Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-01-2013 - 31-12-2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

18/12 11/12 11/12 2/12 27/11 30/10 30/10 9/10

  Sep - Aug - Jul

25/9 4/9 4/9

  Jun - Maj - Apr

26/6 29/5 24/4

  Mar - Feb - Jan

20/3 27/2 30/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

148.

 Spørgsmål

149.

 Meddelelser

150.

 Personalepolitisk redegørelse 2013

151.

 Låneoptagelse 2013

152.

 Godkendelse af Furesø Spildevands takstblad for 2014

153.

 Principbeslutning om etablering af fælleskommunalt redningsberedskab mellem Furesø og Egedal kommuner

154.

 Udstedelse af garanti - aflåsning af indgangsdøre - Farum Midtpunkt

155.

 Forslag til Tillæg 1 til Furesø Kommuneplan 2013 - Klimatilpasning

156.

 Klimakommuneaftale 2014

157.

 Forslag til Spildevandsplan 2014 - 2017 for Furesø Kommune

158.

 Overdragelse af socialt tilsyn

159.

 Rammebeslutninger vedrørende skolereformen

160.

 Revidering af styrelsesvedtægten for Furesø Kommunes skolevæsen i forbindelse med implementering af skolereformen

161.

 Orientering om nyt Socialtilsyn

162.

 Forslag til Kommuneplan 2013

163.

 Administration af Lokalplan 112 for delområde G i Laanshøj

Lukket punkt

164.

 Ny revisionsaftale 2014-2017

Lukket punkt

165.

 Status på udbud af Bybækgrunden 2013

Gå til toppen af siden 
Punkter

147.

 Styrelsesvedtægt Furesø Byråd

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Byrådets medlemmer

2.

 Betingelser for indtræden

3.

 Valg af borgmester

4.

 Valg af 1. og 2. viceborgmester

5.

 Økonomiudvalget

6.

 Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

7.

 Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget

8.

 Børne- og Skoleudvalget

9.

 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

10.

 Social - og Sundhedsudvalget

11.

 Børn og unge-udvalget

12.

 Valgbestyrelse ved kommunale valg

13.

 Valgbestyrelse ved folketingsvalg og folkeafstemninger

14.

 Valgstyrere til valgsteder i Furesø Kommune

15.

 Stemmemodtagere til indsamling af brevstemmer

16.

 Kommunernes Landsforening, delegerede

17.

 Kommunernes Landsforening, repræsentantskab

18.

 Kredsråd vedrørende politiets virksomhed

19.

 Lokalrådet for Furesø Kommune

20.

 Grundlisteudvalg

21.

 Beboerklagenævn

22.

 Huslejenævn

23.

 Skatteankenævn

24.

 Vurderingsankenævn

25.

 Folkeoplysningsudvalg

26.

 Beredsskabskommission

27.

 Hjemmeværnets distriktsudvalg

28.

 Fredningsnævn

29.

 Hegnssyn

30.

 Vurderingsmænd til vej- og markfred

31.

 Ekspropriationskommission vedrørende fast ejendom (statsekspropriationsloven)

32.

 Taksationskommission (statsekspropriationsloven)

33.

 Taksationskommission (i henhold til lov om offentlige veje)

34.

 Overtaksationskommission (i henhold til lov om offentlige veje)

35.

 Repræsentskab for Trafikselskabet Movia

36.

 SMOKA I/S

37.

 Vestforbrænding I/S, delegeret

38.

 Vestforbrænding I/S, bestyrelse

39.

 HMN Naturgas I/S

40.

 Værløse Varmeværk

41.

 Farum Fjernvarme a.m.b.a.

42.

 Furesø Vandforsyning a.m.b.a.

43.

 Furesø Forsyning Holding A/S og Furesø Spildevand A/S

44.

 Måløv Rens A/S

45.

 Naturstation Hjortøgaard

46.

 Musikskolebestyrelse

47.

 Furesø Museer

48.

 Skovhuset

49.

 Bådfartsudvalg

50.

 Egnsteatret Undergrunden

51.

 DUSIKA

52.

 Integrationsråd

53.

 Boligselskabet Farumsødal

54.

 Furesø Boligselskab

55.

 Værløse almennyttige Boligselskab

56.

 Hareskov-Værløse Andelsboligforening

57.

 Boligselskabet Borgerbo, Værløse

58.

 Jonstrupvang bebyggelsen

59.

 Ejerforeningen Farum Bytorv

60.

 Værløse Bymidtes Ejerforening

61.

 Gedevasevang

62.

 Plejehjemmet Ryetbo

63.

 Ungdomsskolebestyrelse

64.

 Marie Kruses Skole

65.

 Furesø Bevaring

66.

 Furesø Handicapråd

67.

 Lokalt beskæftigelsesråd

Gå til toppen af siden 
Punkter

146.

 Styrelsesvedtægt Furesø Byråd

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

147.

 Spørgsmål

148.

