Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2019 - 30-06-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

25/6 19/6

  Maj

22/5

  April

10/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

Lukket punkt

2.

 Direktøransættelse

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Meddelelser

3.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 - Økonomiudvalgets eget område

4.

 Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af servicerammen

5.

 Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

6.

 Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo maj 2019

7.

 Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling og effektivisering

8.

 Godkendelse af forslag til Udviklingsstrategi 2019-2030

9.

 Tilbagekøbsdeklaration hos Fællesorganisationens Boligforening, afd. 14

10.

 Ansøgning om godkendelse af skema A samt kapitaltilførsel - Boligselskabet Alliken, afd. 70/25 Østbyen

11.

 Beslutning om budgetomplacering i forbindelse med ændret organisering af teknisk drift og service

12.

 Beslutning om støtte til Kalundborg Havn, Ny Vesthavn

13.

 Beslutning om nye styrelsesvedtægter for daginstitutionsområderne med høringssvar

14.

 Beslutning vedrørende justering af folkeskoleloven

15.

 Beslutning om model for drift af 10. klasse med høringssvar

16.

 Beslutning om LEAPS på Raklev Skole med høringssvar

17.

 Beslutning om etablering af en sammenhængende kommunal ungeindsats (KUI) i Kalundborg Kommune

18.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder 2019 - Misbrug & Socialpsykiatri - Tilbud om social behandling for stof- og/eller alkoholafhængighed

19.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde

20.

 Forslag fra Socialdemokratien og Enhedslisten - indeklima og rengøringsstandard

21.

 Forslag fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om arbejdet med udviklingsstrategien

Lukket punkt

22.

 Meddelelser lukket møde

Lukket punkt

23.

 Forlængelse af kommunaldirektøransættelse

Lukket punkt

24.

 Salg af ejendom

Lukket punkt

25.

 Beslutning om udstykning og byggemodning af 24 parcelhusgrunde

Lukket punkt

26.

 Beslutning om fastsættelse af salgspriser på parcelhusgrunde 2019

Lukket punkt

27.

 Beslutning vedrørende budget til renovering af Holbækvej - strækning 2 - på baggrund af tilbudsindhentningen

Lukket punkt

28.

 Beslutning Kommunal tilbagekøbsret - udløb 2037

Lukket punkt

29.

 Beslutning om midlertidigt ændringsforbud, herunder forbud mod genudlejning

Lukket punkt

30.

 Beslutning af udbudsmateriale vedrørende indsamling af rest- og bioaffald samt genanvendeligt affald

Lukket punkt

31.

 Beslutning om udbud af drift og vedligeholdelse af udelys

Lukket punkt

32.

 Udbud hjælpemiddeldepot

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Meddelelser

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Økonomiudvalgets eget område

4.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, samlet drift, anlæg og finansiering

5.

 Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

6.

 Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo april 2019

7.

 Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af udvalgets serviceramme

8.

 Personalepolitisk Regnskab 2018

9.

 Status på Folkemøde 2019 - Bornholm

10.

 Ansøgning om godkendelse af skema C - VAB, afd. Søkrogen

11.

 Ansøgning om garanti til renovering af fjernvarmehovedledning m.v. - Høng Varmeværk

12.

 Deltagelse som parcourskommune under Tour de France 2021

13.

 Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde

14.

 Beslutning - Frigivelse af anlægsbevilling til Bynær Havnepark - Opgradering af den centrale plads 2019

15.

 Frigivelse af anlægsbevilling til køb af areal ved AMFI Vestsjælland

16.

 Behandling af § 18 ansøgning fra Somaliske Internationale Kulturforening i Kalundborg

17.

 Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 571 for erhvervsområde ved Hallas Allé Nord

18.

 Beslutning om anlægsbevilling til renovering af køkken i Nyvangsparken

19.

 Beslutning om Værdighedspolitik 2018 - 2021

20.

 Beslutning - Sundhedsaftale 2019-2023

21.

 Forslag fra Socialdemokratien og Enhedslisten - indeklima og rengøringsstandard

22.

 Forslag fra Socialdemokratiet og Enhedslisten om orientering om okonomien i LEAPS

Lukket punkt

23.

 Mageskifte

Lukket punkt

24.

 Beslutning om samtykke til at fravige prioriteringsforbud

Lukket punkt

25.

 Ansøgninger Effektiviseringspuljen

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Meddelelser

3.

 Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KLK

4.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 - Økonomiudvalgets eget område

5.

 Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet ultimo marts 2019

6.

 Drøftelse af Udviklingsstrategi 2019 og FN's 17 Verdensmål

7.

 Orientering om projekt om at udvikle butiks- og byliv

8.

 Godkendelse af årsrapport samt revisionsprotokollat til årsrapporten 2018 for Kalundborg Havn

9.

 Beslutning om kystbeskyttelsesprojekt

10.

 Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse til anlæg af cykelstiforbindelse til Røsnæs

11.

 Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 572 for erhvervsområde E2.1 ved Gørlev Landevej

12.

 Beslutning om takststruktur for Kalundborg Forsynings fjernvarme

13.

 Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling vedrørende ekstraordinær pulje til støtte for forsamlingshuse 2019

14.

 Beslutning om godkendelse af Kvalitetsrapport 2018 for dagtilbud med høringssvar

15.

 Beslutning om godkendelse af udvidelse af Privatinstitutionen De 4 årstider

16.

 Beslutning om anlægsbevilling til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave

17.

 Beslutning om godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for den selvejende daginstitution Hobitten

Lukket punkt

18.

 Beslutning vedr. kommunal tilbagekøbsret

    Til top