Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-10-2017 - 31-12-2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

19/12 11/12 11/12 4/12

  November

28/11

  Oktober

31/10 10/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

157.

 Godkendelse af dagsorden

158.

 Provenu grå, sorte og grønne områder

159.

 Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 13 med miljøvurdering

160.

 Samlet anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i budget 2018-21

161.

 Godkendelse af takster til Favrskov Spildevand og Favrskov Affald 2018

162.

 Ekspropriation af ejendom - Dommerparken, Hammel

163.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017-29 for Favrskov Kommune

164.

 Endelig godkendelse af Hinnerup midtbyplan

165.

 Forslag til udtagelse af vandløb fra vandområdeplanen

166.

 Videre planlægning for vindmølleprojektet ved Hallendrup

167.

 Anlægsbevilling - trafiksikkerhedsprojekter 2017

168.

 Offentlig høring af statens forslag til justering af områdegrænser for Natura 2000-område "Bjerre Skov og Haslund Skov"

169.

 Ekspropriation af kildeplads ved Vitten for vandværker i Hadsten

170.

 Placering af fritids- og ungdomsklub i Hadsten

171.

 Styrkede inkluderende læringsmiljøer - udmøntning af budget

172.

 Forsøgsordning med udvidet åbningstid

Lukket punkt

173.

 Aftaler om erstatning - Dommerparken, Hammel

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Valg af borgmester

3.

 Valg af 1. og 2. viceborgmester

4.

 Anmeldelse af valggrupper

5.

 Valg af medlemmer til Økonomiudvalget

6.

 Valg af medlemmer til hvert af de stående udvalg

7.

 Børn og unge-udvalg

8.

 Bevillingsnævn

9.

 Beredskabskommission

10.

 Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S

11.

 Feltengård I/S

12.

 Folkeoplysningsudvalget

13.

 Landsbyrådet

14.

 Valgbestyrelser

15.

 Kommunernes Landsforenings repræsentantskab

16.

 Kredsrådet

17.

 Letbanerådet

18.

 Midttrafik repræsentantskab

19.

 HMN Naturgas I/S

20.

 LAG Randers-Favrskov

21.

 Favrskov Erhvervsråd

22.

 Favrskov Gymnasium

23.

 Den jydske Haandværkerskole

24.

 Håndværker Kollegiets Fond

25.

 Favrskov Produktionsskole

26.

 Linieskolen

27.

 Social- og Sundhedsskole i Randers

28.

 Frivilligcenter Favrskov

29.

 Ungdomsskolebestyrelsen

30.

 TV 2 Østjyllands repræsentantskab

31.

 TV MIDTVESTs repræsentantskab

32.

 Byggeudvalg

33.

 Fredningsnævn

34.

 Gudenåkomitéen

35.

 Hadsten Varmeværk A.m.b.a.

36.

 Hammel Fjernvarme A.m.b.a.

37.

 Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a.

38.

 Laurbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a.

39.

 Thorsø Fjernvarmeværk A.m.b.a.

40.

 Statslig ekspropriationskommission vedrørende fast ejendom

41.

 Statslig taksationskommission vedrørende fast ejendom

42.

 Kommunal taksationskommission efter lov om offentlige veje

43.

 Kommunal overtaksationskommission efter lov om offentlige veje

44.

 Hjemmeværnets distriktsudvalg

45.

 Grundlisteudvalget

46.

 Hegnsyn og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven

47.

 Bemyndigelse til at underskrive dokumenter

48.

 Fastsættelse af tid og sted for første ordinære møde i Byrådet

49.

 Kommende udpegningssager

Gå til toppen af siden 
Punkter

155.

 Godkendelse af dagsorden

156.

 Forslag til ændring af Favrskov Kommunes styrelsesvedtægt - 2. behandling

Gå til toppen af siden 
Punkter

153.

 Godkendelse af dagsorden

154.

 Forslag til ændring af Favrskov Kommunes styrelsesvedtægt - 1. behandling

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

135.

 Godkendelse af dagsorden

136.

 Forslag om en handlingsplan for at nedbringe antallet af omgjorte sager på børneområdet

137.

 Priser for leje af arealer til mobilmaster

138.

 Godkendelse af vedtægter for Frivilligcenter Favrskov

139.

 3. budgetopfølgning 2017

140.

 Vedtagelse af Indsatsplan Hadsten - en plan for beskyttelse af drikkevandet i Hadsten-området

141.

 Forslag til lokalplan nr. 366 - Boliger ved Lunden i Laurbjerg

142.

 Forslag til lokalplan nr. 377 - Gårdbiogasanlæg ved Løjstrupvej, Laurbjerg med kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-29 og VVM-redegørelse

143.

 Anlægsbevilling til renovering af Kærhuset på Præstemarkskolen

144.

 Anlægsbevilling cykelstiprojekter 2017

145.

 Ekspropriation til cykelstiforbindelse i Houlbjerg

146.

 Beskæftigelsesplan 2018

147.

 Opfølgning på tilsyn med sociale døgntilbud for udsatte børn og unge

148.

 Kulturaftale 2018 - allonge til Kulturaftale 2013-2017

149.

 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med ældreområdet 2017

150.

 Kommunale tilsyn på ældreområdet 2017

151.

 Socialtilsynets tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2017

152.

 Indkaldelse til ekstraordinære byrådsmøder

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

119.

 Godkendelse af dagsorden

120.

 Ligestillingsredegørelse 2017

121.

 Plan for fortsat drift (beredskabsplan)

122.

 Godkendelse af takster for Beredskab og Sikkerhed 2018

123.

 Sundhedsberedskabsplan for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner 2017

124.

 Regional samarbejdsaftale om infektionshygiejne

125.

 Godkendelse af frikommuneforsøg - 3. ansøgningsrunde

126.

 Udmøntning af pulje til en værdig ældrepleje 2018

127.

 Forslag til lokalplan nr. 354 - Erhvervsområde i Søften nord

128.

 Vedtagelse af lokalplan nr. 374 - Etageboliger på Egevej i Hadsten

129.

 Forslag til tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2013

130.

 Anlægsbevilling til bygningsrenovering af Rønbækskolen

131.

 Nedsættelse af lokale naturråd

132.

 Beredskabsplan for vandforsyning

Lukket punkt

133.

 Køb af ejendom, Hammel

Lukket punkt

134.

 Salg af ejendom - Hadsten

Gå til toppen af siden 
Punkter

117.

 Godkendelse af dagsorden

118.

 2. behandling af Budget 2018-21

    Til top