1.      Godkendelse af dagsordenen.

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-64796     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 5 min.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 11. december 2018:

Fraværende: Gitte Terkelsen, Henning Groth Hansen

 

Dagsorden godkendt

2.      Handleplaner - Cyberchikane

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-64799     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Opfølgning på arbejdsgruppens arbejde omkring udarbejdelse af handleplaner for cyberchikane. Udsat fra sidste møde.

 

Bilag

492-2018-66138

Bilag 3.09 - Mobning og chikane

 

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 11. december 2018:

Fraværende: Gitte Terkelsen, Henning Groth Hansen

 

Karsten Solberg redegjorde for ændringer til bilag 3.09 – Mobning og chikane, hvor cyberchikane er inkluderet. Hovedudvalget anbefalede at medtage bilaget i personalepolitikken dog med den ændring at der i bilaget indarbejdes, at alle angreb af cyberchikane skal registreres centralt i kommunen hos HR-konsulenten.

3.      Arbejdsmiljø - Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2018

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-64811     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 20 min.

 

Jf. Arbejdstilsynets vejledning F.3.3. skal der afholdes en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Arbejdsmiljødrøftelsen skal indeholde:

 

·         En status på arbejdsmiljøarbejdet i 2018

·         Arbejdsmiljøindsatsen i 2019

·         Kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationen

 

Vedhæftet til inspiration:

 

·         HR- og Arbejdsmiljøkonsulentens beretning for 2018

·         HR- og Arbejdsmiljøkonsulentens beretning for 2017

·         Arbejdstilsynets vejledning F.3.3. pkt. 8

·         Guide til årlig arbejdsmiljødrøftelse

·         Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2018 – Fælles-MED Teknisk

·         Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2018 – Fælles-MED Administrationen og Job- og Voksenområdet

 

Arbejdsmiljødrøftelse:

Jf. beslutningen på Hovedudvalgets møde den 16. november 2011, skal hvert enkelt Fælles-MED udvalg eller decentral enhed der ikke er under et Fælles-MED udvalg tage en drøftelse omkring status og mål for det kommende års arbejdsmiljøarbejde, inden Hovedudvalget afholder den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

 

Arbejdsmiljøet i Hovedudvalget drøftes, hvorefter Hovedudvalget, med afsæt i de enkelte arbejdsmiljødrøftelser der er indkommet fra de 5 Fælles-MED udvalg, samt fra decentrale enheder der ikke er under et Fælles-MED udvalg, beslutter emner til arbejdsmiljøindsatsen for 2019.

 

Bilag

492-2018-64729

Beretning fra HR- og arbejdsmiljøkonsulenten 2018

492-2018-64859

Arbejdsmiljødrøftelse - Fælles-MED Administration og Job- og voksencenter

492-2011-40808

Bilag: Arbejdsmiljødrøftelse

492-2012-54029

guide til arbejdsmiljødrøftelse

492-2017-60807

Beretning fra HR- og arbejdsmiljøkonsulenten 2017

492-2018-64858

Arbejdsmiljødrøftelse - Fælles-MED Teknisk

492-2018-57319

Endelig notat til Årlig arbejdsmiljødrøftelse - Ærø Rådhus

492-2018-57959

Notat fra årlig arbejdsmiljødrøftelse - Job- og Voksencenteret

492-2018-66140

Arbejdsmiljødrøftelse 2018 for Ærø Folkebibliotek

 

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 11. december 2018:

Fraværende: Gitte Terkelsen, Henning Groth Hansen

 

Med afsæt i det fremsendte materiale fra de forskellige områder, orienterede udvalgets medlemmer om arbejdsmiljødrøftelserne. Der er gennemgående udfordringer i flere af kommunens bygninger for så vidt angår dårligt indeklima. De enkelte områder har arbejdet med resultaterne af trivselsundersøgelsen fra foråret 2018.

Med udgangspunkt i den kommende udviklingsstrategi skal de enkelte områder udarbejde handleplaner for 2019.

Fra næste år aftales det, at Ældre- og sundhedsområdet indsender arbejdsmiljødrøftelse fra de enkelte områder/afdelinger til Hovedudvalget.

 

Hovedudvalget besluttede, at for 2019 skal indsatsområdet være styrkelse af samarbejdet i TRIO-grupper, således at man derigennem styrker arbejdet omkring de enkelte udfordringer. TRIO-grupperne vil i foråret 2019 blive inviteret til et par temadag, med opfølgning i efteråret 2019.

4.      Evaluering af Hovedudvalgets arbejde i det forløbne år, jf. Hovedudvalgets forretningsorden § 11 (Herunder medlemmernes uddannelsesbehov)

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-64834     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Jf. Hovedudvalgets årshjul.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 11. december 2018:

Fraværende: Gitte Terkelsen, Henning Groth Hansen

 

Hovedudvalget fandt samarbejdet i udvalget godt og konstruktivt, hvor der er en god dialog.