 Meddelelser

149.

 Budgetopfølgning III pr. 30. september 2013 - samlet for alle udvalg

150.

 Byrådets udpegning af medlemmer til eksterne bestyrelser

151.

 Ny bestyrelsessammensætning i Furesø Forsyning Holding A/S og Furesø Spildevand A/S

152.

 Sekretariatsbetjening af fælles Husleje- og Beboerklagenævn for Furesø og Ballerup Kommune

153.

 Fælles Huslejenævn og fælles beboerklagenævn for Furesø og Ballerup Kommune

154.

 Mødekalender 2014

155.

 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Furesø kommune

156.

 Beredskabsplan

157.

 Furesø Museer - ændringer i driftsoverenskomst samt vedtægter

158.

 Trafikplan 2013-2017

159.

 Affaldsplan 2013 - 2024

160.

 Miljø- og Klimapolitik 2014

161.

 Skema B - Farum Midtpunkt - Miljøprojekt

162.

 Udstedelse af garantier til almene boligbyggerier og renoveringssager

163.

 Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for vandindvindingsprojekter

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

119.

 Meddelelser

120.

 Udbud af revisionsopgaven 2014

121.

 Kommunale valg den 19. november 2013 - brev til førstegangsvælgere

122.

 Lån til betaling af ejendomsskat

123.

 Strategi og handleplan for ældreegnede boliger i Furesø Kommune

124.

 Skema B - Farum Midtpunkt - Boligombygninger

125.

 Skema B - Farum Midtpunkt - Lavtage

126.

 Flyvestationen, hangar 2 - anvendelse til aktiviteter

Lukket punkt

127.

 Aftale om udvikling af Farum Bytorv

128.

 Byrådets konstituering - Anmodning om fritagelse for medlemsskab af Byrådet

Gå til toppen af siden 
Punkter

128.

 Byrådets konstituering - Anmodning om fritagelse for medlemsskab af Byrådet

Gå til toppen af siden 
Punkter

116.

 Meddelelser

117.

 2. behandling af Budget 2014 - 2017

118.

 Takster 2014

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

106.

 Meddelelser

107.

 Evaluering af erhvervsindsatsen april 2011 - juni 2013

108.

 Konstituering - Beboerklagenævn

109.

 Konstituering - Fredningsnævn

110.

 Ændringer i den kommunale styrelseslov

111.

 Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2014

112.

 Høringssvar til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for HOFOR's vandindvinding

113.

 Forslag til Lokalplan 115 - Tæt-lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej i Hareskovby

114.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 109 - Kirkegård ved Jonstrup

Lukket punkt

115.

 Anmodning om optagelse af punkt - Status for udbygning af Farum Bytorv

Gå til toppen af siden 
Punkter

79.

 Meddelelser

80.

 Kommunale valg den 19. november 2013

81.

 Indberetning af 2. kvartalsoversigt 2013 vedr. det specialiserede socialområde

82.

 Styringsgrundlag

83.

 Branding af Furesø som attraktiv bosætningskommune

84.

 Ændringer i konstituering - Udpegning af valgstyrer

85.

 Revision 2012

86.

 Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2013 - for alle udvalg

87.

 Halvårsregnskab 2013

88.

 Budget 2014 - 1. behandling

89.

 Effektiviserings- og besparelsesforslag

90.

 Anlægsprogram for Budget 2014-2017

91.

 Høring vedr. Udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden Budget 2014

92.

 Ændringer i valgloven

93.

 Flyvestation Værløse - Samarbejdsaftale om Sydlejren

94.

 Byggeregnskab, køkkenprojekt 2010

95.

 Ansøgning om tilskud fra Social- og Sundhedsudvalgets pulje til sundhedsfremme og forebyggelse

96.

 Proces for etablering af seniorbofællesskaber i Furesø Kommune

97.

 Fritidspolitik 2013-2017

98.

 Skema B - Farum Midtpunkt - PCB-renovering blok 41-45

99.

 Planlægning for særlig pladskrævende varegrupper i Farum Erhvervsområde

100.

 Lokalplan 113 med Tillæg 9 til Kommuneplanen, Farum Bytorv

101.

 Rottehandlingsplan 2013

102.

 Miljø- og Klimapolitik 2014

103.

 Placering af ny idrætshal - høringssvar

Lukket punkt

104.

 Status for udbud af Bybækgrunden - Matr.nr. 17 cf, 17 ln og del af 17cd Farum By

105.

 Konstituering - anmodning om orlov

Gå til toppen af siden 
Punkter

105.

 Konstituering - anmodning om orlov

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

65.

 Meddelelser

66.

 Spørgsmål

67.

 Etablering af Interessentskab I/S på IT-området

68.

 Branding af Furesø som attraktiv bosætningskommune

69.

 Ansøgning om etablering af privat dagtilbud fra Ask Ygdrasil

70.

 Godkendelse af resultatrevision 2012

71.

