22.   Naturforum 2018 - 2021 (B)

Sagsnr.: 330-2018-1858                 Dok.nr.: 330-2018-167848                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget skal beslutte, om forslag til kommissorium for Naturforum (bilag 1) kan sendes til godkendelse i Byrådet.

 

Baggrund

Slagelse Kommune nedsatte i 2007 et Natursamråd. Formålet var at sikre, at der i kommunens planlægning og forvaltning på naturområdet skulle ske en inddragelse og orientering af relevante interesseorganisationer og myndigheder. Dialogen skulle kvalificere planlægning og opgaveløsninger på naturområdet. Natursamrådet skulle ikke varetage opgaver på vandløbsområdet, der hører under kommunens Vandsynsråd.

 

Der er i perioden 2007-2017 afholdt 2-3 møder årligt. På møderne har Center for Teknik og Miljø bl.a. foretaget høringer af planer eller større projekter på naturområdet, typisk for at kvalificere disse i forbindelse med en politisk indstilling. På møderne har Center for Teknik og Miljø desuden orienteret om igangværende og kommende naturprojekter. Der har været belyst forhold eller problematikker på naturområdet på efterspørgsel fra medlemmerne.

 

I 2016 blev der fra medlemmernes side efterlyst muligheden for mere aktive roller, mere tovejsbaseret dialog og mere vægt på at sikre oplevelsesmuligheder i naturen.

 

På den baggrund blev der den 25. august 2016 afholdt et temamøde i Natursamrådet. Formålet var at diskutere ønsker og muligheder for et eventuelt ændret virke og kommissorium.

 

Center for Teknik- og Miljø udarbejdede efterfølgende et udkast til et nyt kommissorium dateret 22. januar 2018. Udkastet blev forelagt Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget på møde den 5. februar 2018. Udvalget besluttede, at udkastet skulle sendes i høring til rådets medlemmer. Udvalget ønskede desuden kommissoriet tilrettet således, at der repræsenteres to medlemmer fra udvalget. Anne Bjergvang (A) og Pernille Ivalo Frandsen (V) blev indstillet som repræsentanter.

 

Udkastet til kommissoriet har været i høring hos medlemmerne i perioden 12. februar -12. marts. Følgende bemærkninger er indkommet:

·         Friluftsrådet bemærker, at det er et fint kommissorium. Friluftsrådet foreslår dog at kommissoriet ændres således, at det er Slagelse Kommune, der sikrer indkaldelsen af møder og ikke rådets medlemmer på skift.

·         Bevaringsforeningerne bemærker, at Naturforum er en god betegnelse.

·         VisitVestsjælland bemærker, at de ikke ser et match mellem deres kompetencer, og de formål, der beskrives i kommissoriet. VisitVestsjælland ønsker derfor ikke videre deltagelse.

 

På baggrund af mærkningerne fra Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget og fra medlemmerne er kommissoriet tilpasset.

 

Retligt grundlag

Der er ikke lovkrav om nedsættelse af kommunalt forum, råd eller lignende på naturområdet.

 

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte at vedtage kommissoriet som forelagt (bilag 1) eller med bemærkninger/ændringer.

 

Alternativt kan Byrådet besluttet at videreføre Natursamrådet med sit hidtidige kommissorium eller eventuelt at nedlægge rådet.

 

Vurdering

Center for Teknik og Miljø vurderer, at en videreførelse af et råd/forum er af væsentlig betydning for fortsat at kvalificere indsatsen på naturområdet.

 

Det er vurderingen, at indsatsen vil blive styrket ved en tilpasning af kommissoriet som beskrevet herunder.

 

Center for Teknik og Miljø foreslår, at betegnelsen ændres fra Natursamråd til Naturforum da det i højere grad signalerer, at der arbejdes i fællesskab om en indsats på naturområdet.

Med det tilrettede kommissorium lægges der i højere grad end hidtil vægt på:

·         at medlemmerne er aktivt udførende i såvel afholdelse af møder som i realisering af egne projektideer

·         at forummet sikrer én indgang for organisationerne til en dialog om indsatsen for naturen bredt i Slagelse Kommune

·         at der direkte mellem organisationerne og Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget sker en meningsudveksling og forventningsafstemning

·         at indsatsen sikrer offentlighedens muligheder for at opleve de naturværdier, der arbejdes for.

 

Som noget nyt øremærkes der et beløb på 100.000 kr. til projekter, som planlægges og gennemføres af forummets medlemmer. Udgiften afholdes via driftsbudgettet på naturområdet. Det forudsættes, at projekterne er i overensstemmelse med kommunens strategier og planer på naturområdet.

 

Som hidtil skal forummet fungere som hørings- og sparringsorgan i forbindelse med udarbejdelse af planer og større projekter på naturområdet f.eks. forud for politisk behandling. Ligeledes skal der ske en gensidig orientering om planer, projekter og relevante problemstillinger på naturområdet.

 

Med deltagelse af to medlemmer fra Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget sikres og styrkes en dialog og forventningsafstemning mellem forummets medlemmer og udvalget. Denne dialog styrkes yderligere ved afholdelse af et årligt møde med deltagelse af udvalgets øvrige medlemmer.

 

Center for Teknik og Miljø vurderer, at kommissoriet imødekommer ønskerne fra forummets medlemmer om større indflydelse på naturindsatsen og at Naturforum vil bidrage til at kvalificerer indsatsen på naturområdet.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

100.000 kr. øremærkes til Naturforummet og afholdes via driftsbudgettet på naturområdet.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller

 

1.    at rådet fortsætter med betegnelsen Naturforum for Slagelse Kommune

2.    at kommissoriet (bilag 1) godkendes

3.    at Anne Bjergvang (A) og Pernille Ivalo Frandsen (V) indstilles som repræsentanter

4.    at sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

 

 

 

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 9. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales med følgende bemærkning.

 

Administrationen udarbejder og udsender dagsorden til møder.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende: 

Anbefales til byrådets godkendelse.

 

Bilag

330-2018-168972

Bilag 1 Naturforum - Kommissorium 2018 - 2021

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Byrådet den 30. april 2018:

Fraværende: 

Godkendt.