1.      Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-40095     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 5 min.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 28. august 2018:

Fraværende: Keld M. Møller

 

Dagsorden godkendt.

2.      Kompetenceudviklingsplaner, herunder MUS

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-40096     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 15 min.

 

Jf. Hovedudvalgets årshjul skal Hovedudvalget årligt drøfte kommunens politik på kompetenceudviklingsområdet. Hovedudvalget skal en gang årligt evaluere afholdelse af MUS-samtaler i kommunen.

 

Bilag

492-2018-43323

Procedureretningslinjer for regelmæssig evaluering af anvendelse af MUS i Ærø kommune

492-2018-43324

"Aftale om kompetenceudvikling", indgået mellem Forhandlingsfællesskabet og KL

 

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 28. august 2018:

Fraværende: Keld M. Møller

 

Det er ikke alle områder der overholder afholdelse af MUS-samtaler. I de store områder kan der være vanskeligt at nå at afholde årlige MUS-samtaler med alle medarbejdere. Man drøfter for og i mod.

I Hovedudvalget er der enighed om at MUS-samtalerne som udgangspunkt er individuelle, men man kan lokalt aftale samtalerne afholdt som gruppe/teamsamtaler, såfremt der er enighed herom. Ønsker en medarbejder en individuel MUS-samtale skal dette imødekommes.

Hovedudvalgets retningslinjer tilrettes.

Der opleves ulighed i fordeling af midler til kompetenceudvikling i de forskellige områder. Dette har Direktionen fokus på.

Allan opfordrer til at medarbejderne gør brug af de kurser der udbydes af Svendborg kommune til alle medarbejdere i Svendborg, Langeland og Ærø. Kursuskatalog vedhæftes. Ligeledes er der udbudt et afklaringsforløb for lederaspiranter som Allan opfordrer medarbejderne til at benytte.

3.      Trivsel

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-40097     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Fastsættelse af tidsplan for tilbagemelding fra Fælles-MED-udvalgene.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 28. august 2018:

Fraværende: Keld M. Møller

 

Der skal følges op på trivselsundersøgelsen, som fandt sted i foråret. Allan opfordrer til at alle Fælles-MED udvalg følger op på resultaterne indenfor det enkelte udvalgs område. I lyset af dette bør den enkelte arbejdsplads lokalt forsøge at løse de udfordringer der må være og udarbejde handleplan derpå.

Hovedudvalget beder de enkelte Fælles-MED udvalg om at følge om på resultaterne af trivselsundersøgelsen og melde tilbage til Hovedudvalget inden næste møde i Hovedudvalget.

Allan opfordrer til at det nye værdigrundlag løbende drøftes i de enkelte Fælles-MED udvalg og på de enkelte arbejdspladser.

4.      Revidering af personalepolitikken i Ærø kommune - Ryge- og misbrugspolitik

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-43105     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 20 min.

 

I forbindelse med revidering af personalepolitikken i Ærø kommune bedes Hovedudvalget drøfte, hvorvidt der bør ske ændringer i de nuværende politikker for rygning og for misbrug.

 

Bilag

492-2018-43322

Bilag 3.01 - Rygepolitik og Bilag 3.02 Misbrugspolitik, personalepolitik 2015

 

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 28. august 2018:

Fraværende: Keld M. Møller

 

Anette Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal komme med et udkast til en revideret personalepolitik. Allan orienterer om gruppens arbejde og beder Hovedudvalget drøfte om der bør ske ændringer i de nuværende politikker for rygning og for misbrug.

De eksisterende politikker blev drøftet i mindre grupper. Der er forskellige holdninger som arbejdsgruppen kan arbejde videre med.

5.      Revidering af personalepolitikken i Ærø kommune - Modtagelse af gaver

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-43104     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 20 min.

 

I forbindelse med revidering af personalepolitikken i Ærø kommune skal der udarbejdes retningslinjer for modtagelse af gaver til kommunens ansatte.

Hovedudvalget bedes drøfte rammerne for modtagelse af gaver til kommunens ansatte.

 

Bilag

492-2018-43343

God adfærd i det offentlige - Gaver

 

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 28. august 2018:

Fraværende: Keld M. Møller

 

Anette Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Allan redegør for at der er 3 kategorier af ”gaver”: Fysiske gaver, arrangementer, samt bonusser og rabatter, jf. det medsendte bilag. Rammerne for modtagelse af gaver drøftes og arbejdsgruppen arbejder videre med udkast til en politik med udgangspunkt i bilaget ”God adfærd i det offentlige – Gaver”.

6.      Handleplaner - Cyber chikane

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-43103     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

 På Hovedudvalgets møde den 30. maj 2018 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til udarbejdelse af handleplan ved cyber chikane.

Opfølgning på arbejdsgruppens arbejde.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 28. august 2018:

Fraværende: Keld M. Møller

 

Anette Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Udsættes til næste møde.

7.      Behandling af budget og orientering

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-40098     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Allan Filtenborg giver en status på budget 2019-23.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 28. august 2018:

Fraværende: Keld M. Møller

 

Anette Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Allan orienterer om den seneste opdatering af budget 2019-22. Det reviderede budget viser et overskud på under 15 mill.kr.. Direktionen vil derfor anbefale det politiske niveau at indføre en effektiviseringspulje på 4 mill.kr. fra 2020.

Kirsten Nielsen havde ønsket at Hovedudvalget skulle drøfte hvorvidt der skal sendes en opfordring til Kommunalbestyrelsen, om at der afsættes midler til lokallønsforhandlinger for offentligt ansatte i Ærø kommune. Dette punkt kom fejlagtigt ikke på dagsordenen, hvorfor det – efter enighed i Hovedudvalget – drøftes under dette punkt.

I lyset af den seneste opdatering af budgettet kan et samlet Hovedudvalg ikke anbefale at opfordre Kommunalbestyrelsen til at afsætte midler til lokallønsforhandlinger. Medarbejdersiden arbejder videre med opfordringen.

8.      Etniske nøgletal 2017

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-40100     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Orientering om etniske nøgletal for 2017 for Ærø kommune.

 

Bilag

492-2018-43325

Etniske nøgletal 2017

492-2018-43327

Bilag 3.03 - Rummelighed, personalepolitikken 2015

 

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 28. august 2018:

Fraværende: Keld M. Møller

 

Anette Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Udsættes til næste møde.

9.      Op og Ned i MED

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-40101     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Information fra Hovedudvalget og ned i MED-organisationen, samt fra MED-organisationen og op i Hovedudvalget.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 28. august 2018:

Fraværende: Keld M. Møller

 

Anette Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Intet til punktet.

10.    Eventuelt

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-40102     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 28. august 2018:

Fraværende: Keld M. Møller

 

Anette Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Anne Nielsen finder forslag til ny mødedato i stedet for den 25. oktober 2018. Næste møde afholdes hos Handicap og Psykiatri.