhænge af hvor stort et omfang det kan lykkedes at reducere miljøbelastningerne. Ligesom det stadig er vigtigt at forholde sig til andre bindinger, som kan være begrænsende for eventuelle byggemuligheder.

 

2.    Endelig kan der peges på muligheden for en afvikling af erhvervsaktiviteten på Skive Havn. Dette er dog ikke en mulighed, der har været en del af opgaven, men det vil åbne op for nye byggemuligheder.

 

Mulighed for udvidelse af erhvervsaktiviteter

Samtlige undersøgte områder (dog ikke i den nordlige del af område E samt i område G) vil umiddelbart kunne anvendes til erhverv, som ikke er miljøfølsomme, og til udvidelser af de eksisterende virksomheder (flere steder dog kun inden for en lav miljøklasse).

Ved en given placering vil der dog skulle tages højde for de aktuelle omgivelser (eksempelvis forureningsfølsom anvendelse som boliger) samt andre lovmæssige regler og bindinger i området.

Det samme gør sig gældende i forhold til områdets fritidsaktivitet, hvor man fremadrettet bør forholde sig til de miljømæssige forhold og konkret vurdere, om aktiviteterne er følsomme overfor støj, og om det i den forbindelse er relevant at fastsætte en lavere støjgrænseværdig for natperioden. Det samme gør sig gældende ved støvgenerne i forhold til udendørs aktiviteter, hvor man også må vurdere påvirkningen og følsomheden i forbindelse med fornyet planlægning.

 

JURA (herunder lovgrundlag)

Plan- og miljølovgivning

 

ØKONOMI

Der er sammenlagt bevilget 300.000 kr. til de indledende undersøgelser og afrapportering af arealudvikling i forbindelse med Skive Havn.

 

I budget 2015 blev der afsat 1 mio. kr. til husbåde i Skive Havn. Der blev frigivet 200.000 kr. og yderligere 100.000 kr. fra budgettet til de indledende undersøgelser på byrådsmødet henholdsvis den 24. april og den 26. juni 2018.

 

 

Bilag

779-2018-322104

Bilag 1_Skive Havn_Bindinger og muligheder

779-2018-322110

Bilag 2_Skive Havn_Miljøkortlægning

779-2018-322112

Bilag 3_Oversigtskort

 

Bilagsnr

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget  den 4. december 2018

Fraværende: Ingen

 

Rapporten blev drøftet og udvalget konkluderede, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at etablere boliger, herunder husbåde, ved Skive Havn, så længe Skive Havn fungerer som erhvervshavn.