38.         Regnskab 2009 - Børneudvalget og Skoleudvalget

 

Sagsnr.:

190-2010-1196

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2010-27924

 

 

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger henholdsvis Børneudvalgets og Skoleudvalgets regnskaber for 2009. Der er vedlagt forslag til regnskabsbemærkninger, en økonomirapport for hver af de to tidligere udvalg samt en oversigt over udvalgenes anlæg, jf. bilag 1-4.

 

Jf. anden sag på denne dagsorden om budgetoverførsler fra 2009 til 2010, anmodes der om en samlet budgetoverførsel fra Børneudvalget og Skoleudvalget på i alt ca. 10,3 mio. kr.

 

Børneudvalget

Børneudvalgets oprindelige budget 2009 på drift og statsrefusion var på 326,1 mio. kr. netto. Som følge af budgetoverførsler fra 2008, omplaceringer mellem Børneudvalget og Skoleudvalget samt tillægsbevillinger ved budgetopfølgning I og II på henholdsvis 15,7 mio. kr. og 10,0 mio. kr. netto er udvalgets korrigerede vedtagne budget på 361 mio. kr. netto.

 

Udvalgets ramme er bl.a. blevet reguleret på grund af ændringer på følgende områder:

·        PAU/EGU-elever

·        Pasning af børn fra andre kommuner

·        Forældrebetaling for dagpasning

·        ADHD – omplacering til Skoleudvalget

·        Tilskud til privatinstitutioner

·        Rådgivningsområdet

·        Statsrefusion

·        Differentieret restfremskrivning af lønmidler jf. overenskomst 2008.

 

Hovedparten af budgetreguleringerne vedrører rådgivningsområdet.

 

Børneudvalgets samlede regnskabsresultat er på 361,5 mio. kr. netto, svarende til en forbrugsprocent på 100,1 pct. Der er således et merforbrug på -0,5 mio. kr. Regnskabsresultatet dækker over større og mindre udsving på forskellige områder. Det skal bemærkes, at udsvingene er beskedne set i forhold til udvalgets samlede budgetramme.

 

På følgende områder er der mindreforbrug/merindtægter:

·        2,2 mio. kr. på fkt. 05.25.10 Fælles formål

·        2,0 mio. kr. på fkt. 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

 

Følgende områder har merforbrug/mindreindtægter:

·        -1,4 mio. kr. på løn og drift på fkt. 05.25.11-05.25.15 Dagtilbud til 0-6 år

·        -4,2 mio. kr. på fkt. 05.57.72 Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter)

 

Særligt om rådgivningsområdet

I 2008 var rådgivningsområdet præget af et markant merforbrug. Som følge af tilpasningen af rådgivningsområdets budget til det forventede forbrug er der skabt balance mellem regnskabsresultat og budget.

 

Udgiftsudviklingen har på hovedparten af området, dvs. på fkt. 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov, været stabilt hele året, hvilket ikke var tilfældet i 2008. På fkt. 05.57.72 Sociale formål har udgiftsudviklingen derimod været præget af et lille mindreforbrug i 1. kvartal efterfulgt af et markant merforbrug i 2. kvartal.

 

Indførelse af dispositionsregnskab på området har medført, at der er forbedret mulighed for at estimere det forventede regnskab.

 

Tabel 1: Børneudvalgets regnskabsresultat for 2009 – drift og statsrefusion - pr. 15.03.2010.

I 1.000 kr.

 

Hovedkonti

U/I

Korrigeret vedtaget budget 2009

Regnskab 2009

Restkorrigeret års budget 2009

Forbrugs-pct.

03 Undervisning og kultur

- dækker bl.a. PPR og dele af Specialpædagogisk Center

U

12.795

12.614

181

99

 

I

0

-120

120

-

04 Sundhedsområdet

- dækker Tandplejen og Sundhedsplejen

U

21.191

21.469

-278

101

 

I

-75

-159

83

211

05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.

 

U

408.149

410.617

-2.468

101

 

I

-81.037

-82.917

-1.880

102

05.25  Dagtilbud til børn og unge

U

274.193

273.418

775

100

 

I

-57.783

-58.449

666

101

05.28  Tilbud til børn og unge med særlige behov

U

104.441

104.467

-26

100

 

I

-6.294

-8.349

2.055

133

05.32  Tilbud til ældre og handicappede*

U

44

173

-130

397

 

I

0

0

-

-

05.38  Tilbud til voksne med særlige behov

U

705

832

-127

118

 

I

-

-400

-400

-

05.57  Kontante ydelser

U

28.766

31.727

-2.961

110

 

I

-16.959

-15.719

-1.240

93

GRAND TOTAL

U

442.135

444.700

-2.565

101

 

I

-81.112

-83.196

-2.084

103

Kilde: Udtræk af Mål & Midler pr. 15.03.2010.

Note *: Vedrører ikke-hospitalsrelateret genoptræning af børn og unge.

 

Statsrefusion på særligt dyre enkeltsager

Ifølge Servicelovens § 176 kan kommunen hjemtage statsrefusion på udgifter til hjælp og støtte til borgere under 67 år. Refusionen vedrører udgifter afholdt på Børne- og Skoleudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder.

 

Udgifterne i en konkret sag skal overstige refusionsgrænserne for regnskabsåret 2009, før der kan hjemtages refusion, jf. tabel 2.

 

Tabel 2: Refusionsgrænser vedr. særligt dyre enkeltsager i regnskabsår 2009.

Refusionsgrænser (i hele kr.)

Procentsats

0-650.000 kr.

0 pct. af udgiften

650.000-1.309.999 kr.

25 pct. af udgiften

1.310.000 kr. og derover

50 pct. af udgiften

 

Den foreløbige restafregning for 2009 viser, at Furesø Kommune kan hjemtage yderligere 2,3 mio. kr. i indtægter, hvoraf 0,2 mio. kr. vedrører Børne- og Skoleudvalgets område.

 

Den endelige slutafregning for 2009 foretages i juni, og der kan således ske ændringer ift. resultatet af den foreløbige restafregning.

 

 

Skoleudvalget

Skoleudvalgets oprindelige budget 2009 på drift var på 432,7 mio. kr. netto. Som følge af budgetoverførsler fra 2008, tillægsbevillinger samt omplaceringer af budget mellem Børneudvalget og Skoleudvalget er udvalgets korrigerede vedtagne budget på 439,7 mio. kr. netto.

 

Udvalgets ramme er bl.a. blevet reguleret på baggrund af ændringer på følgende områder:

·        Budgetoverførsler fra 2008

·        Budgetregulering I

·        Omplacering af midler fra den centrale rengøringspulje på Børneudvalgets område

·        Omplacering af ADHD-fritidsgruppen fra Børneudvalgets område

·        Differentieret restfremskrivning af lønmidler jf. overenskomst 2008.

 

Skoleudvalgets samlede regnskabsresultat er på 436,9 mio. kr. netto, svarende til en forbrugspct. på 99,4 pct. Mindreforbruget er på i alt 2,8 mio. kr. netto. Ligesom på Børneudvalgets område dækker regnskabsresultatet over mindre udsving på forskellige områder. Det skal bemærkes, at udsvingene er beskedne set i forhold til udvalgets samlede budgetramme.

 

På følgende områder er der et lille merforbrug, svarende til max. fem pct. af det enkelte områdes korrigerede vedtagne budget:

·        -0,4 mio. kr. på skolefritidsordninger

·        -1,6 mio. kr. på kommunale specialskoler, jf. Folkeskolelovens § 20, stk. 2.

·        -0,4 mio. kr. på efterskoler og ungdomskostskoler

·        -0,2 mio. kr. på Ungdommens Uddannelsesvejledning

·        -0,2 mio. kr. på Fælles formål vedrørende Fritidstilbud I og II

 

Samtidig har følgende områder mindreforbrug/merindtægter:

·        0,4 mio. kr. på folkeskoler

·        0,1 mio. kr. på fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

·        5,5 mio. kr. på Fritidstilbud I og II.

 

Tabel 3: Skoleudvalgets regnskabsresultat pr. 15.03.2010.

