1.      Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-7288      Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 5 min.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 20. februar 2018:

Fraværende: Allan Krogh Filtenborg

 

Dagsordenen godkendt.

2.      Høring af udkast til nyt værdigrundlag for Ærø kommune

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-7400      Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 30 min.

 

Der er udarbejdet udkast til nyt værdigrundlag, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe på baggrund af workshoppen, som blev afholdt den 7. november 2017.

 

Ved workshoppen var der 55 deltagere bestående af medarbejdere og ledere fra alle afdelinger i kommunen.

 

Efterfølgende har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

 

·         Allan Krogh Filtenborg, kommunaldirektør

·         Dorthe Vistrup, Løn og Økonomi

·         Hans Peter Bolding, Job- og Voksencenter

·         Anne Marie Hedegaard, Ældre- og sundhedsområdet

·         Kirsten Gregersen, Ældre- og sundhedsområdet

·         Lone Flügge, Kultur og Social

·         Sara Kroman, Sekretariat og Borgerservice

·         Inge Mathiesen, Teknisk afdeling

 

Der er afholdt to møder i arbejdsgruppen. Efter mødet den 5. januar 2018 er der fremkommet udkast til værdigrundlag, som har været forelagt for direktionen. Direktionen har besluttet at sende forslaget fra arbejdsgruppen i høring i MED-organisationen, hvorefter sagen forelægges for direktionen og det politiske niveau.

 

Der anmodes om en tilbagemelding fra MED-udvalg til Anne Nielsen (ajn@aeroekommune.dk) inden udgangen af marts måned 2018.

Der er taget hensyn til, at alle udvalg kan nå at behandle forslaget på et ordinært møde i MED-udvalget.

 

Der er i forslaget lagt vægt på, at værdigrundlaget er kort og præcist med tre værdier, som kan anvendes på alle arbejdspladser. I værdigrundlaget er både indarbejdet de handlinger, som vi gerne vil fremme, men også nogle af vores styrker på Ærø.

 

Bilag

492-2018-1738

Værdiggrundlag til videre behandling

 

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 20. februar 2018:

Fraværende: Allan Krogh Filtenborg

 

Kimma redegør for processen omkring udarbejdelse af værdigrundlaget. Det har været vigtigt for arbejdsgruppen at forslaget er kort og præcist værdigrundlag, og dermed brugbart i dagligdagen.

 

Hovedudvalget er enig i at det forelagte er et godt udgangspunkt for det videre arbejde.

3.      Stratetisk drøftelse af hvilke indsatsområder og opgaver, der skal fokuseres særligt på i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, jf. § 9 stk. 5 i lokal MED-aftale

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-7295      Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 15 min.

 

Jf. Hovedudvalgets årshjul skal drøftelsen ske i årets første møde.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 20. februar 2018:

Fraværende: Allan Krogh Filtenborg

 

Følgende emner foreslås:

·         Implementering af nyt værdigrundlag

·         Udmøntning af besparelser og effektivisering

·         Revidering af personalepolitikken

·         Trivselsundersøgelsen 2018

Man besluttede at emnerne revidering af personalepolitikken, implementering af nyt værdigrundlag og trivselsundersøgelsen 2018 vil være fokuspunkter i 2018. Emnet udmøntning af besparelser og effektivisering indgår ikke som et fokuspunkt, da man så vidt muligt ønsker et større overblik over hvordan den samlede økonomiske ramme for Ærø kommune kommer til at se ud, inden man forholder sig til besparelser og effektivisering.

4.      Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe omkring revision af personalepolitikken.

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-7395      Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Personalepolitikken for Ærø kommune skal revideres i 1. halvår 2018.  Hovedudvalget skal til arbejdsgruppen omkring denne opgave udpege 2 medarbejdere og 2 ledere. Anne Nielsen er tovholder i arbejdsgruppen.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 20. februar 2018:

Fraværende: Allan Krogh Filtenborg

 

På ledersiden udpeges Allan Krogh Filtenborg og Karsten Solberg. På medarbejdersiden udpeges Jesper Rosenbæk og Annemette Eriksen.

Der indkaldes til opstartsmøde i nærmeste fremtid.

5.      Behandling af budget og orientering

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-7292      Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Kimma Vingaard Thomsen orienterer om status på budget 2018-21.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 20. februar 2018:

Fraværende: Allan Krogh Filtenborg

 

Kimma redegør kort for regnskab 2017. Regnskabet er afsluttet og det forventes at vi kommer ud af 2017 med et regnskab i balance. Direktionen arbejder med den vedtagne forudsætning at enhederne maksimalt må overføre 10% af overskuddet og 5% af underskuddet fra den ene år til det andet.

