1.     Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 492-2018-1462       Dok.nr.: 492-2018-25343   Sagsbeh.: AJN                                            Åbent

 

Anslået tid: 5 min.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 30. maj 2018:

Fraværende: Anette Kristensen, Finn Larsen

 

Dagsordenen godkendt.

2.     Sundhedsfremmende tiltag

Sagsnr.: 492-2018-1462       Dok.nr.: 492-2018-25344   Sagsbeh.: AJN                                            Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Jf. Hovedudvalgets årshjul skal Hovedudvalget evaluere evt. iværksatte sundhedsfremmende tiltag.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 30. maj 2018:

Fraværende: Anette Kristensen, Finn Larsen

 

På mødet den 29. august 2017 blev der nedsat en styregruppe til at udarbejde oplæg til sundhedsordning for Ærø kommunes medarbejdere. Kimma uddeler oplæg til Hovedudvalgets medlemmer, og Marianne orienterer om oplægget. Oplægget bygger på tiltag der styrker den enkeltes sundhed, med udgangspunkt i den borgerrelaterede sundhedsordning i Ærø kommune. Det er tanken, at søge midler til et pilotprojekt, hvor Ærø kommune skyder medarbejderressourcer ind i projektet og der søges økonomiske ressourcer i diverse fonde. Det er tanken, at tilbuddene skal benyttes udenfor arbejdstiden. Jesper giver udtryk for en vis skepsis, da det er Jespers opfattelse af en ordning for medarbejderne bygger på andet end sundhedsfremmende tiltag. Pt. er der ikke mange medarbejdere i Ærø kommune der benytter sig af den borgerrelaterede sundhedsordning.

Der gives udtryk for, at der blandt medarbejderne er ønske om tilskud til fitness abonnement, samt til styrkelse af det psykiske arbejdsmiljø (f.eks. mindfullness).

Hovedudvalget bakker op om at gennemføre et pilotprojekt.

Oplægget godkendes af Hovedudvalget, med forventet opstart umiddelbart efter sommerferien.

Man enes om at Hovedudvalgets medlemmer skal udbrede kendskabet til den nuværende borgerrelaterede sundhedsordning blandt kommunens medarbejdere.

3.     Vold, mobning og (sex)chikane

Sagsnr.: 492-2018-1462       Dok.nr.: 492-2018-25345   Sagsbeh.: AJN                                            Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Jf. Hovedudvalgets årshjul skal Hovedudvalget løbende overvåge og revidere de vedtagne retningslinjer med henblik på at sikre, at de er effektive både i forhold til at forebygge problemer og til at håndtere sagerne, når de opstår.

 

Det foreslås, at arbejdsgruppen der er nedsat til at revidere personalepolitikken, også revidere de ovennævnte retningslinjer i samme arbejdsgang.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 30. maj 2018:

Fraværende: Anette Kristensen, Finn Larsen

 

Allan orienterer om processen for revidering af personalepolitikken, hvor MED-systemet vil blive involveret. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at inddrage revideringen af ovennævnte retningslinjer i denne proces.

Dette bakker Hovedudvalget op om.

4.     Evaluering af tema om cyberchikane

Sagsnr.: 492-2018-1462       Dok.nr.: 492-2018-25346   Sagsbeh.: AJN                                            Åbent

 

Anslået tid: 20 min.

 

Evaluering af temadag, afholdt den 15. marts 2018 om cyber-chikane v/Abelone Glahn.

Slides fra temadagen vedhæftes.

 

 

Bilag

492-2018-25590

2018-03-15 Digital Chikane Ærø uddelingskopi

 

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 30. maj 2018:

Fraværende: Anette Kristensen, Finn Larsen

 

Hovedudvalget er overordnet tilfreds med temadagen. Medarbejdersiden ønsker at der nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af handleplaner for området.

Det er vigtigt, at en handleplan er kort og konkret. Ligeledes er det vigtigt at cyber-chikane italesættes på arbejdspladserne.

Hovedudvalget er enig om, at Ærø kommune skal have 0-tolerence i forhold til cyber-chikane i hele kommunen.

Der nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af handleplan, bestående af Keld Møller fra Færgeområdet, en repræsentant fra Marstal skole, samt en repræsentant fra Job- og Voksencenteret.

5.     Orientering om status på handleplaner på Net-APV

Sagsnr.: 492-2018-1462       Dok.nr.: 492-2018-25347   Sagsbeh.: AJN                                            Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Jf. Hovedudvalgets årshjul skal Hovedudvalget i 2. og 4. kvartal orienteres om status på uafsluttede handleplaner i NET-APV.

 

Oversigt fremsendes snarest muligt og inden mødet.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 30. maj 2018:

Fraværende: Anette Kristensen, Finn Larsen

 

Anne orienterer om status på handleplanerne. Der er stadig uafsluttede handleplaner med overskredet deadline. Der opfordres til, at de enkelte arbejdsmiljøgrupper følger op på, om de enkelte handleplaner reelt er afsluttet, men mangler en markering i systemet.

Der spørges ind til, om Net-APV stadig kan anvendes når vi ikke længere har aftale med Crecea om psykologbistand. Anne fortæller, at Creceas Net-APV og psykologbistand fra Crecea er 2 af hinanden uafhængige produkter.