I 1.000 kr.

 

Hovedkonti

U/I

Korrigeret vedtaget budget 2009

Regnskab 2009

Restkorrigeret års budget 2009

Forbrugs-pct.

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

- dækker Jonstrup Seminarium

U

220

10

210

4

 

I

-74

-65

-10

87

03 Undervisning og kultur

- dækker bl.a. folkeskoler, fællesudgifter til skoler, kommunale specialskoler og bidrag til statslige og private skoler

U

380.814

383.963

-3.149

101

 

I

-20.214

-21.335

1.121

106

03.22 Folkeskolen m.m.

U

376.934

380.110

-3.176

101

 

I

-20.199

-21.322

1.122

106

03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.

- dækker Furesø Ungdomsskole

U

3.880

3.853

27

99

 

I

-15

-14

-1

93

05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.

- dækker fritidstilbud samt særlige dagtilbud og særlige klubber

U

113.775

108.940

4.835

96

 

I

-34.796

-34.564

-232

99

GRAND TOTAL

U

494.810

492.913

1.897

100

 

I

-55.085

-55.964

880

102

Kilde: Udtræk af Mål & Midler pr. 15.03.2010.

 

Anlæg

I 2009 havde Børneudvalget og Skoleudvalget i alt syv anlæg, hvoraf fem af projekterne ønskes overført til 2010, jf. andet punkt på denne dagsorden. Anlægsprojekterne fremgår af bilag.

 

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

 

Økonomiske konsekvenser

Børneudvalgets regnskabsresultat er på drift og statsrefusion på 361,5 mio. kr. netto, svarende til et merforbrug på -0,5 mio. kr.

 

Den foreløbige restafregning for 2009 viser, at Furesø Kommune kan hjemtage yderligere 2,3 mio. kr. i indtægter, hvoraf 0,2 mio. kr. vedrører Børne- og Skoleudvalgets område.

 

Skoleudvalgets regnskabsresultat er på drift på 436,9 mio. kr. netto, svarende til et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. netto.

 

På anlægssiden har Børneudvalget og Skoleudvalget i alt syv anlægsprojekter. Heraf vil der blive aflagt regnskab for to projekter i 2009, midlerne fra ét projekt tilgår kassebeholdning pga. ny bevilling er tilført i 2010, mens fire projekter overføres til 2010.

 

Overførsler fra Børneudvalget og Skoleudvalget

Jf. anden sag på denne dagsorden om budgetoverførsler fra 2009 til 2010, anmodes der om en budgetoverførsel fra Børneudvalget og Skoleudvalget på i alt ca. 10,3 mio. kr.

 

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

 

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Børne- og Skoleudvalget anbefaler regnskab 2009 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 

Bilag

Anlægsoversigt 2009 - Børne- og Skoleudvalget

190-2010-43126

Børneudvalget_Regnskab 2009_økon.rapport.xls

190-2010-43039

Regnskabsbemærkninger 2009_BU_masv.doc

190-2010-44520

Regnskabsbemærkninger 2009_SU

190-2010-43112

Skoleudvalget_Regnskab 2009_økon.rapport.xls

190-2010-43041

 

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

 

Anbefales med udleverede rettelser

39.         Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - Børne- og Skoleudvalget

 

Sagsnr.:

190-2010-1195

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2010-16193

 

 

 

Sagsfremstilling

Ifølge Økonomiregulativet er der mulighed for at overføre over-/underskud på løn- og driftsrammer til næste regnskabsår. Budgetoverførslerne skal forelægges Byrådet til godkendelse som tillægsbevillinger.

 

Budgetoverførslerne er opgjort pr. 12. februar 2010 på baggrund af det enkelte områdes eller den enkelte institutions korrigerede vedtagne budget og forbrug for 2009.

 

Fra Børneudvalgets og Skoleudvalgets områder kan der jf. gældende regler overføres ca. 10,1 mio. kr. På én daginstitution anmodes der om, at der ikke overføres underskud på i alt -0,22 mio. kr. til 2010, jf. bilag 1.

 

Samlet set anmodes der om at få overført ca. 10,3 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets område.

 

Generelt om overførselsreglerne

Budgetoverførslerne fra 2009 til 2010 sker jf. Økonomiregulativet. Overførslerne er i hele kr. og uden pris- og lønfremskrivning. Det skal bemærkes, at der ikke er en øvre eller nedre grænse for, hvor meget et område, en institution el. lign. må have i over-/underskud på løn- og driftsrammer med overførselsadgang.

 

I forbindelse med godkendelsen af overførslerne kan Byrådet vælge at gennemføre reguleringer i budgettet, såfremt Byrådet finder det nødvendigt. Byrådet kan samtidig vælge at omfordele overskud fra ét område til at dække underskud på et andet område.

 

Direktionen har i samarbejde med Økonomiafdelingen indført en bagatelgrænse for, hvornår et over-/underskud skal forklares. Når et område eller en institution har et over-/underskud på +/- 50.000 kr., skal den budgetansvarlige for området eller institutionen afgive en skriftlig forklaring til Økonomiafdelingen og fagforvaltningen.

   

Overførselsadgangen dækker både udgifts- og indtægtsbudgetter, og det samlede over-/underskud opgøres som et nettobeløb. Der kan overføres på følgende rammer:

 ·          021 Personalerammer (lønsum)

·          025 Driftsrammer med overførselsadgang

·          028 Vedligeholdelsesrammer

 

Drift

Jf. tabel 1 har Børneudvalget og Skoleudvalget samlet set et mindreforbrug på områderne med budgetoverførselsadgang på ca. 10,1 mio. kr. Der søges om at få overført ca. 10,3 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalgets område i 2010, jf. bilag 1.

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Budgetoverførsler fra 2009 til 2010.

Hele kr.

 

Sum af Korr. vedt. Budget 2009

 

Sum af Forbrug 2009 pr 10.2.2010

Sum af Over-/underskud 2009

Over-/underskud i pct. af korr. budget 2009

Beløb, der kan overføres jf. gældende regler:

 

Dagtilbud 0-6 år

194.413.689

195.777.600

-1.373.711

-0,7 pct.

Fritidstilbud

86.356.380

80.400.058

5.956.323

6,9 pct.

Fællesområderne

15.144.382

11.350.603

3.793.780

25,1 pct.

Skoler

243.316.302

243.205.990

110.313

0,0 pct.

Øvrige institutioner

82.666.274

81.079.760

1.586.515

1,9 pct.

 

I ALT

621.897.027

611.814.011

10.073.220

1,6 pct.

Beløb, der ikke ønskes overført:

 

Rudolf Steiner – Lillebjørn

 

958.052

 

1.177.584

 

-219.532

 

-22,9 pct.

 

 

Beløb, der ønskes overført til 2010:

 

 

 

10.292.752

1,7 pct.

Kilde: Udtræk fra Mål & Midler pr. 12.02.2010.

 

 

I bilag 1 er det specificeret, hvilke områder/institutioner der har et over-/underskud samt forklaringerne på deres resultatet.

 

Anlæg

Jf. bilag 2 er der syv anlægsprojekter på Børne- og Skoleudvalgets område. Der anmodes om at få overført ca. 6,9 mio. kr. til 2010.

 

Lovgrundlag

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilges som positive eller negative tillægsbevillinger, jf. Furesø Kommunes Økonomiregulativ afsnit 4.7 samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede budget- og regnskabssystem for kommuner.

 

Økonomiske konsekvenser

Ved godkendelse af overførslerne på drift jf. gældende regler, vil kassebeholdningen blive reduceret med ca. 10,1 mio. kr.

 

Hvis anmodningen, om ikke at overføre udvalgte merforbrug på i alt -0,2 mio. kr., imødekommes, vil kassebeholdningen blive reduceret med ca. 10,3 mio. kr.

 

Ved godkendelse af overførslerne på anlæg vil kassebeholdningen blive reduceret med ca. 6,9 mio. kr.