 Forslag til affaldsplan 2013 - 2024

72.

 I/S Vestforbrænding, salg af en del af ejendommen Farumvej 82, Ganløse

73.

 Erhvervspolitisk Handlingsplan 2013-2014

74.

 Skema A - Farum Midtpunkt - PCB-renovering blok 41-45

75.

 Høringssvar til "Forslag til Fingerplan 2013"

76.

 Udtalelse til Statsforvaltningen om udlejning af Farum Arena

77.

 Opsigelse af lejemålet Rådhustorvet 2 og frigivelse af anlægsmidler

Lukket punkt

78.

 Aftaler om samarbejde og overskudsdeling med Freja ejendomme A/S om Flyvestation Værløse, Sydlejren

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

48.

 Meddelelser

49.

 Spørgsmål

50.

 Budget 2014 - 2017

51.

 Program for borgermøde juni 2013

52.

 Furesø Bevaring - udpegning af nyt bestyrelsesmedlem

53.

 Budgetopfølgning I pr. 31.3.2013 - alle udvalg

54.

 Udvidet anlægsniveau 2013 - alle forslag

55.

 Forslag til Kommuneplan 2013

56.

 Busbestilling fra og med 2014

57.

 Evaluering af Frivilligcenter Furesø og fortsat medfinansiering af centret

58.

 Ny lokalplan for Skallepanden

59.

 Lokalplan 114 og Kommuneplantillæg nr. 8 - Dagligvarebutik i Jonstrup

60.

 Skema B - Plejecenter ved Farum Midtpunkt - Plejeboligerne

61.

 Skema B - Plejecenter ved Farum Midtpunkt - Serviceareal og genoptræningscenter

62.

 Skema B - Gennemgribende renovering - Familieboliger i Farum Midtpunkt

63.

 Skema B - del af Miljøprojektet - tiltag omkring blok 12 og 13

64.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Nick Allentoft (UP) om "Politisk tilkendegivelse vedrørende ligestilling af institutioner"

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

34.

 Meddelelser

35.

 Spørgsmål

36.

 Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

37.

 Budget 2014 - fremrykning af borgermøde

38.

 Valg af medlemmer til Huslejenævn for perioden 2010 til 2014.

39.

 Befolkningsprognose 2013

40.

 Regnskab 2012

41.

 Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 - alle udvalg

42.

 Udvidelse af anlægsniveauet i 2013

43.

 Sammensætning af Furesø Handicapråd fra 2014

44.

 Forslag til Lokalplan 113 med Tillæg 9 til Kommuneplan 2009, Farum Bytorv

45.

 Regional Filmfond

46.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Nick Allentoft (UP) om KL's lockout af skolelærerne

47.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Lars Carpens (V) om Farum Fjernvarmes klage til Energitilsynet

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

20.

 Meddelelser

21.

 Spørgsmål

22.

 Ældrerådets årsrapport 2012

23.

 Fælles rådhus i Furesø Kommune

24.

 Styringsgrundlag og Politikkoncept i Furesø Kommune

25.

 Kommunegaranti for lån til Furesø Spildevand A/S

26.

 Godkendelse af Børne- og Ungepolitikken

27.

 Fælleskommunalt sundhedssekretariat

28.

 Opsamling på høring om byplanmæssige vilkår for udbud af Bybækgrunden

29.

 Forslag til lokalplan 109 - kirkegård ved Jonstrup

30.

 Lokalplan 112 med Kommuneplantillæg nr. 7 - boligområde ved Laanshøj

31.

 Afklaring af ejerforholdene til Flyvestation Værløse

Lukket punkt

32.

 Valg af kapitalforvaltere

Lukket punkt

33.

 Vilkår for udbud og salg af dele af Bybækgrunden.

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

147.

 Meddelelser

148.

 Spørgsmål

149.

 Det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

150.

 Godkendelse af oversigt over lokaler og retningslinier for udlån for offentligt tilgængelige lokaler 2013/2014

151.

 Ansøgning om deltagelse i forsøg med gruppeprøve i fysik/kemi til afgangsprøven skoleåret 2012/2013

152.

 Godkendelse af vandtakster 2013 for Furesø Vandforsyning og Trevang Vandværk

153.

 Furesø Bevaring

154.

 Statusrapport om kommunens integrationsindsats 2012

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

147.

 Meddelelser

148.

 Spørgsmål

149.

 Furesø Handicapråd årsberetning 2012

150.

 Tidsplan Budget 2014

151.

 Udpegning af nye medlemmer af LBR i 2013

152.

 Beregning af vejafvandingsbidrag for perioden 2007 - 2010

153.

 Godkendelse af Furesø Spildevands takstblad for 2013

154.

 I/S Vestforbrænding - låneramme og mageskifte

155.

 Anlæg - Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune

156.

 Anbefaling af model for sammensætning af bestyrelsen for Fontænehuset Furesø

157.

 Sundhedspolitik 2012

    Til top