5.      Rekruttering og fastholdelse

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-64944     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 15 min.

 

Hovedudvalget bedes drøfte:

 

·         Ansættelsesprocedure, herunder interne opslag. Vedhæftet udkast til bilag 1.01 til  Ærø kommunes personalepolitik

·         Vilkår omkring arbejdstilrettelæggelse.

 

Bilag

492-2018-64948

Bilag 1.01 - Ansættelsesprocedure

 

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 11. december 2018:

Fraværende: Gitte Terkelsen, Henning Groth Hansen

 

I forbindelse med revidering af personalepolitikken ønskes bilag 1.01 - ansættelsesprocedure drøftet i Hovedudvalget.

Hovedudvalget drøftede om nuværende procedure, hvor alle faste stillinger som hovedregel opslås eksternt, skal fortsætte, eller om proceduren skal ændres således at alle stillinger i første omgang opslås internt. Hovedudvalget anbefalede, at fastholde nuværende procedure hvor alle faste stillinger som udgangspunkt opslås eksternt.

Kimma Vingaard Thomsen forlod mødet efter denne drøftelse.

Hovedudvalget drøftede problemstillinger vedr. arbejde på færgen og hjemmearbejdspladser. Det er afgørende, at problemstillingen drøftes på de enkelte arbejdspladser efter behov, men det er i sidste ende en ledelsesbeslutning, hvorledes arbejdet på arbejdspladsen tilrettelægges.

6.      Indstilling af rygepolitik - røgfri arbejdsplads

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-64801     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

På Hovedudvalgets møde den 15. november 2018 blev det besluttet at der skulle udarbejdes et udkast til en rygepolitik hvor Ærø kommune er røgfri arbejdsplads.

 

Udkastet vedhæftet.

 

Bilag

492-2018-64942

Rygepolitik - 3. udkast

 

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 11. december 2018:

Fraværende: Gitte Terkelsen, Henning Groth Hansen

 

Kimma Vingaard Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Hovedudvalget drøftede det fremsendte udkast, og enedes om at anbefale at udkast 3 indgår i den nye personalepolitik som skal i høring i MED-organisationen.

Det blev præciseret, at bilaget omfatter alle kommunens ansatte, men ikke brugere. F.eks. er færgeområdets medarbejdere omfattet af bilaget, men ikke passagerer på færgerne.

Jesper ønskede ført til referat, at han på ingen måde kan stå inde for udkast 3, da Jesper mener, at det er meget udemokratisk at det enkelte Fælles-MED udvalg ikke kan fastsætte egne regler for rygning på området.

 

7.      Behandling af budget og orientering

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-64810     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 11. december 2018:

Fraværende: Gitte Terkelsen, Henning Groth Hansen

 

Kimma Vingaard Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Allan gav en kort orientering om, at den nye Finanslov tildeler Ærø kommune yderligere 10 mill.kr. i 2019 og 2020.

8.      Orientering om status på handleplaner på Net-apv

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-64802     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Jf. Hovedudvalgets årshjul skal Hovedudvalget i 2. og 4. kvartal orienteres om status på uafsluttede handleplaner i NET- APV.

 

Bilag

492-2018-65248

Status over uafsluttede handleplaner i Net-APV pr. 29.11.2018

492-2018-25933

Status over uafsluttede handleplaner i Net-APV pr. 23.05.2018

 

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 11. december 2018:

Fraværende: Gitte Terkelsen, Henning Groth Hansen

 

Kimma Vingaard Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Udsat til næste møde.

9.      Orientering om status på arbejdet med effektiviseringsforslag

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-64953     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

På baggrund af uddannelsesdagene for TRIO-grupperne i februar 2018 blev der i foråret 2018 udarbejdet en liste over deltagernes individuelle forslag. På baggrund af denne liste har Direktionen i møde den 11. juni 2018 fremkommet med en liste over, hvilke effektiviseringsforslag der bør undersøges nærmere og videresendt denne liste til politisk stillingtagen.

Allan Filtenborg orienterer om status på de enkelte forslag.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 11. december 2018:

Fraværende: Gitte Terkelsen, Henning Groth Hansen

 

Kimma Vingaard Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Udsat til næste møde.

10.    Trivsel

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-64809     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

 

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 11. december 2018:

Fraværende: Gitte Terkelsen, Henning Groth Hansen

 

Kimma Vingaard Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Udsat til næste møde.

11.    Op og Ned i MED

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-64836     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 5 min.

 

Information fra Hovedudvalget og ned i MED-organisationen, samt fra MED-organisationen og op i Hovedudvalget.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 11. december 2018:

Fraværende: Gitte Terkelsen, Henning Groth Hansen

 

Kimma Vingaard Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Udsat til næste møde.

12.    Eventuelt

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-64835     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 5 min.

 

 

 

 

Hovedudvalg, den 11. december 2018:

Fraværende: Gitte Terkelsen, Henning Groth Hansen

 

Kimma Vingaard Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Udsat til næste møde.