 

Over-/underskud på drift og anlæg ønskes henholdsvis lagt til eller trukket fra de enkelte institutioners/områders/anlægsbudgetter for 2010. Dog ønskes fritidstilbudenes overskud på ca. 6 mio kr. overført med 3,5 mio kr. til de enkelte fritidstilbud og 2,5 mio kr. til pulje vedr. effektivisering og udbygning af samarbejdet mellem skoler og fritidstilbud.

 

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med budgetoverførsler mellem regnskabsårene.

 

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Børne- og Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der overføres 10,3 mio. kr. på drift og 6,9 mio. kr. på anlæg fra 2009 til 2010 til Børne- og Skoleudvalgets område.

 

Bilag

Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 (BSU) - Drift inkl. forklaringer

190-2010-27742

Overførsler fra 2009 til 2010 (BSU) - Anlæg

190-2010-42900

 

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

 

Børne- og Skoleudvalget oversender sagen til behandling i Økonomiudvalget, idet en godkendelse af alle overførsler medfører et kassetræk på 8 mill. kr og der derfor henstår en yderligere udredning vedr. overførsel herunder overførsel vedr. fritidstilbud og puljetilbud og ikke institutionsspecifikke konti.

 

40.         Effektiviseringer på Børne- og Skoleudvalgets område

 

Sagsnr.:

190-2010-8108

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2010-49041

 

 

 

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører effektiviseringer på Børne- og Skoleudvalgets område.

 

Økonomiudvalget har på sit møde d. 17. marts drøftet mulige områder for effektivisering, og på baggrund af denne drøftelse sendes en række forslag til behandling i fagudvalgene. På Børne- og Skoleudvalgets område drejer det sig om følgende fire forslag (besparelsespotentialet er angivet i tusinde kr.):

 

1. Pulje til afledte driftsudgifter

-50

2. Særlige vedligeholdelsesmidler til dag- og fritidstilbud

-500

3. Analyse og effektivisering af transport

-50

4. Anvendelse af Open Office i undervisningen på skolerne

-360

I alt

-960

 

De enkelte forslag er beskrevet i vedlagte bilag.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 har Byrådet besluttet, at samarbejdet mellem skoler og fritidstilbud skal udbygges og effektiviseres. Som det fremgår af punktet "Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - Børne- og Skoleudvalget", så overfører fritidstilbuddene ca. 6 mio. kr. fra 2009 til 2010. Heraf foreslås 2,5 mio. kr. lagt i en effektiviseringspulje under Børne- og Skoleudvalget.

 

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af de fire effektiviseringsforslag er, at Børne- og Skoleudvalgets ramme reduceres med 960.000 kr.

 

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

 

Det videre forløb

Berørte skoler og institutioner informeres om ændringerne.

 

Indstilling

Børn og Ungeforvaltningen indstiller:

-         at Børne- og Skoleudvalget anbefaler de nævnte effektiviseringsforslag og sender sagen videre til behandling i økonomiudvalg og Byråd.

 

Bilag

Effektiviseringer BSU de enkelte forslag.doc

190-2010-49043

Effektiviseringer BSU oversigt.doc

190-2010-49044

 

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

 

Udsat til ekstraordinært møde mandag den 19.4.2010 kl. 18.30 i kantinen i Værløse.

41.         Lukning af venteliste

 

Sagsnr.:

190-2009-52639

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2010-44162

 

 

 

Sagsfremstilling

For fortsat at kunne overholde pladsgarantien, er der behov for, at ventelisten til plads for børn fra andre kommuner holdes lukket.

 

Ventelisten kan kun lukkes for 3 måneder ad gangen. Byrådet besluttede på møde den 27. januar 2010, at lukke for ventelisten for perioden januar 2010 og 3 måneder frem. Der er således behov for, at ventelisten lukkes fra april 2010 og 3 måneder frem.

 

Ved lukning af ventelisten er der taget højde for Byrådets beslutning om, at der i videst muligt udstrækning tages hensyn til, at ledige pladser kan tildeles børn fra andre kommuner under forudsætning af, at pasningsgarantien kan overholdes for egne borgere indfor nuværende serviceniveau.

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Borgerinddragelse

Ingen

 

Det videre forløb

Ingen

 

Indstilling

Børn og Ungeforvaltningen indstiller,

- at ventelisten lukkes fra april 2010 og 3 måneder frem

 

 

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

 

Godkendt

42.         Redegørelse til Regionen til brug for rammeaftalen for 2011 på det sociale område og specialundervisningsområdet

 

Sagsnr.:

190-2010-5911

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2010-42830

 

 

 

Sagsfremstilling

Furesø Kommune skal senest d. 1. maj 2010 aflevere en redegørelse vedrørende det sociale område og specialundervisningsområdet til Region Hovedstaden. De kommunale redegørelser skal bruges som grundlag for udarbejdelse af rammeaftale 2011.

 

Lovgrundlaget for rammeaftaler og kommunale redegørelser på det sociale område og det almene ældreboligområde findes i bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2006 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældrebolig område.

 

Redegørelserne skal godkendes af kommunalbestyrelserne, inden de sendes til regionen. De kan dog eventuelt sendes med forbehold for kommunalbestyrelsens senere godkendelse.

 

Med Rammeaftale for 2010 blev det besluttet, at Rammeaftalen for 2011 skal reduceres til at omfatte tilbud, som har et regionalt koordinationsbehov. Der er tale om tilbud til personer med meget specielle og komplekse problemstillinger, som kræver et stort befolkningsgrundlag. I bilag 1 er målgrupperne nærmere beskrevet.

 

 Bilag 2 indeholder oversigt over tilbud i rammeaftale 2011, fordelt på paragraffer, målgrupper og driftsherrer.

 

Den nye redegørelsesskabelon består af 3 dele:

 

  1. Skabelon til tekstredegørelse
  2. Skabelon til indberetning af kapacitet og belægning
  3. Skabelon til venteliste oplysninger

 

Da Furesø Kommune ikke er driftsherre for tilbud, der indgår i rammeaftalen for 2011, skal skabelonen til indberetning af kapacitet og belægning ikke udfyldes.

 

Ad 1. Skabelon til tekstredegørelse

Tekstredegørelsen er tilpasset, så den har fokus på kommunernes overordnede strategier og fremtidige overvejelser indenfor de forskellige målgrupper.

 

Indledningsvis er der mulighed for:

§         overordnet at komme med generelle kommentarer til rammeaftalen

§         at evaluere samarbejdet omkring rammeaftalen

 

Efterfølgende er redegørelsen opdelt i otte hovedområder:

1. Børneområdet,

2. Voksen Handicap,

3. Voksen Psykiatri,

4. Misbrug, forsorgshjem og krisecentre

5. Specialundervisning for voksne

6. Lands og landsdelsdækkende tilbud

7. Kommunikationscentre

8. Øvrige specialundervisning og rådgivning områder.

 

 

For hvert hovedområdet skal kommunen beskrive:

1.        Kommunens strategier/fremtidige overvejelser på området – gerne med angivelse af paragraf og målgruppe

2.        Kommunens vurdering af behov for pladser fordelt på paragraffer og målgrupper. Vurderingen sker ved afkrydsning af en af kategorierne: faldende efterspørgsel, stigende efterspørgsel, eller status quo. Der er mulighed for at kommentere den angivne udvikling i det særlige bemærkningsfelt.

3.        Årsag til evt. ændringer i kommunens kapacitet for tilbud inden for rammeaftalens område.

4.        Øvrige bemærkninger

 

Tekstredegørelsen er vedlagt som bilag 3.

 

Ad 3. Skabelon til ventelister

Til rammeaftale 2011 opereres der kun med én venteliste skabelon, nemlig venteliste over kommunens borgere til tilbud inden for rammeaftalen. Ventelisten er vedlagt som bilag 4.

 

Udviklingen i Furesø Kommune følger de tendenser, der tidligere er beskrevet og indarbejdet i budget 2010-2013.