Man er opmærksomme på, at der er problemstillinger i Net-APV som er økonomisk tunge og derfor må skubbes til der er økonomisk mulighed for at udbedre problemet. De skal dog stadig stå i Net-APV således at AT kan se, at der arbejdes med problemet.

6.     Trivsel

Sagsnr.: 492-2018-1462       Dok.nr.: 492-2018-25348   Sagsbeh.: AJN                                            Åbent

 

Anslået tid: 20 min.

 

Evaluering af processen omkring trivselsundersøgelsen 2018.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 30. maj 2018:

Fraværende: Anette Kristensen, Finn Larsen

 

På vegne af AC klubben stille Pernille spørgsmål til anvendelsen af spørgeskemaet til trivselsundersøgelsen. Det er AC klubbens opfattelse, at skemaet primært bruges indenfor plejesektoren og i privat regi.

Marianne redegør for, at arbejdsgruppen der udvalgte skemaet, fandt det dækkende. Pernille ønsker ført til referat at AC klubben finder at der ikke er forskningsmæssigt belæg for at bruge spørgeskemaet i en hel kommune, samt drage sammenligning til andre kommuner.

Pernille anbefaler, såfremt spørgeskemaet bruges ved næste undersøgelse, at sende pjecen om social kapital, som ligger på Det Nationale Forskningscenters hjemmeside, med ud sammen med skemaet.

Kimma og Allan giver udtryk for at formålet med undersøgelsen er at opnå et overblik over, hvordan dialogen og sammenhængskraften på de enkelte arbejdspladsen fungerer, mere, end et resultat der skal måles i forhold til resten af landet.

Planen er, at man efter sommerferien kan bære de enkelte arbejdspladsers drøftelse ind i MED som derefter bærer drøftelserne ind i Hovedudvalget. Det er vigtigt, at drøftelserne fortsætter løbende på arbejdspladserne, og de indsatser man fokuserer på, oprettes i en handleplan i Net-APV.

 

7.     Behandling af budget og orientering

Sagsnr.: 492-2018-1462       Dok.nr.: 492-2018-25349   Sagsbeh.: AJN                                            Åbent

 

Anslået tid: 15 min.

 

 Allan Krogh Filtenborg orienterer om status på budget 2018-21.

 

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 30. maj 2018:

Fraværende: Anette Kristensen, Finn Larsen

 

Allan orienterer om, at der på det politiske niveau er taget hul på budget 2019-2022. Allan redegør kort for de foreløbige tal.

Frist for indgivelse af budgetønsker for ovennævnte budget udløb den 17. maj 2018. Allan orienterer om prioritering af ønskerne, både administrativt og politisk.

Der er indkommet effektiviseringsforslag fra hele organisationen. Ud fra de indkomne forslag har Allan kategoriseret de gennemgående ønsker i ”struktur” og ”drift” som Hovedudvalget orienteres om.

Konsekvensen af ændringen på vielsesområdet drøftes.

8.     Lokale AKUT-midler for 2015-18

Sagsnr.: 492-2018-1462       Dok.nr.: 492-2018-25350   Sagsbeh.: AJN                                            Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Orientering om anvendelse af de lokalt afsatte AKUT-midler for overenskomstperioden 01.04.2015 – 31.03.2018.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 30. maj 2018:

Fraværende: Anette Kristensen, Finn Larsen

 

I puljen til lokalt afsatte AKUT-midler var der for overenskomstperioden 01.04.2015 – 31.03.2018 kr. 33.421,77.  Der har været afholdt et enkelt arrangement, nemlig temadag om cyber-chikane m/Abelone Glahn til kr. 17.504,28.

Restbeløbet på kr. 15.917,49 er således indbetalt til AKUT-fonden.

9.     Kompetenceudvikling

Sagsnr.: 492-2018-1462       Dok.nr.: 492-2018-25351   Sagsbeh.: AJN                                            Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Orientering v/ Allan Krogh Filtenborg om indgået samarbejde mellem Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn samt Svendborg kommune om ”før-leder uddannelse”.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 30. maj 2018:

Fraværende: Anette Kristensen, Finn Larsen

 

Der er indgået aftale mellem Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommune om, at Ærø, Langeland og Faaborg-Midtfyn kommunes medarbejdere, der godkendes til ”før-leder uddannelse”, kan deltage på interne hold i Svendborg kommune. Aftalen træder i kraft fra 1. februar 2019.

Efter sommerferien vil direktionen udarbejde procedure for deltagelse i uddannelsen.

10.   Op og Ned i MED

Sagsnr.: 492-2018-1462       Dok.nr.: 492-2018-25352   Sagsbeh.: AJN                                            Åbent

 

Anslået tid: 5 min.

 

Information fra Hovedudvalget og ned i MED-organisationen, samt fra MED-organisationen og op i Hovedudvalget.

 

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 30. maj 2018:

Fraværende: Anette Kristensen, Finn Larsen

 

Intet til punktet.

11.   Eventuelt

Sagsnr.: 492-2018-1462       Dok.nr.: 492-2018-25353   Sagsbeh.: AJN                                            Åbent

 

Anslået tid: 5 min.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 30. maj 2018:

Fraværende: Anette Kristensen, Finn Larsen

 

Intet til punktet.