Der er en forhåbning om at Ærø kommune tilgodeses af udligningsreformen i 2018. Det kan være nødvendigt for Ærø kommune at tænke i effektiviseringer for derigennem at skabe et råderum.

Udvalget drøftede den overordnede budgetlægning og den fremadrettede proces. På skoleområdet er det vigtigt snarest muligt at få et overblik over om der skal spares i kommende skoleår eller ej.

Hovedudvalget finder det bekymrende at der endnu ikke er sket udmelding om hvorvidt effektiviseringspuljen på de 2% udmøntes fra 2019 og frem.

 

6.      Trivsel

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-7291      Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Anne Nielsen orienterer om status på den kommende trivselsundersøgelse.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 20. februar 2018:

Fraværende: Allan Krogh Filtenborg

 

Kimma og Anne orienterede om processen for undersøgelsen, samt hvor vi er lige nu. Udvalget drøftede hvor små områderne kan være, for at opretholde anonymiteten.

Anne beklagede at hun ikke når at holde tidsplanen for så vidt angår at komme ud på Fælles-MED niveau og holde orienteringsmøder, men bestræber sig i stedet på at give lederne en god orientering på Lederforums møde den 21. februar 2018, samt at lave en grundig skriftlig orientering til AMR’ere og TR’ere.

Det er tidligere besluttet at medarbejdernes besvarelser offentliggøres på Fælles-MED niveau.

Hovedudvalget besluttede at ledernes besvarelser offentliggøres samlet på Lederforum-niveau.

 

7.      Arbejdsskader 2017

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-7296      Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 15 min.

 

Orientering om arbejdsskader i 2017, jf. årshjulet.

 

Vedlagt oversigt over arbejdsskader i 2016 og 2017.

 

Bilag

492-2017-8775

Arbejdsskader i 2016 i Ærø Kommune, oversigt.docx

492-2018-8109

Arbejdsskader i 2017 i Ærø Kommune, oversigt.docx

 

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 20. februar 2018:

Fraværende: Allan Krogh Filtenborg

 

Det er en generel opfattelse at man på de enkelte arbejdspladser er opmærksomme på at registrere arbejdsskader.

Det ønskes fremadrettet at oversigten udformes lidt anderledes, således at man kan se om de forskellige tendenser ændrer sig indenfor de enkelte områder.

Anne opfordrede til at der både i Opus og Vagtplan bruges de korrekte fraværskoder når der er fravær som følge af arbejdsskade.

Håndtering af arbejdsskadesituationer i de enkelte områder drøftes.

Hovedudvalget konkluderer, at det er vigtigt at have fokus på arbejdsskader, at disse registreres for hele organisationen, og på hvad der kan forebygges fremadrettet.

 

8.      Orientering af supp. arbejdsmiljøuddannelsesdage den 27. og 28. februar 2018

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-7416      Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 15 min.

 

Orientering om program og indhold for den supplerende arbejdsmiljøuddannelse som finder sted i dagene 27. og 28. februar 2018.

 

Til uddannelsesdagene er inviteret kommunens TRIO-grupper.

 

Program for dagene vedhæftet.

 

Bilag

492-2018-8110

Invitation - supp.arbejdsmiljøudd. 2018

492-2018-8111

Program - Supp. AM-udd. Omstilling effektivisering og innovation - Ærø kommune - 2

 

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 20. februar 2018:

Fraværende: Allan Krogh Filtenborg

 

Anne orienterede om programmet for dagene. Der er pt. tilmeldt 35 til uddannelsesdagene.

9.      Op og ned i MED

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-7297      Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Information fra Hovedudvalget og ned i MED-organisationen, samt fra MED-organisationen og op i Hovedudvalget.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 20. februar 2018:

Fraværende: Allan Krogh Filtenborg

 

Intet til punktet.

10.    Eventuelt

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-7298      Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 20. februar 2018:

Fraværende: Allan Krogh Filtenborg

 

Jesper orienterede om at foredrag om Cyber-cikane med Abelone Glahn finder sted den 15. marts 2018 fra kl. 11.00 til kl. 14.30 på Ærø Rådhus. Endelig indbydelse sendes snarest muligt.

Kimma orienterede om at der er udarbejdet et kodeks for godt samarbejde mellem kommunalbestyrelsens medlemmer internt, samt mellem kommunalbestyrelsen og administrationen. Det er et godt arbejdspapir der lægger høj vægt på det psykiske arbejdsmiljø.

Kirsten efterlyste mødeindkaldelse til møde i arbejdsgruppen omkring sundhedsfremmende tiltag.