 

Delegationsbeføjelse

Den 24. februar 2010 godkendte Byrådet en delegationsbeføjelse fra Byrådet til fagudvalgene, så fremtidige redegørelser til Det Regionale Udviklingsråd og Regionsrådet behandles og godkendes i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Forvaltningen fortolker denne delegationsbeføjelse således, at fremtidige redegørelser i forbindelse med rammeaftalen på det sociale område og specialundervisningsområdet til Region Hovedstaden samt selve rammeaftalen ligeledes skal behandles og godkendes i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

 

 

Lovgrundlag

Lov om social service

Bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2006 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældrebolig område.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke indarbejdet en øget efterspørgsel på områderne i budget 2010-2013.

 

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

 

Det videre forløb

Efter godkendelse sendes redegørelsen til Region Hovedstaden.

 

Den 10. maj 2010 afholdes der møde mellem Region Hovedstaden og Furesø Kommune, hvor der er lejlighed til i fællesskab at kunne drøfte redegørelsen og evt. tilrette datagrundlaget, hvis der er behov for det, i forbindelse med den videre udarbejdelse af rammeaftalen. Forud for mødet holdes der møde med Handicaprådet.

 

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget godkender redegørelsen vedrørende det sociale område og specialundervisningsområdet.

 

Bilag

1. Ny-målgruppeafgræsning.doc

190-2010-37126

2. Tilbud i Rammeaftalen efter paragraffer, målgrupper og driftsherrer.pdf

190-2010-45008

3. Tekstskabelon-Rammeaftale2011.doc

190-2010-37112

4. Venteliste.xls

190-2010-37111

 

 

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

 

Høringssvar fra Handicaprådet blev gennemgået.

Indstillingen tiltrådt.

 

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

 

Hørringssvar fra Furesø Handicapråd blev uddelt på mødet.

 

Forvaltningens indstilling godkendt.

43.         Forebyggelsesstrategi 2010

 

Sagsnr.:

190-2010-7484

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2010-45610

 

 

 

Sagsfremstilling

 

Nærværende sag fremsættes for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget parallelt.

 

Byrådet har på et temamøde den 24. marts 2010 drøftet oplægget til en tværgående forebyggelsesstrategi (se bilag).

 

De tre fagudvalg bedes drøfte

-         organiseringen af forebyggelsesindsatsen, herunder forankring på tværs af de tre fagudvalg

-         forventninger til mål og indhold af de modelprojekter, der indgår i forebyggelsesstrategien

 

Afhængig af karakteren af udvalgenes drøftelser skrives disse enten ind i forebyggelsesstrategien eller ind i de kommissorier, der udarbejdes for hvert enkelt projekt.

 

Endvidere skal mål og omfang af de tre modelprojekter konkretiseres i forbindelse med temamødet for de tre fagudvalg.

 

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

 

Økonomiske konsekvenser

Forebyggelsesstrategien gennemføres inden for de eksisterende økonomiske og ressourcemæssige rammer for området, således at forebyggelsesfokuset ikke påvirker almenområdet negativt.

 

Borgerinddragelse

En eventuel borgerinddragelse beskrives i det enkelte projekt.

 

Det videre forløb

De tre fagudvalg inviteres til et fælles temamøde om forebyggelsesstrategien.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at de tre fagudvalg:

-         godkender den overordnede beskrivelse af de modelprojekter, der skal indgå i forebyggelsesstrategien

-         godkender organiseringen af forebyggelsesindsatsen, herunder forankring på tværs af de tre fagudvalg

-         mødes til et temamøde om forebyggelsesstrategien torsdag den 6. maj 2010 kl. 18.00-19.00

 

Bilag

Byrådets forebyggelsesstrategi 250310

190-2010-48431

Opsamling fra forebyggelseskonference 250310

190-2010-45999

Tidsplan for politisk behandling af forebyggelsesstrategi.ppt

190-2010-49952

 

 

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

 

Indstillingen tiltrådt, idet udvalget har anmodet om en anden dato for temamødet.

Udvalget har særlig fokus på samarbejdet på tværs og kan bidrage til faglige kompetencer indenfor psykiatri, misbrug, beskæftigelsesmuligheder for udsatte grupper og boligsocial indsats.

 

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

 

Børne- og Skoleudvalget godkender den overordnede beskrivelse af de 3 modelprojekter, der skal indgå i forebyggelsesstrategien, idet kommissoriet for de enkelte projekter omfatter

-       en status vedr. den hidtidige forebyggende indsats

-       en konkret målgruppeafgrænsning for projektet

-       en konkret tidsafgrænsning for det enkelte projekt

-       at der kun involveres familier med forældrenes accept

-       at indsatsen vurderes i forhold til gældende politikker for området med henblik på revision af politikken

-       angivelse af nødvendige ressourcer til projektet

Der findes en dato for møder mellem de 3 udvalg, der ikke kolliderer med udvalgsmøderne.

 

 

44.         Fastsættelse af specialklassetal for skoleåret 2010 - 2011

 

Sagsnr.:

190-2010-7304

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2010-44638

 

 

 

Sagsfremstilling

Denne sag handler om rammerne for den specialpædagogiske bistand inden for Furesø Kommune, hvor elevens tilhørsforhold til den almindelige klasse ophører, idet hele undervisningen gives i en specialklasse, der er placeret på en almindelig folkeskole. Børne- og Skoleudvalget skal beslutte antallet af specialklasser for skoleåret 2010 - 2011.

 

Nedenstående skema angiver klasse- og elevtal i indeværende skoleår (pr. 23. februar 2010) samt det forventede klasse- og elevtal pr. 1. august 2010:

 

Skole

Antal specialklasser 23.2.10

Elevtal (egne + andre kom.)

Antal specialklasser forv. 1.8.10

Elevtal (egne + andre kom.)

Stavnsholtskolen

(generelle indlæringsvansk.)

8 klasser

70 (59+11)

8 klasser

60 (53+7)

Søndersøskolen

(generelle indlæringsvansk.)

2 klasser

17 (17+0)

2 klasser

12 (12+0)

Lyngholmskolen

(læseklasser)

3 klasser

25 (25+0)

3 klasser

20 (20+0)

Hareskov Skole

(læseklasser)

2 klasser

13 (13+0)

2 klasser

12 (12+0)

Syvstjerneskolen

(ADHD)

5 klasser

43 (25+18)

9 klasser

72 (42+30)

I alt

20 klasser

168 (139+29)

24 klasser

176 (139+37)

 

For så vidt angår det kommende skoleår er visiteringerne - herunder forældrenes tilslutning i relation til nyvisiteringer - endnu ikke helt på plads.

 

Under Furesø ADHD Center, Syvstjerneskolen forventes elevtallet at stige fra de nuværende 43 elever til 68-72 elever. Eleverne fordeles på 9 klasser, som fysisk er opdelt i 11 grupper.

 

Alle klasser/grupper organiseres under Furesø ADHD Center på Syvstjerneskolen, men grupperne vil fysisk blive fordelt i lokaler på tre skoler. På Syvstjerneskolen vil der være 4 grupper, på Lille Værløse Skole 4 grupper og på Solvangskolen 3 grupper.

 

Den konstaterede stigning i antal elever giver anledning til at iværksætte en analyse med henblik på ændret økonomisk styring, herunder en incitamentsmodel for fastholdelse af elever i normalområdet.

 

Fritidsdel

Elever, der går i ADHD klaserne, tilbydes fritidstilbud svarende til de øvrige elever i parallelklasser. Til fritidstilbuddene tilknyttes pædagogisk relevant personale fra ADHD kompetencecentret.

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

 

Økonomiske konsekvenser

Det samlede antal elever i Furesø Kommunes specialklasser er steget fra 168 til 176 - dvs. en samlet stigning på 8 elever. Antallet af Furesø-elever er uændret (139), mens antallet af elever fra andre kommuner er steget med 8.

 

Som det fremgår af oversigten er der dog sket en forskydning fra specialklasserne for generelle indlæringsvanskeligheder og læsevanskeligheder over mod specialklasserne for ADHD. Pladserne i ADHD-centret er væsentlig dyrere, da der er en højere normering.

 

På grund af den relativt store andel af elever fra andre kommuner har det været muligt at indarbejde forskydningen i budgettet for 2010, men fortsætter denne forskydning i årene fremover, så vil der blive behov for enten at ændre visitationspraksis eller at forøge bevillingen.

 

Som sagt er visitationen til skoleåret 2010/11 endnu ikke afsluttet, men det er forvaltningens vurdering, at der er taget højde for det størst mulige antal elever.

 

Borgerinddragelse

Forældre til elever, der henvises til undervisning i specialklasser er inddraget

 

Det videre forløb

Etablering af nye klasser iværksættes fra skoleåret 2010-2011

 

Indstilling

Børn og Ungeforvaltningen indstiller

at antallet af specialklasser i skoleåret 2010/11 fastsættes som angivet i sagsfremstillingen

 

Bilag

Bilag til sagsfremstilling om fastsættelse af specialklassetal for skoleåret 2010 - 2011

190-2010-45696

 

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

 

Godkendt

45.         Principperne for ressourcetildelingen i forbindelse med pædagogernes virke i skolerne

 

Sagsnr.:

190-2009-32417

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2010-44649

 

 

 

Sagsfremstilling

I denne sag skal Børne- og Skoleudvalget beslutte principper for ressourcetildelingen i forbindelse med pædagogernes virke i skolerne. Udgangspunktet er en fastholdelse af den nuværende pædagognormering i fritidstilbuddene i åbningstiden og et samlet set uændret, men harmoniseret forbrug af pædagogressourcer i skolen.

 

Høring

På mødet i Skoleudvalget den 2. december 2009 blev principperne for ressourcetildelingen i forbindelse med pædagogernes virke i skolerne sendt i høring i Skolesamrådet, Fritidssamrådet og Fælles MED skole og børn (sagsfremstillingen og beslutningen er vedlagt som bilag).

 

Principperne som blev sendt i høring var:

1.      Lønsummen for pædagogernes virke i skolerne omplaceres fra fritidsområdets budgetter til skolernes budgetter.

2.      Fordelingen af lønsummen til skolernes budgetter sker pr. barn i 0. til 3. klasse, hvor børnehavebørn vægtes med faktor 10.

3.      10 % af lønsummen fordeles efter en social indikator.

 

Der blev efterfølgende udarbejdet og udsendt supplerende materiale til høringsmaterialet (vedlagt).

 

Høringsresultat

Der er indkommet følgende høringssvar:

 

-         Høringssvar fra Fælles MED skole og børn, som tilkendegiver, at man kan tilslutte sig den foreslåede model for harmonisering af forholdene for pædagogernes virke i skolen. Endvidere tilkendegives det, at der lægges vægt på, at pædagogernes virke i skolen sker i respekt for de to faggrupper, og at der arbejdes videre med den konkrete udmøntning og samarbejdsstruktur i hvert område.

-         Høringssvar fra skolebestyrelsen på Solvangskolen, som tilkendegiver, at man som udgangspunkt ikke har noget mod de ny principper for udmøntning af principperne for fritidshjemspædagogernes virke i skolerne. Imidlertid fremhæves det som en vigtig konsekvens, at budgetterne for selvejende institutioner bliver reduceret i og med driftsudgifterne til de kommunale fritidshjem bliver mindre, og man ønsker en løsning af denne problemstilling.

-         Høringssvar fra Syvstjerneskolens bestyrelse, som tilkendegiver, at man ser positivt på at Furesø kommune harmoniserer de gældende principper, således at de er enslydende for hele kommunen.

Alle høringssvar er vedlagte som bilag.

 

Endvidere har sagen været drøftet på samrådsmøderne for skole og fritid den 9. marts 2010.

 

-         På Skolesamrådet blev der fra skoleledernes side tilkendegivet, at sagen vurderes som en administrativ løsning. Endvidere blev der på Skolesamrådet peget på en mulig løsning i forhold til problemstillingen med de selvejende institutioner, hvor budgetterne reduceres, nemlig den, at skolerne kan købe pædagogtimer i fritidshjemmene.

-         På Fritidssamrådet var der en debat, hvor en forældrerepræsentant fra de selvejende institutioner tog forbehold for forslaget og mente, at det ville svække fritidstilbudene og bane vejen for ”heldagsskoler”. Fra forældrerepræsentanter i kommunale fritidstilbud blev der tilkendegivet gode erfaringer med samarbejdet mellem lærere og pædagoger, som flere steder ønskes udvidet.

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunen kan højst opkræve 30 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter til fritidshjemmene i forældrebetaling. En omplacering af lønsummen for pædagogernes virke i skolerne fra fritidsområdets budgetter til skoleområdets budgetter, vil medføre et mindre driftsbudget til beregning af forældrebetaling til fritidshjem og dermed en mindreindtægt i forældrebetaling.

 

Gennemføres harmoniseringen efter de principper som foreslås af Børn og Ungeforvaltningen fra skoleåret 2010 – 2011, vil der være tale om en reduktion af driftsudgifterne svarende til en lønsum på ca. 2,1 mio. kr. i 2010 og en mindreindtægt i forældrebetalingen på ca. 625.000 kr. Forslag til finansiering vil blive anvist i forbindelse med første økonomirapport 2010.

 

Borgerinddragelse

Ingen

 

Det videre forløb

Principperne for ressourcetildelingen i forbindelse med pædagogernes virke i skolerne implementeres fra skoleåret 2010 – 2011 efter godkendelse i Børne- og Skoleudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet

 

I forbindelse med planlægningen af skoleåret 2011 - 2012 bør der ske en evaluering af fordelingsprincipperne for pædagogernes virke i skolerne, herunder om der skal lægges større eller mindre vægt på den sociale indikator.

 

Indstilling

Børn og Ungeforvaltningen indstiller

- At Skoleudvalget anbefaler følgende principper til Økonomiudvalget og Byrådet:

1.      Lønsummen for pædagogernes virke i skolerne omplaceres fra fritidsområdets budgetter til skolernes budgetter.

2.      Fordelingen af lønsummen til skolernes budgetter sker pr. barn i 0. til 3. klasse, hvor børnehavebørn vægtes med faktor 10.

3.      10 % af lønsummen fordeles efter en social indikator.

-         At principperne implementeres fra skoleåret 2010 – 2011

-         At der i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2011 – 2012 sker en evaluering af fordelingsprincipperne for pædagogernes virke i skolerne, herunder om der skal lægges større eller mindre vægt på den sociale indikator

-         At forslag til finansiering af mindreindtægt i forældrebetalingen på ca. 625.000 kr. anvises i forbindelse med første økonomirapport 2010.

 

Bilag

Beregning og supplerende oplysninger til høring om pæd ind i skolerne.xls

190-2010-7193

Bilag til sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 7. april 2010 om principperne for ressourcetildelingen for pædagogernes virke i skolerne

190-2010-45700

Høring om principper for harminisering af forholdene for pædagogernes virke i skolerne

190-2009-162034

Høringssvar fra Fælles MED skole og Børn vedr.principper for ressourcetildelingen i forbindelse med pædagogernes virke i skolerne.

190-2010-44650

Høringssvar fra Syvstjerneskolens bestyrelse angående: Principper for harmonisering af forholdene for pædagogernes virke i skolerne

190-2010-21328

Høringssvar om Pædagogers virke i skolerne fra Solvangskolens bestyrelse

190-2010-37052

Notat med supplerende materiale til høring om principper for pædagogernes virke i skolerne.doc

190-2010-7175

Socioøkonomisk parameter supplerende materiale til høring om pædagogernes virke i skolerne

190-2010-7203

 

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

 

Anbefales

46.         Udtrædelse af skolebestyrelsen

 

Sagsnr.:

190-2010-7799

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2010-47776

 

 

 

Sagsfremstilling

Formand for skolebestyrelsen ved Søndersøskolen, Louise Brandt, har ved brev af den 19.3.2010 ansøgt om at udtræde af skolebestyrelsen, da hun pr. 1.4.2010 har fået arbejde som næstformand i Furesø Lærerkreds, og ikke finder dette arbejde foreneligt med sit arbejde som formand i skolebestyrelsen.

 

Lovgrundlag

For valg til forældrebestyrelsen gælder samme regler som ved valg til kommunalbestyrelsen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Borgerinddragelse

Ingen

 

Det videre forløb

Ingen

 

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller

- at ansøgningen imødekommes

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

 

Godkendt

47.         Renovering af Regnbuen

 

Sagsnr.:

190-2010-7639

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2010-46253

 

 

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget skal beslutte, hvorvidt der skal ske en renovering af ungdomsklubben Regnbuen og i givet fald renoveringens omfang.

 

I forbindelse med sammenlægninger af flere institutioner i Farum Midtpunkt og deres istandsættelse, senest renoveringen af Dagtilbudet Birkhøj, har der i Børn og Unge ligeledes været overvejelser om at foretage en begrænset istandsættelse af Regnbuen. Overvejelserne om istandsættelse har baggrund i samlingen af ungeklubberne i Klub 789 og omfatter alene oprydning, såvel inde som ude, rengøring og tiltrængt indkøb af nyt inventar. Børn og Unge estimerer, at dette kan gøres indenfor forvaltningens rammer. 

 

Regnbuen ligger nord for Farum Midtpunkt i et attraktivt naturområde. Regnbuen er arkitekttegnet af tegnestuen Vandkunsten og opført i midt 80erne. De fire hovedbygninger er bygget op omkring et cirkelformet uderum, som ikke kun er fysisk centrum, men som kæder livet i bygningerne sammen. Bevægelsen på stedet foregår med uderummet som centrum og opfordrer til at bruge tiden derude. For at komme imellem bygningerne skal man udenfor for at komme ind igen. Det er en vekslen mellem det indadvendte indeliv og det frie udeliv, som skaber dynamikken på stedet. De fire hovedbygninger har det samme udtryk, men hver deres funktionsmæssige identitet. Bygningerne er bygget blotlagt med krydsfinerplader hamret på væggene med store søm og blotlagte umalede bjælker. Det er et rustikt udtryk, som opfordrer børn og unge i alle aldre til at bruge stedet aktivt.

 

Set i lyset af Birkhøjs renovering, og et ønske om at styrke det grønne områdes rum som rekreativt område for børn, unge og voksne vil en mere omfattende istandsættelse end oprindeligt forudsat understøtte områdets samlede arkitektoniske kvaliteter og rekreative værdi. Børn og Unge vil på den baggrund anbefale,at der gives en tillægsbevilling til en mere omfattende renovering af Regnbuen med vægt på udendørs belysning, indvendig istandsættelse og indkøb af nyt inventar til fleksible indeaktiviteter samt nyt lys gennem ovenlysvinduer, glaspartier i skydedøre og ny belysning, endvidere flytning af værksted og opbevaringsfaciliteter til container eller redskabsskur. Børn og Unges vurderer, at den gennemgribende renovering af Regnbuen vil få institutionen til at fremstå mere indbydende for de børn og unge, der efter 6. klasse skal søge nye fritidstilbud, og at renoveringen vil have en tryghedsskabende effekt.

 

I vedlagte bilag redegøres for overvejelserne om indholdet i renoveringen.

 

Børn og Unge estimerer, at den gennemgribende renovering kan gøres for ca. 1,4 mio. kr. Et mere præcist estimat vil kræve yderligere undersøgelser i Bygningsservice.

 

Børn og Unge forventer, at istandsættelse eller renovering af Regnbuen kan finde sted i løbet af sommeren 2010, hvor der erfaringsmæssigt er få unge der benytter lokalerne, og at arbejderne kan være afsluttet primo august 2010. Endvidere fremlægger Børn og Unge i en selvstændig sag oplæg om at overgang fra fritidsklub til ungeklub i Farum kan ske i perioden maj til august i 2010, fordi dette vil følge overflytningsperioden for børn mellem fritidshjem og fritidsklub. Dette giver yderligere færre børn i byggeperioden.

 

Lovgrundlag

Ingen

 

Økonomiske konsekvenser

Børn og Unge estimerer, at en begrænset istandsættelse af Regnbuen kan gøres indenfor Børne- og skoleudvalgets samlede ramme, f.eks. under 05.25.10 Fællesformål, forbedring af de fysiske rammer, mens den mere gennemgribende renovering af vil andrage ca. 1,4 mio. kr.

 

Furesø Kommune har fået dispensation fra lånerammen for 2010 på i alt 20,4 mio. kr. til anlægsudgifter. Furesø Kommune havde blandt andet ansøgt om lån til renovering af dag- og fritidstilbud og af dem foreslår Børn og Ungeforvaltningen, at der optages lån på 1,4 mio. kr. til gennemgribende renovering af Regnbuen.

 

Borgerinddragelse

Ingen

 

Det videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Efterfølgende vil der blive nedsat en byggegruppe vedrørende renovering af Regnbuen bestående af repræsentanter fra Bygningsservice, Regnbuens og klub 789’s ledelser og Børn og Ungeforvaltningen.

 

Indstilling

Børn og Ungeforvaltningen indstiller:

at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der optages lån til en gennemgribende renovering af Regnbuen.

 

Bilag

Bilag til sag om renovering af Regnbuen i 2010 med beskrivelse af indholdet i renoveringen

190-2010-46254

 

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

 

Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at Regnbuen renoveres indenfor en ramme på 1,4 mill. kr. og at Økonomiudvalget tager stilling til finansieringen.

Berit Torm (C), Egil Hulgaard (C) og Ole Holleufer (V) tog forbehold.

48.         Ændring af vilkår for udmeldelse af fritidsklub

 

Sagsnr.:

190-2010-7000

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2010-46252

 

 

 

Sagsfremstilling

I denne sag skal Børne- og Skoleudvalget besluttet, hvorvidt vilkårene for udmeldelse af fritidsklubberne skal ændres i 2010 i den nordlige del af kommunen. Endvidere skal udvalget beslutte, at overflytningstidspunktet mellem fritidshjem og fritidsklub til henholdsvis fritidsklub og ungdomsklub fra 2011 sker til den 1. maj i hele kommunen.

 

På mødet i Skoleudvalget den 1. april 2009 blev det besluttet, at overflytningstidspunktet fra fritidsklubberne til ungdomsklubben skulle være 1. maj fra 2010.

 

På foranledning af en del forældrehenvendelser kan Børn og Unge konstatere, at der er en del usikkerhed i forældregruppen i den nordlige del af kommunen om tidspunktet og vilkårene for dels overflytningen mellem fritidshjem og fritidsklub, dels udmeldelse af fritidsklubberne i Farum.

 

Overflytning mellem fritidshjem og fritidsklub

I forbindelse med at Skoleudvalget sidste år besluttede, at overgang fra fritidsklubberne til ungdomsklubben (Klub 789) skulle ske til den 1. maj, var forudsætningen, at samtlige overgange var koordineret til at ske senest 1. maj.

 

Der foreligger imidlertid ikke nogen ny politisk beslutning om overgangen fra fritidshjem til fritidsklub. Derfor vil det som udgangspunkt fortsat være den gamle beslutning, der fortsat må tages udgangspunkt i i 2010, og som indebærer, at overflytningen fra fritidshjem til fritidsklub sker den 1. maj 2010, når eleverne går i 3. klasse for så vidt angår Værløse-området, mens den i Farum-området sker i perioden fra 1. maj 2010 til 1. august 2010.

 

Børn og Unge foreslår, at der lokalt kan være mulighed for at indgå aftaler mellem de afgivende fritidshjem og de modtagende fritidsklubber om, at overgangen kan finde sted over et par dage i ugen omkring den 1.maj.

 

Udmeldelse af fritidsklubberne

Børn og Unge foreslår, at udmeldelsestidspunktet for alle børn i 6. klasse fra alle fritidsklubberne i den nordlige del af kommunen i 2010 kan ske i perioden 30. april 2010 – 31. juli 2010 efter forældrenes ønske.  Det udvidede overflytningstidspunkt svarer til overflytningsperioden mellem fritidshjem og fritidsklub i Farum i 2010.

 

Lovgrundlag

Ingen

 

Økonomiske konsekvenser

Der vil være en øget ugift forbundet med forslaget om, at udmeldelse af fritidsklubberne i Farum i 2010 kan ske løbende i perioden fra den 30. april 2010 til den 31. juli 2010, og ikke som oprindeligt meddelt pr. den 30. april 2010.

 

Forslaget indebærer, at flere børn end beregnet vil forblive i fritidsklubber henover sommeren frem for at bliver flyttet til billigere fritidstilbud i ungdomsklubben. Den præcise merudgift afhænger af hvor mange der vælger at udskyde udmeldelsen fra fritidsklubben, og hvor længe man vælger at udskyde udmeldelsen i perioden 30. april 2010 – 31. juli 2010. Børn og Unge kan oplyse, at der er en merudgift på ca. 500 kr. pr. måned pr. barn ved at blive i fritidsklub frem for ungdomsklub.

 

Den enkelte institution budgetreguleres i overensstemmelse med faktiske antal børn, og for fritidsklubberne vil det endvidere betyde en mindre sårbar økonomi i sommerferien og dermed en imødekommelse af de bekymringer, der har været fremført i forhold hertil.

 

Merudgiften reguleres via styringspuljen for mer- og mindreindskrivninger i dagtilbud i 2010.

 

Borgerinddragelse

Ingen

 

Det videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Forældre med børn i 3. og 6. klasse i den nordlige del af kommunen orienteres hurtigst muligt om de ændrede vilkår for udmelding af henholdsvis fritidshjem og fritidsklub. Forældre og børn i 6. klasse tilbydes endvidere introduktion til ungdomsklubtilbuddet i Regnbuen forud for indmeldelse i klubben.

 

Indstilling

 

Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

 

Anbefales, idet overgangen kan finde sted indenfor ugerne omkring den 1. maj.

49.         Samrådsmøde

 

Sagsnr.:

190-2010-5470

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2010-45602

 

 

 

Sagsfremstilling

Der har været afholdt samrådsmøder for fritidstilbud, dagtilbud og skoler den 9. og 10. marts 2010.

 

Udvalget har ønsket en evaluering af møderne.

 

Lovgrundlag

Ingen

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Borgerinddragelse

Ingen

 

Det videre forløb

Ingen

 

Indstilling

Børn og ungeforvaltningen indstiller

 - til efterretning

 

Bilag

Referat af møde i Skolesamrådet 090310.doc

190-2010-50330

Referat af samrådsmødet fot fritidsinstitutionsområdet 090310.doc

190-2010-50331

Referat fra møde den 10.3.2010 - Dagtilbud

190-2010-46022

 

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

 

Taget til efterretning

50.         Kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere - inkluderende praksis

 

Sagsnr.:

190-2010-6985

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2010-41741

 

 

 

Sagsfremstilling

Under overskriften ”Inkluderende praksis” iværksætter Børn og Unge en omfattende uddannelsesindsats for medarbejdere og ledere i Børn og Unge. I denne sag orienteres udvalget om uddannelsesindsatsen og dens sammenhæng med at opnå centrale mål på børn og ungeområdet.

 

I Furesø er visionen for det gode børne- og ungdomsliv, at ”alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære med afsæt i deres individuelle forudsætninger og som del af sociale fællesskaber”. Når der sættes ind med en samlet uddannelsesindsats for medarbejdere og ledere i inkluderende praksis, er ambitionen, at dette skal styrke og udvikle nye måder, 

·        At tilrettelægge samspillet mellem de almene og de specialpædagogiske indsatser i skoler og institutioner, så færre børn og unge marginaliseres eller udskilles fra de almenpædagogiske tilbud og fællesskabet i klassen eller gruppen.

·        At integrere arbejdet med sprogtilegnelse og kulturforståelse i undervisningen, de pædagogiske aktiviteter og forældresamarbejdet, så fx de tosprogede børn og unge, der har behov for en ekstra indsats opnår et øget udbytte af indsatserne i skoler og institutioner.  

 

Uddannelsesindsatsen består i særligt tilrettelagte og kompetencegivende forløb i et samarbejde mellem Børn og Unge i Furesø Kommune og Professionshøjskolen UCC (University College Capital). For medarbejdere udgør forløbet et modul på en pædagogisk diplomuddannelse. For ledere udgør forløbet et modul på en diplomuddannelse i ledelse.

 

For medarbejdere startes op med 80 medarbejdere fra børne- og ungeområdet, der er i skoleåret 2010/11 deltager i et fælles uddannelsesforløb i ”Inkluderende praksis”. Målgruppen er medarbejdere i Furesøs skoler, institutioner og sundhedspleje. På uddannelsen inddrages erfaringer og cases fra deltagernes egen hverdag, og deltagerne skal som del af forløbet omsætte deres nye viden til konkrete initiativer i deres eget arbejde med børnene og de unge. For at støtte op om forløbet indgår temadage for lederne, hvor det drøftes hvordan deltagernes nye viden og kompetencer kan sættes i spil i hverdagen.

 

For lederne tilrettelægges endvidere et ledelsesmodul i ”Faglig ledelse af inkluderende praksis”. Forløbet planlægges med opstart i efteråret 2010 og afvikles over flere hold over 1½ år. Målgruppen er alle ledere i skoler og institutioner.

 

For at skabe fælles forankring og prioritering af arbejdet med ”Inkluderende praksis i Furesø” indledes hele forløbet med et fælles kick-off arrangement den 25. august 2010 med deltagelse af politikere, ledere og medarbejdere.  

 

Uddannelsesindsatsen følges og evalueres løbende i et samarbejde mellem Professionshøjskolen UCC og Furesø Kommune. Samtidig stiller Professionshøjskolen UCC følgeforskning til rådighed, hvor der evalueres på hvilken udvikling uddannelsesindsatsen har medført.

 

Lovgrundlag

Ingen.

 

Økonomiske konsekvenser

Uddannelsesindsatsen finansieres af overenskomstafsatte midler (trepartsmidler), SVU (statens voksenuddannelsesstøtte) og allerede afsatte midler til kompetenceudvikling.

 

Borgerinddragelse

Ingen.

 

Det videre forløb

Udvalget deltager i det fælles kick-off arrangement den 25. august 2010 (kl.14.00 – 16.30). Invitation og nærmere information udsendes før sommerferien.

 

Forvaltningen forventer at kunne forelægge resultater fra følgeforskningen for udvalget i 2. kvartal 2011.

 

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- til efterretning

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

 

Taget til efterretning

51.         Anbringelsesstatistik og økonomioversigt marts 2010

 

Sagsnr.:

190-2008-37795

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2010-45450

 

 

 

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges anbringelsesstatistikken for marts måned samt en oversigt over disponeret økonomi på området for børn og unge med særlige behov pr. 15. marts 2010.

 

Anbringelsesstatistikken viser at antallet af anbringelser er steget med to, og at der er sket  forskydninger mellem de enkelte anbringelsestyper. Oversigten viser nettoforskydningen, og forvaltningen arbejder på at lave en oversigt, som viser bruttoforskydningerne for de enkelte anbringelsestyper.

 

Økonomioversigten gives i to skemaer:

 

-         Et skema, som viser disponeret beløb d. 15. i hver måned fordelt på paragraffer og hovedfunktioner, første gang opgjort pr. 15.3.2010.

-         En oversigt over regnskab 2009, budget 2010 og disponeret forbrug 2010 fordelt på paragraffer og hovedfunktioner

 

Udvalget skal overveje hvilken detaljeringsgrad, der ønskes fremover.

 

Der er den 15. marts en forskel mellem disponeret forbrug og budget på ca. 3,6 mio. kr.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at restbeløbet er en dynamisk størrelse. Anbringelser kan ophøre eller omlægges til billigere foranstaltninger, og det samme gælder for andre bevillinger. Derfor vil man opleve, at dette beløb udviser meget store udsving - endda målt over meget korte tidsrum.

 

I betragtning af at der kun er gået 2½ måned af 2010 på opgørelsestidspunktet, så er 3,6 mio. kr. ikke noget stort restbeløb. Det kan derfor ikke udelukkes, at det på et tidspunkt bliver nødvendigt at se på serviceniveauet for at holde budgettet.

 

Lovgrundlag

Serviceloven og Folkeskoleloven

 

Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen viser, at der er behov for skærpet opmærksomhed på budgettet for børn og unge med særlige behov.

 

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

 

Det videre forløb

Fortsat månedlige opfølgninger

 

Indstilling

Børn og Ungeforvaltningen indstiller:

-         til efterretning

 

 

Bilag

Statistik over anbringelser 15.03.2010.xls

190-2010-45810

Økonomioversigt 15 03 2010.xls

190-2010-45762

 

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

 

Taget til efterretning

52.         Status på det boligsociale innovationsprojekt i Farum Midtpunkt

 

Sagsnr.:

190-2008-14932

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2010-45097

 

 

 

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres i denne sag om status for det boligsociale innovationsprojekt i Farum Midtpunkt.

 

I marts 2009 godkendte Børneudvalget at Furesø Kommune gennemfører et innovationsprojekt vedrørende forebyggende boligsocial indsats i Farum Midtpunkt støttet af midler fra Landsbyggefonden.

 

Furesø Boligselskab bag Farum Midtpunkt er projektejer. Furesø Kommune er projektudøver. Styregruppen består af chefer i kommunen, i Farum Midtpunkt og i Furesø Boligselskab. Referencegruppen består af nøglepersoner fra Farum Midtpunkt, kommunens ungeområde og politi. Endvidere er der ansat en projektmedarbejder, der skal forestå de konkrete undersøgelser og indsatser.

 

Projektmedarbejderen undersøger i øjeblikket både forestillinger om og virkeligheden i Farum Midtpunkt. Faktuelle data om beboersammensætningen samt beboernes fortællinger og forestillinger om livet i Farum Midtpunkt afdækkes med udgangspunkt i statistisk materiale og interviews med beboere og ansatte.  Denne nye viden beskrives i en analyse og danner grundlag for videre tiltag og handlinger i projektet.

 

Sideløbende med undersøgelserne udvikles der et projekt-katalog med ideer til tiltag, der kan iværksættes så snart undersøgelsesfasen er færdig og giver et dokumenteret grundlag for videre handling.

 

I forlængelse af skudepisoden i Farum Midtpunkt natten til søndag den 7. marts 2010 og den mediebevågenhed episoden har haft, er projektets fokus på kommunikation blevet opprioriteret og fremskyndet. Formålet med kommunikationsindsatsen er at nuancere debatten om Farum Midtpunkt, idet vidensproduktionen i projektet illustrerer et mere komplekst sammensat Farum Midpunkt, end det billede den lokale debat giver udtryk for. Forventningen er, at kommunikationsindsatsen kan nuancere den aktuelle debat, der baserer sig på forestillinger og enkeltepisoder. Et nuanceret billede, der også rapporterer om gode historier fra Farum Midtpunkt vil også være med til at styrke Farum Midtpunkts identitet og beboernes glæde ved deres lokalområde.

 

Kommissoriet og tidsplan for det boligsociale innovationsprojekt i Farum Midtpunkt er blevet godkendt af styregruppen og vedlægges til orientering.

 

Lovgrundlag

Ingen

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Borgerinddragelse

Interviews

 

Det videre forløb

Foreløbige konklusioner på undersøgelsesfasen forelægges udvalget i juni.

 

Indstilling

Børn og Ungeforvaltningen indstiller:

- til efterretning

 

Bilag

Kommissorium for boligsocial indats i Farum Midtpunkt

190-2010-22034

Projektplan - tidslinie - 11.12.2009.doc

190-2010-22080

 

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

 

Taget til efterretning

53.         Orientering om igangværende byggesager - Lyngholmområdet

 

Sagsnr.:

190-2009-52413

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2010-45570

 

 

 

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 6. januar 2010 fik udvalget en orientering om, at Børn og Unge og Bygningsservice ikke havde kunnet finde en tilfredsstillende løsning med hensyn til etablering af omklædningsfaciliteter inden for de givne økonomiske, rumlige og tidsmæssige rammer.

 

Herefter har Bygningsservice arbejdet videre med at afdække alternative muligheder for etablering af de nødvendige omklædningsfaciliteter.

 

Bygningsservice har nu fremlagt et forslag, hvor der etableres omklædningsfaciliteter umiddelbart op til de eksisterende omklædningsfaciliteter. Med denne løsning undgås en dyr udvidelse af de eksisterende kloakforhold. Endvidere indbefatter forslaget, at der etableres en opgang i en udvendig kælderskakt, hvorved salen vil kunne bruges til at samle alle skolens børn og medarbejdere, hvad der i dag ikke er lovligt jf. brandsynsbekentgørelsen.

 

Styregruppen blev præsenteret for den nye løsning på et styregruppemøde den 10. marts 2010. Tegningen bliver nu tilpasset de brugerbehov, som skolen gav udtryk for på mødet. Endvidere skal løsningen drøftes med den lokale badmintonklub.

 

Det er Bygningsservices vurdering, at løsningen betyder, at de nødvendige omklædningsfaciliteter kan etableres inden for budgettet på 1,5 mio. kr.

 

Bygningsservice anslår, at projektet med etablering af omklædningsfaciliteterne for hovedpartens vedkommende kan gennemføres i skolens sommerferie 2010.

 

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

 

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

 

Det videre forløb

Børn og Ungeforvaltningen forhandler en aftale på plads med badmintonklubben. Bygningsservice arbejder videre med projektering af projektet.

 

Indstilling

Børn og Ungeforvaltningen indstiller

- til efterretning

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

 

Taget til efterretning

54.         Mødekalender og opgaveoversigt 2010

 

Sagsnr.:

190-2009-51341

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2010-39927

 

 

 

Sagsfremstilling

Mødekalender og opgaveoversigt 2010.

 

Børne- og Skoleudvalgets møde onsdag, den 6.10.2010 skal flyttes/rykkes, da der er Byrådsmøde på samme tidspunkt.

 

Handicaporganisationen Furesø er inviteret til Udvalgets møde den 2.6.2010, og der planlægges besøgsrunde den 15.9.2010.

 

Udkast til besøgsrunde den 5.5.2010 vedlægges.

 

Lovgrundlag

Ingen

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Borgerinddragelse

Ingen

 

Det videre forløb

Ingen

 

Indstilling

Børn og Ungeforvaltningen indstiller

- til efterretning

 

 

Bilag

Børne- og Skoleudvalgets opgaver 2010

190-2010-40296

Mødekalender for Børne- og Skoleudvalget 2010

190-2010-40304

Udkast til program for Børne- og Skoleudvalgets besøg på Børn og Ungeområdet den 5.5.2010

190-2010-49969

 

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

 

Taget til efterretning.

Mødet den 6.10.2010 flyttes til 13.10.2010 kl. 17.00

55.         Meddelelser

 

Sagsnr.:

190-2009-51337

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2010-39902

 

 

 

Sagsfremstilling

Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager, bl.a.

                      - svar på henvendelse om overflytningstidspunkt til ungdomsklub.

 

Lovgrundlag

Ingen

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Borgerinddragelse

Ingen

 

Det videre forløb

Ingen

 

Indstilling

Børn og Ungeforvaltningen indstiller

- til efterretning

 

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

 

Årsberetning for Fiskebæk Naturskole 2009 er tilsendt medlemmerne.

Orienteringen taget til efterretning.

56.         Opfølgning og status på beslutning om tilbageførsel af overførselstidspunktet mellem fritidsklub og ungetilbud.

 

Sagsnr.:

190-2010-7000

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2010-46608

 

 

 

Sagsfremstilling

Heidi Storck (A) ønsker drøftet:

 

”Opfølgning og status på beslutning om tilbageførsel af overførselstidspunktet mellem fritidsklub og ungetilbud – særligt med fokus på de budgetmæssige konsekvenser for 2010”,

herunder følgende spørgsmål:

 

 

 

 

Svar på spørgsmålene vil foreligge til mødet.

 

Lovgrundlag

Ingen

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Borgerinddragelse

Ingen

 

Det videre forløb

Ingen

 

Indstilling

Børn og Ungeforvaltningen indstiller

- til drøftelse

 

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

 

Udgår